Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0621

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 на Комисията от 17 април 2019 година относно техническата информация, необходима във връзка с проверката на техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, относно използването на препоръчителните методи за проверка, както и за установяване на подробни правила относно формàта на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2859

OJ L 108, 23.4.2019, p. 5–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/621/oj

23.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/621 НА КОМИСИЯТА

от 17 април 2019 година

относно техническата информация, необходима във връзка с проверката на техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, относно използването на препоръчителните методи за проверка, както и за установяване на подробни правила относно формàта на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Директива 2014/45/ЕС, с цел улесняване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета, Комисията следва да приеме актове за изпълнение, с които да определи необходимия набор от техническа информация във връзка с подлежащите на проверка елементи и да регламентира използването на препоръчителните методи на проверка.

(2)

В приложение I към Директива 2014/45/ЕС са определени минималните изисквания по отношение на подлежащите на проверка елементи, минималните стандарти, които трябва да се използват, и препоръчителните методи на проверка.

(3)

С цел улесняване на извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета Комисията следва също така да приеме подробни правила относно формата на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация.

(4)

Държавите членки могат да изключат от прегледа за проверка на техническата изправност двуколесните или триколесните превозни средства, спадащи към категориите превозни средства L3e, L4e, L5e и L7e, с работен обем на двигателя над 125 cm3, ако по отношение на тях са въведени ефективни алтернативни мерки за пътна безопасност. С цел улесняване на въвеждането и хармонизирането на прегледите за проверка на техническата изправност на тези превозни средства обаче следва да бъде определен и ръководен набор от информация.

(5)

Задълженията и изискванията, определени в настоящия регламент, следва да не засягат задълженията и изискванията, определени в регламенти (ЕО) № 715/2007 (2) и (ЕО) № 595/2009 (3) на Европейския парламент и на Съвета.

(6)

На производителите следва да се предостави достатъчно време, за да внедрят на практика необходимите решения, позволяващи мрежови достъп, за предоставяне на техническата информация на контролно-техническите пунктове и на съответните компетентни органи.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 19, параграф 1 от Директива 2014/45/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   За целите на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета, с настоящия регламент се определят:

а)

наборът от техническа информация относно спирачното оборудване, кормилното управление, видимостта, светлините, светлоотражателите, електрическото оборудване, осите, колелата, гумите, окачването, шасито, оборудването, свързано с шасито, другото оборудване и вредното въздействие, необходима за прегледа за проверка на техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, и използването на препоръчителните методи на проверка, в съответствие с приложение I, точка 3 от Директива 2014/45/ЕС, и

б)

подробни правила относно формата на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за превозните средства, които подлежат на прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с член 2, параграф 1 от Директива 2014/45/ЕС и са първоначално регистрирани или въведени в експлоатация за пръв път в държава членка от 20 май 2018 г. нататък.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице по смисъла на определенията в регламенти (ЕС) № 167/2013 (4) на Европейския парламент и на Съвета и (ЕС) № 168/2013 (5) на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6);

2)

„представител на производителя“ означава всяко физическо или юридическо лице по смисъла на определенията в регламенти (ЕС) № 167/2013 и (ЕС) № 168/2013, и Директива 2007/46/ЕО;

3)

„машинночетим“ означава пряко използваем от компютър;

4)

„информация за ремонта и поддръжката на превозното средство“ означава информацията по смисъла на определението в регламенти (ЕС) № 167/2013 и (ЕС) № 168/2013, и Директива 2007/46/ЕО;

5)

„регистрация“ означава административно разрешение за въвеждане в експлоатация по пътищата на превозно средство по смисъла на определението в член 2, буква б) от Директива 1999/37/ЕО на Съвета (7).

Член 4

Техническа информация за превозните средства

Техническата информация, необходима за извършване на прегледа за проверка на техническата изправност, се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 5

Ред за достъп до техническата информация за превозното средство

1.   Предвидената в приложението към настоящия регламент техническа информация за превозното средство се предоставя на разположение на контролно-техническите пунктове и на съответните компетентни органи по такъв начин, че да се гарантира недискриминационният, улеснен, неограничен, своевременен и унифициран достъп до тази информация.

2.   Техническата информация се предоставя на разположение не по-късно от 6 месеца след регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозното средство. По отношение на превозните средства, регистрирани или пуснати в употреба между 20 май 2018 г. и 20 ноември 2019 г., обаче тази информация се предоставя на разположение на 20 май 2020 г.

3.   По изключение от разпоредбите на параграф 2, в случаите, посочени в първото, второто и петото тире на член 5, параграф 4 от Директива 2014/45/ЕС, производителят предоставя техническата информация на контролно-техническия пункт и на съответния компетентен орган при поискване и без забавяне.

4.   Производителят предоставя на контролно-техническите пунктове и на съответните компетентни органи последващите изменения и допълнения към техническата информация по параграф 1 едновременно с предоставянето на разположение на измененията и допълненията към информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство.

