EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0027

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/27 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/8780

OJ L 8, 10.1.2019, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/27/oj

10.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/27 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 1, член 27, параграф 1, член 62, параграфи 14 и 15, член 72, параграф 5 и член 74, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2) се определят подробни правила за някои свидетелства за летателна правоспособност на пилоти и за преобразуването на национални свидетелства за летателна правоспособност на пилоти и бордни инженерни в свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, както и условията за признаване на свидетелства за летателна правоспособност, издадени от трети държави. Със същия регламент се определят и правилата за свидетелствата за медицинска годност на пилотите, условията за преобразуване на националните свидетелства за медицинска годност и за сертифициране на авиомедицинските експерти; предвидени са и разпоредби относно медицинската годност на кабинния екипаж.

(2)

В процеса на прилагане на Регламент (ЕС) № 1178/2011 беше констатирано, че някои от неговите разпоредби съдържат редакторски грешки или са двусмислени. Това води до проблеми, свързани с прилагането на регламента, както и с поддържането на еднородно ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване във всички държави членки. Следователно посочените разпоредби следва да бъдат изяснени и поправени.

(3)

По време на проведените от Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) посещения с цел стандартизация и на заседанията на групата на медицинските експерти, чиито домакин беше Агенцията, бяха набелязани няколко законодателни пропуска в приложение IV към Регламент (ЕС) № 1178/2011, които биха могли да имат последици за безопасността и които по тази причина следва да бъдат разгледани.

(4)

След произшествието с полет 9525 на авиокомпания Germanwings водената от Агенцията работна група по случая установи поредица от рискове за безопасността и отправи шест препоръки, целящи намаляване на посочените рискове (3). Четири от посочените препоръки, а именно — препоръка 2 „Оценка на психичното здраве на летателните екипажи“, препоръка 3 „Предотвратяване на злоупотребата с алкохол и с други психоактивни вещества от летателните екипажи“, препоръка 4 „Обучение, надзор и мрежа на авиомедицинските експерти“ и препоръка 5 „Създаване на европейско хранилище за авиомедицински данни“ — са свързани с изменения на правилата на Регламент (ЕС) № 1178/2011 относно издаването на свидетелства за медицинска годност на екипажите на въздухоплавателни средства. Настъпи моментът за предприемане на действия във връзка с посочените четири препоръки.

(5)

Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на медицинските изисквания и авиомедицинските прегледи следва да бъдат хармонизирани със съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията (4).

(6)

Агенцията представи на Европейската комисия проект на правила за прилагане, заедно със своето Становище № 09/2016.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

(1)

В член 2 се вмъкват следните точки 22a, 22б и 22в:

„22а.

„ARO.RAMP“ означава подчаст RAMP от приложение II към Регламента относно въздушните операции;

22б.

„Автоматично потвърждаване на валидността“ означава приемането, без да са необходими формалности, от държава — договаряща страна по ICAO, включена в съответното приложение по ICAO (ICAO attachment), на свидетелство за летателна правоспособност, издадено от дадена държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

22в.

„Приложение по ICAO“ означава приложение към автоматично потвърдено свидетелство за летателна правоспособност, издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, което е посочено в точка XIII от свидетелството за летателна правоспособност“.

(2)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

(3)

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4)  Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията (ОВ L 63, 6.3.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение IV към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

1)

Подчасти А и Б се заменят със следното:

„ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

MED.A.001   Компетентен орган

За целите на настоящото приложение (част MED) компетентен орган е:

а)

за авиомедицинските центрове (AeMC):

(1)

органът, определен от държавата членка, в която е основното място на дейност на авиомедицинския център;

(2)

Агенцията, ако авиомедицинският център се намира в трета държава;

б)

за авиомедицинските експерти (AME):

(1)

органът, определен от държавата членка, в която е основното място на дейност на авиомедицинския експерт;

(2)

ако основното място на дейност на авиомедицинския експерт е на територията на трета държава — органът, определен от държавата членка, пред който експертът кандидатства за издаване на експертното свидетелство;

в)

за общопрактикуващите лекари (GMP) — органът, определен от държавата членка, пред който общопрактикуващият лекар обявява своята дейност;

г)

за специалистите по трудова медицина (OHMP), които оценяват медицинската годност на членовете на кабинния екипаж — органът, определен от държавата членка, пред който специалистът обявява своята дейност.

MED.A.005   Приложно поле

В настоящото приложение (част MED) се определят изискванията за:

а)

издаването, валидността, потвърждаването на валидността и подновяването на свидетелството за медицинска годност, изисквано за упражняване на правата по свидетелство за летателна правоспособност за пилот или на правата на обучаем пилот;

б)

медицинската годност на кабинния екипаж;

в)

сертифицирането на авиомедицинските експерти;

г)

квалификацията на общопрактикуващите лекари и специалистите по трудова медицина.

