EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0359

Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията от 13 декември 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/8331

OJ L 81, 22.3.2019, p. 45–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/359/oj

22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/45


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/359 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 5, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат установени разпоредби за определяне на информацията, която трябва да бъде представяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) във всяко заявление за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции.

(2)

Обстойното и надеждно уреждане на регистрирането и разширяването на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции е от съществено значение за постигането на целите на Регламент (ЕС) 2015/2365 и за ефективното предоставяне на услугите на регистър на трансакции.

(3)

С цел да се сведат до минимум допълнителните оперативни разходи за пазарните участници, нормите и стандартите за регистрирането и за разширяването на обхвата на регистрацията на регистрите на трансакции за целите на Регламент (ЕС) 2015/2365 следва да се основават на вече наличните инфраструктури, оперативни процеси и формати, въведени с оглед на докладването пред регистрите на трансакции на информация за договорите за деривати.

(4)

Опитът в прилагането на разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията (2) показа, че разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно регистрирането на регистрите на трансакции представляват солидна основа за уреждането с Регламент (ЕС) 2015/2365 на регистрацията на регистрите на трансакции. С цел по-нататъшното укрепване на тази уредба настоящият регламент се стреми да отрази развитието на сектора.

(5)

Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции следва да съдържа информация за структурата на звената за вътрешен контрол и независимостта на управителните органи на регистъра на трансакции, за да може ЕОЦКП да прецени дали такава управленска структура осигурява независимостта на дадения регистър на трансакции и дали тази структура и отчетните практики са достатъчна гаранция за спазването на посочените в Регламент (ЕС) 2015/2365 изисквания спрямо регистрите на трансакции. Заявлението за регистрация следва да съдържа подробна информация за съответните механизми и структури за вътрешен контрол, за функцията по вътрешен одит и за плана във връзка с одитите, за да може ЕОЦКП да прецени как тези фактори допринасят за ефикасното функциониране на регистъра на трансакции.

(6)

Макар че клоновете, чрез които регистър на трансакции извършва дейност, не се считат за отделни юридически лица, за тях следва да се представя отделна информация, за да може ЕОЦКП ясно да определи мястото им в организационната структура на регистъра на трансакции, да оцени квалификацията и надеждността на висшия им ръководен състав и да прецени дали механизмите за контрол, звеното за спазване на нормативните изисквания и другите създадени звена са достатъчно надеждни, за да установяват, измерват и управляват адекватно рисковете пред клоновете.

(7)

С цел ЕОЦКП да може да прецени репутацията, опита и уменията на членовете на управителния орган и на висшето ръководство на подалия заявление регистър на трансакции, последният следва да предостави съответната информация за тези лица — автобиографии, подробни сведения за всички евентуални наказателни присъди, собствени декларации за добра репутация и декларации за потенциалните конфликти на интереси.

(8)

Всяко заявление за регистрация следва да съдържа информация, с която да се докаже, че заявителят разполага с финансовите средства, необходими за непрекъснатото изпълнение на функциите си, и с адекватни правила за осигуряване на непрекъснатостта на дейността.

(9)

По силата на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 от регистрите на трансакции се изисква да проверяват изчерпателността и верността на данните, докладвани съгласно член 4 от него. За да бъдат регистрирани или да бъде разширен обхватът на регистрацията им по Регламент (ЕС) 2015/2365 регистрите на трансакции следва да докажат, че са въвели системи и процедури, които им позволяват да проверяват изчерпателността и верността на информацията за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК).

(10)

Използването на общи ресурси в регистъра на трансакции между, от една страна, услугите за докладване на СФЦК, и от друга — допълнителните услуги или услугите за докладване на дериватите може да породи разпространяване на операционния риск между различните услуги. Предвид факта, че валидирането, равнението, обработването и поддържането на данните могат да изискват ефективно оперативно разделяне с цел да се избегне такова разпространение на риска, практики като използването на общ интерфейс на системите, на общ портал за достъп до данните за органите или на един и същ персонал за продажбите, спазването на нормативните изисквания и помощта за клиенти биха могли да бъдат по-малко уязвими на такова разпространение и следователно не биха непременно налагали оперативно разделяне. В тази връзка регистрите на трансакции следва да определят необходимата степен на оперативно разделяне на ресурсите, системите и процедурите, използвани при различните дейности, включително когато тези дейности се състоят в предоставянето на услуги съгласно законодателството на Съюза или на трета държава, и да се уверят, че в заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията са предоставили на ЕОЦКП подробна и ясна информация за допълнителните услуги или за другите дейности, които ще предлагат извън основната си дейност на предоставяне на услуги на регистър на трансакции по Регламент (ЕС) 2015/2365.

