EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0815

Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 година за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (текст от значение за ЕИП)

OJ L 143, 29.5.2019, p. 1–792 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj

29.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/815 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2018 година

за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2004/109/ЕО се изисква издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, да обявяват публично своите годишни финансови отчети.

(2)

Издателите следва да изготвят годишните си финансови отчети изцяло във формата на разширяемия език за маркиране на хипертекст (XHTML). XHTML не изисква особени механизми, за да бъде представен в четим от човека формат. Като непатентован електронен формат за отчитане, XHTML се използва свободно.

(3)

С Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2) от дружествата, спрямо които се прилага правото на някоя от държавите членки и чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в някоя от държавите членки, се изисква да изготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните счетоводни стандарти, които общо се наричат Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002. Решение на Комисията 2008/961/ЕО (3) предвижда, че издател от трета държава, чиито ценни книжа са допуснати до търговия в Европейския съюз, също може да изготви своите консолидирани финансови отчети в съответствие с МСФО, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС).

(4)

Приемането и използването на МСФО има за цел да осигури високо ниво на прозрачност и сравнимост на финансовите отчети. За да се улеснят още повече тяхната достъпност, анализиране и сравнимост, консолидираните финансови отчети в годишните финансови отчети, изготвени или в съответствие с МСФО, приети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, или в съответствие с МСФО, издадени от СМСС (двата вида се наричат по-долу „консолидирани финансови отчети по МСФО“), следва да бъдат маркирани с помощта на разширяемия език за стопанска отчетност (XBRL). XBRL е машинно четим и позволява автоматизираната обработка на големи обеми информация. XBRL е утвърден и се използва в редица юрисдикции, като понастоящем е единственият подходящ маркиращ език за маркиране на финансови отчети.

(5)

Резултатите от анализа на разходите и ползите, проведен от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), са в подкрепа на използването на Inline XBRL за вграждане на маркери XBRL в документите във формат XHTML. Съобразно с това трябва да се използва технологията Inline XBRL.

(6)

Използването на маркиращия език XBRL предполага приложението на таксономия за преобразуването на текст, четим от човек, в информация в машинно четим формат. Предоставената таксономия по МСФО от Фондацията за МСФО е утвърдена таксономия, разработена за маркирането на оповестяваните данни по МСФО. Употребата на таксономията по МСФО улеснява сравнимостта на маркираните финансови отчети, изготвени в съответствие с МСФО, на глобално ниво. Съобразно с това основната таксономия, която ще се използва за единния електронен формат за отчитане, следва да се основава на таксономията по МСФО и да бъде нейно разширение.

(7)

За да се вземат предвид приемането на МСФО в бъдеще съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, промени в спецификациите на XBRL или други технически разработки или за да бъдат разширени законовите изисквания за маркиране на информация в годишния финансов отчет, разпоредбите на настоящия регламент следва да бъдат периодично обновявани въз основа на проекти на регулаторни технически стандарти, изготвени от ЕОЦКП.

(8)

Достъпът до таксономията за прилагане на маркиращия език XBRL е осигурен под формата на набор от електронни файлове във формат XBRL („файлове на таксономията във формат XBRL“), които осигуряват структурирано представяне на най-важните елементи, съставляващи основната таксономия. Йерархията на елементите и подходящия за тях вид данни следва да бъдат на разположение на издателите в обикновена четима от човек форма в рамките на този регламент. За да се улеснят достъпността, анализирането и сравнимостта на годишните финансови отчети на практика, изключително важно е издателите да използват файловете на таксономията във формат XBRL, които съответстват на всички относими технически и правни изисквания. За да се улесни постигането на тази цел, ЕОЦКП следва да публикува файловете на таксономията във формат XBRL на своя уебсайт в машинно четим формат, позволяващ свободно изтегляне.

(9)

От съображения за прозрачност, достъпност, анализиране и сравнимост, когато законите на държавите членки позволяват или изискват маркирането на части от годишните финансови отчети, различни от съдържащите се в тях консолидирани финансови отчети по МСФО, при маркирането на тези части издателите следва да използват маркиращия език XBRL и подходящата таксономия, предоставена за тази цел от държавата членка, в която са учредени.

(10)

От съображения за прозрачност, достъпност, анализиране и сравнимост издателите следва да бъдат свободни да маркират оповестяваните данни в своите консолидирани финансови отчети по МСФО с най-високата степен на подробност, която е технически възможна. Поради същите съображения следва да бъдат определени и задължителни стандарти за минималната степен на подробност на маркирането. По отношение на основните финансови отчети в консолидираните финансови отчети по МСФО следва да се приложи стандарт за подробно етикетиране, който позволява споменатите основни финансови отчети да се маркират изцяло. По отношение на пояснителните приложения към консолидираните финансови отчети по МСФО следва да се приложи стандарт за блоково етикетиране, при което цели раздели от тези пояснителни приложения се маркират поотделно, като се използват единични елементи от таксономията. Изискването за блоково етикетиране обаче следва да не ограничава правото на издателите да маркират пояснителните приложения към консолидираните финансови отчети по МСФО с по-висока степен на подробност.

(11)

За да се улесни ефективното въвеждане на единния електронен формат за отчитане, следва да се съставят подробни разпоредби за използването на технологията Inline XBRL. В помощ на издателите и софтуерните дружества при разработването на софтуер, използван за изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие със законовите изисквания по настоящия регламент, ЕОЦКП следва да предостави насоки относно най-често срещаните проблеми при генерирането на документи с маркировка Inline XBRL.

(12)

Както е предвидено в член 4, параграф 7 от Директива 2004/109/ЕО, настоящият регламент следва да се прилага за годишните финансови отчети, съдържащи финансови отчети за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2020 г. За да се улесни гладкото въвеждане на финансовото отчитане в машинно четим формат, и особено за да се гарантира, че издателите разполагат с разумен срок за приспособяване към използването на технологията XBRL, задължителното маркиране на пояснителните приложения към финансовите отчети следва да се прилага само по отношение на годишните финансови отчети за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2022 г.

(13)

Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП.

(14)

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е съставен настоящият регламент, ЕОЦКП си сътрудничи редовно и тясно с Европейския банков орган и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, за да вземе предвид особените характеристики на банковия сектор, сектора на финансовото посредничество и сектора на застраховането и да се гарантира по-добра междусекторна съгласуваност на работата и постигането на обща позиция.

(15)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е съставен настоящият регламент, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи, поиска мнението на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4), и проведе тестове намясто,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определя единният електронен формат за отчитане по член 4, параграф 7 от Директива 2004/109/ЕО, който се използва за изготвянето на годишни финансови отчети от издателите.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„основна таксономия“ е комбинираният набор от елементи от таксономията, изложени в приложение VI, и следната колекция от връзки:

а)

база от връзки за представяне, която групира елементите от таксономията;

б)

база от връзки за изчисляване, която изразява аритметичните зависимости между елементите от таксономията;

в)

база от връзки за обозначаване, която описва значението на всеки елемент от таксономията;

г)

база от връзки за дефиниране, която отразява зависимостите по измерения на елементите от основната таксономия;

(2)

„разширена таксономия“ е комбинираният набор от елементи от таксономията и следната колекция от връзки, и двете създадени от издателя:

а)

база от връзки за представяне, която групира елементите от таксономията;

б)

база от връзки за изчисляване, която изразява аритметичните зависимости между елементите от таксономията;

в)

база от връзки за обозначаване, която описва значението на всеки елемент от таксономията;

г)

база от връзки за дефиниране, която осигурява валидността по измерения на получения документ във формат XBRL спрямо разширената таксономия;

(3)

„консолидирани финансови отчети по МСФО“ са консолидираните финансови отчети, които са изготвени в съответствие с МСФО, приети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, или в съответствие с МСФО, посочени в член 1, първата алинея, буква а) от Решение 2008/961/ЕО.

Член 3

Единен електронен формат за отчитане

Издателите изготвят целите си годишни финансови отчети във формат XHTML.

Член 4

Маркиране на консолидираните финансови отчети по МСФО

1.   Когато годишните финансови отчети включват консолидирани финансови отчети по МСФО, издателите маркират тези консолидирани финансови отчети.

2.   Издателите маркират най-малко оповестените данни, посочени в приложение II, когато тези оповестени данни са представени в консолидираните финансови отчети по МСФО.

3.   Издателите могат да маркират оповестени данни, представени в консолидираните финансови отчети по МСФО, различни от посочените в параграф 2.

4.   За маркирането по параграфи 1, 2 и 3 издателите използват маркиращия език XBRL и таксономия, чиито елементи са указаните в основната таксономия. Когато в съответствие с точка 4 от приложение IV не е уместно да се използват елементи от основната таксономия, издателите създават елементи от разширената таксономия, както е предвидено в приложение IV.

Член 5

Маркиране на други части на годишните финансови отчети

1.   Издателите, учредени в държави членки, могат да маркират всички части на своите годишни финансови отчети, различни от посочените в член 4, ако използват маркиращия език XBRL и таксономия, която е специфична за тези части, и ако тази таксономия е предоставена от държавата членка, в която те са учредени.

2.   Издателите, учредени в трети държави, не маркират други части от своите годишни финансови отчети, различни от консолидираните финансови отчети по МСФО.

Член 6

Общи правила за маркирането

За маркирането, извършвано в съответствие с членове 4 и 5, издателите спазват следните изисквания:

а)

да вграждат маркерите в годишните финансови отчети на издателите във формат XHTML, като използват спецификациите за Inline XBRL, посочени в приложение III;

б)

изискванията за маркиране и правилата за подаване, посочени в приложение IV.

Член 7

Файлове на таксономията във формат XBRL

ЕОЦКП може да публикува машинно четими и позволяващи изтегляне файлове на таксономията във формат XBRL, основаващи се на основната таксономия. Тези файлове трябва да съответстват на критериите, посочени в приложение V.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за годишните финансови отчети, съдържащи финансови отчети за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(2)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(3)  Решение на Комисията от 12 декември 2008 г. за използване на националните счетоводни стандарти на някои трети държави и на Международните стандарти за финансово отчитане от емитенти на ценни книжа от трети държави при изготвянето на техните консолидирани финансови отчети (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 112).

(4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пояснение за таблици 1 и 2 от приложение II и за таблиците от приложения IV и VI

ДАННИ/ВИД АТРИБУТ/ ПРЕФИКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

text block (текстов блок)

указва, че видът на елемента е блок от текст; използва се за маркирането на по-големи обеми информация, като например пояснителни приложения, счетоводни политики или таблици; текстовите блокове са нецифрови статии

text (текст)

указва, че видът на елемента е текст (поредица от буквено-цифрови символи); използва се за маркирането на кратка описателна информация; текстовите елементи са нецифрови статии

yyyy-mm-dd (дд-мм-гггг)

указва, че видът на елемента е дата; тези елементи са статии и са нецифрови

X

указва, че видът на елемента е паричен (стойност в обявена валута); тези елементи са цифрови статии

X.XX

указва, че видът на елемента е дробна стойност (като например процент или стойност „на акция“); тези елементи са цифрови статии

shares (акции)

указва, че видът на елемента е брой акции; тези елементи са цифрови статии

table (таблица)

указва началото на структура, представена от таблица, в която при пресичането си редовете и колоните спомагат за определянето на финансово понятие

axis (ос)

указва свойство на измерение в таблична структура

member (член)

указва член на измерение по дадена ос

guidance (указание)

указва елемент, който поддържа преглеждане на съдържанието на таксономията

role (роля)

указва елемент, представящ раздел от таксономията, напр. отчет за финансовото състояние, отчет за доходите, всяко отделно пояснително приложение и др.

abstract (обобщение)

указва групиращ елемент или заглавна част

instant or duration (момент или продължителност)

указва, че паричната стойност представлява наличност (ако е момент) или поток (ако е продължителност)

credit or debit (кредит или дебит)

указва „естественото“ салдо на оповестяваните данни

esef_cor

префикс, прилаган в таблиците от приложения IV и VI за елементите, определени в именното пространство „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor“

esef_all

префикс, прилаган в таблицата от приложение VI за елементите, определени в именното пространство „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all“

esma_technical

префикс, прилаган в таблицата от приложение VI за елементите, определени в именното пространство „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

префикс, прилаган в таблиците от приложения IV и VI за елементите, определени в именното пространство „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Задължителни маркери

1.

Издателите маркират всички числа в обявената валута, оповестена в отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци в консолидираните финансови отчети по МСФО.

2.

Издателите маркират всички оповестени данни, представени в консолидираните финансови отчети по МСФО или представени чрез препратка в тях към други части на годишните финансови отчети за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2020 г., които отговарят на елементите в таблица 1 от това приложение.

3.

