Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0636

Регламент (ЕС) 2019/636 на Комисията от 23 април 2019 година за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители

C/2019/2942

OJ L 109, 24.4.2019, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/636/oj

24.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 109/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/636 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2019 година

за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (1), и по-специално член 7, параграф 4, буква а), член 7, параграф 5 и член 14, параграфи 2 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 850/2004 в правото на Съюза се въвеждат ангажиментите, формулирани в Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (наричана по-долу „Конвенцията“), одобрена от името на Общността с Решение 2006/507/ЕО на Съвета (2), и в Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (наричан по-долу „Протоколът“), одобрен от името на Общността с Решение 2004/259/ЕО на Съвета (3).

(2)

На седмата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията, състояла се от 4 до 15 май 2015 г., бе постигнато съгласие пентахлорофенолът и неговите соли и естери (наричани по-долу „пентахлорофенол“) да бъдат включени в приложение А (елиминиране) към Конвенцията.

(3)

С оглед на изменението на Конвенцията е необходимо да се изменят приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004, като се добави пентахлорофенолът към приложенията и се посочат съответните максимално допустими концентрации, за да се гарантира, че отпадъците, които съдържат пентахлорофенол, се управляват в съответствие с разпоредбите на Конвенцията.

(4)

Предложените максимално допустими концентрации в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 са определени чрез използването на същата методология като използваната за установяването на максимално допустими концентрации при предишни изменения на приложения IV и V (4). Предложените максимално допустими концентрации се смятат за най-подходящи с цел да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда с оглед на унищожаването или необратимата трансформация на пентахлорофенола.

(5)

Целесъобразно е да се предвиди достатъчно дълъг период от време, за да се позволи на дружествата и компетентните органи да се адаптират към новите изисквания.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 39 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 31 октомври 2019 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(2)  Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение 2004/259/ЕО на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно сключването от името на Европейската общност на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 35).

(4)  Регламент (ЕО) № 1195/2006 на Съвета от 18 юли 2006 г. за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на устойчиви органични замърсители (ОВ L 217, 8.8.2006 г., стр. 1), Регламент (ЕО) № 172/2007 на Съвета от 16 февруари 2007 г. за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 55, 23.2.2007 г., стр. 1), Регламент (ЕС) № 756/2010 на Комисията от 24 август 2010 г. за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 20), Регламент (ЕС) № 1342/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 67) и Регламент (ЕС) 2016/460 на Комисията от 30 март 2016 г. за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 80, 31.3.2016 г., стр. 17).

(5)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3),


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 се изменят, както следва:

1)

В таблицата в приложение IV се добавя следният ред:

Списък на веществата, предмет на разпоредбите за управление на отпадъци, формулирани в член 7

Вещество

CAS №

ЕО №

Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)

„Пентахлорофенол и неговите соли и естери

87-86-5 и други

201-778-6 и други

100 mg/kg“

2)

Таблицата в част 2 от приложение V се заменя със следната таблица:

„Видове отпадъци, съгласно класификацията в Решение 2000/532/ЕО на Комисията (1)

Максимално допустими концентрации на веществата, включени в приложение IV (2)

Функциониране

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

Хлороалкани C10-C13 (късоверижни хлорирани парафини — SCCP): 10 000  mg/kg;

Алдрин: 5 000  mg/kg;

Хлордан: 5 000  mg/kg;

Хлордекон: 5 000  mg/kg;

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан): 5 000  mg/kg;

Диелдрин: 5 000  mg/kg;

Ендосулфан: 5 000  mg/kg;

Ендрин: 5 000  mg/kg;

Хептахлор: 5 000  mg/kg;

Хексабромобифенил: 5 000  mg/kg;

Хексабромоциклододекан (3): 1 000  mg/kg;

Хексахлоробензен: 5 000  mg/kg;

Хексахлоробутадиен: 1 000  mg/kg;

Хексахлороциклохексани, включително линдан: 5 000  mg/kg;

Мирекс: 5 000  mg/kg;