(11)

Надеждните, устойчивите и защитените информационни системи на регистрите на трансакции са ключов елемент с оглед на целите на Регламент (ЕС) 2015/2365. Поради това регистрите на трансакции следва да предоставят изчерпателна и подробна информация за тези системи, така че ЕОЦКП да може да оценява стабилността и устойчивостта на тези техни информационни системи. Когато предоставянето на дадени услуги на регистър на трансакции се възлага на трети страни — принадлежащи или не към същата група, регистърът на трансакции следва да предоставя подробна информация за съответните споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, така че да може да се прецени спазването на условията за регистрация, включително информация за евентуалните споразумения за качествено изпълнение, както и за показателите и за начина, по който тези показатели са адекватно проследявани. На последно място регистрите на трансакции следва да предоставят информация за въведените механизми и контролни средства за ефективно управление на потенциалните рискове за кибернетичната сигурност и за защита на съхраняваните данни от кибернетични атаки.

(12)

Различни видове ползватели могат да докладват данните, които регистрите на трансакции поддържат, както и да правят справка с тях или да ги променят. Регистрите на трансакции следва ясно да определят характеристиките, както и правата и задълженията на различните видове ползватели; заявлението за регистрация следва да съдържа тези сведения. Информацията, предоставена от регистрите на трансакции, следва ясно да посочва различните категории за достъп. С цел да се гарантира поверителността на данните, а и достъпа до тях на трети страни, регистрите на трансакции следва да предоставят информация за това как гарантират, че трети лица имат достъп само до данните, за предоставянето на които съответните контрагенти са дали съгласието си изрично, неотменимо и по собствена преценка. На последно място регистрите на трансакции следва в заявлението си да предоставят информация за каналите и механизмите, които използват, за да оповестяват публично информация за своите правила за достъп, така че ползвателите на услугите им да могат да взимат информирани решения.

(13)

Информацията за таксите за предоставяните от регистрите на трансакции услуги е изключително съществена, за да могат пазарните участници да правят информиран избор, поради което следва да се съдържа в заявлението им за регистрация.

(14)

Като се има предвид, че пазарните участници и органите разчитат на данните, поддържани от регистрите на трансакции, в заявлението за регистрация като регистър на трансакции следва да има ясна информация за строгите и ефективни механизми за оперативната дейност и за боравенето с докладваната информация. В заявлението за регистрация трябва да се посочи, че е създаден регистър на докладваните данни с цел да се покаже, че е осигурена поверителността и защитата на поддържаните от регистъра на трансакции данни, както и тяхната проследимост.

(15)

С оглед на целите на Регламент (ЕС) 2015/2365 по отношение на прозрачността при СФЦК, регистрите на трансакции следва да докажат, че прилагат процедурата за реда и условията на достъп съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията (3), че е осигурена целостта на предоставените на органите данни, както и че са в състояние да предоставят достъп до данните в съответствие със съответните изисквания на Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията (4).

(16)

Ефективното плащане на регистрационните такси от регистрите на трансакции към момента на подаване на заявлението е от съществено значение за покриване на необходимите разходи на ЕОЦКП, свързани с регистрацията или с разширяването на обхвата на регистрацията на даден регистър на трансакции.

(17)

С цел да се позволи на регистрите на трансакции, регистрирани по Регламент (ЕС) № 648/2012, да разширят по Регламент (ЕС) 2015/2365 обхвата ѝ, следва да се въведе опростена процедура за разширяване на обхвата на регистрацията. С цел да не се дублират изискванията, информацията, която регистър на трансакции трябва да предостави в рамките на процедурата по разширяване на обхвата на регистрацията, следва да съдържа подробни сведения за необходимите адаптации с оглед на спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2365.

(18)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен от ЕОЦКП на Европейската комисия по реда на член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (5).

