Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

Делегиран регламент (ЕС) 2019/411 на Комисията от 29 ноември 2018 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят техническите изисквания за разработване, водене и поддържане на електронния централен регистър в областта на платежните услуги и за достъп до съдържащата се в него информация (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/7666

OJ L 73, 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/84


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/411 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2018 година

за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят техническите изисквания за разработване, водене и поддържане на електронния централен регистър в областта на платежните услуги и за достъп до съдържащата се в него информация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (1), и по-специално член 15, параграф 4, алинея трета от нея,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 15, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366 Европейският банков орган (ЕБО) е длъжен да разработи, води и поддържа електронен централен регистър, който съдържа информация, предоставена от компетентните органи в съответствие с параграф 2 от същия член.

(2)

С оглед на подходящото представяне на информацията, съдържаща се в електронния централен регистър, ЕБО следва да осигури защитен начин за нейното въвеждане или променяне. За тази цел ЕБО следва да предостави на членовете на персонала на компетентните органи личен достъп до приложния софтуер на регистъра. ЕБО и компетентните органи, които са решили да предават информация на ЕБО автоматично, следва да се уверят, че в крайните точки и при предаването на информацията се използват безопасни и подходящи начини за шифриране.

(3)

Електронният централен регистър следва да съдържа стандартизирана и последователна, както и представяна в един и същ формат, информация за всички установени в Съюза платежни институции и институции за електронни пари, поради което преди дадена въведена или променена от компетентните органи информация да бъде оповестена данните следва да бъдат утвърдени от приложния софтуер на регистъра.

(4)

Необходимо е информацията в електронния централен регистър да бъде достоверна и цялостна, както и да не може да бъде отменяна. Поради това ЕБО следва да осигури защитено съхраняване на информацията, както и надлежно документиране на всяка въведена или променена информация.

(5)

С оглед на ефективното използване на електронния централен регистър от ползвателите на платежни услуги и другите заинтересовани страни е необходимо неговият приложен софтуер да е разработен така, че да осигурява надеждното му функциониране и непрекъснатия достъп до него.

(6)

Желателно е потребителите на електронния централен регистър да могат ефикасно да търсят информация в него. Следователно информацията следва да може да бъде търсена, при това — чрез задаване на няколко различни параметъра за търсене.

(7)

С цел да се отговори на потребностите на сектора на платежните услуги, ЕБО следва да осигури възможност за изтегляне чрез стандартизиран файл на съдържанието на регистъра. Това ще позволи на всички заинтересовани страни автоматично да търсят информация в този файл.

(8)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(9)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Вътрешни ползватели на регистъра

1.   За целите на настоящия регламент „вътрешен ползвател“ е член на персонала на компетентния орган, на когото е възложено ръчно да въвежда и променя информацията в електронния централен регистър на Европейския банков орган (ЕБО) („електронен централен регистър“).

2.   Всеки компетентен орган назначава поне двама членове на своя персонал за вътрешни ползватели.

3.   Компетентните органи съобщават на ЕБО самоличността на лицата, посочени в параграф 2.

Член 2

Управление на регистъра

ЕБО поддържа списък на вътрешните ползватели, съобщава им как да удостоверяват самоличността си и предоставя техническо съдействие на компетентните органи.

Член 3

Достъп от страна на вътрешните ползватели

1.   До приложния софтуер на електронния централен регистър имат достъп само вътрешните ползватели, като достъпът се управлява от двуфакторен механизъм за удостоверяване на самоличността.

2.   ЕБО предоставя на вътрешните ползватели първоначално потребителско име и парола, както и останалите права за достъп до електронния централен регистър.

3.   При първото си влизане в електронния централен регистър вътрешните ползватели са длъжни да променят първоначалното си потребителско име и парола.

4.   ЕБО се уверява, че прилаганият метод за удостоверяване на самоличността позволява да бъде идентифициран всеки вътрешен ползвател.

5.   ЕБО се уверява, че приложният софтуер на електронния централен регистър не позволява да се въвежда или променя информация в регистъра от лица без достъп до този софтуер или без необходимите за това права.

Член 4

Външни ползватели

1.   За целите на настоящия регламент „външни ползватели“ на електронния централен регистър са ползвателите на платежни услуги и другите заинтересовани страни, които получават достъп до него чрез уебсайта на ЕБО.

2.   Външните ползватели получават достъп до електронния централен регистър, без да използват права за достъп.

