Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0472

Регламент (ЕС) 2019/472 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета

PE/78/2018/REV/1

OJ L 83, 25.3.2019, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj

25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/472 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 март 2019 година

за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на равнища, на които може да се постигне максимален устойчив улов (МУУ).

(2)

На проведената през 2015 г. в Ню Йорк среща на високо равнище на Организацията на обединените нации по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят свръх улова, незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси поне до равнища, осигуряващи МУУ в съответствие с биологичните характеристики на запасите.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целта на ОПОР е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние съгласно предвиденото в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(4)

Целите на ОПОР са, inter alia, да се гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход към управлението на рибарството.

(5)

За постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни целесъобразни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, както и определяне и разпределяне на възможности за риболов.

(6)

Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове се основават на научни, технически и икономически становища. В съответствие с тези разпоредби многогодишният план, установен с настоящия регламент („планът“) следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов и за намаляване до минимум на въздействието върху морската среда, по-специално върху уязвимите местообитания и защитените видове.

(7)

Настоящият регламент следва да взема предвид ограниченията, свързани с размера на корабите за непромишлен и крайбрежен риболов, използвани в най-отдалечените региони.

(8)

Изразът „най-добри налични научни становища“ следва да се разбира като отнасящ се до публично достъпни и подкрепени от най-актуалните научни данни и методи научни становища, които са били издадени или прегледани от независим научен орган, признат в Европейския съюз или на международно равнище.

(9)

Комисията следва да получи най-добрите налични научни становища за запасите, попадащи в обхвата на плана. За тази цел тя сключва меморандуми за разбирателство с Международния съвет за изследване на морето (ICES). Научните становища, по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, следва да се основават на планa и да посочват по-специално диапазоните на FМУУ и референтните равнища на биомасата, т.е. МУУ Btrigger и Blim. Тези стойности следва да бъдат посочени в становищата за съответните запаси и когато е уместно, в други публично достъпни научни становища, включително например в становища, по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, за смесен риболов.

(10)

В регламенти (ЕО) № 811/2004 (5), (ЕО) № 2166/2005 (6), (ЕО) № 388/2006 (7), (ЕО) № 509/2007 (8) и (ЕО) № 1300/2008 (9) се определят правилата за експлоатацията на северния запас от мерлуза, запасите на хек и норвежки омар в Кантабрийско море и на запад от Иберийския полуостров, на морски език в Бискайския залив, морски език в Западния Ламанш, херинга на запад от Шотландия и на треска в Категат, Северно море, на запад от Шотландия и в Ирландско море. Тези и други дънни запаси са обект на улов в рамките на смесения риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.

(11)

Освен това този многогодишен план следва да се прилага за дънните запаси и свързаните с тях риболовни дейности в западните води, които се състоят от северозападните води и югозападните води. Това са видовете кръгли, калканоподобни и хрущялни риби, както и норвежки омар (Nephrops norvegicus), които живеят на дъното на водния стълб или в близост до него.

(12)

Някои дънни запаси се експлоатират както в западните води, така и в съседните на тях води. Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите, които се експлоатират предимно в западните води, следва да се разшири така, че в него да попаднат и съответните зони извън западните води. Освен това за запасите, които присъстват и в западните води, но се експлоатират предимно извън тях, е необходимо да се установят измерими цели и предпазни мерки в многогодишни планове за зоните извън западните води, където тези запаси предимно се експлоатират, като обхватът на тези многогодишни планове се разшири, така че той да обхваща и западните води.

(13)

Географският обхват на планa следва да се основава на географското разпределение на запасите, посочено в най-новите научни становища по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище по отношение на запасите. В бъдеще може да се наложат промени в посоченото в плана географско разпределение на запасите, което може да се дължи на подобрена научна информация или на миграция на запасите. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на посоченото в плана географско разпределение на запасите, ако в научното становище по-специално на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, се указва промяна в географското разпределение на запасите.

(14)

Когато запаси от общ интерес се експлоатират съвместно с трети държави, Съюзът следва да поддържа отношения с тези трети държави, за да гарантира, че тези запаси се управляват устойчиво в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално с член 2, параграф 2, както и с целите на настоящия регламент. В случай че няма постигнато официално споразумение, Съюзът следва да полага всички усилия за постигането на общи договорености за риболова на тези запаси, което да позволи устойчивото им управление, като по този начин насърчава установяването на еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза.