5.   Техническата информация се предоставя на разположение на официалния език или езици на държавата членка на контролно-техническия пункт или на друг език със съгласието на компетентния орган на съответната държава членка.

6.   Производителите определят лице за връзка, което да отговаря за осигуряването на достъп до техническата информация за превозното средство. Координатите на лицето за връзка се оповестяват на уебсайта на производителя. Лице за връзка може да бъде и представителят на производителя.

7.   С цел да се гарантира, че конкретният контролно-технически пункт, искащ достъп до техническата информация за превозното средство, притежава разрешение в съответствие с член 12, параграф 1 от Директива 2014/45/ЕС, държавите членки или техните компетентни органи оказват съдействие на производителя при нужда.

Член 6

Формат на данните

1.   Техническата информация се предоставя от производителя — въз основа на идентификационния номер на превозното средство, в отворен и структуриран формат на данните — на разположение:

а)

на компетентните органи, при поискване, под формата на съвкупност от използваеми без мрежови достъп машинночетими файлове с данни, и

б)

на контролно-техническите пунктове и компетентните органи при използване на решение, позволяващо мрежови достъп. При използването на решение, позволяващо мрежови достъп, техническата информация, която трябва да бъде предоставена от производителя на съответен уебсайт едновременно с част от информацията за ремонта и поддръжката, се предоставя в същия формат на данните. Другата техническа информация се предоставя във формата за данни, който се използва за подобна информация.

2.   Производителят може да се отклони от изискванията, определени в параграф 1, по отношение на превозните средства, получаващи индивидуално или национално одобрение на типа или одобрение на типа за малки серии в съответствие с предвиденото в регламенти (ЕС) № 167/2013 и (ЕС) № 168/2013, и Директива 2007/46/ЕО, или ако производителят не е длъжен да се придържа към разпоредбите на регламенти (ЕО) № 715/2007, (ЕС) № 167/2013 или (ЕС) № 168/2013. Информацията обаче се предоставя по леснодостъпен и последователен начин, така че да може да се обработва с разумни усилия.

3.   В случай на превозни средства, получаващи поетапно, смесено или многоетапно одобрение на типа в съответствие с посоченото в регламенти (ЕС) № 167/2013 и (ЕС) № 168/2013, и Директива 2007/46/ЕО, производителят, отговарящ за конкретния монтажен етап, носи отговорност за предоставянето на крайния производител на техническата информация за превозното средство по отношение на конкретна система, компонент или отделен технически възел във връзка с този етап. Крайният производител носи отговорност за предоставянето на компетентните органи и на контролно-техническите пунктове на техническата информация за завършеното превозно средство.

4.   Параграф 3 не се прилага за превозните средства, получаващи индивидуални или национални одобрения или одобрения за малки серии в съответствие с посоченото в регламенти (ЕС) № 167/2013 и (ЕС) № 168/2013, и Директива 2007/46/ЕО.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 май 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

(2)  Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).

(6)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(7)  Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

За целите на настоящото приложение, „инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство“ означава основна диагностична информация и информация за изпитването на оборудването, по-специално:

I.1.

Специфично за превозното средство описание на местоположението на електронния интерфейс на превозното средство и на достъпа до този интерфейс.

I.2.

Информация за това дали конкретната система позволява обмен на данни за диагностични цели (Да/Не). В случай че отговорът е утвърдителен:

I.2.1.

Специфична за превозното средство спецификация на типовете шини и на техните протоколи

I.2.2.

Специфична за превозното средство спецификация на комуникационните параметри на проверяваната система/функция

I.3.

Специфична за превозното средство информация за първоначално инсталираната система.

II.

Техническата информация за превозните средства, отнасяща се за превозните средства от категория L и превозните средства извън обхвата на Директива 2014/45/ЕС, е дадена като пример.

2.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИТВАНЕТО

Елемент

Метод

Необходима информация

Категория, за която е нужна информацията

 

< 3,5 t

> 3,5 t

O

L

T

1.

СПИРАЧНО ОБОРУДВАНЕ

 

1.1.

Механично състояние и функциониране

 

1.1.1.

Ос на педала на работната спирачка/ос на лоста на ръчната спирачка (за паркиране)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба.

Забележка: превозни средства със спирачни уредби със сервоусилвател следва да бъдат проверявани при загасен двигател.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Състояние на педала/ръчния лост и ход на задвижващото устройство на спирачката

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба

Забележка: превозни средства със спирачни уредби със сервоусилвател следва да бъдат проверявани при загасен двигател.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Вакуумпомпа или компресор и резервоари

Визуална проверка на елементите при нормално работно налягане. Проверка на времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност на вакуума или въздушното налягане, както и на надеждно функциониране на предупредителното устройство, многокръговия предпазен клапан и предпазния клапан.

Максимално налягане на изключване — минимално налягане на включване [bar]

Вж. Правило № 13, т. 5.1.4.5.2 на ИКЕ на ООН

 

X

 

 

 

Статично налягане на затваряне на многокръговия предпазен клапан [bar]

Вж. Правило № 13, т. 5.1.4.5.2 на ИКЕ на ООН

 

X

 

 

X

1.1.4.

