Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0856

Делегиран регламент (ЕС) 2019/856 на Комисията от 26 февруари 2019 година за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/1492

OJ L 140, 28.5.2019, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj

28.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/856 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2019 година

за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО (1) на Съвета, и по-специално член 10а, параграф 8, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат установени подробни правила относно функционирането на Фонда за иновации, като се вземат предвид извлечените поуки от програмата „NER300“, създадена съгласно Директива 2003/87/ЕО и изпълнявана въз основа на Решение 2010/670/ЕС (2) на Комисията, като следва да бъдат взети предвид по-специално заключенията от доклада на Сметната палата (3).

(2)

С цел компенсиране на по-ниската рентабилност и по-високите технологични рискове на допустимите проекти в сравнение с конвенционалните технологии, значителна част от финансирането от Фонда за иновации следва да бъде предоставяно под формата на безвъзмездни средства. Поради това следва да бъдат установени подробни правила за отпускането на безвъзмездни средства.

(3)

Тъй като рисковете и рентабилността на допустимите проекти може да се различават в зависимост от съответните сектори и дейности и могат също така да се променят с течение на времето, целесъобразно е да се предвиди възможност част от подкрепата от Фонда за иновации да се оказва посредством вноски към операции по смесено финансиране в рамките на инструмента за подкрепа на инвестициите на Съюза, както и посредством други форми, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (4) („Финансовия регламент“).

(4)

Целесъобразно е да бъде отчетена разликата между общия размер на разходите в рамките на допустим проект и общия размер на разходите в рамките на равностоен проект, при който се използва конвенционална технология, като съответни разходи за целите на финансирането по линия на Фонда за иновации. С цел обаче да се избегне прекомерната административна тежест за малки по мащаб проекти и да бъдат взети предвид особените им трудности при намирането на финансиране, съответните разходи за малък по мащаб проект следва да съответстват на общите капиталовите разходи по този проект.

(5)

С цел своевременното предоставяне на адекватни финансови ресурси на допустимите проекти отпускането на безвъзмездни средства следва да се основава на постигането на етапни цели. За всички проекти етапните цели следва да включват етап на приключване на осигуряване на финансирането и етап на започване на функциониране. Тъй като някои проекти може да се нуждаят от изплащане на подкрепата в различен момент във времето, целесъобразно е да се предвиди възможност за определяне на допълнителни етапни цели в договорната документация.

(6)

За да се увеличи вероятността за успех на проектите, следва да бъде предвидена възможност за изплащане на част от безвъзмездните средства преди започване на функционирането на даден проект. Отпускането на безвъзмездни средства по принцип следва да започне на етапа на приключване на осигуряване на финансирането и продължава по време на разработването и функционирането на проекта.

(7)

По-голямата част от подкрепата от Фонда за иновации следва да зависи от верифицирано избягване на емисии на парникови газове. Наличието на резултати по отношение на планираното избягване на емисии на парникови газове, които са значително по-лоши от предвидените, следва да доведе до намаляване на размера на подкрепата, зависеща от подобно избягване, и до нейното възстановяване. Механизмът за намаляване и възстановяване обаче следва да бъде достатъчно гъвкав, за да отчита иновативния характер на проектите, подкрепяни от Фонда за иновации.

(8)

Безвъзмездните средства по линия на Фонда за иновации следва да се предоставят след конкурентна процедура за подбор чрез покани за представяне на предложения. С цел да се намали административната тежест за организаторите на проекти, следва да бъде създадена двуетапна процедура за кандидатстване, която обхваща изразяване на интерес и пълно заявление за кандидатстване.

(9)

Проектите, кандидатстващи за подкрепа от Фонда за иновации, следва да се оценяват въз основа на количествени и качествени критерии. Комбинацията от тези критерии следва да гарантира пълнотата на оценката на проекта по отношение на неговия технически и икономически потенциал. За да се гарантира справедливият и основан на заслуги подбор, проектите следва да се подбират въз основа на същите критерии за подбор, но следва да бъдат оценявани и класирани на първо място по отношение на други проекти в същия сектор и впоследствие — по отношение на проекти от различни сектори.

(10)

Проекти, чието планиране, бизнес модел и финансова и правна структура изглеждат недостатъчно зрели, по-специално с оглед на евентуална липса на подкрепа от съответните държави членки или на необходимите национални разрешителни, не следва да бъдат избрани за подкрепа от Фонда за иновации. Тези проекти обаче може да бъдат обещаващи. Поради това следва да се предвиди възможността за предоставяне на помощ за разработване на такива проекти. Помощта за разработване на проекти следва по-специално да е от полза за малки по мащаб проекти и проекти в държавите членки с по-ниски доходи, за да помогне за постигането на балансирано в географско отношение разпределение на подкрепата от Фонда за иновации.

