EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0227

Делегиран регламент (ЕС) 2019/227 на Комисията от 28 ноември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 по отношение на някои комбинации активни вещества/продуктов тип, за които за оценяващ компетентен орган е определен компетентният орган на Обединеното кралство (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/7778

OJ L 37, 8.2.2019, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/227/oj

8.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 37/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/227 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 по отношение на някои комбинации активни вещества/продуктов тип, за които за оценяващ компетентен орган е определен компетентният орган на Обединеното кралство

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) се установява списък на съществуващите комбинации активно вещество/продуктов тип, включени в програмата за преглед на съществуващите активни вещества в биоцидите („програмата за преглед“).

(2)

Компетентният орган на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) е оценяващият компетентен орган за няколко комбинации активно вещество/продуктов тип, изброени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014.

(3)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. В резултат на това Обединеното кралство ще се оттегли от Съюза на 30 март 2019 г. и законодателството на Съюза вече няма да се прилага във и по отношение на Обединеното кралство. Понастоящем Европейският съюз и Обединеното кралство водят преговори по споразумение за оттегляне, което включва „преходен период“. Според проекта на разпоредбите на споразумението за оттегляне, както е договорено между ЕС и Обединеното кралство на равнището на преговарящите, по време на преходния период компетентен орган на Обединеното кралство не може да действа като оценяващ компетентен орган за която и да било комбинация активно вещество/продуктов тип, включена в програмата за преглед. Освен това няма категоричност относно това дали, след като бъде финализирано, споразумението за оттегляне ще бъде подписано и ратифицирано от двете страни, и то преди 30 март 2019 г.

(4)

Следователно що се отнася до комбинациите активно вещество/продуктов тип, включени в програмата за преглед, за които компетентният орган на Обединеното кралство е бил определен за оценяващ компетентен орган, е необходимо да се определи нов оценяващ компетентен орган сред компетентните органи на останалите 27 държави — членки на Европейския съюз, ЕИП или Швейцария, което поражда действие от 30 март 2019 г.

(5)

Независимо от етапа на оценка на заявлението, на държавите членки, чиито компетентни органи са определени да заместят органа на Обединеното кралство, следва да бъде позволено да начисляват такси за предоставяните от тях услуги в съответствие с член 80 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(6)

Като се има предвид, че програмата за преглед трябва да приключи до крайния срок, определен в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, следва да бъдат определени подходящи срокове за приключване на оценките на преразпределените заявления за комбинации активно вещество/продуктов тип.

(7)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 се изменя, както следва:

1)

вмъква се следният член:

„Член 6а

Заявления, за които преди 30 март 2019 г. оценяващ компетентен орган е компетентният орган на Обединеното кралство

1.   Настоящият член се прилага за заявления, за които преди 30 март 2019 г. оценяващ компетентен орган е компетентният орган на Обединеното кралство, по отношение на вписвания 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 и 1047 от приложение II.

2.   Оценяващият компетентен орган на дадена държава членка, който замества компетентния орган на Обединеното кралство във връзка със заявление, подадено преди 30 март 2019 г., в срок до 30 април 2019 г. уведомява съответния участник за таксите, дължими съгласно член 80, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012, и отхвърля заявлението, ако участникът не плати таксите в срока, установен от оценяващия компетентен орган. Съответно той уведомява за това участника и Агенцията.

3.   Чрез дерогация от сроковете, предвидени в член 6, параграф 3, докладът за оценка и заключенията се изпращат от оценяващия компетентен орган в рамките на един от следните срокове според това кой от тях е с по-късна дата:

а)

31 декември 2020 г.;

б)

срокът за представяне на доклада за оценка в съответствие с член 6, параграф 3, буква б), определен в приложение III.“;

2)

Таблицата, съдържаща се в приложение II, се заменя с таблицата, съдържаща се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата, съдържаща се в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014, се заменя със следната таблица:

„Номер на вписването

Наименование на веществото

Докладваща държава членка

EO номер

CAS номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Формалдехид

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Бронопол

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Етанол

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Мравчена киселина

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Пермравчена киселина, получена от мравчена киселина и водороден пероксид

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Салицилова киселина

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Етиленов оксид

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Гликолова киселина

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Пероцетна киселина, получена от тетраацетилетиледиамин (TAED) и водороден пероксид

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Пероцетна киселина, получена от 1,3-диацетилоксипропан-2-илов ацетат и водороден пероксид

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Пероцетна киселина, получена от тетраацетилетилендиамин (TAED) и натриев перборат монохидрат

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

Пероцетна киселина, получена чрез перхидролиза на N-ацетилкапролактам с водороден пероксид в алкална среда

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-млечна киселина

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксихромено[3,4-b]фуро[2,3-h]хромен-6-он (ротенон)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Симклозен

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Бифенил-2-ол

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-фенилпропен-2-ал (канелен алдехид)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Гераниол

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Глиоксал

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Хекса-2,4-диенова киселина (сорбинова киселина)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Хлорофен