(19)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Идентифициране, правна форма и видове сделки за финансиране с ценни книжа

1.   За целите на член 5, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

фирма, седалище и адрес на заявителя в рамките на Съюза;

б)

извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за мястото на учредяване и за предмета на дейност на заявителя, валидно към датата на заявлението;

в)

информация за видовете сделки за финансиране с ценни книжа, за които заявителят желае да бъде регистриран;

г)

информация за това дали заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен, и в такъв случай — наименованието на органа и всеки свързан с лиценза или регистрацията справочен номер;

д)

учредителния акт и — в съответните случаи — други изисквани по закон документи, от които е видно, че заявителят ще извършва услуги на регистър на трансакции;

е)

протокола от събранието, на което управителният съвет на заявителя е одобрил заявлението;

ж)

името и данните за контакт на лицето или лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания от страна на регистъра на трансакции, или на други служители, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания;

з)

план за дейността, в т.ч. информация за мястото, където се извършват основните стопански дейности;

и)

идентификационни данни на клоновете (ако има такива) и — в съответните случаи — информация за структурата на групата;

й)

услугите, които заявителят предоставя или възнамерява да предоставя извън регистрирането на трансакции;

к)

информация за евентуални висящи съдебни, административни, арбитражни или други производства по уреждане на спорове (независимо от характера им), по които заявителят е страна, особено по данъчни въпроси и въпроси, свързани с несъстоятелност, и при риск от възникване на значителни финансови или свързани с репутацията разходи, или за други приключени производства, които може все още да оказват значителен ефект върху разходите на регистрите на трансакции.

2.   По искане на ЕОЦКП заявителите му предоставят допълнителна информация по време на разглеждането на заявлението за регистрация, когато такава информация е нужна, за да бъде оценена способността на заявителя да спазва изискванията по глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365 и за да може ЕОЦКП надлежно да разтълкува и анализира документите, които ще бъдат или вече са били предадени.

3.   Когато заявителят смята, че определено изискване от настоящия регламент не е приложимо за него, в заявлението си той ясно посочва това изискване и разяснява защо то не е приложимо за него.

Член 2

Правила и процедури

Когато при подаването на заявление предоставя информация за правилата и процедурите заявителят се уверява, че заявлението съдържа следните елементи:

а)

указание, че съветът одобрява политиките, както и че висшето ръководство одобрява процедурите и отговаря за прилагането и поддържането на тези правила и процедури;

б)

описание на начина, по който заявителят е организирал вътрешната комуникация по политиките и процедурите, както и на начина, по който заявителят е осигурил и ежедневно контролира спазването на политиките; посочват се и отговорните в тази връзка лица;

в)

всички документи, с които се доказва, че общият и специализираният персонал познават правилата и процедурите;

г)

мерките, които се предприемат при нарушение на правилата и процедурите;

д)

процедурата за уведомяване на ЕОЦКП за съществени нарушения на правилата или процедурите, които могат да доведат до неспазване на условията за първоначалната регистрация.

Член 3

Собственици на регистъра на трансакции

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа:

а)

списък с имената или наименованията на всички физически или юридически лица, които пряко или косвено притежават 5 % или повече от капитала на заявителя или от правата му на глас или които поради притежавания от тях дял имат възможност да упражняват значително влияние върху управлението на заявителя;

б)

списък на всички дружества, в които всяко от лицата по буква а) притежава 5 % или повече от капитала или от правата на глас или в които упражнява значително влияние върху управлението.

2.   Когато заявителят има дружество майка, той посочва:

а)

седалището на дружеството майка;

б)

дали дружеството майка е лицензирано или регистрирано и дали е поднадзорно лице; ако това е така, се посочват евентуалните справочни номера на дружеството и наименованието на компетентния надзорен орган.

Член 4

Схема на собствеността

1.   Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции съдържа схема, която показва отношенията на собственост между дружеството майка, дъщерните дружества и евентуалните други свързани лица или клонове.

2.   В схемата по параграф 1 се посочват пълната фирма, правната форма, седалището и адреса на дружествата.

Член 5

Органиграма

1.   Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции съдържа органиграма, която показва организационната структура на заявителя, вкл. звената, предоставящи допълнителни услуги (ако има такива).

2.   В органиграмата се посочват лицата, които отговарят за изпълнението на всяка значима функция, в т.ч. членовете на висшето ръководство и лицата, които управляват дейността на клоновете.

Член 6

Управление на дружеството

1.   Всяко заявление за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за вътрешните правила на заявителя за управление на дружеството и за процедурите и правомощията на висшето му ръководство, в т.ч. на ръководния съвет, на членовете на ръководния съвет без изпълнителни функции и на комитетите (ако има такива).