MED.A.010   Определения

За целите на настоящото приложение (част MED) се прилагат следните определения:

„ограничение“ означава условие, записано в свидетелството за медицинска годност или в медицинското заключение за член на кабинния екипаж, което трябва да се спазва при упражняване на правата по свидетелството за правоспособност или атестацията на член на кабинния екипаж;

„авиомедицински преглед“ означава оглед, палпиране, почукване, прослушване или други начини за обследване с цел определяне на медицинската годност за упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност или за изпълнение на задълженията на член на кабинния екипаж, свързани с безопасността;

„авиомедицинска оценка“ означава заключението относно медицинската годност на даден заявител, направено въз основа на оценка на заявителя съгласно изискванията на настоящото приложение (част MED), както и на допълнителни прегледи и медицински изследвания при наличие на съответни клинични показания;

„сериозно“ означава степен на медицинско състояние, чието влияние няма да позволи безопасно упражняване на правата по свидетелство за летателна правоспособност или на задълженията на член на кабинния екипаж, свързани с безопасността;

„заявител“ означава лице, което подава заявление за издаване на свидетелство за медицинска годност или което притежава такова, на което се прави авиомедицинска оценка с цел определяне на медицинската годност за упражняване на правата по свидетелство за летателна правоспособност или за изпълнение на задълженията на член на кабинния екипаж, свързани с безопасността;

„медицинска история“ означава описание или досие на минали заболявания, наранявания, лечения или други медицински факти, в т. ч. оценка(и) „негоден“ или ограничение, вписано в свидетелството за медицинска годност, които са относими или могат да бъдат относими към настоящото здравословно състояние на заявителя и неговата авиомедицинска годност;

„лицензиращ орган“ означава компетентният орган на държавата членка, който е издал свидетелството за летателна правоспособност или пред който лицето подава заявление за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, или — ако лицето все още не е подало заявление за издаване на свидетелство за летателна правоспособност — компетентният орган по смисъла на FCL.001 от приложение I (част FCL);

„безопасно цветово възприятие“ означава способността на заявител да различава без затруднения цветовете, използвани в оборудването за въздушна навигация, и да разпознава правилно цветните светлини, използвани във въздухоплаването;

„обследване“ означава оценка на предполагаемо патологично състояние на заявител посредством прегледи и изследвания, която се извършва с цел да се установи наличието или липсата на медицинско състояние;

„акредитирано медицинско заключение“ означава заключение, направено от един или повече медицински експерти, приети като такива от лицензиращия орган, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, за целите на конкретния случай, след съгласуване с експерти по летателна експлоатация или с други експерти според нуждите, за което може да е необходима оценка на оперативните рискове;

„злоупотреба с вещества“ означава употребата на едно или повече психоактивни вещества от екипажи на въздухоплавателни средства, която води до едното или и двете от следните въздействия:

а)

представлява пряка опасност за употребилия веществата или застрашава живота, здравето и благополучието на други хора;

б)

причинява или задълбочава проблеми или разстройства от професионален, социален, психически или физически характер;

„психоактивни вещества“ означава алкохол, опиоиди, канабиноиди, успокоителни и приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциногени и летливи разтворители, като се изключват кофеинът и тютюнът;

„рефрактивна грешка“ означава отклонение от еметропията, измерено по стандартни методи в диоптри в най-аметропния меридиан.

MED.A.015   Лекарска тайна

Всички лица, които участват в авиомедицински прегледи, оценки и сертифициране, гарантират спазването на лекарската тайна по всяко време.

MED.A.020   Намаляване на медицинската годност

а)

Притежателите на свидетелства за летателна правоспособност не могат да упражняват правата по своите свидетелства за летателна правоспособност и съответните квалификации или свидетелства, а обучаемите пилоти не могат да пилотират самостоятелно във всички случаи, когато:

(1)

са установили каквото и да е намаляване на своята медицинска годност, което може да направи невъзможно безопасното упражняване на тези права;

(2)

приемат или употребяват отпускан с рецепта или свободно продаван медикамент, който може да попречи на безопасното упражняване на правата по приложимото свидетелство за летателна правоспособност;

(3)

са подложени на медицинско, хирургично или друго лечение, което може да попречи на безопасното упражняване на правата по приложимото свидетелство за летателна правоспособност.

б)

Освен това притежателите на свидетелство за медицинска годност трябва незабавно да потърсят авиомедицинска консултация с авиомедицински център, авиомедицински експерт или общопрактикуващ лекар, според случая, преди да упражнят правата по своето свидетелство за летателна правоспособност, когато те:

(1)

са били подложени на хирургична операция или инвазивна процедура;

(2)

са започнали редовно да употребяват някакъв медикамент;

(3)

са претърпели сериозно увреждане, водещо до неспособност да изпълняват функциите си като членове на летателния екипаж;

(4)

са прекарали сериозно заболяване, водещо до неспособност да изпълняват функциите си като членове на летателния екипаж;

(5)

са бременни;

(6)

са постъпили в болница или медицинска клиника;

(7)

за първи път им се налага да ползват лещи за корекция на зрението.

в)

В случаите, посочени в буква б):

(1)

притежателите на свидетелства за медицинска годност Клас 1 и Клас 2 се обръщат за авиомедицинска консултация към авиомедицински център или авиомедицински експерт. В този случай авиомедицинският център или авиомедицинският експерт оценява тяхната медицинска годност и решава дали те са годни да започнат отново да упражняват правата си;

(2)

притежателите на свидетелства за медицинска годност за управление на леки въздухоплавателни средства се обръщат за авиомедицинска консултация към авиомедицинския център, авиомедицинския експерт или общопрактикуващия лекар, който е подписал свидетелството за медицинска годност. В този случай авиомедицинският център, авиомедицинският експерт или общопрактикуващият лекар оценява тяхната медицинска годност и решава дали те са годни да започнат отново да упражняват правата си.