Издателите маркират всички оповестени данни, представени в консолидираните финансови отчети по МСФО или представени чрез препратка в тях към други части на годишните финансови отчети за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2022 г., които отговарят на елементите в таблица 2 от това приложение.

Таблица 1

Задължителни елементи от основната таксономия, които трябва да бъдат маркирани за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2020 г.

Обозначение

Вид данни и други атрибути

Препратки към МСФО

Наименование (фирма) на отчитащото се предприятие или други средства за идентификация

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Пояснение за промяна в наименованието на отчитащото се предприятие или другите средства за идентификация от края на предходния отчетен период

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Седалище на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Правна форма на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Държава на учредяване

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Адрес на управление на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Основно място на стопанска дейност

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Описание на естеството на основните дейности на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква б)

Наименование на предприятието майка

text

МСС 1, параграф 138, буква в), МСС 24, параграф 13

Наименование на крайното предприятие – майка на групата

text

МСС 24, параграф 13, МСС 1, параграф 138, буква в)

Таблица 2

Задължителни елементи от основната таксономия, които трябва да бъдат маркирани за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2022 г.

Обозначение

Вид

Препратки към МСФО

Наименование (фирма) на отчитащото се предприятие или други средства за идентификация

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Пояснение за промяна в наименованието на отчитащото се предприятие или другите средства за идентификация от края на предходния отчетен период

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Седалище на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Правна форма на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Държава на учредяване

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Адрес на управление на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Основно място на стопанска дейност

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Описание на естеството на основните дейности на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква б)

Наименование на предприятието майка

text

МСС 1, параграф 138, буква в), МСС 24, параграф 13

Наименование на крайното предприятие – майка на групата

text

МСС 24, параграф 13, МСС 1, параграф 138, буква в)

Продължителност на съществуването на предприятие, създадено за ограничен срок

text

МСС 1, параграф 138, буква г)

Заявление за съответствие с МСФО [text block]

text block

МСС 1, параграф 16

Пояснение за отклонението от МСФО

text

МСС 1, параграф 20, буква б), МСС 1, параграф 20, буква в)

Пояснение за финансовия ефект от отклонението от МСФО

text

МСС 1, параграф 20, буква г)

Оповестяване на несигурността, свързана със способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие [text block]

text block

МСС 1, параграф 25

Пояснение за факта и принципа на изготвяне на финансовите отчети, когато това не е принципът на действащото предприятие

text

МСС 1, параграф 25

Пояснение защо на предприятието не се гледа като на действащо предприятие

text

МСС 1, параграф 25

Описание на причината за използване на по-дълъг или по-кратък отчетен период

text

МСС 1, параграф 36, буква а)

Описание на факта, че сумите, представени във финансовите отчети, не са изцяло сравними

text

МСС 1, параграф 36, буква б)

Оповестяване на прекласификациите или промените в представянето [text block]

text block

МСС 1, параграф 41

Пояснение за източниците на несигурност на приблизителните оценки със значителен риск от съществена корекция

text

КРМСФО 14, параграф 10, МСС 1, параграф 125

Оповестяване на активите и пасивите със значителен риск от съществена корекция [text block]

text block

МСС 1, параграф 125

Дивиденти, признати като разпределения на печалби между собствениците, на акция

X, duration

МСС 1, параграф 107

Дивиденти, които са предложени или обявени, преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като разпределена печалба към собствениците

X duration

МСС 10, параграф 13, МСС 1, параграф 137

Дивиденти, които са предложени или обявени, преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като разпределена печалба към собствениците, на акция

X.XX duration

МСС 1, параграф 137, буква а)

Оповестяване на счетоводните решения и счетоводните приблизителни оценки[text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на натрупаните разходи и други пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на коректива за кредитни загуби [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на асоциираните предприятия [text block]

text block

МСФО 12, параграф Б4, буква г), МСС 27, параграф 17, буква б), МСС 27, параграф 16, буква б)

Оповестяване на възнагражденията на одиторите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на одобрението за издаване на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите активи на разположение за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на принципа на консолидиране [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на принципа на изготвяне на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на биологичните активи, селскостопанската продукция към момента на събиране на реколтата и предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичните активи [text block]

text block

МСС 41, Оповестяване

Оповестяване на получените заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на бизнес комбинациите [text block]

text block

МСФО 3, Оповестявания

Оповестяване на паричните средства и салдата по сметки в централни банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на паричните средства и паричните еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отчета за паричните потоци [text block]

text block

МСС 7 Представяне на отчет за паричните потоци

Оповестяване на промените в счетоводните политики [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на промените в счетоводните политики, счетоводните приблизителни оценки и грешките [text block]

text block

МСС 8 Счетоводни политики

Оповестяване на обезпеченията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на изплатените обезщетения по претенции и изплатените доходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на поетите задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на поетите задължения и условните пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на условните пасиви [text block]

text block

МСС 37, параграф 86

Оповестяване на себестойността на продажбите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на кредитния риск [text block]

text block

МСФО 7 Кредитен риск, в сила от 1.1.2018 г., МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дълговите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите за бъдещи периоди [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените данъци [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на депозитите от банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на депозитите от клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за амортизация за материални и нематериални активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на деривативните финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дивидентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетната печалба на акция [text block]

text block

МСС 33, Оповестяване

Оповестяване на ефекта от промени в обменните курсове [text block]

text block

МСС 21, Оповестяване

Оповестяване на доходите на наетите лица [text block]

text block

МСС 19, Обхват

Оповестяване на оперативните сегменти на предприятието [text block]

text block

МСФО 8, Оповестяване

Оповестяване на събитията след отчетния период [text block]

text block

МСС 10, Оповестяване

Оповестяване на разходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите по икономически елементи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на активите за проучване и оценка [text block]

text block

МСФО 6 Оповестяване

Оповестяване на оценяването по справедлива стойност [text block]

text block

МСФО 13 Оповестяване

Оповестяване на справедливата стойност на финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от (за) такси и комисиони [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите приходи (разходи) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите приходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите активи, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти [text block]

text block

МСФО 7, Обхват

Оповестяване на финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти, определени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите пасиви, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на управлението на финансовия риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на прилагането за първи път [text block]

text block

МСФО 1 Представяне и оповестяване

Оповестяване на общите и административните разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на обща информация за финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 51

Оповестяване на предприятието като действащо предприятие [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на безвъзмездните средства, предоставени от държавата [text block]

text block

МСС 20 Оповестяване

Оповестяване на обезценката на активи [text block]

text block

МСС 36 Оповестяване

Оповестяване на данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 12 Оповестяване

Оповестяване на информация за наетите лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на информация за ключовия ръководен персонал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на застрахователните договори [text block]

text block

МСФО 4 Оповестяване

Оповестяване на приходите от застрахователни премии [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нематериалните активи [text block]

text block

МСС 38 Оповестяване

Оповестяване на нематериалните активи и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите от лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на материалните запаси [text block]

text block

МСС 2 Оповестяване

Оповестяване на пасивите по инвестиционни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на инвестиционните имоти [text block]

text block

МСС 40 Оповестяване

Оповестяване на инвестициите, отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на инвестициите, които не са отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на емитирания капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на съвместните предприятия [text block]

text block

МСС 27, параграф 17, буква б), МСФО 12, параграф Б4, буква б), МСС 27, параграф 16, буква б)

Оповестяване на лизинговите предплащания [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на лизингите [text block]

text block

В сила от 1.1.2019 г., МСФО 16, Представяне, изтича на 1.1.2019 г., МСС 17 Финансови отчети на лизингодатели, изтича на 1.1.2019 г., МСС 17 Финансови отчети на лизингополучатели, в сила от 1.1.2019 г., МСФО 16 Оповестяване

Оповестяване на ликвидния риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на заемите и авансовите плащания към банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на заемите и авансовите плащания към клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на пазарния риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетната стойност на активите, отнасяща се за притежателите на дялове [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на неконтролиращите участия [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетекущите активи, държани за продажба, и преустановените дейности [text block]

text block

МСФО 5 Представяне и оповестяване

Оповестяване на нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на целите, политиките и процесите за управление на капитала [text block]

text block

МСС 1, параграф 134

Оповестяване на другите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите текущи активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите текущи пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите нетекущи активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите нетекущи пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни приходи (разходи) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни приходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на предплащанията и другите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на печалбата (загубата) от оперативните дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на имотите, машините и съоръженията [text block]

text block

МСС 16 Оповестяване

Оповестяване на провизиите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на прекласифицирането на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на признатите приходи от договори за строителство [text block]

text block

МСС 11 Оповестяване, изтича на 1.1.2018 г.

Оповестяване на презастраховането [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на свързаните лица [text block]

text block

МСС 24 Оповестявания

Оповестяване на споразуменията за обратно изкупуване и насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за научноизследователска и развойна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на резервите в рамките на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 79, буква б)

Оповестяване на блокираните парични средства и парични еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д), изтича на 1.1.2018 г., МСС 18 Оповестяване

Оповестяване на споразуменията за концесионни услуги [text block]

text block

ПКР 29 Консенсус

Оповестяване на акционерния капитал, резервите и другите капиталови участия [text block]

text block

МСС 1, параграф 79

Оповестяване на споразуменията за плащане на базата на акции [text block]

text block

МСФО 2, параграф 44

Оповестяване на подчинените пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дъщерните предприятия [text block]

text block

МСС 27, параграф 17, буква б), МСФО 12, параграф Б4, буква а), МСС 27, параграф 16, буква б)

Оповестяване на значимите счетоводни политики [text block]

text block

МСС 1, параграф 117

Оповестяване на данъчните вземания и задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на търговските и други задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на търговските и други вземания [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от търговия с финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на обратно изкупените акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Описание на счетоводната политика за финансовите активи на разположение за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за биологичните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите по заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за заемите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за бизнес комбинациите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за бизнес комбинациите и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за паричните потоци [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезпеченията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за незавършеното строителство [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за условните пасиви и условните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за придобиване на клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за програмите за лоялност на клиентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за провизиите, предназначени за извеждане от експлоатация и възстановяване [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочения данък върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходитe за амортизация за материални активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отписването на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за деривативните финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за деривативните финансови инструменти и хеджирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за определяне на компонентите на паричните средства и паричните еквиваленти [text block]

text block

МСС 7, параграф 46

Описание на счетоводната политика за преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за намаленията и отстъпките [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за дивидентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетната печалба на акция [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за правата за емисии [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за доходите на наетите лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите, свързани с опазване на околната среда [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за извънредните отчетни обекти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за проучване и оценка [text block]

text block

МСФО 6, параграф 24, буква а)

Описание на счетоводната политика за оценяването по справедлива стойност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите и разходите от такси и комисиони [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите приходи и разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите гаранции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за превалутирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за франчайзните такси [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за функционалната валута [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за безвъзмездните средства, предоставени от държавата [text block]

text block

МСС 20, параграф 39, буква а)

Описание на счетоводната политика за хеджирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите, държани до падежа [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на финансови активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на нефинансови активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за застрахователните договори и свързаните с тях пасиви, активи, приходи и разходи [text block]

text block

МСФО 4, параграф 37, буква а)

Описание на счетоводната политика за нематериалните активи и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нематериалните активи, различни от репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите от лихви и разходите за лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в асоциирани предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в съвместни предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестиционните имоти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите, които не са отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за емитирания капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за лизингите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за заемите и вземанията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за оценяването на материалните запаси [text block]

text block

МСС 2, параграф 36, буква а)

Описание на счетоводната политика за минните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за правата за миннодобивна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба, и преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за прихващането на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нефтените и газовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за активите по компютърно програмиране [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за имотите, машините и съоръженията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за провизиите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за прекласифицирането на финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за признаването на разликата между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената на сделката в печалбата или загубата [text block]

text block

МСФО 7, параграф 28, буква а)

Описание на счетоводната политика за признаването на приходите [text block]

text block

Изтича на 1.1.2018 г., МСС 18, параграф 35 буква a), МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочените разчети по дейности с регулирани цени [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за презастраховането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за ремонтите и поддръжката [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за споразуменията за обратно изкупуване и насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за научноизследователска и развойна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за блокираните парични средства и парични еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отчитането по сегменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за споразуменията за концесионни услуги [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките с плащане на базата на акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за отстраняване на повърхностния слой в мините [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за дъщерните предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за данъците, различни от данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за доходите при прекратяване на трудовите правоотношения [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за търговските и другите задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за търговските и другите вземания [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите и разходите от търговия с финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките с неконтролиращо участие [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките със свързани лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обратно изкупените акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за варантите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на другите счетоводни политики, важни за разбирането на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложими спецификации за Inline XBRL

1.