(11)

Важно е да се постигне балансирано в географско отношение разпределение на подкрепата от Фонда за иновации. За да се предотврати ситуация, при която някои държави членки не са обхванати в достатъчна степен, следва да бъде предвидена възможността за определяне на допълнителни критерии за подбор, насочени към постигане на баланс в географско отношение при втората или следващите покани за представяне на предложения.

(12)

Комисията следва да гарантира изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации. Комисията обаче следва да бъде оправомощена да делегира на изпълнителни органи някои от действията по изпълнение, като например организирането на поканата за представяне на предложения, предварителния подбор на проекти или договорното управление на безвъзмездните средства.

(13)

Приходите на Фонда за иновации, включително приходите от осребрени квоти в рамките на общата тръжна платформа в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010 (5) на Комисията, следва да бъдат управлявани в съответствие с целите на Директива 2003/87/ЕО. Поради това Комисията следва да извършва тази задача сама и да има възможност да я делегира на Европейската инвестиционна банка.

(14)

Комисията следва да прилага различни правила в зависимост от вида изпълнение на дейностите в рамките на Фондa за иновации. Когато изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации се извършва чрез пряко управление, разпоредбите на настоящия регламент следва да бъдат приведени изцяло в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

(15)

Държавите членки следва да играят важна роля в изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации. По-специално Комисията следва да се консултира с държавите членки по ключови решения във връзка с изпълнението, както и относно развитието на Фонда за иновации.

(16)

Изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации следва да се извършва в съответствие с принципите на добро финансово управление, както е определено във Финансовия регламент.

(17)

Следва да бъдат определени ясни правила за докладване, отчетност и финансов контрол, за да се гарантира, че Комисията получава пълна и своевременна информация относно напредъка на проектите, подкрепяни от Фонда за иновации, че субектите, които управляват Фонда за иновации, прилагат принципите на добро финансово управление, и че държавите членки биват своевременно информирани за изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят подробни правила за допълнение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на:

а)

оперативните цели на Фондa за иновации, създаден с член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО;

б)

формите на подкрепа, предоставяна от Фондa за иновации;

в)

процедурата за кандидатстване за подкрепа от Фонда за иновации;

г)

процедурата и критериите за подбор на проекти по линия на Фондa за иновации;

д)

отпускането на подкрепа от Фондa за иновации;

е)

управлението на Фондa за иновации;

ж)

докладването, мониторинга, оценяването, контрола и публичността във връзка с функционирането на Фондa за иновации.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„приключване на осигуряване на финансирането“ означава моментът от цикъла на разработване на проекта, когато всички споразумения, свързани с проекта и финансирането, са подписани и всички изисквани условия, съдържащи се в тях, са изпълнени;

2)

„започване на функциониране“ означава моментът в цикъла на разработване на проекта, когато всички елементи и системи, необходими за функционирането на проекта, са изпитани и са започнали дейностите, водещи до ефективно избягване на емисии на парникови газове;

3)

„малък по мащаб проект“ означава проект с общи капиталови разходи, които не надвишават 7 500 000 EUR.

Член 3

Оперативни цели

Фондът за иновации има следните оперативни цели:

а)

да подкрепя проекти, които демонстрират изключително иновативни технологии, процеси или продукти, които са достатъчно зрели и имат значителен потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове;

б)

да предлага финансова подкрепа, съобразена с нуждите на пазара и рисковите профили на допустимите проекти, като същевременно привлича допълнителни публични и частни средства;

в)

да гарантира, че приходите на Фонда за иновации се управляват в съответствие с целите на Директива 2003/87/ЕО.

Член 4

Форми на подкрепа от Фондa за иновации

Подкрепата от Фонда за иновации за проекта може да бъде в следните форми:

а)

безвъзмездни средства;

б)

вноски към операции по смесено финансиране в рамките на инструмента за подкрепа на инвестициите на Съюза;

в)

когато е необходимо за постигане на целите на Директива 2003/87/ЕО, финансиране под която и да е от другите форми, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 („Финансовия регламент“), и по-специално награди и възлагане на поръчки.