г)

Членовете на кабинния екипаж не могат да изпълняват задълженията си на въздухоплавателното средство и, когато е приложимо, не могат да упражняват правата по своята атестация като членове на кабинния екипаж, когато установят настъпило намаляване на медицинската си годност, поради което медицинското им състояние може да не им позволява да изпълняват своите задължения и отговорности, свързани с безопасността.

д)

Наред с горното, ако настъпи някое от медицинските състояния, посочени в буква б), параграфи 1—5, членовете на кабинния екипаж са длъжни своевременно да се обърнат за консултация към авиомедицински експерт, авиомедицински център или специалист по трудова медицина, според случая. В този случай авиомедицинският експерт, авиомедицинският център или специалистът по трудова медицина оценява медицинската годност на членовете на кабинния екипаж и решава дали те са годни да започнат отново да изпълняват задълженията си, свързани с безопасността.

MED.A.025   Задължения на авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти, общопрактикуващите лекари и специалистите по трудова медицина

а)

Когато извършват авиомедицински прегледи и оценки по силата на настоящото приложение (част MED) авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти, общопрактикуващите лекари и специалистите по трудова медицина:

(1)

правят необходимото, за да може да се води комуникация със заявителя без езикови бариери;

(2)

уведомяват заявителя за последствията от предоставяне на непълна, неточна или невярна информация за неговата медицинска история;

(3)

уведомяват лицензиращия орган или — за притежателите на атестация за член на кабинния екипаж — компетентния орган, ако заявителят е предоставил непълна, неточна или невярна информация за своята медицинска история;

(4)

уведомяват лицензиращия орган, ако заявителят оттегли заявлението за свидетелство за медицинска годност на някой етап от процеса.

б)

След приключването на авиомедицинските прегледи и оценки авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти, общопрактикуващите лекари и специалистите по трудова медицина:

(1)

уведомяват заявителя дали е оценен като годен, негоден или е насочен към медицинския оценител на лицензиращия орган, авиомедицинския център или авиомедицинския експерт, според случая;

(2)

уведомяват заявителя за евентуално ограничение, наложено върху летателното обучение или упражняването на правата по свидетелството за летателна правоспособност или по атестацията за член на кабинния екипаж, според случая;

(3)

ако заявителят е получил оценка „негоден“, го информират за правото му решението да бъде преразгледано в съответствие с процедурите, приети от компетентния орган;

(4)

когато става въпрос за заявители за издаване на свидетелство за медицинска годност — предоставят незабавно на медицинския оценител на лицензиращия орган подписан или удостоверен с електронен подпис доклад, който съдържа подробните резултати от авиомедицинския преглед и оценките, съгласно изискванията за съответния клас на свидетелството за медицинска годност, както и копие от заявлението, формуляра за прегледа и свидетелството за медицинска годност;

(5)

информират заявителя за отговорността му в случай на намаляване на медицинската годност, както е посочено в точка MED.A.020.

в)

Ако е необходима консултация с медицинския оценител на лицензиращия орган съгласно настоящото приложение (част MED), авиомедицинските центрове и авиомедицинските експерти следват процедурата, установена от компетентния орган.

г)

Авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти, общопрактикуващите лекари и специалистите по трудова медицина съхраняват отчети с подробна информация за авиомедицинските прегледи и оценки, извършени в съответствие с настоящото приложение (част MED), и техните резултати минимум 10 години или за по-дълъг срок, ако такъв е определен в националното законодателство.

д)

Авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти, общопрактикуващите лекари и специалистите по трудова медицина предоставят по искане на медицинския оценител на компетентния орган всички авиомедицински документи и доклади, както и всяка друга съответна информация, когато това се изисква за:

(1)

медицинско освидетелстване;

(2)

функциите по надзор.

е)

Авиомедицинските центрове и авиомедицинските експерти вписват или актуализират данните, включени в европейското хранилище за авиомедицински данни, съгласно буква г) от точка ARA.MED.160.

РАЗДЕЛ 2

Изисквания за свидетелствата за медицинска годност

MED.A.030   Свидетелства за медицинска годност

а)

Обучаем пилот не може да пилотира самостоятелно, освен ако притежава свидетелство за медицинска годност, изисквано за съответното свидетелство за летателна правоспособност.

б)

Заявителите за издаване на свидетелство за летателна правоспособност в съответствие с приложение I (част FCL) трябва да притежават свидетелство за медицинска годност, издадено в съответствие с настоящото приложение (част MED), което съответства на правата по свидетелството за летателна правоспособност, за което е подадено заявление.

в)

При упражняване на правата по:

(1)

свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства (LAPL), пилотът трябва да притежава поне валидно свидетелство за медицинска годност за LAPL;

(2)

свидетелство за летателна правоспособност за любител пилот (PPL), свидетелство за летателна правоспособност за пилот на планери (SPL) или свидетелство за летателна правоспособност за пилот на балон (BPL), пилотът трябва да притежава поне свидетелство за медицинска годност Клас 2;

(3)

SPL или BPL, съгласно които пилотът участва в търговски полети с планери или балони, той трябва да притежава поне свидетелство за медицинска годност Клас 2;

(4)

свидетелство за летателна правоспособност за професионален пилот (CPL), свидетелство за летателна правоспособност за пилот в многопилотен екипаж (MPL) или свидетелство за летателна правоспособност на транспортен пилот (ATPL), пилотът трябва да притежава поне свидетелство за медицинска годност Клас 1.