(15)

Този план следва да допринесе за постигане на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси и насърчаването на добър жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се вземат предвид аспектите на крайбрежния риболов и социално-икономическите аспекти. Освен това той следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се намали отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема. Той следва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО) и с целите на Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета (11). В плана следва също така да се уточнят подробностите за изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза — западните води, по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(16)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с целите, посочени в член 2, параграф 2 от него, и при спазване на количествено измеримите цели, сроковете и границите, определени в многогодишните планове.

(17)

Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които съответстват на целта за постигане и поддържане на MУУ, като диапазони от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (FМУУ). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FМУУ следва да се изчисляват, по-специално от ICES, особено в неговите периодични становища за улова, или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище. Въз основа на плана те следва да бъдат получени така, че да водят до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Горната граница на диапазона следва да бъде ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim да не е повече от 5 %. Освен това тази горна граница следва да съответства на т. нар. „консултативно правило“ на ICES, което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F следва да се намали до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FМУУ, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя общ допустим улов (ОДУ), разделена на МУУ Btrigger. ICES отчита тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научно становище относно възможностите за улов и смъртност от риболов.

(18)

С оглед определянето на възможностите за риболов следва да е налице таван за диапазоните на FМУУ при нормална употреба, а ако се счита, че съответният запас е в добро състояние — таван за определени случаи. Възможностите за риболов следва да могат да се определят единствено до тавана, ако въз основа на научно становище или доказателство това е необходимо за постигането на целите, установени в настоящия регламент в случай на смесен риболов, или ако е необходимо, за да се избегне увреждане на запасите, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или за да се ограничат годишните промени във възможностите за риболов.

(19)

Съответен консултативен съвет следва да може да препоръча на Комисията управленски подход, който има за цел да ограничи годишните промени във възможностите за риболов на определен запас, изброени в настоящия регламент. Съветът следва да може да взема предвид всички такива препоръки при определянето на възможностите за риболов, при условие че тези възможности за риболов са в съответствие с целите и предпазните мерки съгласно плана.

(20)

За запасите, за които са налични цели, свързани с МУУ, и за целите на прилагането на предпазните мерки е необходимо да се установят референтни равнища на опазване, изразени като прагови равнища на биомасата на репродуктивния запас за рибните запаси и като прагови равнища на изобилието за норвежкия омар.

(21)

В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според научните становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от посочения регламент.

(22)

Следва да е възможно да се определи ОДУ за норвежкия омар в четири конкретни зони на управление като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици във всяка зона на управление. Това обаче следва да не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.

(23)

С цел да се приложи регионален подход към опазването и устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси е целесъобразно да се предвиди възможността да се вземат технически мерки по отношение на всички запаси в западните води.

(24)

Режимът на ограничаване на риболовното усилие за морски език в Западния Ламанш се доказа като ефикасен инструмент за управление, допълващ определянето на възможностите за риболов. Поради това такова ограничаване на риболовното усилие следва да бъде запазено в рамките на плана.

(25)

Когато смъртността, причинена от любителски риболов, оказва значително въздействие върху запас, управляван въз основа на МУУ, Съветът следва да може да определи недискриминационни ограничения за рибарите любители. Съветът следва да се позовава на прозрачни и обективни критерии при определянето на тези ограничения. По целесъобразност, държавите членки следва да вземат необходимите и пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за осъществяването на надеждна оценка на действителните нива на улова от любителски риболов.

(26)

С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се уточнят допълнително в съответствие с член 18 от посочения регламент.