Предупредителен индикатор или манометър за ниско налягане

Проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Ръчно задействан клапан за управление на спирачката

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба.

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Устройство за задействане на ръчната спирачка, лост за управление, храпов механизъм, електронна спирачка за паркиране

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба.

Общо описание на електронната спирачка за паркиране

X

X

 

 

X

1.1.7.

Спирачни клапани (клапани с крачно управление, разтоварващи клапани, регулиращи клапани)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба.

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Съединения за спирачки на ремаркета (електрически и пневматични)

Разединяване и повторно свързване на съединението на спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето.

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Резервоар за сгъстен въздух

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Спирачни сервоусилватели, главен спирачен цилиндър (хидравлични уредби)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Твърди спирачни тръби

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Гъвкави спирачни маркучи

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Спирачни накладки за челюстни и дискови спирачки

Визуална проверка.

Метод за оценяване на износването и максимално допустимо износване

Вж. Правило № 13, т. 5.2.1.11.2 и 5.2.2.8.2 на ИКЕ на ООН

X

X

X

X

 

1.1.14.

Спирачни барабани, спирачни дискове

Визуална проверка.

Метод за оценяване на износването и максимално допустимо износване

Вж. Правило № 13, т. 5.2.1.11.2 и 5.2.2.8.2 на ИКЕ на ООН

X

X

X

 

 

1.1.15.

Спирачни жила, щанги, лостове, лостови механизми

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

 

 

 

 

 

 

1.1.16.

Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини и хидравлични цилиндри)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

Тип на спирачния цилиндър работна/ръчна

Максимален ход [mm]

Дължина на лоста [mm]

Вж. Правило № 13, т. 5.1.4.5.2 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

1.1.17.

Клапан за регулиране на спирачното налягане за задните колела в зависимост от товара

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

Налягане на входа [bar]

 

X

X

 

 

Налягане на изхода при x % от максималното натоварване на ос [bar]

Вж. приложение 10, т. 7.4 + диаграма 5 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

1.1.18.

Устройства за регулиране на хлабина и съответни индикатори

Визуална проверка.

Максимален ход [mm]

Вж. Правило № 13, т. 5.1.4.5.2 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

принцип на действие [автоматично/ръчно регулиране]

 

X

X

 

 

1.1.19.

Допълнителна спирачна уредба (когато е монтирана или се изисква)

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

1.1.20.

Автоматично действие на спирачките на ремаркето

Разединяване на съединението на спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето.

 

 

 

 

 

 

1.1.21.

Комплектност на спирачната уредба

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

1.1.22.

Присъединителни накрайници за проверка (когато са монтирани или се изискват)

Визуална проверка

Местоположение и обозначение на присъединителни накрайници за проверка

Вж. Правило № 13, т. 5.1.4.2 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

Местоположение и обозначение на присъединителни накрайници за проверка

Вж. 2015/68, приложение I, т. 2.1.8.1

 

 

 

 

X

1.1.23.

Инерционна спирачка

Визуална проверка и проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

1.2.

Показатели и ефективност на работната спирачка

 

1.2.1.

Показатели

По време на проверка на спирачен стенд, а ако това е невъзможно — по време на проверка на пътя спирачките се задействат постепенно до максимално спирачно усилие.

Специфични изисквания за проверка на превозното средство на спирачен стенд (режим на изпитване)

X

X

X

X

X

1.2.2.

Ефективност

Проверка на спирачен стенд или, ако такъв не може да се използва по технически причини, проверка на пътя, като се използва уред за измерване на отрицателно ускорение, за установяване на спирачния коефициент спрямо максимално допустимата маса или, при полуремаркета, спрямо сумата от допустимото натоварване на ос.

Превозни средства или ремаркета с максимално допустима маса над 3,5 тона трябва да бъдат проверявани съгласно предписанията на ISO 21069 или по равностойни методи.

Проверката на пътя следва да се извършва на сух, равен, прав път.

Проектно налягане в уредбата при максимално натоварване [bar]

Вж. Правило № 13, т. 5.1.4.5.2 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

Еталонно спирачно усилие [kN] при налягане на входа [bar] ос 1

 

X

X

 

 

Еталонно спирачно усилие [kN] при налягане на входа [bar] ос 2

 

X

X

 

 

Еталонно спирачно усилие [kN] при налягане на входа [bar] ос 3

 

X

X

 

 

Еталонно спирачно усилие [kN] при налягане на входа [bar] ос 4

Вж. Правило № 13, т. 5.1.4.6.2 на ИКЕ на ООН

 

X

X

 

 

Изчислително налягане за всяка ос

 

X

X

 

 

1.3.

Показатели и ефективност на вторичната (аварийна) спирачка (ако представлява отделна уредба)

 

1.3.1.

Показатели

Ако вторичната спирачна уредба е отделна от уредбата на работната спирачка, да се използва методът, посочен в т. 1.2.1.

