Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0626

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 на Комисията от 5 март 2019 година относно списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на тези списъци (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/14

OJ L 131, 17.5.2019, p. 31–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/oj

17.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/626 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2019 година

относно списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на тези списъци

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 127, параграф 2 от него,

след консултация с Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се определят правила за официалния контрол и други дейности по контрола, осъществявани от компетентните органи на държавите членки, за да се провери съответствието със законодателството на Съюза в области като безопасността на храните на всички етапи от производството, преработката и разпространението. По-специално в него се предвижда, че определени животни и стоки се въвеждат в Съюза само от трета държава или регион от нея, включени в списък, изготвен от Комисията за тази цел.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията (2) се допълва Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на условията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, от трети държави или региони от тях с цел да се гарантира, че те отговарят на съответните изисквания, установени в правилата по член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625 (безопасност на храните), или на изисквания, които са признати за поне еквивалентни на тях. Тези условия включват идентификацията на животните и стоките, предназначени за консумация от човека, по отношение на които се прилага изискването да идват от трета държава или регион от нея, включени в списък в съответствие с член 126, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

(3)

Списъците на трети държави или региони от тях, изготвяни за целите на въвеждането в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, се съставят, за да се гарантира спазването на изискванията за безопасност на храните в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), който на 14 декември 2019 г. ще бъде отменен с Регламент (ЕС) 2017/625, и на ветеринарно-санитарните изисквания в съответствие с член 8, параграф 1 от Директива 2002/99/ЕО на Съвета (4). В случаите, когато бе преценено за необходимо да бъдат спазени едновременно изисквания, свързани със здравето на хората и на животните, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията (5), Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (6), Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията (7), Решение 2007/777/ЕО на Комисията (8), Решение 2003/779/ЕО на Комисията (9) и Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (10) бяха съставени общи списъци, обхващащи и двата аспекта.

(4)

Съставените от съображения за общественото здраве допълнителни списъци на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти, са установени в Решение 2006/766/ЕО на Комисията (11), прието на основание член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 854/2004.

(5)

Тъй като, считано от 14 декември 2019 г., Регламент (ЕО) № 854/2004 се отменя с Регламент (ЕС) 2017/625, и за да има един-единствен акт, съдържащ всички трети държави или региони от тях, които с оглед на храните и тяхната безопасност трябва да бъдат включени в списък, за да може от тях да се въвеждат на пазара на Съюза определени животни и стоки, е целесъобразно в настоящия регламент да се съставят списъци за тези животни и стоки.

(6)

Тъй като в контекста на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (12) понастоящем се провеждат обсъждания относно изискванията за съставяне от ветеринарно-санитарни съображения на списъци на трети държави или региони от тях за целите на въвеждането в Съюза на определени продукти от животински произход, е целесъобразно също така да се предвидят списъци за такива продукти от животински произход чрез въвеждане на кръстосани препратки към съществуващите списъци, съставени от ветеринарно-санитарни съображения, за да се избегне дублиране на списъците. Посочените списъци са съставени на основание Регламент (ЕО) № 854/2004 и Директива 2002/99/ЕО на Съвета по искане на съответните трети държави. За да бъдат включени третите държави в списъците, техните компетентни органи са предоставили подходящи гаранции, по-специално по отношение на съответствието или еквивалентността със законодателството на Съюза в областта на храните и организацията на компетентните органи на третите държави. Поради това не е необходима повторна оценка на спазването на тези условия в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625.

(7)

Целесъобразно е да се поддържат списъци за целите на Регламент (ЕС) 2017/625 във връзка с храните и тяхната безопасност, които да бъдат общи със съществуващите списъци, изготвени от ветеринарно-санитарни съображения, и да се следва координиран подход, като в списъците се включват трети държави и региони от тях само ако е била одобрена програма за контрол на остатъци в съответствие с Директива 96/23/ЕО на Съвета (13), когато е приложимо.

(8)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (14) се определят изисквания за стопанските субекти в областта на храните, които внасят продукти от животински произход и съставни продукти. По-специално в него се предвижда, че стопанските субекти в областта на храните, които внасят продукти от животински произход от трети държави или региони от тях, трябва да гарантират, че третата държава на изпращане е включена в списък на третите държави, от които е разрешен вносът на такива продукти.

(9)

С Регламент (ЕС) 2017/185 на Комисията (15) са въведени преходни мерки, които се прилагат до 31 декември 2020 г. и с които се предвиждат дерогации от условията за внос, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004 и приложими за определени продукти от животински произход.