г)

Ако към PPL или LAPL е добавена квалификация за нощни полети, притежателят на свидетелството за летателна правоспособност трябва да има безопасно цветово възприятие.

д)

Ако към PPL е добавена квалификация за полети по прибори или за полети по прибори по маршрут, притежателят на свидетелството за летателна правоспособност трябва да тества слуха си, като се подложи на аудиометрични изследвания с чисти тонове в съответствие с изискваните за притежателите на свидетелства за медицинска годност Клас 1 периодичност и стандарти.

е)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност трябва по всяко време да притежават не повече от едно свидетелство за медицинска годност, издадено в съответствие с настоящото приложение (част MED).

MED.A.035   Заявление за свидетелство за медицинска годност

а)

Заявления за свидетелство за медицинска годност се подават съгласно образеца и начина, установени от компетентния орган.

б)

Заявителите за свидетелство за медицинска годност предоставят на авиомедицинския център, авиомедицинския експерт или общопрактикуващия лекар, според случая:

(1)

документи, удостоверяващи самоличността им;

(2)

подписана декларация:

i)

относно медицинските факти, свързани с медицинската им история;

ii)

относно това дали преди са заявявали свидетелство за медицинска годност или са се подлагали на авиомедицински преглед за издаване на такова свидетелство и, при утвърдителен отговор, от кого е извършен прегледът и какви са резултатите от него;

iii)

относно това дали са били оценявани като негодни или е било спирано действието на тяхно свидетелство за медицинска годност, или такова свидетелство е било отнето.

в)

Когато подават заявление за потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелството за медицинска годност, заявителите представят последното свидетелство за медицинска годност на авиомедицинския център, авиомедицинския експерт или общопрактикуващия лекар, според случая, преди извършването на съответните авиомедицински прегледи.

MED.A.040   Издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност

а)

Свидетелство за медицинска годност се издава, потвърждава или подновява само след приключването на изискваните авиомедицински прегледи и оценки, според случая, и след оценяването на заявителя като годен.

б)

Първоначално издаване

(1)

Свидетелства за медицинска годност Клас 1 се издават от авиомедицински центрове.

(2)

Свидетелства за медицинска годност Клас 2 се издават от авиомедицински центрове или авиомедицински експерти.

(3)

Свидетелства за медицинска годност за LAPL се издават от авиомедицински центрове или авиомедицински експерти. Те могат да бъдат издавани и от общопрактикуващи лекари, ако това е предвидено в националното законодателство на държавата членка на лицензиращия орган, пред който е подадено заявлението за свидетелство за медицинска годност.

в)

Потвърждаване на валидността и подновяване

(1)

Валидността на свидетелства за медицинска годност Клас 1 и Клас 2 се потвърждава или подновява от авиомедицински центрове или авиомедицински експерти.

(2)

Валидността на свидетелства за медицинска годност за LAPL се потвърждава или подновява от авиомедицински центрове или авиомедицински експерти. Тя може да бъде потвърдена или подновена и от общопрактикуващи лекари, ако това е предвидено в националното законодателство на държавата членка на лицензиращия орган, пред който е подадено заявлението за свидетелство за медицинска годност.

г)

Авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти или общопрактикуващите лекари издават, потвърждават или подновяват свидетелствата за медицинска годност само ако са изпълнени следните две условия:

(1)

заявителят е предоставил пълна медицинска история и, при поискване от авиомедицинския център, авиомедицинския експерт или общопрактикуващия лекар, резултати от медицински прегледи и изследвания, извършени от лекаря на заявителя или други медицински специалисти;

(2)

авиомедицинският център, авиомедицинският експерт или общопрактикуващият лекар е извършил авиомедицинската оценка въз основа на медицинските прегледи и изследвания, изисквани за съответното свидетелство за медицинска годност, за да удостовери, че заявителят отговаря на всички приложими изисквания по настоящото приложение (част MED).

д)

В случай на насочване, авиомедицинският експерт, авиомедицинският център или медицинският оценител на лицензиращия орган може да поиска от заявителя да се подложи на допълнителни медицински прегледи и обследване при наличие на съответни клинични или епидемиологични показания преди издаването, потвърждаването на валидността или подновяването на свидетелството за медицинска годност.

е)

Медицинският оценител на лицензиращия орган може да издава или преиздава свидетелства за медицинска годност.

MED.A.045   Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност

а)

Валидност

(1)

Свидетелствата за медицинска годност Клас 1 са валидни за срок от 12 месеца.

(2)

Чрез дерогация от параграф 1, срокът на валидност на свидетелствата за медицинска годност Клас 1 е 6 месеца за притежатели на свидетелство за летателна правоспособност, които:

i)

извършват летателна експлоатация на еднопилотни въздухоплавателни средства за търговски превоз на пътници и са навършили 40-годишна възраст;

ii)

са навършили 60-годишна възраст.