Издателите трябва да се уверят, че документът във формат Inline XBRL е валиден по отношение на спецификацията за Inline XBRL 1.1 и съответства на Регистъра на единиците XBRL.

2.

Издателите трябва да се уверят, че файловете на разширената таксономия XBRL на издателя са валидни по отношение на спецификациите за XBRL 2.1 и XBRL Dimensions 1.0.

3.

Издателите трябва да подадат документа във формат Inline XBRL и файловете на разширената таксономия XBRL на издателя като един отчетен пакет, в който файловете на таксономията XBRL са пакетирани съгласно спецификациите за изготвяне на таксономични пакети.

4.

Издателите трябва да се уверят, че както документът във формат Inline XBRL, така и разширената таксономия на издателя отговарят на изискванията на правилата за маркиране и подаване, посочени в приложение IV.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Правила за маркиране и подаване

1.

Издателите трябва да се уверят, че документът във формат Inline XBRL съдържа данни за един издател, така че всички идентификатори на предприятието в съответния контекст да имат еднакво съдържание.

2.

Издателите трябва да се идентифицират в документа във формат Inline XBRL, като използват идентификаторите на правния субект съгласно ISO 17442 в рамките на контекстните идентификатори и схеми на предприятия по XBRL.

3.

Когато маркират оповестявани данни, издателите трябва да използват елемента от основната таксономия с най-близко счетоводно значение до маркираните оповестявани данни. При наличие на избор от елементи от основната таксономия издателите следва да изберат елемента, който е с най-тясно счетоводно значение и/или обхват.

4.

Ако най-близкият елемент от основната таксономия би представил неправилно счетоводното значение на маркираните оповестявани данни, както се изисква от точка 3, издателите трябва да създадат елемент от разширената таксономия и да го използват за маркиране на въпросните оповестявани данни. Всички елементи от разширената таксономия трябва да:

а)

не дублират значението и обхвата на нито един елемент от основната таксономия;

б)

указват кой е създателят на елемента;

в)

имат определен подходящ атрибут във връзка със салдото;

г)

имат стандартни обозначения на езика, съответстващ на езика на годишния финансов отчет. Препоръчително е добавяне на обозначения на допълнителни езици. Всички обозначения трябва да отговарят на счетоводното значение и обхват на описваните основни стопански понятия.

5.

Издателите трябва да се уверят, че всеки елемент от разширената таксономия, използван за маркиране на оповестявани данни в годишния финансов отчет, е включен в поне една йерархична структура от базата от връзки за представяне и базата от връзки за дефиниране от разширената таксономия.

6.

Издателите трябва да използват бази от връзки за изчисляване от своите разширени таксономии, за да документират аритметичните зависимости между цифровите елементи на основната и/или разширената таксономия, и по-точно, за аритметичните зависимости между елементите на основната и/или разширената таксономия от отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и друг всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета на паричните потоци.

7.

За да определят към коя част от финансовите отчети се отнасят маркировките, в базите от връзки за представяне от своите разширени таксономии издателите трябва да използват специалните главни елементи на таксономията като отправни точки за съответните части от финансовите отчети. Наименованията на елементите, обозначенията и префиксите на тези главни елементи от таксономията са посочени в таблица 1.

Таблица

Наименования на елементите, обозначения и префикси на главните елементи

Префикс

Наименование на елемента

Обозначение

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Запазено място за отчета за финансовото състояние – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за финансовото състояние

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Запазено място за печалбата или загубата – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за печалбата или загубата, ако отчетът за печалбата или загубата се оповестява отделно

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Запазено място за отчета за всеобхватния доход – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета на всеобхватния доход, ако той се оповестява отделно или когато отчетите за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход са комбинирани в един отчет

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Запазено място за отчета за паричните потоци – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за паричните потоци

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Запазено място за отчета за промените в собствения капитал – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за промените в собствения капитал

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Запазено място за пояснителните приложения, счетоводните политики и задължителните елементи от основната таксономия – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за маркиране на оповестяваните данни в пояснителните приложения към финансовите отчети

Специалните елементи от главната таксономия също се включват във файловете на таксономията XBRL, изготвени от ЕОЦКП.

8.

Издателите нямат право да заменят в своите разширени таксономии обозначенията или препратките на елементите от основната таксономия. Към елементите от основната таксономия могат да се добавят обозначения, създадени от издателя.

9.

Издателите трябва да се уверят, че елементите на разширената таксономия на издателя, маркиращи отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци в рамките на в консолидираните финансови отчети по МСФО, са фиксирани към един или повече елементи от основната таксономия. По-специално:

а)

издателят трябва да фиксира елемента от своята разширена таксономия към този елемент от основната таксономия, който има най-близкото по-широко счетоводно значение и/или обхват с това на елемента от разширената таксономия на издателя. Издателят трябва да определи зависимостта на въпросния елемент от разширената таксономия спрямо съответния елемент от основната таксономия в базата от връзки за дефиниране от разширената таксономия на издателя. Елементът от разширената таксономия се появява като цел на зависимостта;

б)

издателят може да фиксира елемента от разширената таксономия към този елемент или тези елементи от основната таксономия, които имат най-близкото по-тясно счетоводно значение и/или обхват с това на въпросния елемент от разширената таксономия. Издателят трябва да определи зависимостта на въпросния елемент от разширената таксономия спрямо съответния елемент или елементи от основната таксономия в базата от връзки за дефиниране от разширената таксономия на издателя. Елементът от разширената таксономия се появява като източник на зависимостта или зависимостите. Когато даден елемент от разширената таксономия съчетава няколко елемента от основната таксономия, издателят трябва да фиксира този елемент от разширената таксономия към всеки от съответните елементи от основната таксономия, с изключение на онези елементи от основната таксономия, за които има разумно основание да се считат за несъществени.

10.

Независимо от точка 9 не е необходимо издателите да фиксират елемент от разширената таксономия към друг елемент от основната таксономия, който се използва за маркиране на оповестявани данни в отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци, който е междинен сбор от други оповестявани данни в рамките на същия отчет.

11.

Издателите трябва да се уверят, че видът на данните и видът период на елемент от таксономията, използван за маркиране на оповестявани данни, отразява счетоводното значение на маркираните оповестявани данни. Издателите не трябва да дефинират и прилагат нестандартен вид за елемент от таксономията, ако има подходящ вид, който вече е дефиниран в спецификациите XBRL или в Регистъра на видовете данни XBRL.

12.

Когато маркират оповестявани данни, издателите не трябва да използват цифрови елементи от таксономията за маркиране на различни стойности в даден контекст (предприятие, период и разпределения по измерения), освен когато разликата е в резултат от закръгляне, свързано с представянето на една и съща информация в различна скала, на повече от едно място в рамките на един и същи годишен финансов отчет.

13.

Когато маркират оповестявани данни, издателите трябва да използват нецифрови елементи от таксономията така, че да се маркират всички оповестявания. данни, които съответстват на дефиницията на съответния елемент. Издателите не трябва да прилагат маркировките само частично или избирателно.

14.

Издателите трябва да се уверят, че документът във формат Inline XBRL не съдържа изпълним код.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Файлове на таксономията XBRL

Файловете на таксономията XBRL, публикувани от ЕОЦКП, трябва да:

а)

определят всички елементи от основната таксономия като елементи XBRL;

б)

задават атрибутите на елементите от основната таксономия, съгласно техния вид, както е указано в приложение I;

в)

представят обозначенията в четима от човек форма, както е посочено в таблицата в приложение VI; тези обозначения документират значението на елементите от основната таксономия, както и техните препратки;

г)

дефинират структурите, улесняващи преглеждането на съдържанието на таксономията и разбирането на дефиницията на даден елемент от основната таксономия в контекста на други елементи от основната таксономия;

д)

дефинират зависимостите, които позволяват на издателите да фиксират елементите от разширената таксономия към елементите от основната таксономия;

е)

бъдат валидни съгласно спецификациите за XBRL 2.1., XBRL Dimensions 1.0 и да бъдат пакетирани съгласно спецификациите за таксономичните пакети, изложени в приложение III;

ж)

съдържат необходимата техническа информация за разработване на ИТ решения в подкрепа на създаването на хармонизирани годишни финансови отчети;

з)

съдържат указание за кои периоди се отнасят.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Схема на основната таксономия

Таблица

Схема на основната таксономия за маркиране на консолидираните финансови отчети по МСФО

Префикс

URI на наименованието на елемента/ролята

Вид на елемента и атрибути

Обозначение

Обозначение на документацията

Препратки

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Необичайно големи промени в цените на активите или в обменните курсове [member]

Този член обозначава необичайно големи промени в цените на активите или в обменните курсове.

пример: МСС 10, параграф 22, буква ж)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Счетоводни приблизителни оценки [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 8, параграф 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Счетоводни приблизителни оценки [member]

Този член обозначава актив, пасив или периодично потребление на актив, подлежащи на корекции в резултат от оценката на текущото състояние на активите и пасивите и очакваните бъдещи ползи и задължения, свързани с тях. Той представлява и стандартната стойност за оста „Счетоводни приблизителни оценки“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 8, параграф 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Счетоводна печалба

Сумата на печалбата (загубата) за даден период, преди приспадане на разходите за данъци. [вж. Печалба (загуба)]

оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка ii), оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка i)

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Начисления

Сумата на задълженията за плащане за стоки и услуги, които са били получени или доставени, но не са били платени, фактурирани или официално съгласувани с доставчика, включително суми, дължими на наетите лица.

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Начисления и приходи за бъдещи периоди

Сумата на начисленията и приходите за бъдещи периоди. [вж. Начисления; Приходи за бъдещи периоди]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Начисления и приходи за бъдещи периоди [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като текущи

Сумата на начисленията и приходите за бъдещи периоди, класифицирани като текущи. [вж. Начисления и приходи за бъдещи периоди]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като текущи [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като нетекущи

Сумата на начисленията и приходите за бъдещи периоди, класифицирани като нетекущи. [вж. Начисления и приходи за бъдещи периоди]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Начисления и приходи за бъдещи периоди, класифицирани като нетекущи [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Начисления, класифицирани като текущи

Сумата на начисленията, класифицирани като текущи. [вж. Начисления]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Начисления, класифицирани като нетекущи

Сумата на начисленията, класифицирани като нетекущи. [вж. Начисления]

обичайна практика: МСС 1, параграф 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Начислени приходи

Сумата на актив, представляващ приход (доход), който е заработен, но все още не е получен.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Натрупан коректив за несъбираеми вземания от минималните лизингови плащания

Сумата на натрупания коректив за несъбираеми вземания от минималните лизингови плащания. Минимални лизингови плащания са плащанията през срока на лизинговия договор, които са дължими от лизингополучателя или може да бъдат поискани от него, с изключение на условния наем, разходите за услуги и данъци, дължими от лизингодателя и възстановими в негова полза, заедно с: а) по отношение на лизингополучателя – всички суми, гарантирани от лизингополучателя или от лице, свързано с лизингополучателя; б) остатъчната стойност, гарантирана на лизингодателя от: i) лизингополучателя; ii) лица, свързани с лизингополучателя; iii) трето лице, несвързано с лизингодателя, което има финансова възможност да изпълни задълженията по гаранцията.