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-феноксиетанол

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Въглероден диоксид

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Въглероден диоксид, получен от пропан, бутан или смес от двете чрез изгаряне

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Натриев диметиларсинат (натриев какодилат)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Тoзилхлорамид натрий (хлорамин Т)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Калиев диметилдитиокарбамат

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Натриев диметилдитиокарбамат

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Натриев 2-бифенилат

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Тирам

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Метам-натрий

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-тиазол-4-ил-1H-бензоимидазол (тиабендазол)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Диурон

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Цианамид

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

3,5-диметилтетрахидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион (дазомет)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Тербутрин

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3-диоксо-1,3,4,5,6,7-Хексахидро-2Н-изоиндол-2-ил)метилов (1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (d-тетраметрин)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Монолинурон

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (диамин)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-Дитиобис[N-метилбензамид] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Натриев дихлороизоцианурат дихидрат

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Натриев троклозен

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Мецетрониев етилсулфат

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Формалдехид, освободен от (Етилендиокси)диметанол (реакционни продукти от етиленгликол с параформалдехид (EGForm)

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Натриева сол на пиридин-2-тиол-1-оксид (натриев пиритион)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Метенамин 3-хлороалилохлорид (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(Хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5- триил)триетанол (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол- 2,5(1Н,3Н)-дион (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Метиленов дитиоцианат

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

5,5-диметил-1,3-бис(хидроксиметил)имидазолидин-2,4-дион (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Сребро

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Сребро като наноматериал

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Серен диоксид, получен от сяра чрез изгаряне

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Активен бром, получен от натриев бромид и натриев хипохлорит

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Активен бром, получен от натриев бромид и калциев хипохлорит

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Активен бром, получен от натриев бромид и хлор

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Активен бром, получен от натриев бромид чрез електролиза

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Активен бром, получен от хипобромиста киселина и уреа и бромоуреа

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Активен бром, получен от натриев хипобромит и N-бромосулфамат и сулфаминова киселина

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Активен бром, получен от озон и бромид от вода от природни източници и натриев бромид

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Тетраметрин

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Водороден пероксид

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Водороден пероксид, освободен от натриев перкарбонат

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7а-Етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло[3,4-c]оксазол (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Сребърен нитрат

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Динатриев пероксодисулфат

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Активен хлор, освободен от натриев хипохлорит

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Активен хлор, освободен от калциев хипохлорит

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Активен хлор, освободен от хлор

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Монохлорамин, получен от амониев сулфат и източник на хлор

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Сребърен хлорид

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Пиретрини и пиретроиди

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Хлорен диоксид

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит чрез електролиза

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит чрез повишаване на киселинността

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит чрез окисляване

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорат и водороден пероксид при наличие на силна киселина

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорид чрез електролиза

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит и натриев бисулфат и солна киселина

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит и натриев бисулфат

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит и натриев персулфат

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Дибромо-2-цианоацетамид (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Карбендазим

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Диалуминиев хлорид пентахидроксид

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Активиран с бромид хлорамин (BAC), получен от прекурсорите амониев бромид и натриев хипохлорит

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Цинков пиритион

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Додецилгуанидинмонохидрохлорид

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Активен бром, получен от бромен хлорид

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Бензилокси)метанол

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-глюконова киселина, свързана с N,N″-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино- 2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

р-[(Дийодометил)сулфонил]толуен

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Бензотиазол-2-илтио)метилов тиоцианат (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-илов 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (пралетрин)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат (калиев сорбат)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Реакционни продукти на параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-октил-2H-изотиазол-3-он (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Диметилоктадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Бромо-5,5-диметилхлороимидазолидин-2,4-дион (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Изопропилфенил)-1,1-диметилуреа (изопротурон)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(Алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H-имидазол (имазалил)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(2-оксооксазоло-6-хлоро[4,5-b]пиридин-3(2H)-ил)метил]-O,O-диметилтиофосфат (азаметифос)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Диметилтетрадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Масло от Eucalyptus citriodora, хидратирано, циклизирано

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Масло от Cymbopogon winterianus, фракционирано, хидратирано, циклизирано

CZ

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Масло от Eucalyptus citriodora и цитронелал, хидратирано, циклизирано

CZ

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-Хидрокси-α,α,4-триметилциклохексанметанол

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Тетракис(хидроксиметил)фосфониев сулфат(2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

2-октил-4,5-дихлороизотиазол-3(2H)-он; 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Реакционни продукти на параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Алкил(C12-18)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Алкил(C12-16)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он-1,1-диоксид (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Натриев N-(хидроксиметил)глицинат

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10-16-Алкилдиметиламини, N-оксиди

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Активен хлор, получен от натриев хлорид чрез електролиза

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Активен хлор, освободен от хипохлориста киселина

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Активен хлор, получен от натриев хлорид и пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Активен хлор, получен от морска вода (натриев хлорид) чрез електролиза

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Активен хлор, получен от магнезиев хлорид хексахидрат и калиев хлорид чрез хидролиза

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Активен хлор, получен от магнезиев хлорид хексахидрат чрез електролиза