(3)

Свидетелствата за медицинска годност Клас 2 са валидни за срок от:

i)

60 месеца до навършване на 40-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност. Свидетелство за медицинска годност, издадено преди навършване на 40-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност, губи валидност, когато притежателят на свидетелството за летателна правоспособност навърши 42-годишна възраст;

ii)

24 месеца за притежатели на свидетелства за летателна правоспособност, чиято възраст е между 40 и 50 години. Свидетелство за медицинска годност, издадено преди навършване на 50-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност, губи валидност, когато притежателят на свидетелството за летателна правоспособност навърши 51-годишна възраст;

iii)

12 месеца за притежатели на свидетелства за летателна правоспособност, чиято възраст е над 50 години.

(4)

Свидетелствата за медицинска годност за LAPL са валидни за срок от:

i)

60 месеца до навършване на 40-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност. Свидетелство за медицинска годност, издадено преди навършване на 40-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност, губи валидност, когато притежателят на свидетелството за летателна правоспособност навърши 42-годишна възраст;

ii)

24 месеца за притежатели на свидетелства за летателна правоспособност, чиято възраст е над 40 години.

(5)

Срокът на валидност на свидетелствата за медицинска годност, в т. ч. на съответния преглед или специално обследване, се изчислява от датата на извършване на авиомедицинския преглед в случай на първоначално издаване и подновяване, и от датата на изтичане на валидността на предходното свидетелство за медицинска годност в случай на потвърждаване на валидността.

б)

Потвърждаване на валидността

Авиомедицинските прегледи и оценките, според случая, изисквани за потвърждаване на валидността на свидетелство за медицинска годност, могат да бъдат извършени до 45 дни преди датата на изтичане на валидността на свидетелството за медицинска годност.

в)

Подновяване

(1)

Ако притежател на свидетелство за медицинска годност не изпълни изискването по буква б), се изисква извършване на преглед и оценка, според случая, с цел подновяване.

(2)

За свидетелства за медицинска годност Клас 1 и Клас 2:

i)

ако валидността на свидетелството за медицинска годност е изтекла преди по-малко от 2 години, се извършва рутинен авиомедицински преглед за потвърждаване на валидността;

ii)

ако валидността на свидетелството за медицинска годност е изтекла преди повече от 2 години, но преди по-малко от 5 години, авиомедицинският център или авиомедицинският експерт извършва преглед за подновяване след оценка на авиомедицинското досие на заявителя;

iii)

ако валидността на свидетелството за медицинска годност е изтекла преди повече от 5 години, се прилагат изискванията за авиомедицински прегледи за първоначално издаване, а оценката се извършва въз основа на изискванията за потвърждаване на валидността.

(3)

По отношение на свидетелствата за медицинска годност за LAPL, авиомедицинският център, авиомедицинският експерт или общопрактикуващият лекар оценява медицинската история на заявителя и извършва авиомедицински преглед и оценка, според случая, в съответствие с точки MED.B.005 и MED.B.095.

MED.A.046   Спиране на действието или отнемане на свидетелства за медицинска годност

а)

Лицензиращият орган може да спре действието на свидетелствата за медицинска годност или да ги отнеме.

б)

След спиране на действието на свидетелството за медицинска годност притежателят го връща на лицензиращия орган по искане от органа.

в)

След отнемане на свидетелството за медицинска годност притежателят незабавно го връща на лицензиращия орган.

MED.A.050   Насочване

а)

Когато заявител на свидетелство за медицинска годност Клас 1 или Клас 2 е насочен към медицинския оценител на лицензиращия орган в съответствие с точка MED.B.001, авиомедицинският център или авиомедицинският експерт предава съответната медицинска документация на лицензиращия орган.

б)

Когато заявител на свидетелство за медицинска годност за LAPL е насочен към авиомедицински експерт или авиомедицински център в съответствие с точка MED.B.001, общопрактикуващият лекар предава съответната медицинска документация на авиомедицинския център или авиомедицинския експерт.

ПОДЧАСТ Б

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА ПИЛОТИ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

MED.B.001   Ограничения в свидетелствата за медицинска годност

а)

Ограничения в свидетелства за медицинска годност Клас 1 и Клас 2

(1)

Когато заявителят не отговаря напълно на изискванията за съответния клас свидетелство за медицинска годност, но се счита за малко вероятно това да застраши безопасното упражняване на правата по приложимото свидетелство за летателна правоспособност, авиомедицинският център или авиомедицинският експерт:

i)

по отношение на заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1 — отнася случая за решение относно медицинската годност на заявителя до медицинския оценител на лицензиращия орган, както е определено в настоящата подчаст;

ii)

когато в настоящата подчаст не е предвидено отнасяне на случая за решение до медицинския оценител на лицензиращия орган — извършва оценка дали заявителят може да изпълнява безопасно задълженията си при спазване на едно или повече ограничения, посочени в свидетелството за медицинска годност, и издава свидетелство за медицинска годност с необходимото ограничение (ограничения);

iii)

по отношение на заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 2 — след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган, както е посочено в настоящата подчаст, извършва оценка дали заявителят може да изпълнява безопасно задълженията си при спазване на едно или повече ограничения, посочени в свидетелството за медицинска годност, и издава свидетелство за медицинска годност с необходимото ограничение (ограничения).

(2)

Авиомедицинският център или авиомедицинският експерт може да потвърди валидността или да поднови свидетелство за медицинска годност с наложено(и) ограничение(я), като го (ги) запази, без да насочва заявителя към медицинския оценител на лицензиращия орган и без да се консултира с последния.