3.   Достъпът за външните ползватели до електронния централен регистър им позволява само да четат, търсят и изтеглят съдържащата се в регистъра информация. Външните ползватели нямат права за промяна на съдържанието на регистъра.

4.   Когато външните ползватели използват електронния централен регистър, на уебсайта на ЕБО се появяват параметрите за търсене, посочени в член 15, параграф 1.

ГЛАВА 2

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕБО ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Член 5

Предаване от компетентните органи на информация на ЕБО

1.   Компетентните органи предават на ЕБО информацията, която трябва да се съдържа в електронния централен регистър, ръчно — чрез мрежов потребителски интерфейс, или автоматично — чрез връзка между два приложни софтуера.

2.   Компетентните органи уведомяват ЕБО за предпочетения от тях подход за предаване на информацията по параграф 1.

3.   Компетентните органи, които са уведомили ЕБО, че предпочитат да предават информацията автоматично, могат да я предават ръчно, след като предварително уведомят ЕБО за това.

4.   Компетентните органи предоставят на ЕБО хипервръзка към своя национален публичен регистър. ЕБО оповестява тези връзки в електронния централен регистър.

Член 6

Ръчно въвеждане и променяне на информацията

1.   Компетентните органи, които са решили да предават на ЕБО информацията ръчно, въвеждат или променят информацията за своите държави членки онлайн в приложния софтуер на електронния централен регистър. Информацията се въвежда във формàта, определен в член 1, параграфи 2—9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/410 на Комисията (3).

2.   След като ръчно въведената или променена информация бъде утвърдена от приложния софтуер на електронния централен регистър в съответствие с член 8, тя се оповестява в регистъра.

3.   Ако ръчно въведената или променена информация не бъде утвърдена от приложния софтуер на електронния централен регистър, тя се отхвърля и не се оповестява. Въвеждането или коригирането на информацията се извършва от вътрешния ползвател.

4.   ЕБО обозначава датата и часа на ръчно въведената или променена информация в електронния централен регистър. Тази дата и час обозначават момента на последната промяна в регистъра.

5.   Всяка промяна в съдържанието на националните публични регистри във връзка с лицензирането или регистрирането, или с отнемането на лиценза или регистрацията се въвежда от компетентните органи в електронния централен регистър на ЕБО в деня, в който е извършена.

Член 7

Автоматично предаване на информация

1.   Компетентните органи, които са решили да предават на ЕБО информацията автоматично, правят това пряко чрез връзка между приложния софтуер на националните си публични регистри и приложния софтуер на електронния централен регистър.

2.   С цел да осигурят достоверността и целостта, както и да предотвратят отмяната на предаваната информация между приложните софтуери на съответните си регистри, компетентните органи и ЕБО осигуряват предаването ѝ по защитени канали с помощта на надеждни и широко признати начини за шифриране.

3.   Компетентните органи предават на ЕБО в един-единствен пакетен файл с общоприет стандартен и структуриран формат („пакетният файл“) цялата информация по член 1, параграфи 2—9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/410, съдържаща се в националните им публични регистри.

4.   Предаването на пакетния файл се прави поне веднъж в деня, в който е променено съдържанието на национален публичен регистър.

5.   Когато компетентните органи променят съдържанието на националните си публични регистри във връзка с лицензирането или регистрирането, или с отнемането на лиценза или регистрацията и не са в състояние да предадат тези промени автоматично, те същия ден ги въвеждат ръчно.

6.   ЕБО позволява на компетентните органи да предават пакетен файл веднъж дневно, независимо дали съдържанието на националните им публични регистри е било променено или не.

7.   Информацията, автоматично предадена на електронния централен регистър, се оповестява в него възможно най-бързо след обработването и утвърждаването на пакетния файл от приложния софтуер на регистъра в съответствие с член 8, но не по-късно от края на деня, в който пакетният файл е бил обработен и утвърден. Цялата вече предадена или въведена ръчно от компетентния орган информация, оповестена в електронния централен регистър, се заменя с предадената впоследствие от този компетентен орган информация.

8.   ЕБО не позволява на компетентните органи да предадат следващ пакетен файл, преди да са получили резултата от утвърждаването на вече предадения от тях пакетен файл.

9.   Ако приложният софтуер на електронния централен регистър не утвърди автоматично предадената информация, цялата информация в пакетния файл се отхвърля и не се оповестява в регистъра.