(10)

Поради това трябва да бъдат съставени допълнителни списъци на трети държави или региони от тях най-късно преди изтичането на срока на действие на преходните мерки, установени в Регламент (ЕС) 2017/185, така че да се избегне прекъсване на въвеждането в Съюза на пратки от посочените продукти от животински произход. По-специално следва да бъдат съставени списъци за топени животински мазнини и пръжки, месо от влечуги, насекоми и естествени обвивки.

(11)

Храните, състоящи се, изолирани или произведени от насекоми или части от тях, в т.ч. живите насекоми, са обвързани с разрешение като нови храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета (16). Целесъобразно е да се състави списък за тези групи продукти.

(12)

Преди да изтече срокът на действие на преходните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/185, е необходимо в настоящия регламент да бъде установен списък на продуктите от животински произход, различни от онези, за които са установени специални списъци, с цел да не се застрашава въвеждането в Съюза на внасяни понастоящем продукти от животински произход, които са от съществено значение за европейските стопански субекти в областта на храните.

(13)

Преходните мерки, установени в Регламент (ЕС) 2017/185 за определени продукти от животински произход и съставни продукти, бяха въведени, тъй като посочените продукти представляват нисък риск за здравето на хората поради много малките консумирани количества или поради факта, че производството на продуктите като цяло изключва риск за здравето на хората. Поради това е непропорционално от третите държави да се изискват всички доказателства и гаранции в съответствие с член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 и член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/625.

(14)

Списъците следва да бъдат установени в настоящия регламент и заличени от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 и Решение 2006/766/ЕО. Поради това Регламент (ЕС) 2016/759 следва да бъде съответно изменен, а Решение 2006/766/ЕО — отменено.

(15)

Тъй като Регламент (ЕС) 2017/625 се прилага от 14 декември 2019 г., настоящият регламент също следва да се прилага от посочената дата.

(16)

Списъци на трети държави или региони от тях, от които въз основа на здравния статус на животните е разрешено въвеждането в Съюза на пратки от естествени обвивки, ще бъдат установени едва от 21 април 2021 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429. Целесъобразно е и списъкът на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки от естествени обвивки, предназначени за консумация от човека, да се прилага от същата дата. Поради това срокът на действие на преходните мерки, с които се предвиждат дерогации от свързаните с общественото здраве изисквания за въвеждането в Съюза на пратки от естествени обвивки, следва да бъде удължен до 20 април 2021 г.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент се отнася за списъците на третите държави или региони от тях, от които от гледна точка на безопасността на храните се разрешава въвеждането в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 126, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„прясно месо“ означава прясно месо съгласно определението в точка 1.10 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

2)

„месни заготовки“ означава месни заготовки съгласно определението в точка 1.15 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

3)

„месо“ означава месо съгласно определението в точка 1.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

4)

„домашни птици“ означава домашни птици съгласно определението в точка 1.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

5)

„дивеч“ означава дивеч съгласно определението в точка 1.5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

6)

„яйца“ означава яйца съгласно определението в точка 5.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

7)

„яйчни продукти“ означава яйчни продукти съгласно определението в точка 7.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

8)

„месни продукти“ означава месни продукти съгласно определението в точка 7.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

9)

„обработени стомаси, пикочни мехури и черва“ означава обработени стомаси, мехури и черва съгласно определението в точка 7.9 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

10)

„двучерупчести мекотели“ означава двучерупчести мекотели съгласно определението в точка 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

11)

„рибни продукти“ означава рибни продукти съгласно определението в точка 3.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

12)

„сурово мляко“ означава сурово мляко съгласно определението в точка 4.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

13)

„млечни продукти“ означава млечни продукти съгласно определението в точка 7.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

14)

„коластра“ означава коластра съгласно определението в раздел IX, точка 1 от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

15)

„продукти на основата на коластра“ означава продукти на база на коластра съгласно определението в раздел IX, точка 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

16)

„жабешки бутчета“ означава жабешки бутчета съгласно определението в точка 6.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

17)

„охлюви“ означава охлюви съгласно определението в точка 6.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

18)

„топени животински мазнини“ означава претопена животинска мазнина съгласно определението в точка 7.5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

19)

„пръжки“ означава пръжки съгласно определението в точка 7.6 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

20)

„желатин“ означава желатин съгласно определението в точка 7.7 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

21)

„колаген“ означава колаген съгласно определението в точка 7.8 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

22)

„мед“ означава мед съгласно определението в част IX, точка 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17);

23)

„пчелни продукти“ означава пчелни продукти съгласно определението в част IX, точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

24)

„месо от влечуги“ означава месо от влечуги съгласно определението в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) 2019/625;

25)

„насекоми“ означава насекоми съгласно определението в член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/625.