Общо описание на уредбата, включително кръговете (ясно определение за вторичната спирачка)

X

X

 

 

X

1.3.2.

Ефективност

Ако вторичната спирачна уредба е отделна от уредбата на работната спирачка, да се използва методът, посочен в т. 1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.4.

Показатели и ефективност на ръчната спирачка

 

1.4.1.

Показатели

Задействане на спирачката по време на проверка на спирачен стенд.

Общо описание на уредбата, включително на препоръчителната процедура на изпитване при невъзможност за динамично изпитване (при проверка на спирачен стенд или проверка на пътя)

X

X

X

 

 

1.4.2.

Ефективност

Проверка на спирачен стенд. Ако не е възможно — чрез проверка на пътя, като се използва показващ или самопишещ уред за измерване на отрицателно ускорение, или като превозното средство се движи по склон с предварително известен наклон.

 

 

 

 

 

 

1.5.

Показатели на допълнителната спирачна уредба

Визуална проверка и по възможност изпитване дали уредбата функционира.

Общо описание

 

X

 

 

 

1.6.

Антиблокираща спирачна система (ABS)

Визуална проверка и проверка на предупредителното устройство и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

X

X

X

1.7.

Електронна спирачна система (EBS)

Визуална проверка и проверка на предупредителното устройство и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

X

 

X

1.8.

Спирачна течност

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

2.

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

 

2.1.

Механично състояние

 

2.1.1.

Състояние на кормилния механизъм

При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да не докосват повърхността или да са върху въртящи опори, кормилното колело се завърта от едното крайно положение до другото. Визуална проверка на функционирането на кормилния механизъм.

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Закрепване на кормилната кутия

При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че тежестта на колелата да пада върху повърхността, кормилното колело/кормилото от мотоциклетен тип се завърта по посока на часовниковата стрелка и след това в обратна посока или се използва специално пригоден детектор за свободния ход на колелото. Визуална проверка на закрепването на кормилната кутия към шасито.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

Състояние на кормилното задвижване

При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да са върху повърхността, кормилното колело се разклаща по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока или се използва специално пригоден детектор за свободния ход на кормилното колело. Визуална проверка на елементите на кормилното управление за износване, счупване и сигурност.

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Функциониране на кормилното задвижване

При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да са върху повърхността, кормилното колело се разклаща по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока или се използва специално пригоден детектор за свободния ход на кормилното колело. Визуална проверка на елементите на кормилното управление за износване, счупване и сигурност.

 

 

 

 

 

 

2.1.5.

Сервоуправление

Проверка на кормилната уредба за протечки и за нивото на хидравлична течност в резервоара (ако се вижда). Проверява се дали уредбата за сервоуправление функционира при опрени върху повърхността колела и работещ двигател.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Кормилно колело, кормилна колона и кормило от мотоциклетен тип

 

2.2.1.

Състояние на кормилното колело

При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че масата на превозното средство да пада върху повърхността, кормилното колело се бута и дърпа по посока на колоната, кормилното колело/кормилото от мотоциклетен тип се бута в различни посоки под прав ъгъл спрямо колоната/вилките. Визуална проверка на хлабината и състояние на гъвкавите връзки или на карданните шарнири.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Кормилна колона/вилки и кормилни демпфери

При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че масата на превозното средство да пада върху повърхността, кормилното колело се бута и дърпа по посока на колоната, кормилното колело/кормилото от мотоциклетен тип се бута в различни посоки под прав ъгъл спрямо колоната/вилките. Визуална проверка на хлабината и състояние на гъвкавите връзки или на карданните шарнири.

Монтиран ли е кормилен демпфер? (ДА/НЕ)

 

 

 

X

 

2.3.

Кормилна хлабина

При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че масата на превозното средство да пада върху колелата, работещ двигател за превозни средства със сервоуправление и колела в положение за движение право напред, кормилното колело се завърта леко по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока, доколкото това е възможно, без това да води до движение на колелата. Визуална проверка на свободния ход.

 

 

 

 

 

 

2.4.

Регулировка на колелата (X)2

Проверка на реглажа на управляемите колела с подходящо оборудване.

 

 

 

 

 

 

2.5.

Въртяща опора за управляемата ос на ремаркето

Визуална проверка или използване на специално пригоден детектор за свободния ход на колелото

 

 

 

 

 

 

2.6.

Електронно сервоуправление (EPS)

Визуална проверка и проверка за съответствие между ъгъла на кормилното колело и ъгъла на колелата при включване/изключване на двигателя и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

 

 

 

3.

ВИДИМОСТ

 

3.1.

Поле на видимост

Визуална проверка от седалката на водача.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Състояние на стъклата

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

3.3.

Огледала или устройства за виждане назад

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Стъклочистачки на предното стъкло

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Устройства за почистване на предното стъкло

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Система срещу изпотяване на стъклата (X)2

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.

СВЕТЛИНИ, СВЕТЛООТРАЖАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

 

4.1.