10.   ЕБО въвежда датата и часа на информацията, автоматично предадена на приложния софтуер на електронния централен регистър. Тази дата и час обозначават момента на последната синхронизация между електронния централен регистър и националните публични регистри.

Член 8

Утвърждаване на информацията

1.   Приложният софтуер на електронния централен регистър утвърждава информацията, предадена на ЕБО от компетентните органи, с цел да се избегнат пропуски в нея или нейното дублиране.

2.   С цел да се избегнат пропуски в информацията, приложният софтуер на електронния централен регистър утвърждава данните в полетата, които компетентните органи са попълнили или са предали на ЕБО, с изключение на полето, предназначено за името на физическото лице или фирмата на юридическото лице.

3.   С цел да се избегне дублиране на информацията, приложният софтуер на електронния централен регистър утвърждава данните във всички изброени по-долу полета:

а)

за платежните институции, физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 32 от Директива (ЕС) 2015/2366, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, институциите за електронни пари, юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), институциите, посочени в член 2, параграф 5, точки 4—23 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5), и лицата с отнет лиценз или регистрация:

i)

националния идентификационен номер;

ii)

съответния вид физическо или юридическо лице, както е посочено в член 1, параграфи 2—9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/410;

iii)

датата на издаване на лиценза или датата на регистрация;

б)

за представителите на платежни институции, физически или юридически лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 32 от Директива (ЕС) 2015/2366, доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, институции за електронни пари и юридически лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9 от Директива 2009/110/ЕО:

i)

националния идентификационен номер на представителя;

ii)

националния идентификационен номер на физическото или юридическото лице, от името на което представителят предоставя платежни услуги;

iii)

датата на регистрация;

в)

за доставчиците на услугите, посочени в член 3, буква к), подточки i) и ii), и буква л) от Директива (ЕС) 2015/2366:

i)

националния идентификационен номер на доставчика на услуги;

ii)

изключението, по силата на което доставчикът на услуги упражнява дейност;

iii)

датата на регистрация.

4.   Когато статусът на лиценз или регистрация на физическо или юридическо лице, което има представители, предоставящи платежни услуги от негово име, се промени от „лицензирано“ или „регистрирано“ съответно на „отнет(а)“, приложният софтуер на електронния централен регистър не пристъпва към утвърждаване на данните на представителите, свързани с такова лице.

5.   Компетентните органи получават във възможно най-кратък срок от приложния софтуер на електронния централен регистър ясно и еднозначно съобщение за резултата от процеса по утвърждаване на данните. В резултата от утвърждаването на данните се посочва и процентната промяна на съдържанието на предварително предадената информация.

6.   Ако предадената информация не бъде утвърдена, в отговора си до компетентните органи ЕБО посочва причините за отхвърлянето ѝ.

7.   При несполучливо утвърждаване и когато промяната в съдържанието на дадения национален публичен регистър се отнася до лицензирането или регистрирането или до отнемането на лиценза или регистрацията, компетентните органи, които предават информация автоматично, предават до края на деня, в който утвърждаването е било несполучливо, коригиран или актуализиран пакетен файл с целия набор от информация, или ръчно въвеждат в своите национални публични регистри новите промени в съдържанието им във връзка с лицензирането или регистрирането, или с отнемането на лиценза или регистрацията.

8.   С оглед на утвърждаването на националните идентификационни номера, компетентните органи уведомяват ЕБО за техните видове и формати, използвани в националните регистри.

9.   Приложният софтуер на електронния централен регистър позволява на компетентните органи да въвеждат в регистъра даден представител повече от веднъж, ако този представител предоставя платежни услуги от името на повече от едно физическо или юридическо лице. Всяко въвеждане се третира като отделен запис.

Член 9

Информация относно представителите

1.   ЕБО и компетентните органи проверяват, че въведените в електронния централен регистър представители са свързани с физическото или юридическото лице, от чието име предоставят платежни услуги.

2.   Когато статусът на лиценз или регистрация на физическо или юридическо лице, което има представители, предоставящи платежни услуги от негово име, се промени от „лицензирано“ или „регистрирано“ съответно на „отнет(а)“, статусът на представителите, свързани с това физическо или юридическо лице, се променя от „активен“ на „неактивен“.