оповестяване: МСС 17, параграф 47, буква г), изтича на 1.1.2019 г.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, приписвано на промени в кредитния риск на финансовите активи

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което се приписва на промени в кредитния риск на активите, определени или: а) като размера на промяната на тяхната справедлива стойност, която не се приписва на промени в пазарните условия, породили пазарен риск; или б) с помощта на алтернативен метод, който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната на справедливата му стойност, която се приписва на промени в кредитния риск на актива. [вж. Кредитен риск [member]; Пазарен риск [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, приписвано на промени в кредитния риск на финансовите активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква в), в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата. [вж. Деривативни инструменти [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата; Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква г) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовия пасив, приписвано на промени в кредитния риск на пасива

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите пасиви, което се приписва на промени в кредитния риск на пасивите. [вж. Кредитен риск [member]; Пазарен риск [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансов пасив, приписвано на промени в кредитния риск на пасива]

оповестяване: МСФО 7, параграф 10, буква а), оповестяване: МСФО 7, параграф 10А, буква а), в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на заем или вземане, приписвано на промени в кредитния риск на финансовите активи

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на заеми или вземания, което се приписва на промени в кредитния риск на активите, определени като едно от двете: а) като размера на промяната в тяхната справедлива стойност, която не се приписва на промени в пазарните условия, породили пазарния риск; или б) с помощта на алтернативен метод, който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната в справедливата му стойност, която се приписва на промени в кредитния риск на актива. [вж. Пазарен риск [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква в) – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания

Съвкупното увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитни деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания. [вж. Деривативни инструменти [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква г), изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]

Този член обозначава натрупаната амортизация на материалните и нематериалните активи и обезценката. [вж. Загуба от обезценка; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква г), оповестяване: МСС 16, параграф 75, буква б) – оповестяване: МСС 17, параграф 32 – изтича на 1.1.2019 г., оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква в), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква в), оповестяване: МСС 41, параграф 54, буква е)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]

Този член обозначава натрупаната амортизация на материалните и нематериалните активи. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

обичайна практика: МСС 16, параграф 73, буква г), оповестяване: МСС 16, параграф 75, буква б), обичайна практика: МСС 17 параграф 32, изтича на 1.1.2019 г., обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква в), обичайна практика: МСС 40, параграф 79, буква в), обичайна практика: МСС 41, параграф 54, буква е)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджирана позиция, включена в балансовата стойност – активи

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджирана позиция, която е включена в балансовата стойност на хеджираната позиция, призната в отчета за финансовото състояние като актив. [вж. Хеджирани позиции [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка ii), в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджирана позиция, включена в балансовата стойност – пасиви

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджирана позиция, която е включена в балансовата стойност на хеджираната позиция, призната в отчета за финансовото състояние като пасив. [вж. Хеджирани позиции [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка ii), в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджирана позиция, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджирана позиция, която вече не се коригира за хеджиращи увеличения и намаления – активи

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджирана позиция, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджирана позиция, която е финансов актив, оценен по амортизирана стойност, и вече не се коригира за хеджиращи увеличения и намаления. [вж. Финансови активи по амортизирана стойност; Хеджирани позиции [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка v), в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджирана позиция, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджирана позиция, която вече не се коригира за хеджиращи увеличения и намаления, пасиви

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджирана позиция, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджирана позиция, която е финансов пасив, оценен по амортизирана стойност, и вече не се коригира за хеджиращи увеличения и намаления. [вж. Финансови пасиви по амортизирана стойност]; Хеджирани позиции [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка v), в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Натрупана обезценка [member]

Този член обозначава натрупаната обезценка. [вж. Загуба от обезценка]

обичайна практика: МСС 16, параграф 73, буква г), обичайна практика: МСС 17 параграф 32, изтича на 1.1.2019 г., обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква в), обичайна практика: МСС 40, параграф 79, буква в), обичайна практика: МСС 41, параграф 54, буква е), оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, в сила от 1.1.2018 г., пример: МСФО 7, параграф 35Н, в сила от 1.1.2018 г., пример: МСФО 7, НИ 29, буква б), изтича на 1.1.2018 г., пример: МСФО 7, параграф 37, буква б), изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Натрупан друг всеобхватен доход

Сумата на натрупаните позиции на приходите и разходите (включително корекциите за прекласификация), които не се признават в печалбата или загубата, както се изисква или разрешава от други МСФО. [вж. МСФО [member]; Друг всеобхватен доход]

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Натрупан друг всеобхватен доход [member]

Този член обозначава натрупания друг всеобхватен доход. [вж. Друг всеобхватен доход]

обичайна практика: МСС 1, параграф 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Разходи по придобиване (аквизиционни) и административни разходи, свързани със застрахователни договори

Сумата на разходите по придобиване и административните разходи, свързани със застрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Справедлива стойност към датата на придобиване на капиталовото участие в придобиваното предприятие, държано от придобиващото предприятие непосредствено преди датата на придобиване

Справедливата стойност – към датата на придобиване – на капиталовото участие в придобиваното предприятие, държано от придобиващото предприятие непосредствено преди датата на придобиване, при бизнес комбинация, постигана на етапи. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква п), подточка i)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Прехвърлено възнаграждение, справедлива стойност към датата на придобиване

Справедливата стойност – към датата на придобиване – на прехвърленото възнаграждение при бизнес комбинация. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква е)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Справедливата стойност на цялото прехвърлено възнаграждение към датата на придобиване [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Свързани с придобиване разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Сумата на свързаните с придобиване разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква м)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Свързани с придобиване признати разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Сумата на свързаните с придобиване признати разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква м)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, биологични активи

Увеличението на биологичните активи, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 50, буква д)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Увеличението на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори, възникнали от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, нематериални активи и репутация

Увеличението на нематериалните активи и репутацията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; нематериални активи и репутация]

обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, нематериални активи,, различни от репутацията

Увеличението на нематериалните активи,, различни от репутацията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, инвестиционни имоти

Увеличението на инвестиционните имоти, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква б), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка ii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Придобивания чрез бизнес комбинации, пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Увеличението на пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори в резултат на придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Придобивания чрез бизнес комбинации, други провизии

Увеличението на другите провизии, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; други провизии]

обичайна практика: МСС 37, параграф 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, имоти, машини и съоръжения

Увеличението на имотите, машините и съоръженията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Имоти, машини и съоръжения]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д), подточка iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Придобивания чрез бизнес комбинации, презастрахователни активи

Увеличението на презастрахователните активи, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Презастрахователни активи]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д)

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Актюерски допускания за нормите на дисконтиране

Нормата на дисконтиране, използвана като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Актюерско допускане за нормите на дисконтиране [member]

Този член обозначава нормите на дисконтиране, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Актюерско допускане относно очакваните проценти на инфлация

Очакваният процент на инфлация, който се използва като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Актюерско допускане относно очакваните проценти на инфлация [member]

Този член обозначава очакваните проценти на инфлация, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на пенсиите

Очакваният темп на увеличение на пенсиите, който се използва като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на пенсиите [member]

Този член обозначава очакваните темпове на увеличение на пенсиите, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на работната заплата

Очакваният темп на увеличение на работната заплата, който се използва като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Актюерско допускане относно очакваните темпове на увеличение на работната заплата [member]

Този член обозначава очакваните темпове на увеличение на работната заплата, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Актюерско допускане относно продължителността на живота след пенсиониране

Продължителността на живота след пенсиониране, използвана като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Актюерско допускане относно продължителността на живота след пенсиониране [member]

Този член обозначава продължителността на живота след пенсиониране, използвана като актюерско допускане. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Актюерско допускане относно темповете на прираст на медицинските разходи

Темпът на прираст на медицинските разходи, използван като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Актюерско допускане относно темповете на прираст на медицинските разходи [member]

Този член обозначава темповете на прираст на медицинските разходи, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Актюерско допускане относно коефициентите на смъртност

Коефициентът на смъртност, използван като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Актюерско допускане относно коефициентите на смъртност [member]

Този член обозначава коефициентите на смъртност, използвани като актюерски допускания. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Актюерско допускане относно възрастта на пенсиониране

Възрастта на пенсиониране, използвана като значимо актюерско допускане за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Актюерско допускане относно възрастта на пенсиониране [member]

Този член обозначава възрастта на пенсиониране, използвана като актюерско допускане. [вж. Актюерски допускания [member]]

обичайна практика: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Актюерски допускания [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Актюерски допускания [member]

Този член обозначава всички актюерски допускания. Актюерските допускания представляват непредубедените и взаимно съвместими най-добри оценки на предприятието на демографските и финансовите променливи, които определят крайната цена за предоставянето на доходи след приключване на трудовите правоотношения. Той представлява и стандартната стойност за оста „Актюерски допускания“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 19, параграф 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от промени в демографските допускания, нетен пасив (актив) по планове с дефинирани доходи

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради промени в демографските допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Демографските допускания се отнасят до такива въпроси като: а) смъртност; б) равнища на текучеството на наетите лица, нетрудоспособността и преждевременното пенсиониране; в) дела на членовете по плана с лица на тяхна издръжка, които също отговарят на изискванията за получаване на доходи; г) дела на членовете по плана, които ще изберат всеки един наличен вариант на плащане, съгласно условията на плана; и д) размерите на исковете по плановете за медицинско обслужване. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

оповестяване: МСС 19, параграф 141, буква в), подточка ii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от промени във финансовите допускания, нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Финансовите допускания се отнасят до такива въпроси като: а) нормата на дисконтиране; б) нивата на доходите, с изключение на всички разходи за тях, които се покриват от наетите лица, и бъдещи заплати; в) в случай на доходи, свързани с медицинско обслужване, бъдещи разходи за медицинско обслужване, включително разходи за обработка на претенциите (т.е. разходите, които ще бъдат направени при обработката и разрешаването на претенциите, включително правни такси и възнаграждения на специалистите по определяне на размера на вземанията); и г) дължимите от плана данъци върху вноските, свързани с трудовия стаж, преди датата на отчитане, или доходи, произтичащи от този трудов стаж. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

оповестяване: МСС 19, параграф 141, буква в), подточка (iii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от корекции въз основа на опита, нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Корекциите въз основа на опита третират ефектите от разликите между предходните актюерски допускания и действителните събития. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

обичайна практика: МСС 19, параграф 141, буква в)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Актюерска настояща стойност на обещаните пенсионни доходи

Настоящата стойност на очакваните плащания по плана за пенсионно осигуряване на настоящи и пенсионирани наети лица, свързани с вече положения трудов стаж.

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква г)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Допълнителен коректив, признат в печалбата или загубата, коректив за за кредитните загуби от финансови активи

Сумата на допълнителния коректив за кредитни загуби от финансови активи, призната в печалбата или загубата. [вж. Коректив за кредитните загуби от финансови активи]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 16 – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Допълнително оповестявани данни за сумите, признати към датата на придобиване за всеки голям клас придобити активи и поети пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Допълнително оповестявани данни, свързани с отсрочените разчети по регулирани дейности [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Допълнителна информация за изложеността на предприятието на риск

Допълнителна информация за изложеността на предприятието на риск, когато оповестените количествени данни не са представителни.

оповестяване: МСФО 7, параграф 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Допълнителна информация за естеството и финансовия ефект на бизнес комбинация

Допълнителна информация за естеството и финансовия ефект на бизнес комбинации, необходима за изпълнение на целите на МСФО 3. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Допълнителна информация за естеството и промените в рисковете, свързани с дялови участия в структурирани предприятия [text block]

Оповестяването на допълнителна информация за естеството на и промените в рисковете, свързани с дялови участия в структурирани предприятия.

оповестяване: МСФО 12, параграф Б25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Допълнителна информация за споразуменията за плащане на базата на акции [text block]

Допълнителна информация за споразуменията за плащане на базата на акции, необходима за удовлетворяване на изискванията за оповестяване по МСФО 2. [вж. споразумения за плащане на базата на акции [member]]

оповестяване: МСФО 2, параграф 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Допълнителна информация [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Допълнителни пасиви, условни пасиви, признати в бизнес комбинация

Сумата на допълнителните условни пасиви, признати в бизнес комбинации. [вж. Условни пасиви, признати в бизнес комбинация; Бизнес комбинации [member]; Условни пасиви [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Допълнителни пасиви, условни пасиви, признати в бизнес комбинация [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Допълнителен внесен капитал (резерви от емисия на акции)

Получената сума или вземането от емитирането на акции на предприятието над номиналната стойност и получените суми от други сделки, включващи акционерния капитал или акционерите на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Допълнителен внесен капитал (резерви от емисия на акции) [member]

Този член обозначава получените суми от емитирането на акции на предприятието над номиналната стойност и получените суми от други сделки, включващи акционерния капитал или акционерите на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Допълнителни провизии, други провизии

Сумата на допълнителните други направени провизии. [вж. други провизии]

оповестяване: МСС 37, параграф 84, буква б)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Допълнителни провизии, други провизии [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Допълнително признаване, репутация

Сумата на признатата допълнителна репутация, с изключение на репутацията, включена в група за освобождаване, която при придобиване, отговаря на критериите да бъде класифицирана като държана за продажба, в съответствие с МСФО 5. [вж. Репутация; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), подточка ii)

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Добавки от придобивания, инвестиционни имоти

Сумата на добавките към инвестиционните имоти, произтичащи от придобивания. [вж. Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Добавки от покупки, биологични активи

Сумата от Добавки към биологичните активи, произтичащи от покупки. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 50, буква б)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Добавки от последващ разход, признат като актив, биологични активи

Сумата на добавките към биологичните активи, произтичащи от последващ разход, признат като актив. [вж. Биологични активи]

обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Добавки от последващ разход, признат като актив, инвестиционни имоти

Сумата на добавките към инвестиционните имоти, произтичащи от последващ разход, признат като актив. [вж. Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Добавки, инвестиционни имоти [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Увеличението на пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори в резултат от добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации. [вж. Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори; Бизнес комбинации [member]]

пример: МСФО 4, НИ 37, буква б), пример: МСФО 4, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, биологични активи

Сумата на добавките към биологичните активи, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Биологични активи]

обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, биологични активи [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, нематериални активи, различни от репутацията

Сумата на добавките към нематериалните активи, различни от репутацията, различни от тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, инвестиционни имоти

Сумата на добавките към инвестиционните имоти, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Инвестиционни имоти]

оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, имоти, машини и съоръжения

Сумата на добавките към имотите, машините и съоръженията, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Имоти, машини и съоръжения]

оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д), подточка (i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, презастрахователни активи

Сумата на добавките към презастрахователните активи, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Презастрахователни активи]

обичайна практика: МСФО 4, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Добавки към нетекущите активи, с изключение на финансови инструменти, отсрочени данъчни активи, нетни активи по план с дефинирани доходи и права, произтичащи от застрахователни договори

Сумата на добавките към нетекущите активи, с изключение на финансови инструменти, отсрочени данъчни активи, нетни активи по план с дефинирани доходи и права, произтичащи от застрахователни договори. [вж. Отсрочени данъчни активи; Финансови инструменти, клас [member]; Нетекущи активи; Видове застрахователни договори [member]]

оповестяване: МСФО 8, параграф 24, буква б), оповестяване: МСФО 8, параграф 28, буква д)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Добавки към активи с право на използване

Сумата на добавките към активите с право на използване. [вж. Активи с право на ползване]

оповестяване: МСФО 16, параграф 53, буква з), в сила от 1.1.2019 г.