(27)

Срокът за представяне на съвместните препоръки от държавите членки с пряк управленски интерес следва да бъде установен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(28)

В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент въз основа на научни становища. Планът подлежи на оценка до 27 март 2024 г. и на всеки пет години след това. Този период позволява да се изпълни изцяло задължението за разтоварване, да се приемат и приложат мерки за регионализация, както и да се прояви тяхното въздействие върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

(29)

С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел изменение или допълване на настоящия регламент по отношение на корекции, свързани със запасите, попадащи в обхвата на настоящия регламент вследствие на промени в географското разпределение на запасите, коригиращи мерки, изпълнение на задължението за разтоварване и ограничения на общия капацитет на флотите на съответните държави членки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (12). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)

С цел да се осигури правна сигурност е целесъобразно да се поясни, че мерките за временно преустановяване, които са приети с оглед постигане на целите на плана, могат да се считат за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(31)

Прилагането на динамични референтни равнища към диапазоните на FМУУ и референтните равнища на опазване гарантира, че тези параметри, които са от съществено значение за определянето на възможностите за риболов, не остаряват и че Съветът винаги може да използва най-добрите налични научни становища. Освен това подходът, състоящ се в осигуряването на динамични препратки към най-добрите налични научни препоръки, следва да се прилага за управлението на запасите в Балтийско море. Следва също така да се уточни, че задължението за разтоварване не се прилага по отношение на любителския риболов в зоните, обхванати от многогодишния план за риболов в Балтийско море. Поради това Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета (14) следва да бъде изменен.

(32)

Минималният референтен размер за опазване на норвежки омар следва да бъде преразгледан в Скагерак и Категат. Следва също така да се уточни, че задължението за разтоварване не се прилага по отношение на любителския риболов в зоните, обхванати от многогодишния план за риболов в Северно море. Поради това Регламент (ЕС) 2018/973 на Европейския парламент и на Съвета (15) следва да бъде изменен.

(33)

Регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 следва да бъдат отменени.

(34)

В съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 преди окончателното завършване на плана надлежно бе оценено вероятното му икономическо и социално въздействие,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установява многогодишен план („планът“) за дънните запаси, изброени по-долу, включително дълбоководните запаси, в западните води, и — когато тези запаси се прострат отвъд западните води — в съседните им води и за видовете риболов, експлоатиращи тези запаси:

1)

афанопус (Aphanopus carbo) в подзони 1, 2, 4, 6—8, 10 и 14 на ICES и участъци 3a, 5a, 5b, 9а и 12b на ICES;

2)

гренадир (Coryphaenoides rupestris) в подзони 6 и 7 и участък 5b на ICES;

3)

лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 4b, 4c, 7a, 7d–h, 8а и 8б на ICES;

4)

лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 6a, 7b и 7j на ICES;

5)

лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 8c и 9a на ICES;

6)

атлантическа треска (Gadus morhua) в участък 7a на ICES;

7)

атлантическа треска (Gadus morhua) в участъци 7e—k на ICES;

8)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участъци 4а и 6a на ICES;

9)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участък 6b на ICES;

10)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участъци 7b—k, 8a, 8b и 8d на ICES;

11)

мегрим (Lepidorhombus spp.) в участъци 8c и 9a на ICES;

12)

морски дяволи (Lophiidae) в участъци 7b—k, 8a, 8b и 8d на ICES;

13)

морски дяволи (Lophiidae) в участъци 8c и 9а на ICES;

14)

пикша (Melanogrammus aeglefinus) в участък 6b на ICES;

15)

пикша (Melanogrammus aeglefinus) в участък 7а на ICES;

16)

пикша (Melanogrammus aeglefinus) в участъци 7b—k на ICES;

17)

меджид (Merlangius merlangus) в участъци 7b, 7c и 7e—k на ICES;

18)

меджид (Merlangius merlangus) в подзона 8 и участък 9a на ICES;

19)

мерлуза (Merluccius merluccius) в подзони 4, 6 и 7, както и участъци 3a, 8a, 8b и 8d на ICES;

20)

мерлуза (Merluccius merluccius) в участъци 8с и 9а на ICES;

21)

синя молва (Molva dypterygia) в подзони 6 и 7 и участък 5b на ICES;

22)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в подзона 6 и участък 5b на ICES:

в North Minch (FU 11),

в South Minch (FU 12),

във firth of Clyde (FU 13),

в участък 6a извън функционалните единици (на запад от Шотландия);

23)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в подзона 7 на ICES:

в Ирландско море - изток (FU 14),

в Ирландско море - запад (FU 15),

в Porcupine banks (FU 16),

в Aran grounds (FU 17),

в Ирландско море (FU 19),

в Келтско море (FU 20-21),

в Бристолски Ламанш (FU 22),

извън функционалните единици (южно Келтско море, югозападно от Ирландия);