Член 10

Отговорност на компетентните органи

1.   Компетентните органи отговарят за точността на информацията, която ръчно въвеждат или автоматично предават на приложния софтуер на електронния централен регистър, за лицензираните или регистрирани от тях физически и юридически лица, както и за вписаните в националните им публични регистри представители и доставчици на услугите, посочени в член 3, буква к), подточки i) и ii) и буква л) от Директива (ЕС) 2015/2366.

2.   Приложният софтуер на електронния централен регистър позволява на вътрешните ползватели и приложните софтуери на националните публични регистри да въвеждат или променят информацията, за която отговаря съответният им компетентен орган.

3.   Компетентните органи не могат да променят информацията, за която отговарят други компетентни органи.

4.   Компетентните органи не могат да въвеждат информация за установените в друга приемаща държава членка: платежни институции; физически или юридически лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 32 от Директива (ЕС) 2015/2366, и техните представители; доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка; институции, посочени в член 2, параграф 5, точки 4—23 от Директива 2013/36/ЕС; институции за електронни пари; юридически лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9 от Директива 2009/110/ЕО, и техните представители; както и доставчици на услугите, посочени в член 3, буква к), подточки i) и ii) и буква л) от Директива (ЕС) 2015/2366.

ГЛАВА 3

НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 11

Изисквания за защита на информацията

1.   Данните на приложния софтуер на електронния централен регистър се копират и резервните копия се съхраняват с оглед на възстановяването им след срив.

2.   Ако се установи проблем със защитеността на информацията, ЕБО трябва да може незабавно да спре приложния софтуер на електронния централен регистър и да забрани достъпа до сървъра.

3.   Приложният софтуер на електронния централен регистър трябва без неоправдано забавяне да може да се възстанови след срив и да възобнови обичайното си функциониране.

4.   Ако приложният софтуер на електронния централен регистър е спрян и не може да обработва предаваните от компетентните органи пакетни файлове, след като бъде възобновено обичайното му функциониране, той обработва най-актуалните файлове, предадени от отделните компетентни органи.

5.   ЕБО уведомява компетентните органи за всеки срив или спиране на приложния софтуер на електронния централен регистър.

6.   Ако срив на приложния софтуер на електронния централен регистър повлияе на обработването на предаден от компетентен орган пакетен файл, ЕБО изисква от компетентния орган да предаде нов пакетен файл. Ако компетентният орган не може да направи това, той поисква от ЕБО да вземе данните от последния утвърден пакетен файл, предаден преди срива.

7.   ЕБО разработва своя регистър в съответствие с международните стандарти за защита от кибератаки.

Член 12

Изисквания за достъп и ефективност

1.   Приложният софтуер на електронния централен регистър трябва да може да обработи първоначалния набор от данни, съдържащ се към момента в публичните регистри, водени от компетентните органи.

2.   Приложният софтуер на електронния централен регистър трябва да може да приема увеличен обем на предаваната от компетентните органи информация. Подобно увеличение не трябва да засяга достъпа до регистъра.

3.   Когато обичайното функциониране на приложния софтуер на електронния централен регистър бъде възобновено след срив, ЕБО осигурява незабавно достъп до регистъра.

4.   Посоченото в член 7 автоматично предаване на информацията не засяга възможността за достъп до електронния централен регистър.

5.   Чрез информация на своя уебсайт ЕБО уведомява външните ползватели за всяка липса на достъп до електронния централен регистър, както и за причините за това.

Член 13

Изисквания за техническа поддръжка и оказване на съдействие

1.   ЕБО наблюдава функционирането на приложния софтуер на регистъра, анализира ефективността му и при необходимост въвежда промени, така че софтуерът да удовлетворява установените в настоящия регламент изисквания.

2.   ЕБО следи за това компетентните органи редовно да предоставят и актуализират информацията в електронния централен регистър.

3.   ЕБО периодично прави преглед на пригодността на посочените в настоящата глава нефункционални изисквания.

4.   ЕБО оказва съдействие на компетентните органи във връзка с функционирането на електронния централен регистър. За тази цел ЕБО въвежда в приложния софтуер на регистъра функция, която позволява на компетентните органи да отправят запитване. ЕБО подрежда всички такива запитвания по реда на постъпването им.

5.   ЕБО отговаря на посочените в параграф 4 запитвания без излишно забавяне, до края на деня, в който са били отправени. ЕБО отговаря на запитванията по реда на постъпването им.

6.   ЕБО предоставя на компетентните органи тестова среда и поддръжка за тази техническа среда.