Предни фарове

 

4.1.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

Категория на светлинния източник […,…]

X

X

 

X

X

4.1.2.

Регулиране

Определя се хоризонталната насоченост на всеки фар за къси светлини, като се използва съответно устройство за насочването или електронният интерфейс на превозното средство.

Регулиране на фара за къси светлини [%] по отношение на вертикалния наклон и посоката

X

X

 

X

 

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

 

X

 

Има се предвид да се определи хоризонталната насоченост, като се използва информацията от електронния интерфейс на превозното средство за задействането на фара за къси светлини, за да може да се оцени регулировката

X

X

 

X

 

4.1.3.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането или като се използва електронният интерфейс на превозното средство.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

 

X

 

4.1.4.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.1.5.

Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни)

Визуална проверка и проверка на функционирането, когато е възможна, или като се използва електронният интерфейс на превозното средство.

Режим на работа [ръчен/автоматичен]

X

X

 

X

 

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

 

X

 

4.1.6.

Устройство за чистене на предните фарове (когато е задължително)

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна.

Задължително ли е устройството? [ДА/НЕ]

X

X

 

 

 

4.2.

Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини, светлини за обозначаване на най-външния габарит и дневни светлини

 

4.2.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

Монтиране на дневни светлини [ДА/НЕ]

X

X

 

X

 

4.2.2.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Стопсветлини

 

4.3.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането или като се използва електронният интерфейс на превозното средство.

Монтиране на авариен стопсигнал [ДА/НЕ]

X

X

X

 

 

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

X

 

 

4.3.3.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.4.

Пътепоказател и аварийни светлини

 

4.4.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.4.3.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.4.4.

Честота на мигане

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.5.

Предни и задни фарове за мъгла

 

4.5.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.5.2.

Регулиране (X)2

Чрез проверка на функционирането и като се използва устройство за насочване на предните фарове

 

 

 

 

 

 

4.5.3.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.5.4.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.6.

Светлини за заден ход

 

4.6.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.6.2.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.7.

Светлина за осветяване на задния регистрационен номер

 

4.7.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.7.2.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.8.

Светлоотражатели, маркировка за видимост (светлоотражателна) и задни табели за обозначаване

 

4.8.1.

Състояние

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

4.8.2.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване

 

4.9.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.9.2.

Съответствие с изискванията1

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.10.

Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето

Визуална проверка: проверява се по възможност непрекъснатостта на електрическата връзка.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Електрическа инсталация

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, включително във вътрешността на двигателното отделение (когато е приложимо)

Проводници/разпознаване на кабелите (например цвят, оплетка, напречно сечение, размер), следене на изолацията (високо напрежение)

X

X

 

X

 

Местоположение на всяка инсталация за високо напрежение

X

X

 

X

 

4.12.

Незадължителни лампи и светлоотражатели (X)2

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

4.13.

Акумулатор(и)

Визуална проверка.

Местоположение на акумулаторната(ите) батерия(и)

X

X

 

X

X

Брой на акумулаторните батерии

X

X

 

X

X

Специален режим за акумулаторните батерии за високо напрежение

X

X

 

X

 

Специфична за превозното средство (VIN) информация за превключвателя на акумулаторната батерия [ДА/НЕ]

X

X

 

X

 

Специфична за превозното средство (VIN) информация за предпазителя за акумулаторната батерия [ДА/НЕ]

X

X

 

X

 

Специфична за превозното средство (VIN) информация за вентилацията на акумулаторната батерия [ДА/НЕ]

X

X

 

X

 

Специфична за превозното средство (VIN) информация за принципа на действие

X

X

 

X

 

5.

ОСИ, КОЛЕЛА, ГУМИ И ОКАЧВАНЕ

 

5.1.

Оси

 

5.1.1.

Оси

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с максимална маса надхвърляща 3,5 тона използването им е препоръчително.

Общо описание, брой на осите

X

X

X

X

X

5.1.2.

Шенкели

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с максимална маса надхвърляща 3,5 тона използването им е препоръчително. Прилага се вертикално или странично насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението между предния мост и шенкела.

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Лагери на колелата

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с максимална маса надхвърляща 3,5 тона използването им е препоръчително. Колелото се разклаща или се прилага странично насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението нагоре на колелото спрямо шенкела.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Колела и гуми

 

5.2.1.

Главина на колелата

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Колела

Визуална проверка на двете страни на всяко колело при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство.

Големина/размери/отстъп на колелото

X

X

X

X

X

5.2.3.

Гуми

Визуална проверка на цялата гума или чрез завъртане на колелото, когато то не докосва повърхността и превозното средство е над канал или върху повдигателен механизъм, или чрез движение на превозното средство назад и напред над канал.

Размер,

X

X

X

X

X

товароносимост,

X

X

X

X

X

категория за скорост на гумата

X

X

X

X

X

Система за пряко/непряко следене на налягането в гумите [N/Y]

X

X

X

X

X

5.3.

Система на окачване

 

5.3.1.

