Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0494

Регламент (ЕС) 2019/494 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (Текст от значение за ЕИП.)

PE/17/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/494/oj

27.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 85/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/494 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 март 2019 година

относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат за Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или при липса на такова, две години следнотификацията, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да продължи този срок.

(2)

Главната цел на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (3) е да се изгради и поддържа високо и еднакво равнище на безопасност на въздухоплаването в Съюза. За тази цел е създадена система от сертификати за различните авиационни дейности, с цел постигане на изискваните равнища на безопасност и осъществяване на необходимите проверки и взаимното приемане на издадените сертификати.

(3)

В областта на авиационната безопасност, въздействието на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху сертификатите и одобренията може да бъде коригирано от много от заинтересованите страни посредством различни мерки. Тези мерки включват преминаване към орган за гражданско въздухоплаване на една от останалите 27 държави членки, или подаване на заявление преди датата на оттегляне за сертификат, издаден от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“), който поражда действие едва от тази дата, и така е подложен на условието, че Обединеното кралство е станало трета държава.

(4)

Въпреки това, за разлика от други области на правото на Съюза, съществуват някои специфични случаи, при които не е възможно да се получи сертификат от друга държава членка или от Агенцията, защото от датата на оттегляне, Обединеното кралство ще си възвърне в своята юрисдикция ролята на „държава на проектирането“ съгласно Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване. Обединеното кралство, от друга страна, ще може да издава сертификати в тази нова роля, едва след като я е поело, а именно след като правото на Съюза престане да се прилага за Обединеното кралство след оттеглянето му от Съюза.

(5)

Поради това е необходимо да се създаде временен механизъм, с който да се удължи валидността на някои сертификати за безопасност на въздухоплаването, с цел да се даде достатъчно време на съответните оператори и на Агенцията да издадат необходимите сертификати съгласно член 68 от Регламент (ЕС) 2018/1139, за да се вземе предвид статута на Обединеното кралство на трета държава.

(6)

Продължителността на такова удължаване на валидността на сертификатите следва да е ограничена до строго необходимото за справяне с излизането на Обединеното кралство от системата на Съюза за авиационната безопасност.

(7)

С цел да се осигури допълнително време, когато това е необходимо, за да бъдат издадени сертификатите съгласно член 68 от Регламент (ЕС) № 2018/1139 на засегнатите оператори, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълнителното удължаване на срока на валидност на сертификатите, посочени в раздел I от приложението към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (4). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(8)

Освен това, за разлика от повечето други области от правото на Съюза, свързани със стоките, невалидността на сертификатите оказва въздействие не върху пускането на пазара, а върху действителното използване на въздухоплавателни продукти, части и устройства в Съюза, например при монтиране на части и устройства на въздухоплавателно средство на Съюза, експлоатирано в Съюза. Такова използване на авиационни продукти в Съюза, не следва да бъде засегнато от оттеглянето на Обединеното кралство.

(9)

В системата за авиационна безопасност на Съюза, обучението на пилоти и механици е строго регулирано и модулите за обучение са хармонизирани. Лицата, участващи в даден модул за обучение в дадена държава членка, не винаги могат да я заменят, по време на това обучение, с друга държава членка. Тази особена ситуация следва да се вземе предвид в извънредните мерки на Съюза.

(10)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да влязат в сила по спешност и следва да се прилагат принципно от деня след датата, на която Договорите престанат да се прилагат за Обединеното кралство, освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство. Въпреки това, за да се даде възможност за провеждане възможно най-скоро на необходимите административни процедури, определени разпоредби следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят специални разпоредби с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз, за някои сертификати за авиационна безопасност, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5) или Регламент (ЕС) 2018/1139 на физически и юридически лица с основно място на стопанска дейност в Обединеното кралство, и за някои ситуации, свързани с авиационното обучение.

2.   Настоящият регламент се прилага към сертификатите, изброени в приложението към настоящия регламент, които са валидни на датата, предхождаща датата на прилагане на настоящия регламент и които са били издадени от:

а)

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) на физически или на юридически лица, чието основно място на стопанска дейност е в Обединеното кралство, както е определено в раздел 1 от приложението; или

б)

физически или юридически лица, които са сертифицирани от компетентните органи на Обединеното кралство, както е определено в раздел 2 от приложението.

3.   В допълнение към сертификатите, посочени в параграф 2, настоящият регламент се прилага към модулите за обучение, посочени в член 5.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат съответстващите определения от Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент и съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.

Член 3

Сертификати, посочени в член 1, параграф 2, буква а)

Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), остават валидни за срок от девет месеца от датата на прилагане на настоящия регламент.

Когато е необходимо допълнително време за издаването на сертификатите, посочени в член 68 от Регламент (ЕС) № 2018/1139, на засегнатите оператори, Комисията може да удължи чрез делегирани актове срока на валидност, посочен в първата алинея от настоящия член.

Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, посочени от всяка държава членка в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и нa Съвета.

Член 4

Сертификати, посочени в член 1, параграф 2, буква б)

Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), засягащи използването на продукти, части и устройства, остават валидни.

Член 5

Пренасяне на модули за обучение

Чрез дерогация от Регламенти (ЕС) № 1178/2011 (6) и (ЕС) № 1321/2014 на Комисията (7), компетентните органи на държавите членки или Агенцията, както е приложимо, вземат предвид изпитите, преминати успешно в организации за обучение, които подлежат на надзор от страна на компетентния орган на Обединеното кралство, но които още не са довели до издаването на лиценза, преди датата на прилагане, посочена в член 10, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, по същия начин както ако са били преминати успешно в организация за обучение, която подлежи на надзор от компетентен орган на държава членка.

Член 6

Правила и задължения относно сертификатите по членове 3 или 4

1.   Сертификатите по членове 3 или 4 от настоящия регламент са обект на приложимите към тях правила в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008. Агенцията разполага с правомощията, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/1139 и в актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно посочения регламент и съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 по отношение на субектите с основно място на стопанска дейност в трета държава.

2.   По искане на Агенцията притежателите на сертификатите, посочени в член 3, и издаващите сертификатите, посочени в член 4, представят копия от всички одитни доклади, констатации и планове за коригиращи действия, които имат отношение към сертификатите и които са били издадени през трите години, предхождащи искането. В случаите, когато тези документи не са представени в сроковете, посочени в искането на Агенцията, Агенцията може да отмени преимуществото, предоставено по силата на член 3 или член 4, както е приложимо.

3.   Притежателите на сертификатите, посочени в член 3, и издаващите сертификатите, посочени в член 4 от настоящия регламент, информират Агенцията без забавяне за всички действия от страна на органите на Обединеното кралство, които биха могли да бъдат в конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕС) 2018/1139.

Член 7

Компетентен орган

За целите на настоящия регламент и за целите на надзора на притежателите на сертификати и на издаващите сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, Агенцията действа в ролята на компетентния орган, предвиден за субекти от трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.

Член 8

Прилагане на Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията

Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията (8) се прилага към юридически и физически лица, притежаващи или издаващи сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при същите условия като към притежателите на съответните сертификати, издадени на физически или юридически лица от трета държава.

Член 9

Приемливи начини за постигане на съответствие и материали с насоки

Агенцията може да издава приемливи начини за постигане на съответствие и материали с насоки за прилагането на настоящия регламент, в съответствие с член 76, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от деня след датата, на която Договорите престанат да се прилагат за Обединеното кралство по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Въпреки това, член 5 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.   Настоящият регламент не се прилага, ако към датата, посочена в параграф 2, първа алинея от настоящия член, е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 25 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Становище от 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 19 март 2019 г.

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(5)  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007 (ОВ L 93, 28.3.2014 г., стр. 58).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА СЕРТИФИКАТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

Раздел 1:

Сертификати, издадени от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“), на физически или юридически лица, чието основно място на стопанска дейност е в Обединеното кралство, и за въздухоплавателни средства, посочени в:

1.1.

Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (1), приложение I, част 21, раздел А, подчаст Б (Типови сертификати и ограничени типови сертификати)

1.2.

Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст Г (Промени в типови сертификати и ограничени типови сертификати)

1.3.

Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст Д (Допълнителни типови сертификати)

1.4.

Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст М (Ремонти)

1.5.

Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст О (Разрешения според европейските технически стандарти)

1.6.

Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст Й (Одобрение за проектантски организации)

Раздел 2:

Сертификати за продукти, части и устройства, издадени от юридически или физически лица, сертифицирани от компетентните органи на Обединеното кралство, посочени в:

2.1.

Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, раздел А, подчаст Ж, точка 21.А.163, буква в) (сертификати за пускане в експлоатация за продукти, части и оборудване)

2.2.

Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение II, част-145, точка 145.А.75, буква д) (сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване)

2.3.

Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение II, част-145, точка 145.А.75, буква е) (удостоверения за преглед на летателната годност за въздухоплавателни средства ELA1)

2.4.

Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст Е, точка M.A.615, буква г) (сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване)

2.5.

Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст Е, точка M.A.615, буква д) (удостоверения за прегледа на летателната годност за въздухоплавателни средства ELA1)

2.6.

Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст Ж, точка M.A.711, буква а), подточка 4 или буква б), подточка 1 (удостоверения за прегледа на летателната годност и тяхното удължаване)

2.7.

Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст З, точка М.А.801, буква б), подточки 2 и 3 и буква в) (сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване).


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за изпълнение на сертифицирането за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).


Top