ГЛАВА II

Специфични разпоредби, приложими за безвъзмездните средства

Член 5

Съответни разходи

1.   За целите на член 10а, параграф 8, трета алинея, четвърто изречение от Директива 2003/87/ЕО съответните разходи са допълнителните разходи, които се поемат от организатора на проекта в резултат на прилагането на иновативната технология, свързана с намаляване или избягване на емисии на парникови газове. Съответните разходи се изчисляват като разликата между най-добра прогнозна оценка на общите капиталови разходи, нетната настояща стойност на оперативните разходи и ползите, възникнали през периода от 10 години след датата на започване на функционирането на проекта в сравнение с резултата от същото изчисление за конвенционално производство със същия капацитет по отношение на ефективното производство на съответния краен продукт.

Когато посоченото в първа алинея конвенционално производство не съществува, съответните разходи са най-добрата прогнозна оценка на общите капиталови разходи и нетната настояща стойност на оперативните разходи и ползите, възникнали през периода от 10 години след започване на функционирането на проекта.

2.   Съответните разходи на малък по мащаб проект са общите капиталови разходи на този проект.

Член 6

Отпускане на безвъзмездни средства

1.   Подкрепата от Фонда за иновации под формата на безвъзмездни средства се отпуска при достигане на предварително определени етапни цели.

2.   За всички проекти етапните цели, посочени в параграф 1, се основават на цикъла на разработване на проекта и включват най-малко следното:

а)

приключване на осигуряване на финансирането;

б)

започване на функциониране.

3.   Като се вземе предвид внедрената технология и специфичните обстоятелства в сектора или секторите, в които тя се внедрява, в договорните документи могат да бъдат определени допълнителни конкретни етапни цели.

4.   До 40 % от общия размер на подкрепата от Фонда за иновации, включително помощта за разработване на проекти, за конкретен проект се отпускат към момента на приключване на осигуряване на финансирането или при достигане на определена етапна цел, предшестваща приключването на осигуряване на финансирането, когато тази етапна цел е определена в съответствие с параграф 3.

5.   В случай че общият размер на подкрепата от Фонда за иновации за конкретен проект не е бил отпуснат в съответствие с параграф 4, този размер се отпуска след етапа на приключване на осигуряване на финансирането. Той може да бъде отпуснат частично преди започване на функционирането и на годишни вноски след започване на функционирането.

6.   За целите на параграфи 4 и 5 от настоящия член общият размер на подкрепата от Фонда за иновации, предоставена за конкретен проект, включва размера на подкрепата от Фонда за иновации за този проект, предоставена под формата на помощ за разработване на проекти в съответствие с член 13.

Член 7

Общи правила за възстановяване

1.   Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че когато се изпълняват дейности, финансирани по настоящия регламент, финансовите интереси на Фонда за иновации са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всяка друга форма на незаконна дейност, чрез ефективни проверки и, при установени нередности — чрез възстановяване на недължимо платените суми и, когато е целесъобразно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Възстановените суми се използват в съответствие с Финансовия регламент.

3.   Основанията и процедурите за възстановяване се уточняват допълнително в договорната документация.

Член 8

Специални правила за възстановяване

1.   Размерът на подкрепата от Фонда за иновации, отпусната в съответствие с член 6, параграф 5 след приключването на осигуряване на финансирането, зависи от избягването на емисии на парникови газове, верифицирано въз основа на годишните доклади, подадени от организатора на проекта за период между 3 и 10 години след започване на функционирането. В окончателния годишен доклад, представян от организатора на проекта, се включва общият размер на избегнатите емисии на парникови газове по време на целия отчетен период.

2.   Когато общият размер на избегнатите емисии на парникови газове по време на целия отчетен период е по-малък от 75 % от общия размер на емисиите на парникови газове, който е планирано да бъдат избегнати, сумата, която е платена или ще бъде платена на организатора на проекта в съответствие с член 6, параграф 5, се възстановява или намалява пропорционално.

3.   В случай че проектът не започне да функционира в предварително определения срок или организаторът на проекта не успее да докаже каквото и да е реално избягване на емисии на парникови газове, сумата, платена след етапа на приключване на осигуряване на финансирането в съответствие с член 6, параграф 5, се възстановява изцяло.

4.   Когато случаите, посочени в параграфи 2 и 3, са възникнали поради извънредни обстоятелства, които са извън контрола на организатора на проекта, и последният докаже потенциала на проекта за постигане на целта за избягване на емисии на парникови газове над отчетения размер, или когато организаторът на проекта докаже, че проектът може да предостави значителни ползи от нисковъглеродни иновации, Комисията може да реши да не прилага механизмите за възстановяване съгласно параграфи 2 и 3.