Ресори/пружини и стабилизатор

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с максимална маса надхвърляща 3,5 тона използването им е препоръчително.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Амортисьори

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство или използване на специално оборудване, ако е налично.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.

Проверка на ефективността на амортизиране (X)2

Да се използва специално оборудване и да се сравнят различията между ляво и дясно

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Карданни валове, надлъжни реактивни щанги, кобилици и напречни рамена

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с максимална маса надхвърляща 3,5 тона използването им е препоръчително.

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Шарнири на окачването

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а за превозни средства с максимална маса надхвърляща 3,5 тона използването им е препоръчително.

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Въздушно окачване

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

6.

ШАСИ И ОБОРУДВАНЕ, СВЪРЗАНО С ШАСИТО

 

6.1.

Шаси или рама и оборудване, свързано с шасито

 

6.1.1.

Общо състояние

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство.

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработили газове

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство.

 

 

 

 

 

 

6.1.3.

Резервоар за гориво и тръби (включително резервоар за гориво за отопление и тръби)

Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство; използване на устройства за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ/сгъстен природен газ/втечнен природен газ (ВНГ/СПГ/ВПГ)

Общо описание и местоположение, включително топлоизолация

X

X

 

X

X

6.1.4.

Брони, странични защити и защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад

Визуална проверка.

Освобождаване от странични предпазители и/или задни ниско разположени защитни устройства срещу вклиняване (ДА/НЕ)

 

X

X

 

 

6.1.5.

Опора за резервно колело (ако е монтирана)

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.1.6.

Механично прикачване и и устройство за теглене

Визуална проверка за износване и правилно функциониране, като се обърне особено внимание на монтираните устройства за безопасност и/или използване на измервателен уред.

 

 

 

 

 

 

6.1.7.

Силово предаване

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.1.8.

Опорни елементи за двигателя

Визуална проверка, без превозното средство непременно да е над канал или върху повдигателен механизъм.

 

 

 

 

 

 

6.1.9.

Параметри на двигателя (X)2

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс

Валидна конфигурация на модула за управление на двигателя

X

X

 

X

X

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство

X

X

 

X

X

Инструкции за интерпретиране на идентификацията на калибрирането

X

X

 

X

X

Информация за валидните идентификатори на калибрирането

X

X

 

X

X

Идентификационен номер на софтуера, включително контролни суми или подобни данни за валидиране на надеждността

X

X

 

X

X

6.2.

Кабина и каросерия

 

6.2.1.

Състояние

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Монтиране

Визуална проверка над канал или върху повдигателен механизъм.

 

 

 

 

 

 

6.2.3.

Врати и дръжки на вратите

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.2.4.

Под

Визуална проверка над канал или върху повдигателен механизъм.

 

 

 

 

 

 

6.2.5.

Седалка на водача

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.2.6.

Други седалки

Визуална проверка.

Максимален брой седалки, общо (без седалката на водача)

X

X

 

 

 

Брой седалки, гледащи назад

X

X

 

 

 

6.2.7.

Органи за управление

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

6.2.8.

Стъпала за кабината

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.2.9.

Други вътрешни и външни приспособления и оборудване

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.2.10.

Калобрани, устройства за предотвратяване на пръскането

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.2.11.

Стойки

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

6.2.12.

Дръжки и степенки

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

7.

ДРУГО ОБОРУДВАНЕ

 

7.1.

Обезопасителни колани/закопчалки и системи за обезопасяване (по отношение на категория L: L6/L7)

 

7.1.1.

Надеждност на монтажа на обезопасителните колани/закопчалки

Визуална проверка.

Брой и местоположение на точките на закрепване на обезопасителните колани

X

X

 

X

X

7.1.2.

Състояние на обезопасителните колани/закопчалки

Визуална проверка и проверка на функционирането.

Категория на обезопасителните колани за седнало положение

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3.

Ограничител на натоварването от обезопасителните колани

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство.

X

X

 

X

 

7.1.4.

Обтегачи за обезопасителните колани

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство.

X

X

 

X

 

7.1.5.

Въздушна възглавница

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс.

Брой на въздушните възглавници и местоположение

X

X

 

X

 

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство.

X

X

 

X

 

7.1.6.

Допълнителни системи за безопасност (SRS)

Визуална проверка на индикаторната лампа за неизправност и/или като се използва електронният интерфейс

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство.

X

X

 

X

 

7.2.

Пожарогасител (X)2

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Ключалки и устройство против кражба

Визуална проверка и проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

7.4.

Предупредителен триъгълник (ако се изисква) (X)2

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Аптечка (ако се изисква) (X)2

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

7.6.

Фиксиращи клинове (трупчета) за колелата (ако се изискват) (X)2

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

7.7.

Звуково предупредително устройство

Визуална проверка и проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

7.8.

Скоростомер

Визуална проверка или проверка на функционирането по време на изпитване на пътя или чрез електронни средства.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

 

 

7.9.

Тахограф (ако е монтиран/ако се изисква)

Визуална проверка.