Член 3

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на прясно месо и месни заготовки от копитни животни

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека прясно месо и месни заготовки от копитни животни се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза в съответствие с член 14, буква а) от Регламент (ЕС) № 206/2010.

Член 4

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месо от домашни птици, щраусови и пернат дивеч, месни заготовки от домашни птици, яйца и яйчени продукти

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека месо от домашни птици, щраусови и пернат дивеч, месни заготовки от домашни птици, яйца и яйчни продукти се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 798/2008 (18).

Член 5

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месо от диви животни от семейство зайци, от диви сухоземни бозайници, различни от копитни животни и животни от семейство зайци, и от отглеждани в стопанства зайци

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека месо от диви животни от семейство зайци, от диви сухоземни бозайници, различни от копитни животни и животни от семейство зайци, и от отглеждани в стопанства зайци се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 119/2009.

Член 6

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, различни от естествени обвивки

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, различни от естествени обвивки, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза в съответствие с член 3, буква б) от Решение 2007/777/ЕО.

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека пастърма и пастьоризирани месни продукти се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза в съответствие с част 3 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО.

Член 7

Трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на естествени обвивки

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека естествени обвивки се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза в съответствие с член 1 от Решение 2003/779/ЕО.

Член 8

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение I. Въпреки това въвеждането в Съюза на адуктори от пектиниди, различни от аквакултурни животни, напълно отделени от вътрешностите и половите жлези, се разрешава и от трети държави, които не са включени в посочения списък.

Член 9

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на рибни продукти, различни от посочените в член 8

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека рибни продукти, различни от посочените в член 8, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение II.

Член 10

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки от сурово мляко, коластра, млечни продукти и продукти на основата на коластра

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека сурово мляко, коластра, млечни продукти и продукти на основата на коластра се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 605/2010.

Член 11

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на жабешки бутчета

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека жабешки бутчета се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение III.

Член 12

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на охлюви, обработени в съответствие с изискванията на раздел XI от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека охлюви, обработени в съответствие с изискванията на раздел XI от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение III към настоящия регламент.

Член 13

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на топени животински мазнини и пръжки

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека топени животински мазнини и пръжки се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът на месни продукти в Съюза в съответствие с член 3, буква б), подточка i) от Решение 2007/777/ЕО.

Член 14

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на желатин и колаген

1.   Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от говеда, овце, кози, свине и еднокопитни животни, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът на пратки от прясно месо от изброените копитни животни в Съюза в съответствие с член 14, буква а) от Регламент (ЕС) № 206/2010, или от Южна Корея, Малайзия, Пакистан или Тайван.

2.   Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от домашни птици, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, от които е разрешен вносът на месо от домашни птици от съответните видове съгласно предвиденото в посочената част от посоченото приложение, или от Тайван.

3.   Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от рибни продукти, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение II.

4.   Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от животни от семейство зайци и от диви сухоземни бозайници, различни от копитни животни, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009.

Член 15

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на суровини за производството на желатин и колаген

1.   Въвеждането в Съюза на пратки от суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от говеда, овце, кози, свине и еднокопитни животни, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пратки от прясно месо от изброените копитни животни в съответствие с член 14, буква а) от Регламент (ЕС) № 206/2010.

2.   Въвеждането в Съюза на пратки от суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от домашни птици, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, от които е разрешен вносът на месо от домашни птици от съответните видове съгласно предвиденото в посочената част от посоченото приложение.

3.   Въвеждането в Съюза на пратки от суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от рибни продукти, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение II.

4.   Въвеждането в Съюза на пратки от суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от животни от семейство зайци и от диви сухоземни бозайници, различни от копитни животни, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009.

Член 16

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на обработени суровини за производството на желатин и колаген

1.   Въвеждането в Съюза на пратки от обработени суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от говеда, овце, кози, свине и еднокопитни животни, се разрешава само ако те идват от третите държави, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010, или от Южна Корея, Малайзия, Пакистан или Тайван.

2.   Въвеждането в Съюза на пратки от обработени суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от домашни птици, се разрешава само ако те идват от третите държави, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, или от Тайван.

3.   Въвеждането в Съюза на пратки от обработени суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от рибни продукти, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение II.