5.   Основанието и процедурите за възстановяване се уточняват допълнително в договорната документация.

6.   Правилата, определени в параграфи 3 и 4 от настоящия член, се прилагат, без да се засягат общите правила за възстановяване съгласно член 7.

Член 9

Покани за представяне на предложения

1.   Организаторите на проекти се приканват да кандидатстват за подкрепа от Фонда за иновации чрез открити покани за представяне на предложения, обявявани от Комисията.

Преди вземане на решение за обявяване на покана за представяне на предложения Комисията се консултира с държавите членки относно проекта за решение.

2.   Решението на Комисията за обявяване на покани за представяне на предложения включва най-малко следното:

а)

общия размер на подкрепата от Фондa за иновации, която е налична за съответната покана;

б)

максималния размер на подкрепата от Фондa за иновации, която е налична като помощ за разработване на проекти;

в)

видовете проекти или сектори, представляващи интерес;

г)

описание на процедурата за кандидатстване, както и подробен списък с информация и документация, които се подават при всеки етап от процедурата за кандидатстване;

д)

подробна информация за процедурата за подбор, включително методиката за оценяване и класиране;

е)

когато в съответствие с член 10, параграф 4 и член 12, параграф 6 се прилагат специфични процедури за кандидатстване и подбор за малки по мащаб проекти — правилата относно тези специфични процедури;

ж)

когато Комисията запазва за покана за малки по мащаб проекти част от общия размер на подкрепата от Фонда за иновации, налична в рамките на съответната покана — размера на тази част;

з)

когато в съответствие с член 11, параграф 2 се прилагат допълнителни критерии за подбор с цел постигане на балансирано в географско отношение разпределение на подкрепата от Фонда за иновации — тези критерии.

Член 10

Процедура за кандидатстване

1.   Изпълнителният орган събира заявленията за кандидатстване и организира процедурата за кандидатстване в два последователни етапа:

а)

изразяване на интерес;

б)

пълно заявление за кандидатстване.

2.   На етапа на изразяване на интерес от организатора на проекта се изисква да представи описание на основните характеристики на проекта в съответствие с изискванията, предвидени в съответната покана за представяне на предложения, включително описание на ефективността, степента на иновативност и зрелостта на проекта, както е посочено в член 11, параграф 1, букви а), б) и в).

3.   На етапа на пълно заявление за кандидатстване от организатора на проекта се изисква да представи подробно описание на проекта и всички придружаващи документи, включително плана за обмен на знания.

4.   За малки по мащаб проекти може да се прилага опростена процедура за кандидатстване.

Член 11

Критерии за подбор

1.   Подборът на проектите, които могат да получат подкрепа от Фонда за иновации, се основава на следните критерии:

а)

ефективност по отношение на потенциала за избягване на емисии на парникови газове, когато е приложимо, в сравнение с показателите, посочени в член 10а, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО;

б)

степен на иновативност на проектите в сравнение с технологичното равнище в съответната област;

в)

зрелост на проекта по отношение на планирането, бизнес модела, финансовата и правната структура, както и на вероятността приключването на осигуряване на финансирането да бъде извършено в рамките на предварително определен период, който не надвишава четири години след решението за предоставяне на подкрепата;

г)

технически и пазарен потенциал за широко приложение или възпроизвеждане, или за бъдещи намаления на разходите;

д)

ефективност по отношение на съответните разходи по проекта, като се приспадне всяко участие в тези разходи от страна на организатора на проекта, разделени на общото количество емисии на парникови газове, които е предвидено да бъдат избегнати, енергия, която е предвидено да бъде произведена или съхранявана, или CO2, който е предвидено да бъде съхранен през първите 10 години на функциониране.

2.   За целите на подбора на проекти може също да се прилагат допълнителни критерии, насочени към постигането на балансирано в географско отношение разпределение на подкрепата от Фонда за иновации.

Член 12

Процедура за подбор

1.   Въз основа на получените заявления за кандидатстване на етапа на изразяване на интерес изпълнителният орган преценява допустимостта на всеки проект в съответствие с член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО. Изпълнителният орган след това пристъпва към подбора на допустимите проекти съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Въз основа на получените заявления за кандидатстване на етапа на изразяване на интерес изпълнителният орган съставя списък на проектите, които отговарят на критериите за подбор, предвидени в член 11, параграф 1, букви а), б) и в), и отправя покана към организаторите на тези проекти да представят пълно заявление за кандидатстване.