2.   Тази информация включва описание на подбирането, назначаването, оценяването на резултатите и отстраняването на членовете на висшето ръководство и на ръководния съвет.

3.   Ако заявителят е подписал признат етичен кодекс за управление на дружествата, в заявлението за регистрация като регистър на трансакции се посочва този кодекс и се описват случаите, в които заявителят би се отклонил от предписанията му.

Член 7

Вътрешен контрол

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа подробна информация за системата за вътрешен контрол на заявителя, в т.ч. информация за звеното за спазване на нормативните изисквания, за оценяването на риска и за механизмите за вътрешен контрол, и както и информация за правилата за звеното за вътрешен одит.

2.   Подробната информация по параграф 1 съдържа следните сведения:

а)

политиките за вътрешен контрол на заявителя и съответните процедури, свързани с последователното и ефективното прилагане на тези политики;

б)

всички политики, процедури и наръчници за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите на заявителя;

в)

всички политики, процедури и наръчници за контрол и защита на системите на заявителя за обработка на информация;

г)

кои са вътрешните органи, отговарящи за оценката на констатациите от вътрешния контрол.

3.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за дейността на звеното на заявителя за вътрешен одит:

а)

състава на комитета по вътрешен одит и неговите правомощия и задачи;

б)

хартата, методиките, стандартите и процедурите на звеното за вътрешен одит;

в)

как се изготвят и прилагат хартата, методиките и процедурите за вътрешен одит според характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове;

г)

работен план за период от три години от датата на прилагане с оглед на характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове.

Член 8

Спазване на нормативните изисквания

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за правилата и процедурите на заявителя, осигуряващи спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2365:

а)

описание на функциите на лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, и на другите лица, които участват в оценяването на спазването на нормативните изисквания, в т.ч. описание на средствата, с които се гарантира независимостта на дейността по спазване на нормативните изисквания от другите дейности на заявителя;

б)

вътрешните правила и процедури, с които се гарантира, че заявителят, в т.ч. ръководителите и служителите му, спазват всички разпоредби на Регламент (ЕС) 2015/2365, в т.ч. описание на функциите на ръководния съвет и на висшето ръководство;

в)

когато има такъв — последният вътрешен доклад, изготвен от лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания, или от други служители, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания.

Член 9

Висше ръководство и членове на ръководния съвет

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за всеки член на висшето ръководство и на ръководния съвет, включително:

а)

копие от автобиографията на лицето;

б)

подробни сведения за познанията и опита в областта на управлението, функционирането и разработването на информационни технологии;

в)

подробни сведения за издадени присъди за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби, по-специално под формата на официално свидетелство, ако такова се издава в съответната държава членка;

г)

собственоръчна декларация за добрата репутация във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги, в която всеки член на висшето ръководство или на ръководния съвет заявява следното:

i)

дали е бил осъждан за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби;

ii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган, държавен орган или ведомство и дали спрямо него има открити такива производства, които още не са приключили;

iii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за неправомерно поведение или измама при управлението на стопанска дейност;

iv)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, чиято регистрация е била прекратена или чийто лиценз е бил отнет от регулаторен орган;

v)

дали му е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или лиценз от регулаторен орган;

vi)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато е имал отношения с дружеството, или до една година след прекратяването на отношенията му с дружеството;

vii)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, по отношение на което е постановено неблагоприятно решение или наказание от страна на регулаторен орган;

viii)

дали са му били налагани глоби, дали му е била налагана временна забрана да упражнява професията или дейността си, дали е бил лишен от правото да упражнява професията или дейността си или дали са му били налагани други наказания от страна на държавни, регулаторни или браншови органи за измама или злоупотреба във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги;

ix)

дали е бил лишен от правото да заема длъжността на директор или други управленски длъжности, дали е бил освобождаван от заеманата длъжност в дружество в резултат на правонарушения или злоупотреби.

д)

декларация за възможните конфликти на интереси, в които членовете на висшето ръководство и на ръководния съвет могат да изпаднат при изпълнението на задълженията си, и за начина на управление на тези конфликти на интереси.

Член 10

Политика и процедури за набиране на персонал

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

копие от политиката на възнаграждение на висшето ръководство, на членовете на ръководния съвет и на служителите, работещи в звеното по риска и в контролното звено на заявителя;

б)

описание на мерките, въведени от заявителя за намаляване на риска от прекомерно разчитане на отделни служители.