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Адрес на управление на предприятието

Адресът, който е вписаният адрес на управление на предприятието.

оповестяване: МСС 1, параграф 138, буква a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Адресът, на който могат да бъдат получени консолидираните финансови отчети

Адресът, на който могат да бъдат получени консолидираните финансови отчети, отговарящи на МСФО, на крайното или междинно предприятие майка. [вж. Консолидиран [member]; МСФО [member]]

оповестяване: МСС 27, параграф 16, буква а)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Коригиран среднопретеглен брой обикновени акции в обращение

Среднопретегленият брой обикновени акции в обращение плюс среднопретегления брой обикновени акции, които биха били емитирани при конвертиране на всички потенциални обикновени акции с намалена стойност в обикновени акции. [вж. Обикновени акции [member]; Среднопретеглена величина [member]]

оповестяване: МСС 33, параграф 70, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Корекции за разходите за амортизация за нематериални активи

Корекции за разходите за амортизация за нематериални активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, с приспаднати данъци

Сумите, извадени от собствения капитал и включени в първоначалната цена на придобиване или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, с приспаднати данъци. [вж. Балансова стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23, буква д) – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Корекции за текущите данъци за предходни периоди

Корекции на разходите (приходите) за данъци, признати през периода за текущи данъци за предходни периоди.

пример: МСС 12, параграф 80, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Корекции за намалението (увеличението) на биологичните активи

Корекции за намалението (увеличението) на биологичните активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Биологични активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на деривативните финансови активи

Корекции за намаляване (увеличаване) на деривативните финансови активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Деривативни финансови активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на финансовите активи, държани за търгуване

Корекции за намаляване (увеличаване) на финансовите активи, държани за търгуване за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови активи; Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата, класифицирани като държани за търгуване; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на материалните запаси

Корекции за намаляване (увеличаване) на материалните запаси за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Материални запаси; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на заемите и авансовите плащания към банки

Корекции за намаляване (увеличаване) на заемите и авансовите плащания към банки за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Заеми и авансови плащания към банки; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на заемите и авансовите плащания към клиенти

Корекции за намаляване (увеличаване) на заемите и авансовите плащания към клиенти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Заеми и авансови плащания към клиенти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на другите активи

Корекции за намаляване (увеличаване) на другите активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на другите текущи активи

Корекции за намаляване (увеличаване) на другите текущи активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други текущи активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на другите оперативни вземания

Корекции за намаляване (увеличаване) на другите оперативни вземания за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем

Корекции за намаляване (увеличаване) на насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Насрещни споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на търговските вземания

Корекции за намаляване (увеличаване) на търговските вземания за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Корекции за намаляване (увеличаване) на търговските и другите вземания

Корекции за намаляване (увеличаване) на търговските и другите вземания за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други вземания; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Корекции за разходите за отсрочени данъци

Корекции за разходите за отсрочени данъци за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи (приходи) за (от) отсрочени данъци; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Корекции за отсрочените данъци за предходни периоди

Корекции на разходите (приходите) за (от) данъци, признати през периода за отсрочения данък за предходни периоди.

обичайна практика: МСС 12, параграф 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи и загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), признати в печалбата или загубата

Корекции за разходите за амортизация за материални и нематериални активи и загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Загуба от обезценка; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Корекции за разходитe за амортизация за материални активи

Корекции за разходите за амортизация за материални активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Корекции за приходите от дивиденти

Корекции за приходите от дивиденти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи от дивиденти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Корекции за загубите (печалбите) от преоценка по справедлива стойност

Корекции за загубите (печалбите) от преоценка по справедлива стойност за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Корекции за финансовите разходи

Корекции за финансовите разходи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови разходи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква в)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Корекции за финансовите приходи

Корекции за финансовите приходи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови приходи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Корекции за финансовите приходи (разходи)

Корекции за нетните финансови приходи или разходи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови приходи (разходи); Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Корекции за увеличенията (намаленията) при освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия

Корекции за увеличенията (намаленията) при освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Съвместни предприятия [member]; Дъщерни предприятия [member]; Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Корекции за увеличенията (намаленията) при освобождавания, имоти, машини и съоръжения

Корекции за увеличенията (намаленията) при освобождавания от имоти, машини и съоръжения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Имоти, машини и съоръжения; Освобождавания, имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Корекции за увеличенията (намаленията) при промяна в справедливата стойност, намалена с разходите за продажба, биологични активи

Корекции за увеличенията (намаленията) при промяна в справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на биологични активи, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Биологични активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Корекции за увеличенията (намалениятата) при промяна в справедлива стойност на деривативни инструменти

Корекции за увеличенията (намаленията) при промяна в справедливата стойност на деривативни инструменти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. По справедлива стойност [member]; Деривативни инструменти [member]; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Корекции за увеличенията (намаленията) при корекция на справедливата стойност, инвестиционни имоти

Корекции за увеличенията (намаленията) при промяна на справедливата стойност на инвестиционните имоти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Инвестиционни имоти; Печалба (загуба) при корекция на справедливата стойност, инвестиционни имоти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Корекции за загубата от обезценка, призната в печалбата или загубата, репутация

Корекции за загубата от обезценка на репутацията, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Репутация; Загуба от обезценка; Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, активи за проучване и оценка

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на активите за проучване и оценка, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Активи за проучване и оценка [member]; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, материални запаси

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на материалните запаси, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Материални запаси; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, заеми и авансови плащания

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на заемите и авансовите плащания, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, имоти, машини и съоръжения

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на имотите, машините и съоръженията, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, търговски и други вземания

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на търговски и други вземания, призната в печалбата или загубата, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други вземания; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Корекции за разходите за данъка върху дохода

Корекции за разходите за данъка върху дохода за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

оповестяване: МСС 7, параграф 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи за бъдещи периоди; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от банки

Корекции за намалението (увеличението) на депозитите от банки за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Депозити от банки; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от клиенти

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от клиенти за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Депозити от клиенти; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на деривативните финансови пасиви

Корекции за увеличението (намалението) на деривативните финансови пасиви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Деривативни финансови пасиви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на задължения за доходи на наети лица

Корекции за увеличението (намалението) на задълженията за доходи на наети лица за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на финансовите пасиви, държани за търгуване

Корекции за увеличението (намалението) на финансовите пасиви, държани за търгуване, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови пасиви; Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата и отговарящи на определението за „държани за търгуване“; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по застрахователни, презастрахователни и инвестиционни договори

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по застрахователни, презастрахователни и инвестиционни договори за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Пасиви по инвестиционни договори; Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на другите текущи пасиви

Корекции за увеличението (намалението) на другите текущи пасиви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други текущи пасиви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на другите пасиви

Корекции за увеличението (намалението) на другите пасиви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други пасиви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на другите оперативни задължения

Корекции за увеличението (намалението) на другите оперативни задължения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на споразуменията за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем

Корекции за увеличението (намалението) на споразуменията за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Споразумения за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на търговските задължения

Корекции за увеличението (намалението) на търговските задължения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква а)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Корекции за увеличението (намалението) на търговските и другите задължения

Корекции за увеличението (намалението) на търговските и другите задължения за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други задължения; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Корекции за увеличението на другите провизии, произтичащи от изминалото време

Корекции за увеличението на другите провизии, произтичащи от изминалото време, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Други провизии [member]]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Корекции за разходите за лихви

Корекции за разходите за лихви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи за лихви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Корекции за приходите от лихви

Корекции за приходите от лихви за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи от лихви; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Корекции за загубите (печалбите) при освобождаване от нетекущи активи

Корекции за загубите (печалбите) при освобождаване от нетекущи активи за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Нетекущи активи; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Корекции за провизии

Корекции за провизиите за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Провизии; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Корекции за равняване на печалбата (загубата)

Корекции за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

оповестяване: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Корекции за равняване на печалбата (загубата) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Корекции за плащанията на базата на акции

Корекции за плащанията на базата на акции за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Корекции за неразпределените печалби на асоциираните предприятия

Корекции за неразпределените печалби на асоциираните предприятия за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Корекции за неразпределените печалби от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал

Корекции за неразпределените печалби от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал; Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Корекции за нереализираните валутни загуби (печалби)

Корекции за нереализираните валутни загуби (печалби) за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Корекции за равняване на печалбата (загубата), с изключение на промените в оборотния капитал

Корекции, с изключение на промените в оборотния капитал, за равняване на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

обичайна практика: МСС 7, параграф 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Съвкупна корекция в балансовите стойности на инвестициите, отчетени съгласно предишните ОСП

Сумата на съвкупните корекции в балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП на инвестициите, направени от предприятието в дъщерни, съвместни или асоциирани предприятия и отчетени в първите му финансови отчети по МСФО. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Балансова стойност [member]; Съвместни предприятия [member]; Предишни ОСП [member]; Дъщерни предприятия [member]; Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия; МСФО [member]]

оповестяване: МСФО 1, параграф 31, буква в)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Корекция в средната пазарна консенсусна цена, значими ненаблюдаеми хипотези, активи

Корекция в средната пазарна консенсусна (необвързваща) цена, използвана като източник на значими ненаблюдаеми хипотези от ниво 3 за активите. [вж. Ниво 3 от йерархията на справедливите стойности [member]]

пример: МСФО 13, параграф Б36, буква в)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Корекция в средната пазарна консенсусна цена, значими ненаблюдаеми хипотези, инструменти на собствения капитал на предприятието

Корекция в средната пазарна консенсусна (необвързваща) цена, използвана като източник на значителни ненаблюдаеми хипотези от ниво 3 за инструменти на собствения капитал на предприятието. [вж. Ниво 3 от йерархията на справедливите стойности [member]; Инструменти на собствения капитал на предприятието [member]]

пример: МСФО 13, параграф Б36, буква в)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Корекция в средната пазарна консенсусна цена, значими ненаблюдаеми хипотези, пасиви

Корекция в средната пазарна консенсусна (необвързваща) цена, използвана като източник на значими ненаблюдаеми хипотези от ниво 3 за пасивите. [вж. Ниво 3 от йерархията на справедливите стойности [member]]

пример: МСФО 13, параграф Б36, буква в)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Корекция на печалбата (загубата) за дивидентите по привилегировани акции

Корекция на печалбата (загубата) за дивидентите по привилегировани акции за изчисляване на печалбата (загубата), приписвана на притежателите на обикновени акции в предприятието майка. [вж. Привилегировани акции [member]; Печалба (загуба)]

пример: МСС 33 Пример 12 Изчисление и представяне на основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност (всеобхватен пример), пример: МСС 33, параграф 70, буква а)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Административни разходи

Сумата на разходите, които предприятието класифицира като административни.

пример: МСС 1, параграф 103, оповестяване: МСС 1, параграф 99, оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква б), подточка vi)

ifrs-full

Авансови плащания

X instant credit

Получени авансови плащания

Сумата на плащанията, получени за стоки или услуги, които ще бъдат доставени в бъдеще.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Авансови плащания, получени за договори в процес на изпълнение

Сумата на авансовите плащания, получени от предприятието, преди да е изпълнена съответната работа по договори за строителство.