В случай че изпълнителният орган реши, че даден проект отговаря на критериите за подбор, определени в член 11, параграф 1, букви а) и б), но не отговаря на критерия, определен в член 11, параграф 1, буква в), изпълнителният орган преценява дали този проект има потенциал да изпълни всички критерии за подбор, ако разработването му продължи. В случаите когато проектът има подобен потенциал, изпълнителният орган може да предостави на съответния проект помощ за разработване на проекти или, когато Комисията изпълнява тази задача, да предложи на Комисията да предостави на посочения проект помощ за разработване на проекти.

3.   Въз основа на пълното заявление за кандидатстване, получено в съответствие с параграф 2 от настоящия член, изпълнителният орган пристъпва към оценка на проектите и класиране въз основа на всички критерии за подбор, посочени в член 11. За целите на тази оценка изпълнителният орган извършва сравнение на проектите с проекти от същия сектор, както и с проекти от други сектори, и изготвя списък на предварително подбраните проекти.

4.   Списъкът на предварително подбраните проекти, посочен в параграф 3, и когато е приложимо, предложението, посочено в параграф 2, втора алинея, се съобщават на Комисията и включват най-малко следното:

а)

потвърждение за спазването на критериите за допустимост и подбор;

б)

подробна информация относно оценката на проектите и класирането;

в)

общите разходи по проектите и съответните разходи, посочени в член 5, в евро;

г)

общия размер на искането за подкрепа от Фонда за иновации, в евро;

д)

размера на емисиите на парникови газове, които е предвидено да бъдат избегнати;

е)

количеството енергия, която е предвидено да бъде произведена или съхранявана;

ж)

количеството CO2, което е предвидено да бъде съхранено;

з)

информация относно правната форма на подкрепата от Фонда за иновации, поискана от организатора на проекта.

5.   Въз основа на съобщеното в съответствие с параграф 4 от настоящия член Комисията, след консултации с държавите членки в съответствие с член 21, параграф 2, взема решение за предоставяне на подкрепа, като посочва подкрепата за избраните проекти и, когато е целесъобразно, изготвя списък с резерви.

6.   За малки по мащаб проекти може да се прилага специфична процедура за кандидатстване.

Член 13

Помощ за разработване на проекти

1.   Комисията, след консултации с държавите членки в съответствие с член 21, параграф 2, буква в), определя максималния размер на подкрепата от Фонда за иновации, която е налична като помощ за разработване на проекти.

2.   Помощта за разработване на проекти се предоставя от Комисията или от изпълнителния орган в съответствие с член 12, параграф 2 под формата на безвъзмездни средства.

3.   Чрез помощта за разработване на проекти могат да бъдат финансирани следните дейности:

а)

подобряване и разработване на документацията на даден проект или на компоненти от структурата на даден проект с цел да се гарантира достатъчна степен на зрялост на проекта;

б)

оценка на осъществимостта на проекта, включително техническите и икономическите проучвания;

в)

съвети относно финансовата и правната структура на проекта;

г)

изграждане на капацитета на организатора на проекта.

4.   За целите на помощта за разработване на проекти съответните разходи означават всички разходи, свързани с разработването на проекта. Фондът за иновации може да финансира до 100 % от съответните разходи.

ГЛАВА III

Специални разпоредби, приложими за формите на подкрепа от Фонда за иновации, различна от безвъзмездни средства

Член 14

Предоставяне на подкрепа от Фонда за иновации посредством вноски към операции по смесено финансиране в рамките на инструмента за подкрепа на инвестициите на Съюза

1.   Когато Комисията реши да отпусне подкрепа от Фонда за иновации посредством вноски към операции по смесено финансиране в рамките на инструмента за подкрепа на инвестициите на Съюза, подкрепата от Фонда за иновации се изпълнява в съответствие с правилата, приложими за инструмента за подкрепа на инвестициите на Съюза. Допустимостта на проектите обаче се оценява в съответствие с член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО.

2.   След консултации с държавите членки Комисията приема решение, в което се посочва дали вноската към операции за смесено финансиране е под формата на безвъзмездна подкрепа или подлежаща на връщане подкрепа, или и двете, и се посочва размерът на подкрепата от Фонда за иновации, която може да бъде отпусната чрез инструмента за подкрепа на инвестициите на Съюза.

Член 15

Предоставяне на подкрепа от Фонда за иновации под всякаква друга форма, предвидена във Финансовия регламент

1.   Когато Комисията реши да отпусне подкрепа от Фонда за иновации под каквато и да е форма, предвидена във Финансовия регламент, различна от безвъзмездни средства, след консултации с държавите членки Комисията приема решение, в което се посочва размерът на подкрепата от Фонда за иновации, която може да бъде отпусната под тази форма, както и правилата, приложими за подаването на заявление за такава подкрепа, подбора на проектите и отпускането на подкрепата.