б)

Ограничения в свидетелствата за медицинска годност за LAPL

(1)

Когато общопрактикуващ лекар заключи въз основа на подходящ анализ на медицинската история на заявителя за свидетелство за медицинска годност за LAPL, че последният не отговаря напълно на изискванията за медицинска годност, той насочва заявителя към авиомедицински център или авиомедицински експерт, освен ако се налага(т) ограничение(я), свързано(и) само с използване на лещи за корекция на зрението или със срока на валидност на свидетелството за медицинска годност.

(2)

При насочване на заявител за свидетелство за медицинска годност за LAPL в съответствие с параграф 1, авиомедицинският център или авиомедицинският експерт изпълнява изискванията на точки MED.B.005 и MED.B.095, извършва оценка дали заявителят може да изпълнява безопасно задълженията си при спазване на едно или повече ограничения, посочени в свидетелството за медицинска годност, и издава свидетелство за медицинска годност с необходимото(ите) ограничение (ограничения). Във всички случаи авиомедицинският център или авиомедицинският експерт взема предвид необходимостта за налагане на заявителя на ограничение за превоз на пътници (Operational Passenger Limitation, OPL).

(3)

Общопрактикуващият лекар може да потвърди валидността или да поднови свидетелство за медицинска годност за LAPL, като запази наложеното ограничение, без да насочва заявителя към авиомедицински център или авиомедицински експерт.

в)

Когато се преценява дали е необходимо да се наложи ограничение, следва да се обърне особено внимание на:

(1)

това дали в акредитираното медицинско заключение е посочено, че при определени обстоятелства неизпълнението от страна на заявителя на дадено изискване, изразено с число или по друг начин, е с такъв характер, че не е вероятно упражняването на правата по свидетелството за летателна правоспособност, за което кандидатства заявителят, да създаде риск за безопасността на полетите;

(2)

способностите, уменията и опита на заявителя, които са от значение за съответния тип летателна експлоатация.

г)

Кодове на оперативните ограничения

(1)

Ограничение за работа в многопилотен екипаж (OML — само за Клас 1)

i)

Когато притежател на CPL, ATPL или MPL не отговаря напълно на изискванията за свидетелство за медицинска годност Клас 1 и случаят му е отнесен до медицинския оценител на лицензиращия орган, този медицински оценител извършва оценка дали свидетелството за медицинска годност може да бъде издадено с OML „валидно само като или с квалифициран втори пилот“.

ii)

Притежател на свидетелство за медицинска годност с ограничение OML може да управлява въздухоплавателно средство само като член на многопилотен екипаж, когато другият пилот има пълна квалификация за управление на съответния клас и тип въздухоплавателно средство, не му е наложено ограничение OML и не е навършил 60-годишна възраст.

iii)

OML за свидетелства за медицинска годност Клас 1 се налага първоначално и се отменя само от медицинския оценител на лицензиращия орган.

(2)

Ограничение за работа с дублиращ пилот (OSL — Клас 2 и права по LAPL)

i)

Притежателят на свидетелство за медицинска годност с OSL може да управлява въздухоплавателно средство, само ако на борда присъства друг пилот, който е напълно квалифициран да действа като командир на съответния клас и тип въздухоплавателно средство, въздухоплавателното средство е оборудвано с двойни прибори за управление и другият пилот заема място на приборите за управление.

ii)

OSL за свидетелства за медицинска годност Клас 2 може да се налага и отменя от медицинския оценител на лицензиращия орган или от авиомедицински център или авиомедицински експерт след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

iii)

OSL за свидетелства за медицинска годност за LAPL може да се налага и отменя от медицинския оценител на лицензиращия орган, от авиомедицински център или от авиомедицински експерт.

(3)

Ограничение за работа с пътници (OPL — за Клас 2 и права по LAPL)

i)

Притежател на свидетелство за медицинска годност с OPL може да управлява само въздухоплавателно средство без пътници на борда.

ii)

OPL за свидетелства за медицинска годност Клас 2 може да се налага и отменя от медицинския оценител на лицензиращия орган, от авиомедицински център или авиомедицински експерт след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

iii)

OPL за свидетелства за медицинска годност за LAPL може да се налага и отменя от медицинския оценител на лицензиращия орган, от авиомедицински център или от авиомедицински експерт.

(4)

Оперативно ограничение за пилотите (ORL — Клас 2 и права по LAPL)

i)

Притежателят на свидетелство за медицинска годност с ORL може да управлява въздухоплавателно средство само ако е изпълнено едно от следните две условия:

А)

на борда на въздухоплавателното средство присъства друг пилот, който е напълно квалифициран да действа като командир на съответния клас и тип въздухоплавателно средство, въздухоплавателното средство е оборудвано с двойни прибори за управление и другият пилот заема място на приборите за управление;

Б)

на борда на въздухоплавателното средство няма пътници.

ii)

ORL за свидетелства за медицинска годност Клас 2 може да се налага и отменя от медицинския оценител на лицензиращия орган, от авиомедицински център или авиомедицински експерт след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

iii)

ORL за свидетелства за медицинска годност за LAPL може да се налага и отменя от медицинския оценител на лицензиращия орган, от авиомедицински център или от авиомедицински експерт.

(5)

Специални ограничения, както е посочено (SSL)

SSL в свидетелството за медицинска годност е придружено от описание на ограничението.

