Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0282

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/282 на Комисията от 15 февруари 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения

C/2019/1454

OJ L 47, 19.2.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/282/oj

19.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/282 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 28 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3) бе открита тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах. Първоначално в регламента се предвиждаха по две частични покани за участие в търг месечно, с изключение на месеците август и декември.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/472 на Комисията (4) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 бе изменен, като броят на периодите, през които могат да се подават тръжни предложения, бе намален на един месечно и отпадна предвиденият такъв период през месец август.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/995 на Комисията (5) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 бе изменен, като броят на периодите, през които могат да се подават тръжни предложения, бе увеличен на два месечно и бе предвиден такъв период през месец август.

(4)

Тази по-голяма честота направи възможна продажбата на значителни количества обезмаслено мляко на прах от публичните интервенционни запаси, като по този начин наличните количества намаляха до малко над 22 000 тона.

(5)

Предвид обема на наличното количество и с цел да се намали административната тежест е целесъобразно броят на периодите, през които могат да се подават тръжни предложения, да бъде намален отново на един месец.

(6)

С оглед на гореизложеното Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 се заменя със следното:

„2.   Периодите, през които могат да бъдат подавани тръжни предложения в отговор на последващите частични покани, започват от първия работен ден след края на предходния период. Те приключват в 11:00 часа (брюкселско време) на третия вторник от месеца. Независимо от това, през август периодът приключва в 11:00 часа (брюкселско време) на четвъртия вторник, докато през декември периодът приключва в 11:00 часа (брюкселско време) на втория вторник. Ако вторник е официален празничен ден, крайният срок е 11:00 часа (брюкселско време) на предходния работен ден.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/472 на Комисията от 15 март 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения (ОВ L 73, 18.3.2017 г., стр. 5).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/995 на Комисията от 12 юли 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на периодите за подаване на тръжни предложения (ОВ L 178, 16.7.2018 г., стр. 4).


Top