Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/39 на Комисията от 10 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/7

OJ L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/106


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/39 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 33, параграфи 2 и 3 и член 38, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (2) се съдържа списък с третите държави, чиито системи на производство и мерки за контрол на биологичното производство на земеделски продукти се признават за равностойни на тези, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007.

(2)

Съгласно предоставената от Австралия информация наименованието и интернет адресът на компетентния орган са променени.

(3)

Съгласно предоставената от Канада информация интернет адресите на контролните органи Oregon Tilth Incorporated и TransCanada Organic Certification Services са променени. Освен това признаването на контролния орган Organic Certifiers е било оттеглено.

(4)

Съгласно предоставената от Индия информация наименованието на нейния компетентен орган е променено.

(5)

Съгласно предоставената от Япония информация признаването на контролните органи Japan Eco-system Farming Association и The Mushroom Research Institute of Japan е било оттеглено.

(6)

Съгласно предоставената от Нова Зеландия информация наименованието на контролния орган BioGro New Zealand и интернет адресът на всички контролни органи са променени.

(7)

Съгласно предоставената от Република Корея информация интернет адресите на контролните органи Jeonnam bioindustry foundation и Green Environmentally- Friendly certification center са променени. Освен това признаването на контролния орган Controlunion е било оттеглено.

(8)

Съгласно предоставената от Швейцария информация наименованието и интернет адресът на контролния орган IMOswiss AG са променени.

(9)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се съдържа списък на надзорните и контролните органи, които са компетентни да извършват контрол и да издават сертификати в трети държави за целите на равностойността.

(10)

Комисията получи и разгледа искане от Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А и D, така че да включва Египет, Гвинея и Мозамбик.

(11)

Комисията получи и разгледа искане от Albinspekt за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А, В и D, така че да включва Армения, Босна и Херцеговина, Черна гора, бившата югославска република Македония и Сърбия, а за продуктовата категория B — Иран, Казахстан, Молдова, Турция и Украйна.

(12)

Комисията получи и разгледа искане от Bioagricert- S.r.l за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории A, D и E, така че да включва Казахстан, за продуктовата категория В — Френска Полинезия, а за продуктовите категории A и D — Филипините.

(13)

Комисията получи и разгледа искане от Bio.inspecta AG за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А и D, така че да включва Алжир, Камбоджа, Чад и Тунис.

(14)

На 6 септември 2018 г. акредитационният орган в областта на биологичното производство IOAS уведоми Комисията, че е решил да оттегли акредитацията на Bolicert Ltd, тъй като посоченият контролен орган не е успял да отстрани несъответствията в рамките на максималния брой периоди за подаване на документация съгласно процедурата на IOAS за оценяване. Освен това при извършения от Комисията одит на Bolicert Ltd в Боливия през май 2017 г. бяха установени пропуски в стандарта за биологично производство и мерките за контрол. При тази ситуация Комисията поиска Bolicert Ltd да представи валиден сертификат за акредитация и да вземе подходящи мерки за отстраняване на пропуските. Предвид факта, че дружеството Bolicert Ltd не е предприело подходящи и своевременни коригиращи действия, за да отстрани пропуските и да представи на Комисията валиден сертификат за акредитация, в съответствие с член 12, параграф 2, букви г), д) и е) от Регламент (ЕО) № 1235/2008 Комисията реши да изключи Bolicert Ltd от списъка на контролните и надзорните органи за целите на равностойността.

(15)

Комисията получи и разгледа искане от Ecocert SA за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории A и D, така че да включва Ливан, за продуктовата категория В — Хаити, Молдова и Танзания, за продуктовата категория Е — Шри Ланка, а за продуктовата категория F — Кения. Освен това изглежда, че признаването за продуктова категория C трябва да бъде оттеглено по отношение на Бруней, Чили, Китай, Еквадор, Хонконг, Хондурас, Индия, Япония, Република Корея, Мароко, Монако, Мадагаскар, Мозамбик, Перу, Тайланд, Тунис, Турция, Съединените щати и Виетнам.

(16)

Комисията поиска от Ekoagros да предостави допълнителна информация относно действията, включени в неговия годишен доклад, в съответствие с член 12, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1235/2008. По-конкретно от Ekoagros бе поискано да предостави информация относно предприетото във връзка с несъответствията на операторите, поети от други контролни органи в Украйна в съответствие с член 92 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (3). Освен това от Ekoagros бе поискано да обясни как са извършени допълнителните проверки за някои продукти с произход от Украйна, Казахстан и Русия. Ekoagros не предостави задоволителни отговори на Комисията. Поради това вписването на Ekoagros за Украйна в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да бъде замразено до предоставянето на задоволителна информация.

(17)

Комисията получи и разгледа искане от IBD Certificações Ltda за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А, D и Е, така че да включва Русия, както и да бъде оттеглено признаването на дружеството за продуктовата категория C за Бразилия.

(18)

Комисията получи и разгледа искане от Letis S.A за промяна на адреса и за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовата категория А, така че да включва Узбекистан, за продуктовите категории А и D — Азербайджан, Беларус, Египет, Кот д'Ивоар, Киргизстан, Мароко, Туркменистан и Обединените арабски емирства, за продуктовите категории B и C — Коста Рика, а за продуктовите категории A, B, C и D — Белиз, Бразилия, Колумбия, Доминиканската република, Гватемала, Хондурас, Панама и Ел Салвадор.

(19)

Комисията получи искане от Oregon Tilth за оттегляне на неговото признаване за Китай.

(20)

Комисията получи и разгледа искане от Organic Control System за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А, D и E, така че да включва бившата югославска република Македония.

(21)

Комисията получи искане от ORSER за оттегляне на неговото признаване за Непал.

(22)

Soil Association Certification Limited уведоми Комисията за промяна в адреса си.