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Активен хлор, получен от калиев хлорид чрез електролиза

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Активен хлор, получен от натриев N-хлорсулфамат

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Активен хлор, получен от натриев хлорид и пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат) и сулфаминова киселина

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Активен хлор, получен от солна киселина чрез електролиза

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Диводороден бис[монопероксифталато(2–)-O1,OO1]магнезат(2–) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Студено пресовано масло от екстракт от маргоза от ядките на Azadirachta indica, извлечено със суперкритичен въглероден диоксид

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Алкил(C12-C14)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Алкил(C12-C14)диметил(етилбензил)амониев хлорид (ADBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, екстракт

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен с въглеводороден разтворител

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със свръхкритичен въглероден диоксид

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Лавандула, Lavandula hybrida, екстракт/лавандиново масло

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Реакционни продукти на: глутаминова киселина и N-(C12-C14-алкил)пропилендиамин (глукопротамин)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Фталимидо)пероксихексанова киселина (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-бутилбензо[d]изотиазол-3-он (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Хлорен диоксид, получен от тетрахлородекаоксид комплекс (TCDO) чрез повишаване на киселинността

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Водороден натриев сребърен циркониев фосфат

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

втор-Бутилов 2-(2-хидроксиетил)пиперидин-1-карбоксилат (икаридин)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

цис-1-(3-Хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантанов хлорид (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Пероксиоктанова киселина

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Зеолит със сребро

SE

Не е налично

Не е налично

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Реакционни продукти от 5,5-диметилхидантоин, 5-етил-5-метилхидантоин с бром и хлор (DCDMH)

NL

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Реакционна маса на титанов диоксид и сребърен хлорид

SE

Не е налично

Не е налично

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Реакционни продукти от 5,5-диметилхидантоин, 5-етил-5-метилхидантоин с хлор (DCEMH)

NL

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Стъкло със сребърен фосфат

SE

Не е налично

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Зеолит със сребро и цинк

SE

Не е налично

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Зеолит със сребро и мед

SE

Не е налично

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Сребро, адсорбирано върху силициев диоксид (като наноматериал под формата на стабилен агрегат с първични частици в рамките на наномащаба)

SE

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1R,3R;1R,3S)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат (смес от 4 изомера 1R транс: 1R 1R транс, 1S: 1R цис, 1R: 1R цис, 1S 4:4:1:1) (d-алетрин)

DE

Продукт за растителна защита

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-Алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енилов (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (смес от 2 изомера 1R транс: само 1R/S 1:3) (есбиотрин)

DE

Продукт за растителна защита

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Бромо-2-(4-хлорофенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорометилпирол-3-карбонитрил (хлорфенапир)

PT

Продукт за растителна защита

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Полимер на N-метилметанамин (EINECS 204-697-4) и (хлорометил)оксиран (EINECS 203-439-8)/полимерен четвъртичен амониев хлорид

HU

Полимер

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Полихексаметиленбигуанидхидрохлорид със средно бройно молекулно тегло (Mn) 1415 и среднa полидисперсност (PDI) 4,7 (PHMB (1415; 4,7))

FR

Полимер

32289-58-0 и 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

алфа-[2-(Дидецилметиламонио)етил]-омега-хидрокси-поли(окси-1,2-етандиил)пропаноат (сол) (Bardap 26)

IT

Полимер

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-Дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/дидецилполиоксетиламониев борат (полимерен бетаин)

EL

Полимер

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Масла-смоли, извлечени от растения от род Capsicum

Извлеци и техните физично модифицирани производни. Това е продукт, който може да съдържа киселини на смоли и техни естери, терпени и продукти на окислението или полимеризацията на тези терпени. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Не е налично

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, екстракт

Извлеци и техните физично модифицирани производни, като тинктури, конкрети, абсолю, етерични масла, масла-смоли, терпени, фракции без терпени, дестилати, остатъци и др., получени от Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

Реакционна маса на (6E)-N-(4-хидрокси-3-метокси-2-метилфенил)-8-метилнон-6-енамид и N-(4-хидрокси-3-метокси-2-метилфенил)-8-метилнонанамид

BE

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-фруктоза

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Мед

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Малц, екстракт

Извлеци и техните физично модифицирани производни, като тинктури, конкрети, абсолю, етерични масла, масла-смоли, терпени, фракции без терпени, дестилати, остатъци и др., получени от Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Оцет

(хранителен клас, съдържащ максимум 10 % оцетна киселина)

AT

Не е налично

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Сирене

AT

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Яйца на прах

NL

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Не е налично

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Концентриран ябълков сок

NL

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Портокал, сладък — екстракт

Извлеци и техните физично модифицирани производни, като тинктури, конкрети, абсолю, етерични масла, масла-смоли, терпени, фракции без терпени, дестилати, остатъци и др., получени от Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Чесън, екстракт

Извлеци и техните физично модифицирани производни, като тинктури, конкрети, абсолю, етерични масла, масла-смоли, терпени, фракции без терпени, дестилати, остатъци и др., получени от Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x“

 

 


Top