4.   Въвеждането в Съюза на пратки от обработени суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, получени от животни от семейство зайци и от диви сухоземни бозайници, различни от копитни животни, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009.

5.   Въвеждането в Съюза на пратки от обработени суровини за производството на предназначени за консумация от човека желатин и колаген, посочени в раздел XIV, глава I, точка 4, буква б), подточка iii) от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането на суровини, получени от посочените стоки, в съответствие с член 15 от настоящия регламент.

Член 17

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на мед и други пчелни продукти

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека мед и други пчелни продукти се разрешава само ако те идват от третите държави, включени в колона „Държава“ в приложението към Решение 2011/163/ЕС на Комисията (19) и за които в колона „Мед“ в посоченото приложение е поставен знак „X“.

Член 18

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на някои силно рафинирани продукти

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека силно рафинирани хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, други продукти от хидролизиран хрущял, хитозан, глюкозамин, сирище, ихтиокол и аминокиселини се разрешава само ако те идват от следните трети държави или региони от тях:

1.

за суровини, получени от копитни животни — третите държави, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010, или от Южна Корея, Малайзия, Пакистан или Тайван;

2.

за суровини, получени от рибни продукти — всички трети държави или региони от тях, изброени в приложение II;

3.

за суровини, получени от домашни птици — третите държави и териториите, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

Член 19

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месо от влечуги

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначено за консумация от човека месо от влечуги се разрешава само ако те идват от Швейцария (20), Ботсуана, Виетнам, Южна Африка или Зимбабве.

Член 20

Трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на насекоми

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека насекоми се разрешава само ако тези храни произхождат и се изпращат от трета държава или регион от нея, от които насекомите са разрешени в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, и са изброени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (21).

Член 21

Списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на други продукти от животински произход

Въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека продукти от животински произход, различни от посочените в членове 3—20, се разрешава само ако те идват от следните трети държави или региони от тях:

1.

ако са получени от копитни животни — от третите държави, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010, или от Южна Корея, Малайзия, Пакистан или Тайван;

2.

ако са получени от домашни птици — от третите държави, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, или от Тайван;

3.

ако са получени от рибни продукти — от третите държави или региони от тях, изброени в приложение II;

4.

ако са получени от животни от семейство зайци и от диви сухоземни бозайници, различни от копитни животни — от третите държави или региони от тях, изброени в колона 1 от таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009;

5.

ако са получени от различни видове — от третите държави или региони от тях, изброени в точки 1—4 от настоящия член, за всеки отделен продукт от животински произход.

Член 22

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заличава;

2.

Приложение I се заличава.

Член 23

Отмяна

Решение 2006/766/ЕО се отменя. Позоваванията на Решение 2006/766/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV към настоящия регламент.

Член 24

Преходни разпоредби

До 20 април 2021 г. държавите членки продължават да разрешават въвеждането на своята територия на пратки от естествени обвивки по член 7 от трети държави или региони от тях, от които е разрешен вносът на такива пратки в Съюза в съответствие с член 1 от Решение 2003/779/ЕО.

Член 25

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (вж. страница 18 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).

(4)  Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията от 28 април 2016 г. за съставяне на списъци на трети държави, части от трети държави и територии, от които държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, за определяне на изисквания за сертификати, за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и за отмяна на Решение 2003/812/ЕО (ОВ L 126, 14.5.2016 г., стр. 13).

(6)  Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията от 9 февруари 2009 г. относно определянето на списък на трети страни или части от тях, за внос или транзитно преминаване през Общността на месо от диви животни от семейство зайци, от някои диви сухоземни бозайници и от отглеждани във ферми зайци, и относно определянето на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 12).

(8)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(9)  Решение 2003/779/ЕО на Комисията от 31 октомври 2003 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за внос на животински черва от трети страни (ОВ L 285, 1.11.2003 г., стр. 38).

(10)  Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека (ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1).

(11)  Решение 2006/766/ЕО на Комисията от 6 ноември 2006 г. за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (ОВ L 320, 18.11.2006 г., стр. 53).

(12)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(13)  Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).

(14)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(15)  Регламент (ЕС) 2017/185 на Комисията от 2 февруари 2017 г. за определяне на преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 29, 3.2.2017 г., стр. 21).

(16)  Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(18)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(19)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).

(20)  В съответствие със Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).