2.   Проектите, получаващи подкрепа от Фонда за иновации съгласно настоящия член, спазват правилата на Съюза за държавната помощ.

ГЛАВА IV

Управление

Член 16

Изпълнение на дейностите в рамките на Фонда за иновации

1.   Комисията изпълнява дейностите в рамките на Фонда за иновации чрез пряко управление в съответствие със съответните разпоредби на членове 125—153 от Финансовия регламент или чрез непряко управление чрез органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

2.   Разходите, направени във връзка с дейности по изпълнение в рамките на Фонда за иновации, включително административните и управленските разходи, се финансират от Фонда за иновации.

Член 17

Определяне на изпълнителните органи

1.   Когато Комисията реши да делегира някои задачи, свързани с изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации, на изпълнителен орган, Комисията приема решение, с което се определя такъв изпълнителен орган.

Комисията и определеният изпълнителен орган сключват споразумение, в което се определят конкретните ред и условия, в съответствие с които изпълнителният орган изпълнява своите задачи.

2.   Когато Комисията изпълнява дейностите в рамките на Фонда за иновации чрез пряко управление и реши да делегира определени задачи по изпълнението на изпълнителен орган, Комисията определя изпълнителна агенция като изпълнителен орган.

3.   Когато Комисията изпълнява дейностите в рамките на Фонда за иновации чрез непряко управление, Комисията определя като изпълнителен орган органа, посочен в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

4.   Задачите, свързани с изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации, които не са делегирани на изпълнителен орган, се изпълняват от Комисията.

Член 18

Задачи на изпълнителния орган

На изпълнителния орган, определен в съответствие с член 17, параграф 1, може да бъде възложено общото управление на поканата за представяне на предложения, отпускането на подкрепа от Фонда за иновации и мониторинга на изпълнението на избраните проекти. За тази цел на изпълнителния орган може да бъдат възложени следните задачи:

а)

организиране на поканата за представяне на предложения;

б)

организиране на процедурата за кандидатстване, включително събиране на заявленията за кандидатстване и анализ на всички придружаващи документи;

в)

организиране на подбора на проектите, включително оценката на проектите или проверката на тяхната техническа и финансова жизнеспособност, и класиране на проектите;

г)

съветване на Комисията относно проектите, на които да бъде предоставена подкрепа от Фонда за иновации, и относно проекти, които да бъдат включени в списъка с резерви;

д)

предоставяне или осигуряване на помощ за разработване на проекти;

е)

подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и други договори в зависимост от формата на подкрепата от Фонда за иновации;

ж)

подготовка и управление на договорната документация относно спечелилите проекти;

з)

проверка дали са изпълнени условията за финансиране и отпускане на приходите от Фонда за иновации на организаторите на проекти;

и)

мониторинг на изпълнението на проектите;

й)

комуникация с организаторите на проекти;

к)

докладване на Комисията, включително относно общата ориентация за по-нататъшното развитие на Фонда за иновации;

л)

финансово отчитане;

м)

действия по информиране, комуникация и популяризиране, включително производство на рекламни материали и разработване на логото на Фонда за иновации;

н)

управление на обмена на знания;

о)

подпомагане на държавите членки в усилията им за популяризиране на Фонда за иновации и за комуникация с организаторите на проекти;

п)

всякакви други задачи, свързани с изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации.

Член 19

Специфични разпоредби, приложими за изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации чрез пряко управление

1.   Когато Комисията определя изпълнителна агенция като изпълнителен орган съгласно член 17, параграф 1 от настоящия регламент, това решение на Комисията зависи от резултата от анализа на разходите и ползите, посочен в член 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (6), и споразумението, посочено в член 17, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент, трябва да бъде под формата на делегиращ инструмент в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003.

2.   Когато суми, отпуснати чрез пряко управление, бъдат възстановени съгласно членове 7 и 8 от настоящия регламент, възстановените суми представляват целеви приходи в съответствие с член 21 от Финансовия регламент и се използват за финансиране на операциите на Фонда за иновации.

3.   За всички задачи по изпълнение, извършвани от Комисията, включително чрез изпълнителна агенция, приходите на Фонда за иновации представляват външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграфи 1 и 5 от Финансовия регламент. Тези целеви приходи покриват също така всички административни разходи, свързани с изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации. Комисията може да използва до 5 % от пакета от Фонда на иновации за покриване на разходите си за управление.