Местоположение на датчиците

 

X

 

 

 

Местоположение на пломбите

 

X

 

 

X

7.10.

Устройство за ограничаване на скоростта (ако е монтирано/ако се изисква)

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако се разполага със съответно оборудване.

 

 

 

 

 

 

7.11.

Километропоказател, ако има такъв (X)2

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство.

X

X

 

X

 

7.12.

Електронно управление на стабилността (ESC), ако е монтирано/ако се изисква

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс.

Инструкции за използване на електронния интерфейс на превозното средство.

X

X

 

 

 

8.

ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

8.1.

Шум

 

8.1.1.

Система за намаляване на шума

Субективна оценка (освен ако техническият специалист прецени, че нивото на шума може да е на границата на допустимото, в този случай може да бъде извършено измерване на шума, излъчван от неподвижно превозно средство, като се използва шумомер).

Ниво на шума, излъчван от неподвижно превозно средство [dB(A) в продължение на 1 min]

X

X

 

X

X

8.2.

Емисии на отработили газове

 

8.2.1.

Емисии от двигатели с принудително запалване

 

8.2.1.1.

Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове

Визуална проверка

Общо описание на системата за контрол на емисиите

Инсталиран ли е уловител на прахови частици? [ДА/НЕ]

X

X

 

 

 

8.2.1.2.

Газообразни емисии

За превозни средства до екологични категории Евро 5 и Евро V (1):

измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията1 или прочитане на данните от СБД. Проверката на емисиите от ауспуха е стандартният метод за оценка на емисиите на отработили газове. Въз основа на оценка на еквивалентността и отчитайки съответното законодателство за одобрение на типа, държавите членки могат да разрешат използването на СБД в съответствие с препоръките на производителя и други изисквания.

За превозни средства от екологични категории Евро 6 и Евро VI (2):

измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията1 или прочитане на данните от СБД в съответствие с препоръките на производителя и други изисквания1.

Измерванията не са приложими за двутактови двигатели.

Нива на газообразни емисии, ако са посочени от производителя

X

X

 

X

 

Специфична информация за превозното средство (VIN) или за кода на двигателя

X

X

 

X

 

За проверката на емисиите от ауспуха:

Изисквания за привеждане към работна температура на двигателя, като минимална температура на маслото /температура на водата [°C] и процедури за привеждане на двигателя в режим на изпитване от тип II

X

X

 

X

 

Резултатите от изпитването за емисии от тип II

X

X

 

X

 

CO [%] при работа на двигателя на празен ход

X

X

 

X

 

CO [%] при работа на двигателя на празен ход с високи обороти

X

X

 

X

 

Въздушно отношение (ламбда) []

X

X

 

X

 

За използването на СБД:

Съединител & комуникационен протокол (стандарт, захранващо напрежение, местоположение)

X

X

 

 

 

Списък на диагностичните кодове за повреда (DTC) (клас A, B1 и B2 понастоящем само за тежкотоварни автомобили)

X

X

 

 

 

8.2.2.

Емисии от двигатели със запалване чрез сгъстяване

 

8.2.2.1.

Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове

Визуална проверка

Общо описание на системата за контрол на емисиите Като например:

Има ли система за неутрализиране на азотните окиси (DeNOx)? [ДА/НЕ]

Инсталиран ли е уловител на прахови частици? [ДА/НЕ]

X

X

 

 

 

Местоположение на системата за рециркулация на отработилите газове (EGR)

X

X

 

 

 

Специфична информация за типа на двигателя [(VIN) на превозното средство]

X

X

8.2.2.2.   Димност

Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

За превозни средства до екологични категории Евро 5 и Евро V (3):

Измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и зацепен съединител или прочитане на данните от СБД. Проверката на емисиите от ауспуха е стандартният метод за оценка на емисиите на отработили газове. Въз основа на оценка на еквивалентността държавите членки могат да разрешат използването на СБД в съответствие с препоръките на производителя и други изисквания.

За превозни средства от екологични категории Евро 6 и Евро VI (4):

измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и зацепен съединител или прочитане на данните от СБД в съответствие с препоръките на производителя и други изисквания 1.

Привеждане на превозното средство към работна температура:

1.

Проверката на превозните средства може да бъде извършена без привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка.

2.

Изисквания за привеждане към работна температура:

i)

двигателят трябва да е напълно загрял: например температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне най-малко еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя.

ii)

изпускателната уредба трябва да се прочисти чрез най-малко три цикъла на свободно ускоряване или по еквивалентен метод.

Процедура на изпитване:

1.

Двигателят и турбокомпресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на газта.

2.

В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа.

3.

По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична скоростна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни, две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това може да се провери, например, като се наблюдава честотата на въртене на двигателя или като се остави да изтече достатъчен интервал от време между първоначалното подаване на газ и отпускането на педала на газта, тоест най-малко две секунди за превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3.

4.