7.   ЕБО създава специален канал за съобщаване за инциденти при функционирането на електронния централен регистър.

Член 14

Одитна пътека

1.   Електронният централен регистър осигурява записването на информацията, предавана от компетентните органи на ЕБО.

2.   Електронният централен регистър осигурява записването на всяко автоматично или ръчно извършено действие съответно от приложните софтуери на националните публични регистри или вътрешните ползватели, както и моментът на извършването му.

3.   ЕБО разполага с достъп до информацията, записвана по силата на параграфи 1 и 2.

4.   ЕБО може да извлича справки от информацията, записвана по силата на параграфи 1 и 2, с цел да наблюдава и тълкува информацията, предавана от компетентните органи.

ГЛАВА 4

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

Член 15

Търсене на информация

1.   Електронният централен регистър позволява на ползвателите да търсят информация в него, като задават различни параметри за търсене, в т.ч.:

а)

съответния вид физическо или юридическо лице, както е посочено в член 1, параграфи 2—9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/410;

б)

името на физическото или юридическото лице;

в)

националния идентификационен номер на физическото или юридическото лице;

г)

наименованието на компетентния орган, който отговаря за функционирането на националния публичен регистър;

д)

държавата на установяване на физическото или юридическото лице;

е)

града на установяване на физическото или юридическото лице;

ж)

предоставяните платежни услуги и услуги във връзка с електронните пари;

з)

приемащата държава членка, в която лицензираната или регистрирана платежна институция, институция за електронни пари или доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка предоставя — или е обявил намерението си да предоставя — услуги;

и)

предоставяните в приемащата държава членка платежни услуги и услуги във връзка с електронните пари;

й)

статуса на лиценза или регистрацията;

к)

датата на лиценза или регистрацията;

л)

датата на отнемане на лиценза или регистрацията.

2.   Търсенето на информация в електронния централен регистър започва при зададен поне един параметър за търсене.

3.   Електронният централен регистър позволява на ползвателите да комбинират произволно посочените в параграф 1 параметри.

4.   Електронният централен регистър позволява на ползвателите да подбират от падащо меню информацията, посочена в параграф 1, букви а), г), д) и й).

5.   Електронният централен регистър позволява на ползвателите да подбират от меню с възможност за множествен избор информацията, посочена в параграф 1, букви ж), з) и и).

6.   С цел ползвателите на регистъра да могат да разширяват обхвата на търсенето, ЕБО осигурява възможност за търсене с използването на символи или знаци, заменящи отделните букви и/или думи (търсения с използване на заместващи символи).

7.   Чрез информация на своя уебсайт ЕБО запознава ползвателите на регистъра с използването на посочените в параграф 6 символи.

Член 16

Показване на резултатите от търсенето

1.   Електронният централен регистър показва като резултати от търсенето всички физически и юридически лица, които отговарят на параметрите за търсене, зададени от ползвателя на регистъра.

2.   Показаната информация за физическите и юридическите лица съдържа следното:

а)

името на лицето;

б)

националния идентификационен номер на лицето;

в)

държавата на установяване на лицето;

г)

града на установяване на лицето;

д)

съответния вид физическо или юридическо лице, както е посочено в член 1, параграфи 2—9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/410;

е)

предоставяните платежни услуги и услуги във връзка с електронните пари.

3.   Когато в показаните резултати от търсенето се избере име на физическо или юридическо лице, за съответното лице се показва информацията, посочена в член 1, параграфи 2—9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/410, в т.ч. последните въведени от ЕБО дата и час.

4.   Представителите се показват както като отделен запис, така и като част от записа за физическото или юридическото лице, от чието име предоставят платежни услуги.

5.   ЕБО показва в електронния централен регистър точната и пълна информация, предавана от компетентните органи.

Член 17

Изтегляне на информацията

1.   ЕБО позволява на външните ползватели ръчно или автоматично да изтеглят съдържанието на електронния централен регистър, като копират съдържанието в стандартизиран файл.

2.   ЕБО актуализира посочения в параграф 1 стандартизиран файл най-малко два пъти дневно според предварително определени интервали от време. ЕБО оповестява предварително определените интервали за тези актуализации.

ГЛАВА 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/410 на Комисията от 29 ноември 2018 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на елементите и структурата на информацията за платежните услуги, която компетентните органи трябва да предоставят на Европейския банков орган по силата на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

(5)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


Top