Пентахлоробензен: 5 000  mg/kg;

Пентахлорофенол и неговите соли и естери: 1 000  mg/kg;

Перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, метална сол (O-M+), халогенид, амид и други производни, включително полимери): 50 mg/kg;

Полихлорирани бифенили (PCB) (4): 50 mg/kg;

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани: 5 mg/kg;

Полихлорирани нафталени (*1): 1 000  mg/kg;

Сума от концентрациите на тетрабромодифенилов етер (C12H6Br4O), пентабромодифенилов етер (C12H5Br5O), хексабромодифенилов етер (C12H4Br6O) и хептабромодифенилов етер (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

Токсафен: 5 000  mg/kg.

Окончателно разполагане на отпадъците се разрешава само ако са изпълнени следните условия:

1)

Разполагането се осъществява в един от следните видове обекти:

безопасни, дълбоки, подземни, твърди скални образувания;

солни мини;

депо за опасни отпадъци, при условие че отпадъците са втвърдени или (когато това е технически възможно) частично стабилизирани съгласно изискването за класификация на отпадъците в подгрупа 19 03 от Решение 2000/532/ЕО.

2)

Разпоредбите на Директива 1999/31/ЕО на Съвета (5) и на Решение 2003/33/ЕО на Съвета (6) са спазени;

3)

Доказано е, че избраната дейност е по-благоприятна от гледна точка на околната среда.

10 01

Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на глава 19)

10 01 14 (*1)

Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 16 (*1)

Увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 02

Отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 07 (*1)

Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03

Отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 04 (*1)

Шлаки от първия етап на производство

10 03 08 (*1)

Солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09 (*1)

Черни дроси от втория етап на производство

10 03 19 (*1)

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 21 (*1)

Други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 29 (*1)

Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 04

Отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01 (*1)

Шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02 (*1)

Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 04 (*1)

Прах от димни газове

10 04 05 (*1)

Други прахови частици и прах

10 04 06 (*1)

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05

Отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 03 (*1)

Прах от димни газове

10 05 05 (*1)

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06

Отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 03 (*1)

Прах от димни газове

10 06 06 (*1)

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 08

Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 08 (*1)

Солеви шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 15 (*1)

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 09

Отпадъци от леене на черни метали

10 09 09 (*1)

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

16

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16 11

Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

16 11 01 (*1)

Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 03 (*1)

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

17

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)

17 01

Бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 06 (*1)

Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 05

Почва (включително почва, изкопана от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 03 (*1)

Почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 09

Други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 02 (*1)

Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи полихлорирани бифенили (РСВ), с изключение на съоръжения, които съдържат полихлорирани бифенили

17 09 03 (*1)

Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН МЯСТОТО ИМ НА ОБРАЗУВАНЕ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

19 01

Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 07 (*1)

Твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 11 (*1)

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 13 (*1)

Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 15 (*1)

Прах от котли, съдържащ опасни вещества

19 04

Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 02 (*1)

Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове

19 04 03 (*1)

Невстъклена твърда фаза“

Максимално допустимата концентрация за полихлорирани дибензо-р-диоксини и дибензофурани (PCDD и PCDF) се изчислява съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (КТЕ):

PCDD

КТЕ

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

КТЕ

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).

(2)  Тези максимално допустими концентрации се отнасят само за случаите на депониране в депо за опасни отпадъци и не се отнасят за окончателно подземно разполагане на опасни отпадъци, включително в солни мини.

(3)  „Хексабромоциклододекан“ означава хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и неговите основни диастереоизомери: алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан.

(4)  Използва се изчислителният метод, посочен в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2.

(5)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

(6)  Решение 2003/33/ЕО на Съвета от 19 декември 2002 г. относно определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа в съответствие с член 16 от Директива 1999/31/ЕО и приложение II към нея (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 27).

(*1)  Всички видове отпадъци, означени със звездичка „*“, се считат за опасни отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и подлежат на разпоредбите на посочената директива.


Top