д)

С оглед гарантиране на безопасността на полетите, медицинският оценител на лицензиращия орган, авиомедицинският център, авиомедицинският експерт или общопрактикуващият лекар, според случая, може да налага и други ограничения на притежателя на свидетелство за медицинска годност.

е)

Всички ограничения, наложени на притежател на свидетелство за медицинска годност, се вписват в свидетелството.

MED.B.005   Общи медицински изисквания

Заявителите на свидетелства за медицинска годност се оценяват съгласно подробните медицински изисквания, определени в раздели 2 и 3.

Освен това, те получават оценка „негоден“ в случаите, когато е налице някое от следните медицински състояния, което би довело до някаква степен на функционална неспособност, която е вероятно да повлияе върху безопасното изпълнение на правата по свидетелството за летателна правоспособност, за което е подадено заявление, или да породи възможност заявителят внезапно да стане неспособен да упражнява въпросните права:

а)

вродени или придобити аномалии;

б)

активни, латентни, остри или хронични заболявания или увреждания;

в)

рани, травми или усложнения от операции;

г)

последици или странични ефекти от приемане на отпускани с рецепта или свободно продавани терапевтични, диагностични или профилактични медикаменти.

РАЗДЕЛ 2

Медицински изисквания относно свидетелствата за медицинска годност Клас 1 и Клас 2

MED.B.010   Сърдечносъдова система

а)

Преглед

(1)

Прави се стандартна 12-канална електрокардиограма (ЕКГ) в състояние на покой и се изготвя съответен доклад при наличие на клинични показания, както и при следните обстоятелства:

i)

за свидетелство за медицинска годност Клас 1, при преглед за първоначално издаване на свидетелството и след това на всеки 5 години до навършване на 30-годишна възраст, на всеки 2 години до навършване на 40-годишна възраст, ежегодно до навършване на 50-годишна възраст, както и при всяко потвърждаване на валидността или подновяване след това;

ii)

за свидетелство за медицинска годност Клас 2, при преглед за първоначално издаване на свидетелството, при първия преглед след навършване на 40-годишна възраст, при първия преглед след навършване на 50-годишна възраст и на всеки 2 години след това.

(2)

Разширен преглед на сърдечносъдовата система се извършва при наличие на клинични показания.

(3)

За свидетелство за медицинска годност Клас 1 се извършва разширен преглед на сърдечносъдовата система при първото потвърждаване на валидността или подновяване след навършване на 65-годишна възраст и на всеки 4 години след това.

(4)

За свидетелство за медицинска годност Клас 1 се извършва измерване на серумните липиди, включително холестерол, при прегледа за първоначално издаване на свидетелството и при първия преглед след навършване на 40-годишна възраст.

б)

Сърдечносъдова система — общи разпоредби

(1)

Заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1, при които е налице някое от следните медицински състояния, се оценяват като негодни:

i)

аневризма на гръдната аорта или на надбъбречната част на коремната аорта преди хирургична операция;

ii)

сериозна функционална или симптоматична аномалия на някоя от сърдечните клапи;

iii)

сърдечна или сърдечно-белодробна трансплантация;

iv)

симптоматична хипертрофична кардиомиопатия.

(2)

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат документирана медицинска история или диагноза за някое от следните медицински състояния, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган:

i)

периферна артериална болест — преди или след хирургична операция;

ii)

аневризма на гръдната аорта или на надбъбречната част на коремната аорта след хирургична операция;

iii)

аневризма на подбъбречната част на коремната аорта преди или след хирургична операция;

iv)

функционално незначителни аномалии на сърдечните клапи;

v)

след хирургична операция на сърдечните клапи;

vi)

аномалия на перикарда, миокарда или ендокарда;

vii)

вродена аномалия на сърцето — преди или след корективна хирургична операция;

viii)

вазовагален синкоп с неизяснена етиология;

ix)

артериална или венозна тромбоза;

x)

белодробен емболизъм;

xi)

състояние на сърдечносъдовата система, което налага системно лечение с антикоагуланти.

(3)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 2 с окончателна диагноза за едно от състоянията, посочени в параграфи 1 и 2, се оценяват от кардиолог преди да могат да бъдат оценени като годни след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

(4)

Заявители, страдащи от сърдечни заболявания, различни от посочените в параграфи 1 и 2, могат да бъдат оценени като годни при задоволителен резултат от кардиологична оценка.

в)

Кръвно налягане

(1)

Кръвното налягане на заявителя се документира при всеки преглед.

(2)

Заявители, чието кръвно налягане не е в нормални граници, се подлагат на по-нататъшна оценка по отношение на състоянието на тяхната сърдечносъдова система и медикаментозно лечение с оглед определяне дали да бъдат оценени като негодни в съответствие с параграфи 3 и 4.

(3)

Заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1, при които е налице някое от следните медицински състояния, се оценяват като негодни:

i)

симптоматична хипотония;

ii)

кръвното налягане по време на прегледа систематично надвишава 160 мм живачен стълб за систоличното или 95 мм живачен стълб за диастоличното налягане, със или без лечение.

(4)

До установяването на липса на сериозни странични ефекти, заявители, които са започнали да приемат медикаменти с цел контрол на кръвното налягане, се оценяват като негодни.

г)

Коронарна артериална болест

(1)

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1 с някое от следните медицински състояния се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган и се подлагат на кардиологична оценка за изключване на миокардна исхемия:

i)

данни за миокардна исхемия;

ii)

леки случаи на асимптоматична коронарна артериална болест, които не налагат антистенокардно лечение.