(21)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ ИЛИ РЕГИОНИ ОТ ТЯХ, ОТ КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА ЖИВИ, ОХЛАДЕНИ, ЗАМРАЗЕНИ ИЛИ ПРЕРАБОТЕНИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, БОДЛОКОЖИ, ЦИПЕСТИ И МОРСКИ КОРЕМОНОГИ  (1)

КОД НА ДЪРЖАВАТА ПО ISO

ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ РЕГИОН ОТ НЕЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ

AU

Австралия

 

CA

Канада

 

CH

Швейцария (2)

 

CL

Чили

 

GL

Гренландия

 

JM

Ямайка

Само морски коремоноги

JP

Япония

Само замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги

KR

Южна Корея

Само замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги

MA

Мароко

Преработените двучерупчести мекотели, принадлежащи към вида Acanthocardia tuberculatum, трябва да бъдат придружени от: а) допълнителна здравна атестация по образеца в допълнение V, част Б към приложение VI към Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 27); и б) аналитичните резултати от изследването, показващи, че мекотелите не съдържат ниво на паралитична отрова в черупчести мекотели (PSP), която се открива с метода за биологично изследване.

NZ

Нова Зеландия

 

PE

Перу

Само изкормени Pectinidae (миди Сен Жак) с произход от аквакултури

TH

Тайланд

Само замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги

TN

Тунис

 

TR

Турция

 

US

Съединени американски щати

Щат Вашингтон и Масачузетс

UY

Уругвай

 

VN

Виетнам

Само замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги


(1)  Включително онези, които попадат в обхвата на определението за рибни продукти в точка 3.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(2)  В съответствие със Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ ИЛИ РЕГИОНИ ОТ ТЯХ, ОТ КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА РИБНИ ПРОДУКТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОБХВАНАТИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ I

КОД НА ДЪРЖАВАТА ПО ISO

ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ РЕГИОН ОТ НЕЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ

AE

Обединени арабски емирства

 

AG

Антигуа и Барбуда

Само живи омари

AL

Албания

 

AM

Армения

Само живи диви раци, подложени на топлинна обработка неотглеждани в стопанства раци и замразени неотглеждани в стопанства раци

AO

Ангола

 

AR

Аржентина

 

AU

Австралия

 

AZ

Азербайджан

Само хайвер

BA

Босна и Херцеговина

 

BD

Бангладеш

 

BJ

Бенин

 

BN

Бруней

Само продукти от аквакултури

BR

Бразилия

 

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

BS

Бахамски острови

 

BY

Беларус

 

BZ

Белиз

 

CA

Канада

 

CG

Конго

Само рибни продукти от екземпляри, уловени, изкормени (когато е приложимо), замразени и опаковани в своята окончателна опаковка в открито море

CH

Швейцария (1)

 

CI

Кот д'Ивоар

 

CL

Чили

 

CN

Китай

 

CO

Колумбия

 

CR

Коста Рика

 

CU

Куба

 

CV

Кабо Верде

 

CW

Кюрасао

 

DZ

Алжир

 

EC

Еквадор

 

EG

Египет

 

ER

Еритрея

 

FJ

Фиджи

 

FK

Фолкландски острови

 

GA

Габон

 

GD

Гренада

 

GE

Грузия

 

GH

Гана

 

GL

Гренландия

 

GM

Гамбия

 

GN

Гвинея

Само риба, която не е преминала никаква операция по обработка или преработка, различна от отсичане на главата, изкормване, охлаждане или замразяване. Не се прилага намалената честота на физическите проверки, предвидена в Решение 94/360/ЕО на Комисията (ОВ L 158, 25.6.1994 г., стр. 41).

GT

Гватемала

 

GY

Гвиана

 

HK

Хонконг

 

HN

Хондурас

 

ID

Индонезия

 

IL

Израел

 

IN

Индия

 

IR

Иран

 

JM

Ямайка

 

JP

Япония

 

KE

Кения

 

KI

Република Кирибати

 

KR

Южна Корея

 

KZ

Казахстан

 

LK

Шри Ланка

 

MA

Мароко

 

MD

Република Молдова

Само хайвер

ME

Черна гора

 

MG

Мадагаскар

 

MK

Северна Македония

 

MM

Мианмар/Бирма

 

MR

Мавритания

 

MU

Мавриций

 

MV

Малдивски острови

 

MX

Мексико

 

MY

Малайзия

 

MZ

Мозамбик

 

NA

Намибия

 

NC

Нова Каледония

 

NG

Нигерия

 

NI

Никарагуа

 

NZ

Нова Зеландия

 

OM

Оман

 

PA

Панама

 

PE

Перу

 

PF

Френска Полинезия

 

PG

Папуа-Нова Гвинея

 