Превозните средства се обявяват за неизправни, само ако средноаритметичната от измерените стойности най-малко за последните три цикъла на свободно ускоряване надвишава граничната стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид измерванията, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи по друг статистически метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности. Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката.

5.

За избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават граничните стойности, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Аналогично за избягване на ненужни проверки, държавите членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от граничните стойности, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване.

Специфична информация за типа на двигателя на превозното средство (VIN)

X

X

 

X

 

За проверката на емисиите от ауспуха:

Изисквания за привеждане към работна температура на двигателя, като минимална температура на маслото /температура на водата [°C] и процедури за привеждане на двигателя в режим на изпитване от тип II

X

X

 

X

 

стойност k, посочена на табелката на производителя върху превозното средство (резултат от изпитването за емисии от тип II)

X

X

 

X

 

Обороти на прекратяване на подаването на гориво при изпитвания от тип II

Ограничител на честотата на въртене на двигателя при ускоряване на двигателя без товар [ДА/НЕ]

X

X

 

X

 

Описание за дезактивиране на ограничителя на честотата на въртене на двигателя за изпитване при свободно ускоряване;

X

X

 

X

 

За използването на СБД:

Разрешени диагностични кодове за повреда (DTC) при сканиране чрез СБД {кодове за групата на NOx 3000 за лекотоварни автомобили}

X

X

 

X

 

Съединител & комуникационен протокол (стандарт, захранващо напрежение, местоположение)

X

X

 

X

 

Списък на диагностичните кодове за повреда (DTC) (клас A, B1 и B2 понастоящем само за тежкотоварни автомобили)

X

X

 

X

 

8.3.

Потискане на електромагнитните смущения

 

Радиосмущения (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

Други елементи, свързани с околната среда

 

8.4.1.

Изтичане на течност

 

 

 

 

 

 

 

9.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ M2 и M3, ПРЕВОЗВАЩИ ПЪТНИЦИ

 

9.1.

Врати

 

9.1.1.

Врати за слизане и качване

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

9.1.2.

Аварийни изходи

Визуална проверка и проверка на функционирането (когато е необходима)

 

 

 

 

 

 

9.2.

Система срещу изпотяване на стъклата и срещу обледеняване (X)2

Визуална проверка и проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

9.3.

Вентилационна и отоплителна система (X)2

Визуална проверка и проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

9.4.

Седалки

 

9.4.1.

Седалки за пътници (включително седалки за придружаващ персонал)

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.4.2.

Седалка на водача (допълнителни изисквания)

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.5.

Вътрешно осветление и устройства за показване на пътя до мястото за сядане (X)2

Визуална проверка и проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

9.6.

Проходи, пространство за правостоящи пътници

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.7.

Стълби и стъпала

Визуална проверка и проверка на функционирането (когато е необходима)

 

 

 

 

 

 

9.8.

Система за комуникация с пътниците (X)2

Визуална проверка и проверка на функционирането.

 

 

 

 

 

 

9.9.

Надписи (X)2

Визуална проверка.

 

 

 

 

 

 

9.10.

Изисквания относно превоза на деца (X)2

 

9.10.1.

Врати

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.10.2.

Сигнално и специално оборудване

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.11.

Изисквания относно превоза на трудноподвижни лица (X)2

 

9.11.1.

Врати, рампи и подемници

Визуална проверка и проверка на функционирането

 

 

 

 

 

 

9.11.2.

Система за застопоряване на инвалидни колички

Визуална проверка и проверка на функционирането, когато е необходима

 

 

 

 

 

 

9.11.3.

Сигнално и специално оборудване

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.12.

Друго специално оборудване (X)2

 

9.12.1.

Инсталации за приготвяне на храна

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.12.2.

Санитарна инсталация

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

9.12.3.

Други устройства (например аудио-визуални системи)

Визуална проверка

 

 

 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ:

1

Под „изисквания“ се имат предвид изискванията за одобряване на типа към датата на одобряване, първа регистрация или първоначално въвеждане в експлоатация, както и задълженията за преоборудване или националното законодателство на държавата на регистрация. Тези причини за неизправност са приложими само когато е проверено съответствието с изискванията.

2

(Х) указва елементи, които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не се считат за съществени при периодичните прегледи за проверка на техническата изправност.

(1)  С получено одобрение на типа в съответствие с Директива 70/220/ЕИО, Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение I, таблица 1 (Евро 5), Директива 88/77/ЕИО и Директива 2005/55/ЕО.

(2)  С получено одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение I, таблица 2 (Евро 6) и Регламент (ЕО) № 595/2009 (Евро VI).

(3)  С получено одобрение на типа в съответствие с Директива 70/220/ЕИО, приложение I, таблица 1 (Евро 5) към Регламент (ЕО) № 715/2007, Директива 88/77/ЕИО и Директива 2005/55/ЕО.

(4)  С получено одобрение на типа в съответствие с приложение I, таблица 2 (Евро 6) към Регламент (ЕО) № 715/2007 и с Регламент (ЕО) № 595/2009 (Евро VI).


Top