24)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в участъци 8a, 8b, 8d и 8e на ICES:

в северната и централната част на Бискайския залив (FU 23—24);

25)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) по функционални единици в подзони 9 и 10 на ICES и зона 34.1.1 на CECAF:

в източната част на водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров, в западната част на Галиция и Северна Португалия (FU 26—27),

в източната и югозападната част на водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров и Южна Португалия (FU 28—29),

в източната част на водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров и в залива Кадис (FU 30);

26)

червенопер пагел (Pagellus bogaraveo) в подзона 9 на ICES;

27)

морска писия (Pleuronectes platessa) в участък 7d на ICES;

28)

морска писия (Pleuronectes platessa) в участък 7e на ICES;

29)

сребриста сайда (Pollachius pollachius) в подзони 6 и 7 на ICES;

30)

обикновен морски език (Solea solea) в подзони 5, 12 и 14 на ICES и участък 6b;

31)

обикновен морски език (Solea solea) в участък 7d на ICES;

32)

обикновен морски език (Solea solea) в участък 7e на ICES;

33)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 7f и 7g на ICES;

34)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 7h, 7j и 7k на ICES;

35)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 8a и 8b на ICES;

36)

обикновен морски език (Solea solea) в участъци 8c и 9а на ICES.

Когато в научните становища, по-специално в становище на ICES или на сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, има указание за промяна в географското разпределение на запасите, изброени в настоящия параграф, първа алинея, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на зоните, посочени в първа алинея от настоящия параграф, за да отрази тази промяна. С тези адаптации зоните на разпространение на запасите не може да бъдат разширени извън водите на Съюза от подзони 4—10 на ICES и зоните 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF.

2.   Когато Комисията — въз основа на научни становища — счете, че списъкът на запасите, посочен в параграф 1, първа алинея, трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на списъка.

3.   По отношение на съседните води, попадащи в обхвата на настоящия член, параграф 1, се прилагат само членове 4 и 7 и мерките, свързани с възможностите за риболов, съгласно член 8 от настоящия регламент.

4.   Настоящият регламент се прилага и за прилова, уловен в западните води при риболов за посочените в параграф 1 запаси. Ако обаче за тези запаси са установени диапазони на FМУУ и предпазни мерки, свързани с биомасата, в рамките на други правни актове на Съюза за създаване на многогодишни планове, се прилагат тези диапазони и предпазни мерки.

5.   В настоящия регламент се уточняват и подробните параметри на изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

6.   В член 9 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки, приложими в западните води по отношение на всички запаси.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения в допълнение към определенията по член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (16) и член 3 от Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета (17):

1)

„западни води“ означава северозападните води (подзони 5 (с изключение на участък 5а и само водите на Съюза от участък 5b), 6 и 7 на ICES) и югозападните води (подзони 8, 9 и 10 на ICES (водите около Азорските острови) и зони 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF (водите около Мадейра и Канарските острови);

2)

„диапазон на FМУУ“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ) при даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5 %;

3)

„МУУ Flower“ означава най-ниската стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

4)

„МУУ Fupper“ означава най-високата стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

5)

„стойност на FМУУ“ е стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план.

6)

„долна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от МУУ Flower до стойността на FМУУ;

7)

„Горна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от стойността на FМУУ до МУУ Fupper;

8)

„Blim“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;

9)

„MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, или в случая на норвежки омар—референтното равнище на изобилието, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.

ГЛАВА II

ЦЕЛИ

Член 3

Цели

1.   Планът допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

2.   Планът спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.

3.   Планът прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

4.   По-специално планът има за цел:

а)

да гарантира, че са изпълнени условията по дескриптор 3 от приложение I към Директива 2008/56/ЕО;

б)

да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение; и

в)

да допринесе за постигането на целите, предвидени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО, по-специално за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху уязвимите местообитания и защитените видове.

5.   Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. Когато няма достатъчно данни, се цели постигането на сравнима степен на опазване на съответните запаси.