Член 11

Квалификация и надеждност

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за служителите на заявителя:

а)

общ списък на преките служители на регистъра на трансакции, с функциите им и квалификациите за всяка функция;

б)

специфично описание на преките служители на регистъра на трансакции, които са специалисти в областта на информационните технологии и са наети за предоставяне на услугите на регистър на трансакции, с функциите и квалификациите за всеки служител;

в)

описание на функциите и квалификациите на всеки служител, който отговаря за вътрешния одит, вътрешния контрол, спазването на нормативните изисквания и оценяването на риска;

г)

кои са служителите, които изцяло отговарят за определена дейност, и служителите, които работят по споразумение за възлагане на дейности на външен изпълнител;

д)

подробни сведения за обучението и повишението на квалификацията във връзка с политиките и процедурите на заявителя, както и с дейността на регистъра на трансакции, в т.ч. изпитите или другите видове официално оценяване, които трябва да премине дадено лице във връзка с предоставянето на услуги на регистър на трансакции.

Описанието по буква б) съдържа писмени доказателства от университетската диплома и такива за опита в областта на информационните технологии на поне един висш служител, отговарящ за въпросите, свързани с информационните технологии.

Член 12

Финансови отчети и финансово-икономически планове

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната финансова и икономическа информация за заявителя:

а)

пълен набор от финансови отчети, които са изготвени по международните стандарти, приети по член 3 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (6);

б)

когато финансовите отчети на заявителя подлежат на задължителен одит по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), във финансовите отчети се включва одитният доклад за годишния и консолидирания финансов отчет;

в)

ако заявителят подлежи на задължителен одит, се посочват името или наименованието на външния одитор и националният му регистрационен номер.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа финансово-икономически план, в който се разглеждат различни икономически сценарии за предоставянето на услуги на регистър на трансакции за най-малко три годишен базов период и който включва следната допълнителна информация:

а)

очакваните докладвани трансакции, в брой трансакции;

б)

разчет на съответните постоянни и променливи разходи за предоставянето на услуги на регистър на трансакции по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365;

в)

разчет на положителните и отрицателните отклонения от базовия сценарий за дейността, които възлизат най-малко на 20 %.

3.   Когато посочената в параграф 1 финансова информация за минали периоди не е на разположение, заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за заявителя:

а)

разчет, който показва, че заявителят ще разполага с достатъчно средства, и отразява очакваното му финансово-икономическо състояние шест месеца след регистрацията му;

б)

междинен финансов отчет, когато финансовите отчети за изисквания период не са готови;

в)

отчет за финансовото състояние, например счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци и пояснителни приложения, съдържащи обобщена информация за счетоводната политика и друга пояснителна информация.

4.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа одитираните годишни финансови отчети на дружеството майка за трите финансови години преди датата на заявлението.

5.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа и следната финансова информация за заявителя:

а)

сведения за евентуалните планове за учредяване на дъщерни дружества и местоположението им;

б)

описание на дейността, която заявителят планира да извършва, вкл. дейността на дъщерните дружества и клоновете.

Член 13

Управление на конфликтите на интереси

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за въведените от заявителя правила и процедури за управление на конфликтите на интереси:

а)

правилата и процедурите за установяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси и описание на процеса, който се използва, за да се гарантира, че съответните лица познават правилата и процедурите;

б)

други мерки и контролни механизми, които са въведени, за да се осигури спазването на изискванията за управление на конфликтите на интереси по буква а).

Член 14

Поверителност

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за вътрешните правила и механизми, с които се предотвратява употребата на информацията, поддържана в бъдещия регистър на трансакции, в следните случаи:

а)

за незаконни цели;

б)

за разкриване на поверителна информация;

в)

за търговски цели, когато такава употреба не е разрешена.

2.   Вътрешните политики, процедури и механизми включват вътрешните процедури за издаване на разрешения на служителите за използване на пароли за достъп до данни, като се посочва целта на справката от съответния служител, обхватът на прегледаните данни и евентуалните ограничения за използването на данните, както и подробна информация за евентуалните механизми и контролни средства за ефективно управление на потенциалните рискове за кибернетичната сигурност и за защита на поддържаните данни от кибернетични атаки.

3.   Заявителите представят на ЕОЦКП информация за процесите, използвани за поддържането на дневник с информация за всеки извършващ справка с данните служител, за датата и часа на справката, за естеството на данните — обект на справката, и за целта на справката.