оповестяване: параграф 21, буква б) от МСС 15, изтича на 1.1.2018 г., оповестяване: параграф 40, буква б) от МСС 11, изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Разходи за реклама

Сумата на разходите, произтичащи от реклама.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]

Този член обозначава съвкупната корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП. [вж. Балансова стойност [member]; Предишни ОСП [member]]

оповестяване: МСФО 1, параграф 30, буква б)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Съвкупна стойност на продължаващите и преустановените дейности [member]

Този член обозначава съвкупната стойност на продължаващите и преустановените дейности. Той представлява и стандартната стойност за оста „Продължаващи и преустановени дейности“, ако не се използва друг член. [вж. Преустановени дейности [member]; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСФО 5, Представяне и оповестяване

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Съвкупна разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената по сделката, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата

Съвкупната разлика между първоначално признатата справедлива стойност и цената по сделката за финансови инструменти, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 28, буква б)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Съвкупна балансова стойност на асоциираните предприятия, които поотделно са несъществени [member]

Този член обозначава съвкупната балансова стойност на асоциираните предприятия, които поотделно са несъществени. [вж. Асоциирани предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 21, буква в), подточка (ii), оповестяване: параграф 39М, буква б) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Съвкупност от бизнес комбинации, които поотделно са несъществени [member]

Точи член обозначава съвкупността от бизнес комбинации, които поотделно са несъществени. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Съвкупност от съвместни предприятия, които поотделно са несъществени [member]

Този член обозначава съвкупността от съвместни предприятия, които поотделно са несъществени. [вж. Съвместни предприятия [member]]

оповестяване: параграф 21, буква в), подточка i) от МСФО 12, оповестяване: параграф 39М, буква б) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Съвкупно измерване [member]

Този член обозначава всички видове измервания. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Измервания“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 40, параграф 32А, оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Съвкупни времеви диапазони [member]

Този член обозначава съвкупните времеви диапазони. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Падеж“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 1, параграф 61, оповестяване: МСС 17, параграф 31, буква б) – изтича на 1.1.2019 г., оповестяване: МСС 17, параграф 35, буква а) – изтича на 1.1.2019 г., оповестяване: МСС 17, параграф 47, буква а) – изтича на 1.1.2019 г., оповестяване: МСС 17, параграф 56, буква а) – изтича на 1.1.2019 г., оповестяване: МСФО 15, параграф 120, буква б), подточка (i) – в сила от 1.1.2018 г., оповестяване: МСФО 16, параграф 97 – в сила от 1.1.2019 г., оповестяване: МСФО 16, параграф 94 – в сила от 1.1.2019 г., пример: МСФО 7, параграф Б11, пример: МСФО 7, параграф Б35, оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква а) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Сбор на единиците, генериращи парични потоци, за които сумата на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот не е значителна [member]

Този член означава сбора на единиците, генериращи парични потоци, за които сумата на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот не е значителна. [вж. Единици, генериращи парични потоци [member]; Репутация; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 36, параграф 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Сбор на справедливите стойности [member]

Този член обозначава сбора на справедливите стойности. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Справедлива стойност като приета стойност“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСФО 1, параграф 30, буква а)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Селскостопанска продукция по групи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка (ii)

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Селскостопанска продукция, група [member]

Този член обозначава всички видове селскостопанска продукция, разпределена по групи. Той представлява и стандартната стойност за оста „Селскостопанска продукция по групи“, ако не се използва друг член. [вж. Текуща селскостопанска продукция]

обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка (ii)

ifrs-full

Въздухоплавателни средства

X instant debit

Въздухоплавателни средства

Сумата на имотите, машините и съоръженията, представляващи въздухоплавателни средства, използвани в дейностите на предприятието.

пример: МСС 16, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AircraftMember

member

Въздухоплавателни средства [member]

Този член обозначава един клас имоти, машини и съоръжения, обозначаващи въздухоплавателни средства, които предприятието държи за използване в дейностите си. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

пример: МСС 16, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Въздухоплавателни средства по договор за финансов лизинг [member]

Този член обозначава въздухоплавателните средства, притежавани от предприятието по договор за финансов лизинг. [вж. Въздухоплавателни средства [member]]

обичайна практика: параграф 37, буква д) от МСС 16, изтича на 1.1.2019 г.

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Права за приземяване на летище [member]

Този член обозначава правата за приземяване на летище.

обичайна практика: МСС 38, параграф 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Всички нива в йерархията на справедливите стойности [member]

Този член обозначава всички нива от йерархията на справедливите стойности. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Нива в йерархията на справедливите стойности“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 19, параграф 142, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква б)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Всички други сегменти [member]

Този член обозначава стопанските дейности и оперативните сегменти, които не се отчитат.

оповестяване: МСФО 15, параграф 115 – в сила от 1.1.2018 г., оповестяване: МСФО 8, параграф 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Коректив за кредитните загуби от финансови активи

Сумата на коректива, използван за отчитане на обезценките на финансови активи поради кредитни загуби. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 16 – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Коректив за кредитните загуби [member]

Този член обозначава коректива, използван за отчитане на обезценките на финансови активи поради кредитни загуби.

обичайна практика: МСС 12, параграф 81, буква ж)

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Амортизация на нематериални активи, активи, признати от направените разходи за постигане и изпълнение на договори с клиенти

Размерът на амортизацията за нематериални активи, признати от направените разходи за постигане и изпълнение на договори с клиенти. [вж. Активи, признати от разходите за постигане и изпълнение на договори с клиенти; Разходи за амортизация за нематериални активи]

оповестяване: МСФО 15, параграф 128, буква б) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Амортизация на нематериални активи, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Размерът на амортизацията за отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори. [вж. Отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Видове застрахователни договори [member]]

пример: НИ 39, буква в) от МСФО 4, пример: МСФО 4, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Разходи за амортизация за нематериални активи

Размер на разходите за амортизация за нематериални активи. Амортизацията е системното разпределяне на амортизируемите стойности на нематериалните активи през техния полезен живот.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Амортизация, нематериални активи,, различни от репутация

Размерът на амортизацията на нематериалните активи,, различни от репутацията. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Нематериални активи, различни от репутацията]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д), подточка (vi)

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Метод на амортизация, нематериални активи,, различни от репутация

Методът на амортизация, използван за нематериалните активи,, различни от репутацията, с ограничен полезен живот. [вж. Нематериални активи, различни от репутация; Разходи за амортизация за материални и нематериални активи]

оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква б)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Амортизация на загубите (печалбите), възникващи при купуване на презастраховка

Размерът на амортизацията на отсрочените загуби (печалби), възникващи при покупка на презастраховка. [вж. Разходи за амортизация за материални и нематериални активи; Печалби (загуби), признати в печалбата или загубата, при покупка на презастраховка]

оповестяване: МСФО 4, параграф 37, буква б), подточка ii)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Сума, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, намаляват максималната изложеност на кредитен риск

Сумата, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, намаляват максималната изложеност на кредитен риск. [вж. Заеми и вземания; Кредитен риск [member]; Деривативни инструменти [member]; Максимална изложеност на кредитен риск; Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква б) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Сума, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания, намаляват максималната изложеност на кредитен риск

Сумата, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания, намаляват максималната изложеност на кредитен риск. [вж. Заеми и вземания; Кредитен риск [member]; Максимална изложеност на кредитен риск; Деривативни инструменти [member]]

оповестяване: параграф 9, буква б) от МСФО 7, изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Сума, с която е намалено кредитното салдо по сметка за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се обърне напълно

Сумата, с която е намалено кредитното салдо по сметката за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се обърне напълно. [вж. Кредитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

оповестяване: МСФО 14, параграф 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Сума, с която е намалено дебитното салдо по сметка за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се възстанови напълно

Сумата, с която е намалено дебитното салдо по сметката за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се възстанови напълно. [вж. Дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

оповестяване: МСФО 14, параграф 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Сума, с която възстановимата стойност на единица превишава нейната балансова стойност

Сумата, с която възстановимата стойност на единица (група от единици), генерираща(и) парични потоци, превишава нейната балансова стойност. [вж. Балансова стойност [member]; Единици, генериращи парични потоци [member]]

оповестяване: МСС 36, параграф 134, буква е), подточка i), оповестяване: МСС 36, параграф 135, буква д), подточка i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Сума, с която стойност, дадена на ключово допускане, трябва да се промени, за да може възстановимата стойност на единица да бъде равна на балансовата стойност

Сумата, с която стойността, която е била дадена на ключово допускане, трябва да се промени, за да може възстановимата стойност на единица да бъде равна на балансовата й стойност. [вж. Балансова стойност [member]]

оповестяване: МСС 36, параграф 134, буква е), подтчка iii), оповестяване: МСС 36, параграф 135, буква д), подточка iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Сума, платена от предприятие за предоставяне на услуги, свързани с ключов ръководен персонал, които се предоставят от отделно управляващо предприятие

Сумата, платена от предприятието за предоставяне на услуги, свързани с ключов ръководен персонал, които се предоставят от отделно управляващо предприятие. [вж. Ключов ръководен персонал на предприятието или предприятието майка [member]; Отделни управляващи предприятия [member]]

оповестяване: МСС 24, параграф 18А

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Сума на прекласификациите или промените в представянето

Сумата, която се прекласифицира, когато предприятието промени класификацията или представянето в своите финансови отчети.

оповестяване: МСС 1, параграф 41, буква б)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Сума, представена в другия всеобхватен доход, реализиран при отписване на финансов пасив

Сумата, представена в другия всеобхватен доход, реализиран при отписване на финансови пасиви, определени по справедлива стойност през печалбата или загубата. [вж. Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 7, параграф 10, буква г) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Сума, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване

Сумата, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, представена като отделна статия в печалбата или загубата.

оповестяване: МСФО 4, параграф 35Г, буква а) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Сума, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, новоопределени финансови активи

Сумата, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, свързана с новоопределени финансови активи, като се приложи подходът на припокриване.

оповестяване: параграф 39Л, буква е) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Сума, прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, преди данъчно облагане

Сумата, призната в другия всеобхватен доход при прекласифициране от печалба или загуба, като се приложи подходът на припокриване, преди данъчно облагане. [вж. Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 4, параграф 35Г, буква б) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Сума, прекласифицирана в другия всеобхватен доход от печалба или загуба, като се приложи подходът на припокриване, с приспаднати данъци

Сумата, призната в другия всеобхватен доход при прекласифициране от печалба или загуба, като се приложи подходът на припокриване, с приспаднати данъци. [вж. Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 4, параграф 35Г, буква б) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Сума, призната като доход от споразумения, включващи правната форма на лизинг

Сумата, призната като доход от споразумения, включващи правната форма на лизинг.

оповестяване: ПКР 27, параграф 10, буква б) – изтича на 1.1.2019 г.

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Сума, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба

Сумата, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба. [вж. Нетекущи активи или групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Други резерви; Друг всеобхватен доход; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38, пример: МСФО 5, Пример 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Сумата, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба [member]

Този член обозначава компонент на собствения капитал, произтичащ от суми, които са признати в другия всеобхватен доход и натрупани в собствения капитал, свързани с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба. [вж. Нетекущи активи или групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Друг всеобхватен доход]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38, пример: МСФО 5, Пример 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Сума, извадена от резерва за хеджиране на парични потоци и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за хеджиране на парични потоци и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за хеджиране на парични потоци]

оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.11, буква г), подточка (i) – в сила от 1.1.2018 г., оповестяване: МСФО 7, параграф 24Д, буква а) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Сума, извадена от резерва за промяна в стойността на основни спредове на чуждестранна валута и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за промяна в стойността на основни спредове на чуждестранна валута и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за промяна в стойността на основни спредове на чуждестранна валута]

оповестяване: параграф 6.5.16 от МСФО 9, в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Сума, извадена от резерва за промяна в стойността на форуърдни позиции на форуърдни договори и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за промяна в стойността на форуърдни позиции на форуърдни договори и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за промяна в стойността на форуърдни позиции на форуърдни договори]

оповестяване: параграф 6.5.16 от МСФО 9, в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Сума, извадена от резерва за промяна във времевата стойност на опции и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Сумата, извадена от резерва за промяна във времевата стойност на опции и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв за промяна във времевата стойност на опции]

оповестяване: параграф 6.5.15, буква б), подточка i) от МСФО 9, в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Сума, отчетена в печалбата или загубата чрез прилагане на МСФО 9, финансови активи, за които се прилага подходът на припокриване

Сумата, отчетена в печалбата или загубата чрез прилагане на МСФО 9 за финансови активи, за които се прилага подходът сна припокриване.