4.   На проект, който е получил подкрепа от Фонда за иновации, може също така да бъде предоставен принос от всяка друга програма на Съюза, включително от фондове под споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Кумулативното финансиране не надвишава общия размер на допустимите разходи по проекта, а подкрепата от различните програми на Съюза може да се изчисли на пропорционална основа.

Член 20

Управление на приходите на Фонда за иновации

1.   Комисията гарантира, че квотите, предназначени за Фонда за иновации, се продават на търг в съответствие с принципите и реда и условията, определени в член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, и управлява приходите на Фонда за иновации в съответствие с целите на Директива 2003/87/ЕО.

2.   Комисията гарантира, че приходите, посочени в параграф 1, се предоставят своевременно на изпълнителния орган за финансиране на разходите, свързани с дейностите по изпълнението, и за отпускането на средства на спечелилите проекти.

3.   Комисията може да делегира на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осребряването на квотите и управлението на приходите на Фонда за иновации. В случай на такова делегиране Комисията и ЕИБ сключват споразумение, в което се определят конкретните ред и условия, при които ЕИБ изпълнява своите задачи, свързани с управлението на приходите на Фонда за иновации.

4.   При спазване на разпоредбите на Директива 2003/87/ЕО приходите на Фонда за иновации, които в края на периода на допустимост не са били използвани за подкрепените проекти, се използват за подкрепа на нови проекти, които отговарят на критериите за допустимост, посочени в член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, докато всички приходи бъдат изразходвани за целите на Фонда за иновации. Тези нови проекти се избират чрез нови покани за представяне на предложения в съответствие с член 9 или им се предоставя подкрепа в съответствие с членове 14 или 15.

Член 21

Роля на държавите членки

1.   При изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации Комисията се консултира с държавите членки и се подпомага от тях.

2.   С държавите членки се провеждат консултации относно:

а)

списъка на предварително подбраните проекти, включително списъка с резерви, и списъка на проектите, предложени за получаване на помощ за разработване на проекти в съответствие с член 12, параграф 2, преди предоставянето на подкрепата;

б)

проектите на решенията на Комисията, посочени в член 9, параграф 1, член 14, параграф 2 и член 15, параграф 1;

в)

максималния размер на подкрепата от Фондa за иновации, която е налична като помощ за разработване на проекти.

3.   По искане на Комисията държавите членки съветват и подпомагат Комисията при:

а)

определяне на общите насоки на Фонда за иновации;

б)

разрешаване на съществуващи или нововъзникващи проблеми при изпълнението на проектите;

в)

разглеждане на всеки друг въпрос, свързан с изпълнението на проекти.

4.   Комисията докладва на държавите членки за напредъка, постигнат в прилагането на настоящия регламент, по-специално относно изпълнението на решенията за предоставяне на подкрепа, посочени в член 12, параграф 5.

Член 22

Роля на заинтересованите страни

Комисията може да включва заинтересованите страни в обсъжданията, свързани с изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации, включително по отношение на въпросите, посочени в член 21, параграф 3.

ГЛАВА V

Мониторинг, докладване и оценка

Член 23

Мониторинг и докладване

1.   Изпълнителният орган извършва мониторинг на функционирането на Фонда за иновации, включително по отношение на сумите на отпуснатата подкрепа от Фонда за иновации.

2.   За да се гарантира, че данните за мониторинга, посочен в параграф 1, и резултатите се събират ефикасно, ефективно и своевременно, на организаторите на проекти може да бъдат наложени пропорционални изисквания за докладване. В докладите на организаторите на проекти се включва информация за действията по обмен на знания, предприети в съответствие с член 27.

3.   Изпълнителният орган редовно докладва на Комисията за изпълнението на своите задачи.

4.   Изпълнителният орган докладва на Комисията относно пълния цикъл на отпускането на подкрепата, и по-специално относно организирането на поканите за представяне на предложения и подписването на договори с организаторите на проекти.

5.   След приключване на всяка покана за представяне на предложения Комисията докладва на държавите членки относно изпълнението на посочената покана.

6.   Комисията докладва ежегодно на Съвета и на Европейския парламент относно напредъка във връзка с изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации.