Член 15

Проучване и разрешаване на конфликтите на интереси

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа резултатите от актуално към датата на заявлението проучване на съществуващите значими конфликти на интереси във връзка с допълнителни или други свързани услуги, предоставяни от заявителя, и описание на начина на управление на тези конфликти на интереси.

2.   Когато заявителят е част от група дружества, в резултатите от проучването се посочват всички значими конфликти на интереси, свързани с други дружества от същата група, и описание на начина на управление на тези конфликти на интереси.

Член 16

Информационни ресурси и възлагане на дейности на външни изпълнители

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за информационните ресурси:

а)

подробно описание на информационната система, включително съответните изисквания с оглед на стопанската дейност, функционалните и техническите спецификации, архитектурното и техническото проектиране на системата, модела на данни и потоците от данни, както и нейното функциониране и административните процедури и ръководства;

б)

потребителските приложения, разработени от заявителя с оглед на предоставянето на услуги на съответните клиенти, с копие на ръководството за употреба и вътрешните процедури;

в)

инвестиционната политика на заявителя и политиката му за обновяване на информационните ресурси;

г)

сключените от заявителя споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, включително:

i)

подробно определяне на предоставяните услуги с посочване на измеримия обхват на тези услуги, детайлно описание на дейностите, както и посочване на условията, при които тези дейности се изпълняват и графика за изпълнението им;

ii)

споразуменията за нивото на обслужване с ясно определени роли и отговорности, показатели и цели за всяко ключово изискване на регистъра на трансакции, чието изпълнение се възлага на външен изпълнител, използваните методи за контрол на качеството на извършваните от външен изпълнител дейности, както и мерките или действията, които се налагат в случай на несъобразяване със заложените качествени цели;

iii)

копие от договорите, с които се уреждат тези споразумения за нивото на обслужване.

Член 17

Допълнителни услуги

Когато заявител, дружество от неговата група или дружество, с което заявителят има споразумение, отнасящо се до предоставяне на услуги, свързани със сключването на сделка, или на услуги след сключването на сделка, предлага или планира да предлага допълнителни услуги, заявлението му за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

описание на допълнителните услуги, извършвани от заявителя или от дружеството в неговата група, и споразуменията, които регистърът на трансакции е сключил с дружества, предлагащи услуги, свързани със сключването на сделка, услуги след сключването на сделка или други подобни услуги, както и копия от тези споразумения;

б)

процедурите и правилата за осигуряване на необходимата степен на оперативно разделяне на ресурсите, системите и процедурите между предоставяните от заявителя услуги на регистър на трансакции по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 и другите му дейности, включително такива, които се състоят в предоставянето на услуги съгласно законодателството на Съюза или на трета държава, без значение дали дадена такава дейност се извършва от регистъра на трансакции, от дъщерно дружество на неговия холдинг или от друго дружество, с което той има споразумение за услугите, свързани със сключването на сделка, за услугите след сключването на сделка или за друга дейност.

Член 18

Прозрачност на правилата за достъп

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

политиките и процедурите за различните видове ползватели за докладване на трансакциите и за достъп до данните в регистъра на трансакции, в т.ч. евентуалните процедури за съответните потребители за достъп, справка или промяна на информацията, поддържана от регистъра на трансакции;

б)

копие от условията, които определят правата и задълженията на различните видове ползватели във връзка с информацията, поддържана от регистъра на трансакции;

в)

описание на различните категории достъп за ползвателите;

г)

правилата и процедурите за достъп, съгласно които други доставчици на услуги могат да получат при равноправни условия достъп до информацията, поддържана от регистъра на трансакции, когато съответните контрагенти са дали писмено, доброволно и неотменимо съгласието си за това;

д)

описание на каналите и механизмите, използвани от регистъра на трансакции за публично оповестяване на информацията за достъп до своите данни.

2.   Информацията по параграф 1, букви а), б) и в) се уточнява за следните видове ползватели:

а)

вътрешни ползватели;

б)

докладващи контрагенти;

в)

субекти, предоставящи докладвани данни;

г)

субекти, натоварени с докладването;

д)

недокладващи контрагенти;

е)

недокладващи трети страни;

ж)

субектите, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365;

з)

други видове ползватели, когато е приложимо.