оповестяване: параграф 39Л, буква е), подточка i) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Суми, произтичащи от застрахователни договори [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСФО 4, оповестяване

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Изразходени суми, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Увеличението на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни раздходи), произтичащи от застрахователни договори, възникнало от изразходените суми по тези разходи. [вж. Отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори]

пример: МСФО 4, НИ 39, буква б), пример: МСФО 4, параграф 37, буква д)

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Дължими суми, сделки между свързани лица

Дължимите суми, възникнали от сделки между свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

оповестяване: МСС 24, параграф 20, оповестяване: МСС 24, параграф 18, буква б)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Други дължими на приобретателя суми във връзка с прехвърлените активи

Дължимите на приобретателя суми във връзка с прехвърлените финансови активи, различни от недисконтираните изходящи парични потоци, които биха или може да бъдат необходими за обратно изкупуване на отписани финансови активи (например, цената на упражняване в споразумението за опция). [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Д, буква г)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Вземания, сделки между свързани лица

Вземанията, възникнали от сделки между свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

оповестяване: МСС 24, параграф 20, оповестяване: МСС 24, параграф 18, буква б)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Суми, признати към датата на придобиване за всеки голям клас придобити активи и поети пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Признати суми по сделки, признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Признатите суми по сделки, признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква И, подточка iii)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансови активи при прекласифицирането от справедлива стойност чрез категория за оценка на друг всеобхватен доход, преди данъчно облагане

Сумите, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от справедлива стойност чрез категория за оценка на друг всеобхватен доход, преди данъчно облагане. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 9, параграф 5.6.5 – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от справедлива стойност чрез категория за оценка на друг всеобхватен доход, с приспаднати данъци

Сумите, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от справедлива стойност чрез категория за оценка на друг всеобхватен доход, с приспаднати данъци. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 9, параграф 5.6.5 – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, преди данъчно облагане

Сумите, извадени от собствения капитал и включени в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана, прогнозна сделка с висока вероятност, преди данъчно облагане. [вж. Балансова стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23, буква д) – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи

Сумите, които са обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 13В, буква г)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви

Сумите, които са обхванати от подлежащо на принудително изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви. [вж. Финансови пасиви]

оповестяване: МСФО 7, параграф 13В, буква г)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Суми, обхванати от подлежащо на принудително изпълнение прихващатрамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Сума, която би била прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, ако прилагането му не бе отменено за тези финансови активи

Сумата, която би била прекласифицирана от печалба или загуба в другия всеобхватен доход, ако прилагането на подхода на припокриване не бе отменено за финансовите активи.

оповестяване: параграф 39Л, буква е), подточка ii) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Сума, която би била отчетена в печалбата или загубата, ако се приложи МСС 39, финансови активи, към които се прилага подходът на припокриване

Сумата, която би била отчетена в печалбата или загубата за финансовите активи, за които се прилага подходът на припокриване, ако се приложи МСС 39.

оповестяване: параграф 39Л, буква г), подточка ii) от МСФО 4, в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Анализ на възрастта на финансовите активи, които са просрочени, но не са обезценени [text block]

Анализ на възрастта на финансови активи, които са просрочени, но не са обезценени. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 37, буква а) – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Анализ на кредитните експозиции с използване на външна система за кредитна оценка [text block]

Оповестяването на анализ на кредитните експозиции с използване на външна система за кредитна оценка. [вж. Кредитни експозиции; Външни кредитни класове [member]]

пример: МСФО 7, НИ 23, буква а), изтича на 1.1.2018 г., пример: МСФО 7, параграф 36, буква в) – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Анализ на кредитните експозиции с използване на вътрешна система за кредитна оценка [text block]

Оповестяването на анализ на кредитните експозиции с използване на вътрешна система за кредитна оценка. [вж. Кредитни експозиции; Вътрешни кредитни класове [member]]

пример: МСФО 7, НИ 23, буква а), изтича на 1.1.2018 г., пример: МСФО 7, параграф 36, буква в) – изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени [text block]

Анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени, включително факторите, които предприятието взема предвид, когато определя, че те са обезценени. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 37, буква б), изтича на 1.1.2018 г.

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Анализ на приходите и разходите [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Обявление на план за прекратяване на дейност [member]

Този член обозначава обявлението на план за прекратяване на дейност.

пример: МСС 10, параграф 22, буква б)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Обявяване или начало на изпълнението на основно преструктуриране [member]

Този член обозначава обявяване или начало на изпълнението на основно преструктуриране.

пример: МСС 10, параграф 22, буква д)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Приложима данъчна ставка

Приложимата ставка на данъка върху дохода.

оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка (ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

площ

Площ на земята, използвана за селскостопански дейности

Площта на земята, използвана за селскостопански дейности от предприятието.

обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка (i)

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Споразумения, включващи правна форма на лизинг [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: параграф 10 от ПКР 27 – изтича на 1.1.2019 г.

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Споразумения, включващи правна форма на лизинг [member]

Този член обозначава всички споразумения, включващи правни форми на лизинг. Например, дадено предприятие може да отдаде под наем активи на инвеститор и обратно да наеме същите активи или вместо това законосъобразно да продаде активи и да наеме обратно същите активи. Формата на всяко споразумение и неговите условия може да се различават значително. То представлява и стандартната стойност за оста „Споразумения, включващи правна форма на лизинг“, ако не се използва друг член.

оповестяване: параграф 10 от ПКР 27 – изтича на 1.1.2019 г.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Притежавани дългови инструменти, обезпечени с активи

Сумата на държаните дългови инструменти, които са обезпечени с базови активи. [вж. Държани дългови инструменти]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Финансирания, обезпечени с активи [member]

Този член обозначава финансиранията, обезпечени с активи.

пример: МСФО 12, параграф Б23, буква б)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Обезпечени с активи ценни книжа, сума като част от справедливата стойност на активите по план

Сумата, която ценните книжа, обезпечени с базови активи, представляват като част от справедливата стойност на активите по план с дефинирани доходи. [вж. Активи по план, по справедлива стойност; Планове с дефинирани доходи [member]]

пример: МСС 19, параграф 142, буква ж)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Активи, признати за очаквано възстановяване, условни пасиви в бизнес комбинация

Сумата на активите, които са били признати за очакваното възстановяване на условни пасиви, признати в бизнес комбинация. [вж. Условни пасиви [member]; Очаквано възстановяване, условни пасиви в бизнес комбинация; Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в), оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква й)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Активи, признати за очаквано възстановяване, други провизии

Сумата на активите, които са били признати за очакваното възстановяване на други провизии. [вж. Очаквано възстановяване, други провизии; Други провизии]

оповестяване: МСС 37, параграф 85, буква в)

ifrs-full

Активи

X instant debit

Активи

Сумата на ресурсите: а) контролирани от предприятието в резултат от минали събития; и б) от които се очаква, че предприятието ще има бъдещи икономически ползи.

оповестяване: МСС 1, параграф 55, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а), оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква б), оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква д), оповестяване: МСФО 8, параграф 28, буква в), оповестяване: МСФО 8, параграф 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Активи [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Активи и пасиви [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 1, параграф 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСФО 5, параграф 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба [member]

Този член обозначава активите и пасивите, които са класифицирани като държани за продажба. [вж. Нетекущи активи, държани за продажба [member]; Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Активи и пасиви [member]

Този член обозначава активите и пасивите. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Активи и пасиви“, ако не се използва друг член. [вж. Активи; Пасиви]

оповестяване: МСС 1, параграф 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Активи и пасиви, некласифицирани като държани за продажба [member]

Този член обозначава активите и пасивите, които не са класифицирани като държани за продажба. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба“, ако не се използва друг член. [вж. Нетекущи активи, държани за продажба [member]; Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

оповестяване: МСФО 5, параграф 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Активи и дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени

Сумата на активите и дебитните салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени. [вж. Активи; Дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

оповестяване: МСФО 14, параграф 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Активи, произтичащи от проучване и оценка на минерални ресурси

Сумата на активите, произтичащи от търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяеми ресурси, след като предприятието е получило юридически права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата осъществимост и търговската приложимост на добиването на минералните ресурси.

оповестяване: МСФО 6, параграф 24, буква б)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Активи, произтичащи от застрахователни договори

Сумата на признатите активи, произтичащи от застрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

оповестяване: МСФО 4, параграф 37, буква б)

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Държано обезпечение, което може да бъде продавано или повторно залагано при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, по справедлива стойност

Справедливата стойност на държаното обезпечение, което може да бъде продавано или повторно залагано при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението. [вж. По справедлива стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 15, буква а)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Държани активи за хеджиране на пасиви, произтичащи от финансови дейности [member]

Този член обозначава държани активи за хеджиране на пасиви, произтичащи от финансови дейности. [вж. Активи; Пасиви, произтичащи от финансови дейности]

пример: МСС 7, параграф В, Равнение на пасивите, произтичащи от финансови дейности, пример: МСС 7, параграф 44В

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Активи минус текущи пасиви

Сумата на активите, намалена със сумата на текущите пасиви.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Активи минус текущи пасиви [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Активи (пасиви) на план за доходи (осигуряване)

Сумата на активите на план за пенсионно осигуряване, намалена с пасивите, различни от актюерската настояща стойност на обещаните пенсионни доходи.

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква а)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Активи, придобити посредством влизане във владение на обезпечение или други форми на кредитно подобрение

Сумата на активите, придобити от предприятието посредством влизане във владение на обезпечение, на което е притежател, или на други форми на кредитно подобрение (например, гаранции). [вж. Гаранции [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 38, буква а)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Активи на план за доходи (осигуряване)

Сумата на активите, държани от планове за пенсионно осигуряване. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]]

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква а), подточка i)

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Активи, различни от паричните средства или техните еквиваленти, в придобито или прехвърлено дъщерно предприятие или стопански субекти

Сумата на активите в дъщерни предприятия или други стопански субекти, върху които контролът е придобит или изгубен. [вж. Дъщерни предприятия [member]]

оповестяване: МСС 7, параграф 40, буква г)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Активи, признати от разходите за постигане или изпълнение на договори с клиенти

Сумата на активите, признати от разходите за постигане или изпълнение на договори с клиенти. Разходите за постигане на договор с клиент са допълнителните разходи за постигане на договора, които предприятието не би направило, ако договорът не бе постигнат. Разходите за изпълнение на договор с клиент са разходите, които са свързани пряко с договор или с очакван договор, който предприятието може да определи конкретно.

оповестяване: параграф 128, буква а) от МСФО 15 – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Активи, признати във финансовите отчети на предприятието във връзка със структурирани предприятия

Сумата на активите, признати във финансовите отчети на предприятието във връзка с неговите дялови участия в структурирани предприятия. [вж. Активи; Неконсолидирани структурирани предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 29, буква а)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Продадено или повторно заложено обезпечение при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, по справедлива стойност

Справедливата стойност на продадено или повторно заложено обезпечение, което може да се продава или залага повторно при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението. [вж. По справедлива стойност [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 15, буква б)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Активи, които предприятието продължава да признава

Сумата на прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава изцяло. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква д)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Активи, които предприятието продължава да признава до степента на продължаващото участие

Сумата на прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава до степента на своето продължаващо участие. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква е)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Активи, към които се прилагат значителни ограничения

Сумата на активите в консолидираните финансови отчети на групата, към които се прилагат значителни ограничения (например законови, договорни и регулаторни ограничения) върху способността на предприятието да има достъп или да използва активите.

оповестяване: МСФО 12, параграф 13, буква в)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Активи, прехвърлени на структурирани предприятия, към момента на прехвърляне

Сумата, към момента на прехвърляне, на всички активи, прехвърлени на структурирани предприятия. [вж. Неконсолидирани структурирани предприятия [member]]

оповестяване: МСФО 12, параграф 27, буква в)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Активи по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Сумата на активите по издадени застрахователни и презастрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

пример: МСС 1, параграф 55, пример: МСФО 4, НИ 20, буква б), пример: МСФО 4, параграф 37, буква б)

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Активи по прехвърлено презастраховане

Сумата на активите по презастрахователни договори, по които притежателят на полицата е предприятието.

пример: МСС 1, параграф 55, пример: МСФО 4, НИ 20, буква в), пример: МСФО 4, параграф 37, буква б)

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Активи със значителен риск от съществени корекции в рамките на следващата финансова година

Сумата на активите, за които са направени допускания, които крият значителен риск от съществени корекции на стойността на тези активи в рамките на следващата финансова година.

оповестяване: МСС 1, параграф 125, буква б)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Свързани пасиви, които предприятието продължава да признава

Сумата на пасивите, свързани с прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава изцяло. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква д)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Свързани пасиви, които предприятието продължава да признава до степента на продължаващото участие

Сумата на пасивите, свързани с прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава до степента на своето продължаващо участие. [вж. Финансови активи]

оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква е)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Асоциирани предприятия [member]

Този член обозначава предприятията, върху които инвеститорът има значително влияние.