7.   Изпълнителните органи, различни от изпълнителните агенции, както и субектите, на които е делегирано управлението на приходите на Фонда за иновации в съответствие с член 20, параграф 3, предоставят на Комисията следната информация:

а)

до 15 февруари — неодитираните финансови отчети, обхващащи предходната финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември, по отношение на дейностите, делегирани на тези изпълнителни органи и субекти;

б)

до 15 март на годината на предаване на неодитираните финансови отчети — одитираните финансови отчети, обхващащи предходната финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември, по отношение на дейностите, делегирани на тези изпълнителни органи и субекти.

Комисията изготвя годишните отчети на Фонда за иновации за всяка финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември, въз основа на финансовите отчети, предоставени в съответствие с първа алинея. Тези отчети подлежат на независим външен одит.

Всички финансови и счетоводни отчети, посочени в настоящия параграф, се изготвят в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 80 от Финансовия регламент.

Член 24

Оценка

1.   През 2025 г. и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на функционирането на Фонда за иновации. Оценката се фокусира, но без да се ограничава с това, върху прегледа на полезните взаимодействия между Фонда за иновации и други относими програми на Съюза, както и върху процедурата за отпускане на подкрепа от Фонда за иновации.

2.   Въз основа на резултатите от оценките, посочени в параграф 1 от настоящия член, Комисията прави предложения, когато е целесъобразно, за да се гарантира, че Фондът за иновации отбелязва напредък при постигането на своите цели, предвидени в Директива 2003/87/ЕО и в член 3 от настоящия регламент.

3.   В края на изпълнението на дейностите в рамките на Фонда за иновации, но не по-късно от 2035 г., Комисията извършва окончателна оценка на функционирането на Фонда за иновации.

4.   Комисията прави публично достъпна информацията за резултатите от направените оценки в съответствие с параграфи 1, 2 и 3.

ГЛАВА VI

Одити, публичност и обмен на знания

Член 25

Одити

1.   Одитите на използването на подкрепата от Фонда за иновации, проведени от независими външни одитори, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност в съответствие с член 26.

2.   Всички лица или субекти, получаващи подкрепа от Фонда за иновации, дават писмено съгласие да предоставят необходимите права и достъп, както е предвидено в член 129 от Финансовия регламент.

Член 26

Използване на чужди одити

Без да се засягат съществуващите възможности за извършване на допълнителни одити, когато независим одитор е извършил одит въз основа на международно приети стандарти за одит, осигуряващи разумна увереност, по отношение на финансовите отчети и доклади, отнасящи се до използването на финансов принос на Съюза, този одит служи за основа на общата увереност, ако е приложимо — в съответствие с допълнителните условия, предвидени в специалните секторни правила, при условие че има достатъчно доказателства за независимостта и компетентността на одитора. При поискване докладът на независимия одитор и съпътстващата документация по одита се предоставят на Европейския парламент, Комисията, Сметната палата и одитните органи на държавите членки.

Член 27

Комуникация, обмен на знания и публичност

1.   Организаторите на проекти проактивно и систематично публикуват на своите уебсайтове публично достъпна информация относно проектите, получили подкрепа съгласно настоящия регламент. В тази информация се включва изрично позоваване на получената подкрепа от Фонда за иновации.

2.   Организаторите на проекти гарантират предоставянето на съгласувана, ефективна и целенасочена информация за получената подкрепа от Фонда за иновации за различни видове публика, включително медиите и обществеността.

3.   Логото на Фонда за иновации или други рекламни елементи, изисквани в договорната документация, се използват при всички дейности, свързани с комуникация и обмен на знания, и се поставят на информационни табла на стратегически места, видими за обществеността.

4.   Организаторите на проекти представят подробна информация за планираните действия в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член в плана за обмен на знания, представен в съответствие с член 10, параграф 3.

5.   Изпълнителният орган изпълнява действия по информиране, комуникация и популяризиране във връзка с подкрепата от Фонда за иновации и резултатите от нея. Изпълнителният орган организира специфични семинари, работни срещи или, когато е целесъобразно, други видове дейности, за да се улесни обменът на опит, знания и най-добри практики относно проектирането, изготвянето и изпълнението на проекти, както и относно ефективността на финансирането, предоставяно чрез помощ за разработване на проекти.

ГЛАВА VII

Окончателни разпоредби

Член 28

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2010/670/ЕС на Комисията от 3 ноември 2010 г. за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39).

(3)  Специален доклад № 24/2018 от 5 септември 2018 г.: „Демонстриране в търговски мащаб на улавянето и съхранението на въглероден диоксид, както и на иновативните технологии за възобновяема енергия в ЕС: планираният напредък не е постигнат през последното десетилетие“, на разположение на уебсайта на Сметната палата на следния адрес: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EN.pdf.

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).


Top