Член 19

Проверка на изчерпателността и верността на данните

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

процедурите за удостоверяване на идентичността на ползвателите с достъп до регистъра на трансакции, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

б)

процедурите за проверка на използването на образец във формат XML в съответствие с методиката на ISO 20022, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

в)

процедурите за проверка на лиценза и на предоставеното от информационните системи разрешение на субекта, докладващ от името на докладващия контрагент, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

г)

процедурите за проверка, че неотклонно се поддържа логическата последователност на докладваните данни за СФЦК, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

д)

процедурите за проверка на изчерпателността и верността на докладваната информация за СФЦК, съгласно член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

е)

процедурите за равнение на данните между регистрите на трансакции, ако контрагентите докладват на различни регистри на трансакции, съгласно член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

ж)

процедурите за предоставяне на обратна информация на контрагентите по СФЦК или на докладващите от тяхно име трети страни за извършваните по силата на букви а) — д) проверки и за резултата от равнението по буква е), съгласно член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358.

Член 20

Прозрачност на правилата за ценообразуване

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа описание на:

а)

правилата на заявителя за ценообразуване, в т.ч. предоставяните отбиви и отстъпки и условията за ползването им;

б)

тарифата на заявителя за предоставяните услуги на регистър на трансакции и допълнителни услуги, в т.ч. разчети за разходите за услугите на регистър на трансакции и за допълнителните услуги, както и подробни сведения за методите, използвани за отчитане на отделните разходи, които могат да възникнат за заявителя при предоставянето на услуги на регистър на трансакции и на допълнителни услуги;

в)

методите, използвани за предоставянето на всички видове ползватели на публичен достъп до информацията, в т.ч копие от тарифата, в която поотделно са посочени таксите за услугите на регистър на трансакции и таксите за допълнителните услуги.

Член 21

Операционен риск

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа:

а)

подробно описание на наличните ресурси и процедурите за установяване и намаляване на операционния риск и на всеки друг съществен риск, на който заявителят е изложен, включително копия от съответните политики, методики, вътрешни процедури и наръчници;

б)

описание на нетните ликвидни активи, финансирани чрез собствен капитал за покриване на потенциални икономически загуби с цел да се продължи предоставянето на услуги като действащо предприятие, както и оценка за поне шест месеца напред на достатъчността на финансовите средства за покриване на оперативните загуби при прекратяване или реорганизация на най-важните дейности и услуги;

в)

плана на заявителя за непрекъснатост на дейността и политиката за актуализирането му, включително следните елементи:

i)

всички свързани с дейността процеси, ресурси, процедури за управление на кризи и свързаните с тях системи, които са от ключово значение за осигуряване от заявителя на услугите на регистър на трансакции, в т.ч. значимите дейности, възложени на външни изпълнители, както и стратегията, политиката и целите на регистъра на трансакции за осигуряване на непрекъснатостта на тези процеси;

ii)

договореностите с други доставчици на инфраструктурни услуги на финансовите пазари, в т.ч. с други регистри на трансакции;

iii)

механизмите за осигуряване на минимално равнище на действие на функциите от ключово значение и очакваните срокове за пълното възстановяване на тези процеси;

iv)

максимално допустимия срок за възстановяване на свързаните с дейността процеси и системи, като се имат предвид срокът за докладване пред регистрите на трансакции, посочен в член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и обемът на данните, които регистърът на трансакции трябва да обработи в съответния еднодневен срок;

v)

процедурите за записването на инцидентите в дневник и разглеждането им;

vi)

програмата за извършване на тестове и резултатите от тези тестове;

vii)

броя на наличните заместващи технически и операционни обекти, местоположението им, ресурсите им в сравнение с главния обект и въведените процедури за непрекъснатост на дейността при необходимост от използване на заместващите обекти;

viii)

информация за достъпа до второстепенен обект на дружеството, за да могат служителите да осигурят непрекъснатост на дейността, когато основният обект не може да бъде използван;

ix)

плановете, процедурите и системите за разглеждане на извънредни ситуации и осигуряване на безопасността на персонала;

x)

плановете, процедурите и механизмите за управление на кризи, включително координацията на всички действия за осигуряване на непрекъснатост на дейността и нейното своевременно и ефективно активизиране в рамките на определен целеви срок за възстановяване;

xi)

плановете, процедурите и механизмите за възстановяването на системата и приложните и инфраструктурните компоненти на заявителя в определения целеви срок за възстановяване;

г)

описание на механизмите за осигуряване на дейността на заявителя като регистър на трансакции при срив и участието на ползвателите на услугите на регистър на трансакции и на трети лица в тях.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за процедурите за организирано заместване на първоначалния регистър на трансакции при искане от докладващ контрагент или от трета страна, която докладва от името на недокладващи контрагенти, или когато такова заместване е резултат от отмяна на регистрацията; в заявлението се съдържа и информация за процедурите за прехвърляне на данните и пренасочване на потоците докладвани данни към друг регистър на трансакции.

