EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0364

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/364 на Комисията от 13 декември 2018 година за установяване, по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за формàта на заявленията на регистрите на трансакции за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/7657

OJ L 81, 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/125


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/364 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за установяване, по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за формàта на заявленията на регистрите на трансакции за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 5, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Единният формат за подаваните до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) заявления за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията на регистри на трансакции следва да гарантира, че цялата информация, която се изисква по силата на Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията (2), се подава до ЕОЦКП, както и че ЕОЦКП може лесно да я идентифицира.

(2)

С цел да се улесни идентифицирането на информацията, подавана от регистрите на трансакции, всеки принадлежащ към даденото заявление документ следва да има собствен справочен номер.

(3)

В съответствие с член 1, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/359, когато подаващ заявление регистър на трансакции смята, че дадено изискване на същия регламент не е приложимо за него, в заявлението си той трябва ясно да посочи това изискване и да разясни защо то не е приложимо за него. Тези изисквания и разяснения следва да могат да бъдат лесно идентифицирани в заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията.

(4)

Всяка информация, която се подава до ЕОЦКП в заявлението на регистър на трансакции за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, следва да бъде на траен носител, както е определен в Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), така че тази информация да може да бъде съхранена за бъдеща употреба и възпроизвеждане.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на технически стандарти за изпълнение, предоставен от ЕОЦКП на Европейската комисия по реда на член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(6)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на технически стандарти за изпълнение, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Формат на заявлението за регистрация и разширяване на обхвата на регистрацията

1.   Заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията се подава в определения в приложението формат.

2.   На всеки подаван документ регистърът на трансакции дава собствен справочен номер и ясно посочва за кое конкретно изискване в Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 се отнася документът.

3.   В заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията се посочват ясно причините, поради които дадена изискуема информация не е подадена.

4.   Заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията се представя на траен носител, както е определен в член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции (вж. страница 45 от настоящия брой на Официален вестник)

(3)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32)

(4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМАТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА РЕГИСТЪР НА ТРАНСАКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на заявлението

 

Фирма на регистъра на трансакции

 

Седалище и адрес на регистъра на трансакции

 

Видове сделки за финансиране с ценни книжа, за които регистърът на трансакции подава заявление за регистрация

 

Име на лицето, което отговаря за заявлението

 

Данни за връзка с лицето, което отговаря за заявлението

 

Имена на лицата, отговарящи за спазването от регистъра на трансакции на нормативните изисквания или участващи в оценяването на това спазване

 

Координати за връзка на лицата, отговарящи за спазването от регистъра на трансакции на нормативните изисквания или участващи в оценяването на това спазване

 

Идентификационни данни на евентуалното дружество майка или дъщерни дружества

 


ПРЕПРАТКИ В ДОКУМЕНТИТЕ (1)

 

Член от Делегиран регламент (ЕС) 2019/359

Собствен справочен номер на документа

Заглавие на документа

Глава/раздел/страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  За цялата информация, изисквана в Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията, с изключение на член 1, букви а), в) и ж) от него.


Top