PH

Филипини

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

PK

Пакистан

 

RS

Сърбия

Не се включва Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

 

RU

Русия

 

SA

Саудитска Арабия

 

SB

Соломонови острови

 

SC

Сейшелски острови

 

SG

Сингапур

 

SH

Света Елена

Не включва островите Тристан да Куня и Възнесение

 

Тристан да Куня

Не включва островите Света Елена и Възнесение

Само омари (пресни или замразени)

SN

Сенегал

 

SR

Суринам

 

SV

Ел Салвадор

 

SX

Синт Мартен

 

TG

Того

 

TH

Тайланд

 

TN

Тунис

 

TR

Турция

 

TW

Тайван

 

TZ

Танзания

 

UA

Украйна

 

UG

Уганда

 

US

Съединени американски щати

 

UY

Уругвай

 

VE

Венесуела

 

VN

Виетнам

 

YE

Йемен

 

ZA

Южна Африка

 

ZW

Зимбабве

 


(1)  В съответствие със Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ ИЛИ РЕГИОНИ ОТ ТЯХ, ОТ КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА ЖАБЕШКИ БУТЧЕТА И ОХЛЮВИ, ОБРАБОТЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ОТ РАЗДЕЛ XI ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004

КОД НА ДЪРЖАВАТА ПО ISO

ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ РЕГИОН ОТ НЕЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ

AE

Обединени арабски емирства

 

AL

Албания

 

AO

Ангола

 

AR

Аржентина

 

AU

Австралия

 

AZ

Азербайджан

 

BA

Босна и Херцеговина

 

BD

Бангладеш

 

BJ

Бенин

 

BR

Бразилия

 

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

BS

Бахамски острови

 

BY

Беларус

 

BZ

Белиз

 

CA

Канада

 

CH

Швейцария (1)

 

CI

Кот д'Ивоар

 

CL

Чили

 

CN

Китай

 

CO

Колумбия

 

CR

Коста Рика

 

CU

Куба

 

CV

Кабо Верде

 

CW

Кюрасао

 

DZ

Алжир

 

EC

Еквадор

 

EG

Египет

 

ER

Еритрея

 

FJ

Фиджи

 

FK

Фолкландски острови

 

GA

Габон

 

GD

Гренада

 

GE

Грузия

 

GH

Гана

 

GL

Гренландия

 

GM

Гамбия

 

GT

Гватемала

 

GY

Гвиана

 

HK

Хонконг

 

HN

Хондурас

 

ID

Индонезия

 

IL

Израел

 

IN

Индия

 

IR

Иран

 

JM

Ямайка

 

JP

Япония

 

KE

Кения

 

KI

Република Кирибати

 

KR

Южна Корея

 

KZ

Казахстан

 

LK

Шри Ланка

 

MA

Мароко

 

MD

Република Молдова

Само охлюви

ME

Черна гора

 

MG

Мадагаскар

 

MK

Северна Македония

 

MM

Мианмар/Бирма

 

MR

Мавритания

 

MU

Мавриций

 

MV

Малдивски острови

 

MX

Мексико

 

MY

Малайзия

 

MZ

Мозамбик

 

NA

Намибия

 

NC

Нова Каледония

 

NG

Нигерия

 

NI

Никарагуа

 

NZ

Нова Зеландия

 

OM

Оман

 

PA

Панама

 

PE

Перу

 

PF

Френска Полинезия

 

PG

Папуа-Нова Гвинея

 

PH

Филипини

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

PK

Пакистан

 

RS

Сърбия

Не се включва Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

 

RU

Русия

 

SA

Саудитска Арабия

 

SB

Соломонови острови

 

SC

Сейшелски острови

 

SG

Сингапур

 

SH

Света Елена

Не включва островите Тристан да Куня и Възнесение

 

SN

Сенегал

 

SR

Суринам

 

SV

Ел Салвадор

 

SX

Синт Мартен

 

SY

Сирия

Само охлюви

TG

Того

 

TH

Тайланд

 

TN

Тунис

 

TR

Турция

 

TW

Тайван

 

TZ

Танзания

 

UA

Украйна

 

UG

Уганда

 

US

Съединени американски щати

 

UY

Уругвай

 

VE

Венесуела

 

VN

Виетнам

 

YE

Йемен

 

ZA

Южна Африка

 

ZW

Зимбабве

 


(1)  В съответствие със Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 23

Решение 2006/766/ЕО

Настоящият регламент

Член 1

Член 8

Член 2

Член 9

Член 3

Член 4

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II


Top