Член 22

Политика за боравене с докладваната информация

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за получаването и управлението на данни, в т.ч. за правилата и процедурите, въведени от заявителя за осигуряване на следното:

а)

своевременно и точно регистриране на докладваната информация;

б)

съхраняване в регистър на докладваните данни на всички предоставени сведения във връзка със сключването, изменението или прекратяването на СФЦК;

в)

поддържане онлайн и офлайн на данните;

г)

подходящо копиране на данните с оглед на непрекъснатостта на дейността.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за използваните системи, правила и процедури за докладваната информация, така че промяната на данните да се извършва по подходящ начин, а позициите да се изчисляват вярно съгласно съответните законови или подзаконови изисквания.

Член 23

Механизми за осигуряване на достъп до данните

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа описание на ресурсите, методите и каналите, които заявителят използва, за да предостави достъп до информацията по член 12, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365; това заявление съдържа и следната информация:

а)

процедура за изчисляване на съвкупните позиции, съгласно член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358, както и описание на ресурсите, методите и каналите, които регистърът на трансакции ще използва, за да улесни по силата на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 публичния достъп до съхраняваните при него данни, а също така и описание на периодичността на актуализация на данните, заедно с копие от евентуалните специални наръчници и вътрешни правила;

б)

описание на ресурсите, методите и средствата, които регистърът на трансакции използва, за да улесни по силата на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 достъпа на съответните органи до съхраняваните при него данни, на периодичността на актуализация на данните, както и на контрола и проверките, които регистърът на трансакции може да въведе, за да филтрира достъпа, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни процедури;

в)

процедура и описание на ресурсите, методите и каналите, които регистърът на трансакции използва, за да улесни своевременно структурираното и изчерпателното събиране на данни от контрагентите, достъпа, в съответствие с член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и член 80, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012, до неговата информация от контрагентите по СФЦК, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни правила.

Член 24

Пряк и незабавен достъп до данните от страна на органите

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за следното:

а)

реда и условията, при които органите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, имат пряк и незабавен достъп до характеристиките на СФЦК, поддържани в регистъра на трансакции в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/357;

б)

процедурата, по която органите по буква а) имат пряк и незабавен достъп до характеристиките на СФЦК, поддържани в регистъра на трансакции в съответствие с членове 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/358;

в)

процедурата за гарантиране на целостта на данните, до които тези органи са имали достъп.

Член 25

Плащане на таксите

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа доказателство за платени съответни регистрационни такси, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията (8).

Член 26

Информация, която се предоставя при разширяване на обхвата на регистрацията

За целите на член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заявлението за разширяване на обхвата на съществуваща регистрация съдържа информацията, посочена в следните разпоредби:

а)

член 1, с изключение на параграф 1, буква к);

б)

член 2;

в)

член 5;

г)

член 7, с изключение на параграф 2, буква г);

д)

член 8, буква б);

е)

член 9, букви б) и д);

ж)

член 11;

з)

член 12, параграф 2;

и)

член 13;

й)

член 14, параграф 2;

к)

член 15;

л)

член 16, с изключение на буква в);

м)

член 17;

н)

член 18;

о)

член 19;

п)

член 20;

р)

член 21;

с)

член 22;

т)

член 23;

у)

член 24;

ф)

член 25;

х)

член 27.

Член 27

Удостоверяване на точността и пълнотата на заявлението

1.   Всяка информация, представена на ЕОЦКП по време на процеса по регистрация, се придружава от писмо, което е подписано от член на ръководния съвет и на висшето ръководство на регистъра на трансакции и с което съответното лице удостоверява, че доколкото му е известно представената информация е точна и изчерпателна към датата на предаването ѝ.

2.   В съответните случаи информацията се придружава и от дружествени документи, удостоверяващи точността на данните.

Член 28

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 25).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа (вж. страница 22 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции (вж. страница 30 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(6)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(7)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (вж. страница 58 от настоящия брой на Официален вестник).


Top