ГЛАВА III

ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ

Член 4

Измерими цели

1.   Целевото равнище на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FМУУ, определени в член 2, се постига за запасите, посочени в член 1, параграф 1, възможно най-скоро, чрез постепенно постъпателно нарастване до 2020 г., след което това равнище се поддържа в диапазоните на FМУУ в съответствие с настоящия член.

2.   Диапазоните на FМУУ, основаващи се на плана, се изискват по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

3.   В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Съветът определя възможностите за риболов за даден запас в рамките на долната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас.

4.   Независимо от параграфи 1 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FМУУ.

5.   Независимо от параграфи 3 и 4 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с горната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас, при условие че запасът, посочен в член 1, параграф 1, е над МУУ Btrigger:

а)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)

за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

6.   Когато поради липса на подходяща научна информация не могат да бъдат определени диапазоните на FМУУ за запасите, изброени в член 1, параграф 1, посоченият запас се управлява в съответствие с член 5, докато бъдат постигнати диапазоните на FМУУ съгласно параграф 2 от настоящия член.

7.   Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5 % вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под Blim.

Член 5

Управление на запасите от прилова

1.   Мерките за управление на запасите, посочени в член 1, параграф 4, включително, когато е целесъобразно, възможностите за риболов се определят, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища и в съответствие с целите, установени в член 3.

2.   Когато няма подходяща научна информация, запасите, посочени в член 1, параграф 4, се управляват съгласно подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в съответствие с член 3, параграф 5 от настоящия регламент.

3.   В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при управлението на смесен риболов по отношение на запасите, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, се отчита трудността МУУ да бъде спазен едновременно за всички запаси, особено в ситуации, в които това води до преждевременна забрана на риболова.

Член 6

Ограничаване на промените във възможностите за риболов на даден запас

Съответният консултативен съвет може да препоръча на Комисията управленски подход, който има за цел да ограничи годишните промени във възможностите за риболов на определен запас, изброени в член 1, параграф 1.

Съветът може да взема предвид всички такива препоръки при определянето на възможностите за риболов, при условие че тези възможности за риболов са в съответствие с членове 4 и 8.

ГЛАВА IV

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 7

Референтни равнища на опазване

Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, въз основа на плана, се изискват по-специално от ICES, или сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище:

а)

MУУ Btrigger за запасите, посочени в член 1, параграф 1;

б)

Blim за запасите, посочени в член 1, параграф 1.

Член 8

Предпазни мерки

1.   Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас, а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси, е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМУУ, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

2.   Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас, а в случая на норвежки омар — изобилието на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси, е под Blim, се предприемат допълнителни коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, тези коригиращи мерки може да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас или функционална единица и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

3.   Корективните мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:

а)

спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

мерки съгласно член 9 от настоящия регламент.

4.   Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва в съответствие с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас, а в случая на норвежки омар, изобилието, е под равнищата, посочени в член 7.

ГЛАВА V

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Член 9

Технически мерки

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел допълването на настоящия регламент във връзка със следните технически мерки:

а)

спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

б)

спецификации на измененията или на допълнителните устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

в)

ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърляща хайвер риба, риба, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове, или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата; и

г)

определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми.

2.   Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3.

ГЛАВА VI

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 10

Възможности за риболов

1.   При разпределяне на наличните възможности за риболов в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки вземат предвид вероятния състав на улова на корабите, които участват в смесен риболов.

2.   След уведомяване на Комисията държавите членки могат да разменят изцяло или частично разпределените им възможности за риболов по силата на член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.   Без да се засяга член 8, ОДУ за запасите на норвежки омар в западните води може да се определи за зоните на управление, съответстващи на всяка от зоните, определени в член 1, параграф 1, първа алинея, точки 22 – 25. В такъв случай, ОДУ за дадена зона на управление може да се определи като сбор от ограниченията на улова на тези функционалните единици и на статистическите квадранти извън функционалните единици.

Член 11

Любителски риболов

1.   Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху равнището на смъртност, причинена от риболов, на конкретен запас, посочен в член 1, параграф 1, Съветът може да определя недискриминационни ограничения за рибарите любители.

2.   При определянето на ограниченията, посочени в параграф 1, Съветът се основава на прозрачни и обективни критерии, включително критерии от екологичен, социален и икономически характер. Критериите, които се използват, може да включват по-специално въздействието на любителския риболов върху околната среда, общественото значение на тази дейност и нейния принос към икономиката в крайбрежните територии.