оповестяване: МСС 24, параграф 19, буква г), оповестяване: МСС 27, параграф 17, буква б), оповестяване: параграф 16, буква б) от МСС 27, оповестяване: МСФО 12, параграф Б4, буква г), оповестяване: МСФО 4, параграф 39М, буква а) – в сила от първото прилагане на МСФО 9

ifrs-full

AtCostMember

member

По себестойност или цена на придобиване [member]

Този член обозначава оценяването по себестойност или цена на придобиване. Себестойността или цената на придобиване е сумата на платените парични средства или техни еквиваленти или справедливата стойност на друго възнаграждение, дадено за придобиване на актив в момента на неговото придобиване или изграждане, или, когато е приложимо, сумата, приписвана на този активпри първоначалното му признаване в съответствие с особените изисквания на други МСФО.

оповестяване: МСС 40, параграф 32А, оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСС 41, параграф 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

По себестойност или цена на придобиване или в съответствие с МСФО 16 в рамките на модела на справедливата стойност [member]

Този член обозначава оценяване по себестойност или по цена на придоливане или в съответствие с МСФО 16, когато моделът на справедливата стойност се използва от предприятието като цяло за оценяване на един клас активи. [вж. По себестойност или цена на придобиване [member]]

оповестяване: МСФО 40, параграф 78 – в сила от 1.1.2019 г.

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

По себестойност или цена на придобиване в рамките на модела на справедливата стойност [member]

Този член обозначава оценяване по себестойност или по цена на придобиване, когато моделът на справедливата стойност се използва от предприятието като цяло за оценяване на един клас активи. [вж. По себестойност или цена на придобиване [member]]

оповестяване: параграф 78 от МСС 40 – изтича на 1.1.2019 г.

ifrs-full

AtFairValueMember

member

По справедлива стойност [member]

Този член обозначава оценяване, базирано на справедливата стойност. Справедливата стойност е цената, която би била получена за продажбата на актив или платена за прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване.

оповестяване: МСС 40, параграф 32А, оповестяване: МСС 41, параграф 50, оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Възнаграждения на одиторите

Сумата на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Възнаграждения на одиторите [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Възнаграждения на одиторите за одитни услуги

Сумата на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за одитни услуги.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Възнаграждения на одиторите за други услуги

Сумата на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за услуги, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Възнаграждения на одиторите за данъчни услуги

Сумата на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за данъчни услуги.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Одобрени поети капиталови задължения, за които няма сключен договор

Сумата на поетите капиталови задължения, които са одобрени от предприятието, но за които предприятието не е сключило договор. [вж. Поети капиталови задължения]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Финансови активи на разположение за продажба [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Средна ефективна данъчна ставка

Разходите (приходите) за (от) данъци, разделени на счетоводната печалба. [вж. Счетоводна печалба]

оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка (ii)

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Среден обменен курс

Средният обменен курс, използван от предприятието. Обменен курс е съотношението, в което се обменят две валути.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Среден брой на наетите лица

Средният брой на персонала, нает от предприятието за даден период.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Средна цена на хеджиращ инструмент

Средната цена на хеджиращ инструмент. [вж. Хеджиращи инструменти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква б) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Среден курс (цена) на хеджиращ инструмент

Средният курс (цена) на хеджиращ инструмент. [вж. Хеджиращи инструменти [member]]

оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква б) – в сила от 1.1.2018 г.

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Салда по разплащателни сметки от клиенти

Сумата на салдата по разплащателните сметки на клиенти, държани от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Салда по безсрочни депозити от клиенти

Сумата на салдата по безсрочни депозити на клиенти, държани от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Салда по други депозити от клиенти

Сумата на салдата в депозитните сметки на клиенти, държани от предприятието, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Салда по срочни депозити от клиенти

Сумата на салдата по срочни депозити на клиенти, държани от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Салда в банки

Сумата на паричните салда, държани в банки.

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Активи по банкови акцепти

Сумата на банковите акцепти, признати като активи.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Пасиви по банкови акцепти

Сумата на банковите акцепти, признати като пасиви.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Банкови и подобни такси

Сумата на банковите и подобните такси, признати от предприятието като разход.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Салда по сметки в централни банки, с изключение на задължителни депозити по резерви

Сумата на салдата по сметки, държани в централни банки, с изключение на депозитите за задължителните резерви. [вж. Депозити за задължителните резерви в централни банки]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Заеми от банки, недисконтирани парични потоци

Сумата на договорните недисконтирани парични потоци, свързани със заеми от банки. [вж. Получени заеми]

пример: МСФО 7, НИ 31А – в сила от 1.1.2019 г., пример: МСФО 7, параграф Б11Г

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Притежавани банкови дългови инструменти

Сумата на дълговите инструменти, държани от предприятието, които са издадени от банка. [вж. Държани дългови инструменти]

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Други банкови споразумения, класифицирани като парични еквиваленти

Класификация на паричните еквиваленти, представляващи банкови споразумения, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение. [вж. Парични еквиваленти]

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Банкови овърдрафти

Сумата, която е била изтеглена от сметка в превишение на наличното парично салдо. Това се разглежда като краткосрочно отпускане на кредит от банката. [вж. Парични средства и парични еквиваленти]

обичайна практика: МСС 7, параграф 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност

Сумата на нетната печалба на акция, когато оценките на основната и намалената стойност са равни. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности, които включват нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, свързано с печалбата или загубата, и нетно движение на свързания отсрочен данък; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]

обичайна практика: МСС 1, параграф 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности, които включват нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък; Преустановени дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция, които включват нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция и нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност]; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Основна нетна печалба на акция и нетна печалба на акция с намалена стойност [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция

Сумата на печалбата (загубата), приписвана на притежателите на обикновени акции в предприятието майка (числител), разделена на среднопретегления брой обикновени акции в обращение през периода (знаменател).

оповестяване: МСС 33, параграф 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСС 33, параграф 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности, която включва нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък; Продължаващи дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Преустановени дейности [member]]

оповестяване: МСС 33, параграф 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности, която включва нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък; Преустановени дейности [member]]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Основна нетна печалба (загуба) на акция, включително нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, и нетно движение на свързани отсрочени данъци

Основна нетна печалба (загуба) на акция, която включва нетното движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, и нетното движение на свързани отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетно движение на салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно движение на свързания отсрочен данък]

оповестяване: МСФО 14, параграф 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Основна нетна печалба на акция [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Описание на основанието за отнасяне на приходите от външни клиенти към отделните държави

Описанието на основанието за отнасяне на приходите от външни клиенти към отделните държави. [вж. Приходи]

оповестяване: МСФО 8, параграф 33, буква а)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Биологични активи носители [member]

Този член обозначава биологичните активи носители. Биологичните активи носители са всички онези, които не са биологични активи за потребление. [вж. Биологични активи; Биологични активи за потребление [member]]

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Растения носители

Сумата на имотите, машините и съоръженията, представляващи растения носители. Растение носител е живо растение, което: а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция; б) се очаква да осигурява продукция за повече от един период; и в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчна стойност. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

пример: МСС 16, параграф 37, подточка i)

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Растения носители [member]

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, обозначаващи растения носители. Растение носител е живо растение, което: а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция; б) се очаква да осигурява продукция за повече от един период; и в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчна стойност. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

пример: МСС 16, параграф 37, подточка i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Изплатени или дължими доходи

Сумата на изплатените или дължимите доходи за плановете за пенсионно осигуряване.

оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква б), подточка v)

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Най-добра приблизителна оценка към датата на придобиване на договорни парични потоци, които не се очаква да бъдат събрани за придобити вземания

Най-добра приблизителна оценка към датата на придобиване на договорни парични потоци, които не се очаква да бъдат събрани за вземания, придобити в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква з), подточка (iii)

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Биологични активи

Стойност на живите животни или растения, признати като активи.

оповестяване: МСС 1, параграф 54, буква е), оповестяване: МСС 41, параграф 50, пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Биологични активи, възраст [member]

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по възраст. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по възраст“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Биологични активи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Биологични активи по възраст [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Биологични активи по групи [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСС 41, параграф 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Биологични активи по видове [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Биологични активи, група [member]

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по групи. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по групи“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Биологични активи [member]

Този член обозначава живите животни или растения. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи“, ако не се използва друг член.

оповестяване: МСС 17 параграф 31, буква а) – изтича на 1.1.2019 г., обичайна практика: МСС 41, параграф 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Биологични активи, заложени като обезпечение за задължения

Сумата на биологичните активи, заложени като обезпечение за задължения. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 49, буква a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Биологични активи, вид [member]

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по видове. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по видове“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

пример: МСС 41, параграф 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено

Сумата на биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено. [вж. Биологични активи]

оповестяване: МСС 41, параграф 49, буква a)

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Емитирани облигации

Сумата на емитираните от предприятието облигации.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Емитирани облигации, недисконтирани парични потоци

Сумата на договорните недисконтирани парични потоци, свързани с емитираните облигации. [вж. Емитирани облигации]

пример: МСФО 7, НИ 31А – в сила от 1.1.2019 г., пример: МСФО 7, параграф Б11Г

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Разходи по заеми [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Капитализирани разходи по заеми

Сумата на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства, които са пряко свързани с придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив, и които са част от себестойността или цената на придобиване на този актив.

оповестяване: МСС 23, параграф 26, буква a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Направени разходи по заеми

Сумата на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Разходи по заеми, признати като разход

Сумата на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства, които са признати като разход.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

Получени заеми

X instant credit

Получени заеми

Сумата на непогасените заети средства, които предприятието е задължено да изплати.

обичайна практика: МСС 1, параграф 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Получени заеми [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Получени заеми, корекция на базовия лихвен процент

Корекцията на базата (референтния лихвен процент), използвана за изчисляване на лихвения процент по заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Получени заеми по имена [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Получени заеми по наименования [member]

Този член обозначава всички получени заеми, разпределени по наименования. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Получени заеми по наименования“, ако не се използва друг член. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Получени заеми, по вид [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Получени заеми, лихвен процент

Лихвеният процент по получените заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Получени заеми, базов лихвен процент

Базата (референтният лихвен процент), използвана за изчисляване на лихвения процент по заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Получени заеми, падежи

Падежите по получените заеми. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Получени заеми, първоначална валута

Валутата, в която са деноминирани заемите. [вж. Получени заеми]

обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Получени заеми, признати към датата на придобиване

Сумата на получените заеми, призната към датата на придобиването, в бизнес комбинация. [вж. Получени заеми; Бизнес комбинации [member]]

обичайна практика: МСФО 3, параграф Б64, подточка i)

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Най-ниско ниво от диапазон [member]

Този член обозначава най-ниското ниво от даден диапазон.

пример: МСФО 13, ИП 63, пример: МСФО 13, параграф Б6, оповестяване: МСФО 14, параграф 33, буква б), оповестяване: МСФО 2, параграф 45, буква г), обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Търговски наименования

Сумата на нематериалните активи, представляващи права по отношение на група от допълнителни активи, като например търговска марка (или марка за услуга) и свързаните с нея търговско име, формули, рецепти и технологически експертни познания. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

пример: МСС 38, параграф 119, буква а)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Търговски наименования [member]

Този член обозначава клас нематериални активи, обозначаващи права по отношение на група от допълнителни активи, като например, търговска марка (или марка за услуга) и свързаните с нея търговско име, формули, рецепти и технологически експертни познания. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

пример: МСС 38, параграф 119, буква а)

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Права за излъчване [member]

Този член обозначава правата за излъчване (по радио и телевизия).

обичайна практика: МСС 38, параграф 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Разходи за брокерски възнаграждения

Сумата на разходите, признати за брокерски възнаграждения, начислявани на предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Приходи от брокерски възнаграждения

Сумата на приходите, признати за брокерски възнаграждения, начислени от предприятието.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Buildings

Сумата на имотите, машините и съоръженията, представляващи амортизируеми сгради и подобни структури за използване в дейности. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Сгради [member]

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, обозначаващи амортизируеми сгради и подобни структури за използване в дейности. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

обичайна практика: МСС 16, параграф 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Бизнес комбинации [axis]

Оста на таблица определя зависимостта между членовете на област или категориите в таблицата и статиите или понятията, които попълват таблицата.

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Бизнес комбинации [member]

Този член обозначава сделки или други събития, при които придобиващото предприятие получава контрол над един или повече стопански субекти. Понякога сделките, които се наричат „истински сливания“ или „сливания на равни“, също са бизнес комбинации, както се използва този термин в МСФО 3.

оповестяване: МСФО 3, параграф Б64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Обезсилване на обратно изкупените акции

Сумата на собствените акции, обезсилени през периода. [вж. Обратно изкупени акции]

обичайна практика: МСС 1, параграф 106, буква г)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Поети капиталови задължения

Сумата на бъдещите капиталови разходи, които предприятието е поело задължението да направи.

обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Поети капиталови задължения [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Процент на капитализация на разходите по заеми, които са допустими за капитализация