(23)

Поради това приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(24)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

Във вписването, отнасящо се до Австралия, точка 4 се заменя със следното:

„4.

Компетентен орган: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic“.

2)

Във вписването, отнасящо се до Канада, точка 5 се изменя, както следва:

а)

редовете, отнасящи се до кодови номера CA-ORG-011 и CA-ORG-021, се заменят със следното:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/“

б)

редът, отнасящ се до кодов номер CA-ORG-012, се заличава.

3)

Във вписването, отнасящо се до Индия, точка 4 се заменя със следното:

„4.

Компетентен орган: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“.

4)

Във вписването, отнасящо се до Япония, редовете, отнасящи се до кодови номера JP-BIO-019 и JP-BIO-33, се заличават.

5)

Във вписването, отнасящо се до Нова Зеландия, точка 5 се заменя със следното:

„5.

Контролни органи:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz“

6)

Във вписването, отнасящо се до Република Корея, точка 5 се изменя, както следва:

а)

редовете, отнасящи се до кодови номера KR-ORG-017 и KR-ORG-020, се заменят със следното:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279“

б)

редът, отнасящ се до кодов номер KR-ORG-018, се заличава.

7)

Във вписването, отнасящо се до Швейцария, в точка 5 редът, отнасящ се до кодов номер CH-BIO-004, се заменя със следното:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

Във вписването, отнасящо се до Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda, в точка 3 по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„EG-BIO-172

Египет

x

x

GN-BIO-172

Гвинея

x

x

MZ-BIO-172

Мозамбик

x

x

—“

2)

Във вписването, отнасящо се до Albinspekt, в точка 3 по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„AM-BIO-139

Армения

x

x

x

BA-BIO-139

Босна и Херцеговина

x

x

x

IR-BIO-139

Иран

x

KZ-BIO-139

Казахстан

x

MD-BIO-139

Молдова

x

ME-BIO-139

Черна гора

x

x

x

MK-BIO-139

бивша югославска република Македония

x

x

x

RS-BIO-139

Сърбия

x

x

x

TR-BIO-139

Турция

x

UA-BIO-139

Украйна

x

—“

3)

Във вписването, отнасящо се до Bioagricert S.r.l., точка 3 се изменя, както следва:

а)

по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„KZ-BIO-132

Казахстан

x

x

x

PH-BIO-132

Филипини

x

x

—“

б)

в реда, отнасящ се до Френска Полинезия, се добавя кръстче в колона В.

4)

Във вписването, отнасящо се до Bio.inspecta AG, в точка 3 по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„DZ-BIO-161

Алжир

x

x

KH-BIO-161

Камбоджа

x

x

TD-BIO-161

Чад

x

x

TN-BIO-161

Тунис

x

x

—“

5)

Вписването, отнасящо се до Bolicert Ltd, се заличава;

6)

Във вписването, отнасящо се до Ecocert SA, точка 3 се изменя, както следва:

а)

по реда на кодовите номера се вмъква следният ред:

„LB-BIO-154

Ливан

x

x

—“

б)

в редовете, отнасящи се до Хаити, Молдова и Танзания, се добавя кръстче в колона В;

в)

в редовете, отнасящи се до Чили, Китай, Еквадор, Хонконг, Хондурас, Индия, Япония, Република Корея, Мароко, Монако, Мадагаскар, Мозамбик, Перу, Тайланд, Тунис, Турция и Виетнам, кръстчето в колона C се заличава;

г)

в реда, отнасящ се до Шри Ланка, се добавя кръстче в колона Е;

д)

в реда, отнасящ се до Кения, се добавя кръстче в колона F;

е)

редовете, отнасящи се до Бруней и Съединените щати, се заличават.

7)

Във вписването, отнасящо се до Ekoagros, в точка 3 редът, отнасящ се до Украйна, се заличава.

8)

Във вписването, отнасящо се до IBD Certificações Ltda, точка 3 се изменя, както следва:

а)

по реда на кодовите номера се вмъква следният ред:

„RU-BIO-122

Русия

x

x

x

—“

б)

в реда, отнасящ се до Бразилия, кръстчето в колона С се заличава.

9)

Вписването, отнасящо се до Letis SA, се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Аржентина“;

б)

в точка 3 по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„AZ-BIO-135

Азербайджан

x

x

BY-BIO-135

Беларус

x

x

BZ-BIO-135

Белиз

x

x

x

x

BR-BIO-135

Бразилия

x

x

x

x

CI-BIO-135

Кот д'Ивоар

x

x

CO-BIO-135

Колумбия

x

x

x

x

CR-BIO-135

Коста Рика

x

x

DO-BIO-135

Доминиканска република

x

x

x

x

EG-BIO-135

Египет

x

x

GT-BIO-135

Гватемала

x

x

x

x

HN-BIO-135

Хондурас

x

x

x

x

KG-BIO-135

Киргизстан

x

x

MA-BIO-135

Мароко

x

x

PA-BIO-135

Панама

x

x

x

x

SV-BIO-135

Ел Салвадор

x

x

x

x

TM-BIO-135

Туркменистан

x

x

AE-BIO-135

Обединени арабски емирства

x

x

VN-BIO-135

Узбекистан

x

—“

10)

Във вписването, отнасящо се до Oregon Tilth, в точка 3 редът, отнасящ се до Китай, се заличава.

11)

Във вписването, отнасящо се до Organic Control System, в точка 3 по реда на кодовите номера се вмъква следният ред:

„MK-BIO-162

бивша югославска република Македония

x

x

x

—“

12)

Във вписването, отнасящо се до ORSER, редът, отнасящ се до Непал, се заличава.

13)

Във вписването, отнасящо се до Soil Association Certification Limited, точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Обединено кралство“.

Top