3.   По целесъобразност държавите членки вземат необходимите и пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за осъществяването на надеждна оценка на действителните нива на любителския улов.

Член 12

Ограничаване на риболовното усилие за морски език в Западния Ламанш

1.   ОДУ за морски език в Западния Ламанш (участък 7е на ICES) по плана се допълва от ограничения на риболовното усилие.

2.   При определянето на възможностите за риболов, Съветът взема ежегодно решения относно максималния брой дни в открито море за съдове, намиращи се в Западния Ламанш и използващи „бим“ трални мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 80 mm, и за съдове в Западния Ламанш, използващи статични мрежи с размер на окото равен на или по-малък от 220 mm.

3.   Максималният брой дни в открито море, посочен в параграф 2, се променя в същото съотношение като промяната в причинената от риболов смъртност, съответстваща на промяната на ОДУ.

ГЛАВА VII

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

Член 13

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води

1.   За всички запаси от видовете в западните води, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на подробните параметри на това задължение, предвидени в член 15, параграф 5, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се прилага за улова от любителски риболов, включително в случаите, когато Съветът определя ограничения в съответствие с член 11 от настоящия регламент.

ГЛАВА VIII

ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И РЕСУРСИТЕ

Член 14

Разрешения за риболов и тавани на капацитета

1.   За всяка зона на ICES, посочена в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, всяка държава членка издава разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на кораби, плаващи под нейното знаме и които участват в риболовни дейности в тази зона. В тези разрешения за риболов държавите членки могат също така да ограничат общия капацитет на плавателните съдове, които ползват определен уред.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел допълване на настоящия регламент, чрез определяне на ограничения на общия капацитет на флотовете на засегнатите държави членки, за да се улесни постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент.

3.   Всяка държава членка съставя и поддържа списък на корабите, притежаващи разрешението за риболов, посочено в параграф 1, и го прави достъпен на своя официален уебсайт за Комисията и останалите държави членки.

ГЛАВА IХ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

Член 15

Принципи и цели на управлението на запаси от общ интерес за Съюза и за трети държави

1.   Когато запаси от общ интерес се експлоатират съвместно с трети държави, Съюзът поддържа отношения с тези трети държави, за да гарантира, че тези запаси се управляват устойчиво в съответствие с целите, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално в член 2, параграф 2 от него, и с целите на настоящия регламент. В случай че няма постигнато официално споразумение, Съюзът полага всички усилия за постигането на общи договорености за риболова на тези запаси, което да позволи устойчивото им управление, като по този начин насърчава установяването на еднакви условия на конкуренция за операторите от Съюза.

2.   В случай на съвместно управление на запасите, които се споделят с трети държави, Съюзът може да обменя възможности за риболов с трети държави в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА X

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 16

Регионално сътрудничество

1.   Към мерките, посочени в членове 9, 13 и член 14, параграф 2 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес в северозападните води могат да представят съвместни препоръки за северозападните води и държавите членки с пряк управленски интерес в югозападните води могат да представят съвместни препоръки за югозападните води. Тези държави членки могат също така заедно да представят съвместни препоръки за всички тези води. Посочените препоръки се представят в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от 27 март 2020 г., а за следващите препоръки — 12 месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 17 от настоящия регламент. Съответните държави членки могат също да представят такива препоръки, когато е необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, или за преодоляване на спешни ситуации, установени от най-новите научни становища. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.

3.   Правомощията, предоставени съгласно членове 9 и 13 и член 14, параграф 2 от настоящия регламент, не засягат правомощията, предоставени на Комисията съгласно други разпоредби от правото на Съюза, включително съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА ХI

ОЦЕНКА И ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Оценка на плана

До 27 март 2024 г., а след това — на всеки пет години, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси, по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

Член 18

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 1, членове 9, 13 и член 14, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 март 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1, членове 9, 13 и член 14, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 1, членове 9, 13 и член 14, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА ХII

ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Член 19

Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

ГЛАВА ХIII

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2016/1139 И (ЕС) 2018/973

Член 20

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1139

Регламент (ЕС) 2016/1139 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 2 от Регламент (ЕО) № 2187/2005. Наред с това се прилагат следните определения:

1)

„пелагични запаси“ означава запасите, изброени в член 1, параграф 1, букви в) — з) от настоящия регламент, и всяка комбинация от тях;

2)

„диапазон на FМУУ“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5 %;

3)

„МУУ Flower“ означава най-ниската стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

4)

„МУУ Fupper“ означава най-високата стойност в рамките на диапазона на FМУУ;

5)

„стойност на FМУУ“ означава стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите средни екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план;

6)

„долна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от МУУ Flower до стойността на FМУУ;

7)

„горна част на диапазона на FМУУ“ означава диапазон, който съдържа стойности от стойността на FМУУ до МУУ Fupper;

8)

„Blim“ означава референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат в Съюза или на международно равнище, под което възпроизводителната способност може да бъде намалена;

9)

„MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под което се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план;

10)

„съответни държави членки“ означава държавите членки с пряк управленски интерес, а именно Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция.“

2)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Измерими цели

1.   Целевото равнище на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FМУУ, определени в член 2, се постига възможно най-скоро за запасите, посочени в член 1, параграф 1, чрез постепенно постъпателно нарастване до 2020 г., след което това равнище се поддържа в диапазоните на FМУУ в съответствие с настоящия член.

2.   Диапазоните на FМУУ, основаващи се на плана, се изискват по-специално от ICES или от сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

3.   В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Съветът определя възможностите за риболов за даден запас в рамките на долната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас.

4.   Независимо от параграфи 1 и 3 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FМУУ.

5.   Независимо от параграфи 3 и 4 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с горната част на диапазона на FМУУ, налична към този момент за съответния запас, при условие че запасът, посочен в член 1, параграф 1, е над МУУ Btrigger:

а)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)

за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

6.   Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5 % вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под Blim.“

3)

В глава III след член 4 се добавя следният член:

„Член 4а

Референтни равнища на опазване

Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, въз основа на плана, се изискват по-специално от ICES, или от сходен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище:

а)

MУУ Btrigger за запасите, посочени в член 1, параграф 1;

б)

Blim за запасите, посочени в член 1, параграф 1.“

4)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Предпазни мерки

1.   Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМУУ, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

2.   Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под Blim, се предприемат допълнителни корективни мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, тези корективни мерки може да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

3.   Корективните мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:

а)

спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

мерки съгласно членове 7 и 8 от настоящия регламент.

4.   Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва в съответствие с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в член 4а.“

5)

В член 7 се добавя следният параграф:

„3.   Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се прилага за улова от любителски риболов, включително в случаите, когато Съветът определя ограничения за рибарите любители.“

6)

Приложения I и II се заличават.

Член 21

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/973

Регламент (ЕС) 2018/973 се изменя, както следва:

1)

В член 9 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98, минималният референтен размер за опазване за норвежки омар (Nephrops norvegicus) в участък 3a на ICES се определя на 105 mm.

Настоящият параграф се прилага до датата, на която спира да се прилага приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98.“

2)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване във водите на Съюза в Северно море

1.   По отношение на всички запаси от видове в Северно море, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на подробностите на това задължение съгласно предвиденото в член 15, параграф 5, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се прилага за улова от любителски риболов, включително в случаите, когато Съветът определя ограничения за любителския риболов в съответствие с член 10, параграф 4 от настоящия регламент.“

ГЛАВА ХIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Отмяна

1.   Следните регламенти се отменят:

а)

Регламент (ЕО) № 811/2004;

б)

Регламент (ЕО) № 2166/2005;

в)

Регламент (ЕО) № 388/2006;

г)

Регламент (ЕО) № 509/2007;

д)

Регламент (ЕО) № 1300/2008;

2.   Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 23

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 171.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 5 март 2019 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(5)  Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).

(7)  Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).

(9)  Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).

(10)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(11)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(12)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(13)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) 2018/973 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, за уточняване на подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (ОВ L 179, 16.7.2018 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).


Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да отменят правомощията за приемане на технически мерки посредством делегирани актове съгласно член 8 от настоящия регламент, когато приемат нов регламент за техническите мерки, който да включва правомощие за същите мерки.


Top