(2)

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2 с някое от медицинските състояния, посочени в параграф 1, се подлагат на кардиологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат.

(3)

Заявители с някое от следните медицински състояния се оценяват като негодни:

i)

миокардна исхемия;

ii)

симптоматична коронарна артериална болест;

iii)

симптоми на коронарна артериална болест, които се контролират с прием на медикаменти.

(4)

Заявители за първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат установена медицинска история или диагноза за някое от следните медицински състояния, се оценяват като негодни:

i)

миокардна исхемия;

ii)

миокарден инфаркт;

iii)

реваскуларизация или поставен стент при коронарна артериална болест.

(5)

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2, които са асимптоматични след прекаран миокарден инфаркт или хирургическа операция във връзка с коронарна артериална болест, се подлагат на кардиологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат, след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган. Такива заявители за потвърждаване на валидността на свидетелство за медицинска годност Клас 1 се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

д)

Ритъмни/проводни нарушения

(1)

Заявители с някое от следните медицински състояния се оценяват като негодни:

i)

симптоматично синоатриално заболяване;

ii)

пълен атриовентрикуларен блок;

iii)

симптоматичен удължен QT интервал;

iv)

имплантиран автоматичен дефибрилационен апарат;

v)

камерен антитахикардиален пейсмейкър.

(2)

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат сериозни нарушения на сърдечната проводимост или сърдечния ритъм, в т. ч. някое от следните състояния, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган:

i)

нарушение на суправентрикуларния ритъм, което включва интермитентна или постоянна синоатриална дисфункция, предсърдно мъждене и/или трептене и асимптоматични синусови паузи;

ii)

пълен ляв бедрен блок;

iii)

атриовентрикуларен блок тип Мьобиц 2;

iv)

тахикардия с широки и/или тесни камерни комплекси;

v)

вентрикуларно преждевременно възбуждане;

vi)

асимптоматичен удължен QT интервал;

vii)

ЕКГ находки за синдром на Бругада.

(3)

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2, с някое от медицинските състояния, посочени в параграф 2, се подлагат на кардиологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат, след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

(4)

Заявители с някое от следните медицински състояния могат да бъдат оценени като годни при задоволителен резултат от кардиологичната оценка и при отсъствие на други аномалии:

i)

непълен бедрен блок;

ii)

пълен десен бедрен блок;

iii)

устойчиво ляво отклонение в електрическата ос на ЕКГ;

iv)

асимптоматична синусова брадикардия;

v)

асимптоматична синусова тахикардия;

vi)

асимптоматични изолирани постоянни надкамерни или камерни ектопични комплекси;

vii)

атриовентрикуларен блок първа степен;

viii)

атриовентрикуларен блок тип Мьобиц 1.

(5)

Заявители, които имат установена медицинска история за някое от следните медицински състояния, се подлагат на кардиологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат, преди да могат да бъдат оценени като годни:

i)

аблационно лечение;

ii)

имплантиране на пейсмейкър.

Такива заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган. Такива заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 2 се оценяват след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.015   Дихателна система

а)

Заявители със сериозни увреждания на белодробната функция се оценяват като негодни. Те могат обаче да бъдат оценени като годни след възстановяване на белодробната функция до задоволително равнище.

б)

Заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се подлагат на морфологични и функционални белодробни изследвания при първоначалния преглед и при наличие на клинични показания.

в)

Заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2 се подлагат на морфологични и функционални белодробни изследвания при наличие на клинични показания.

г)

Заявители, които имат установена медицинска история или диагноза за някое от следните медицински състояния, се подлагат на оценка на дихателната система, която трябва да приключи със задоволителен резултат, преди да могат да бъдат оценени като годни:

(1)

астма, налагаща медикаментозно лечение;

(2)

активно възпалително заболяване на дихателната система;

(3)

активна саркоидоза;

(4)

пневмоторакс;

(5)

синдром на сънна апнея;

(6)

сериозна гръдна операция;

(7)

пневмонектомия;

(8)

хронична обструктивна белодробна болест.

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите с окончателна диагноза за някое от медицинските състояния, посочени в параграфи 3 и 5, се подлагат на кардиологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат.

д)

Авиомедицинска оценка

(1)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат някое от медицинските състояния, посочени в буква г), се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

(2)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 2, които имат някое от медицинските състояния, посочени в буква г), се оценяват след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

е)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които са били подложени на пневмонектомия, се оценяват като негодни.

MED.B.020   Храносмилателна система

а)

Заявители, които страдат от усложнения от заболяване или хирургическа операция в която и да е част от храносмилателния тракт или прилежащите органи, които могат да предизвикат неработоспособност по време на полет, в частност обструкция, дължаща се на стриктура или компресия, се оценяват като негодни.

б)

Заявители, които страдат от херния, която би могла да предизвика симптоми, пораждащи неработоспособност, се оценяват като негодни.

в)

Заявители, които страдат от някое от следните заболявания на стомашно-чревната система, могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена оценка на стомашно-чревната система, която трябва да приключи със задоволителен резултат, след успешно лечение или пълно възстановяване след хирургична операция:

(1)

повтаряща се диспепсия, изискваща приемане на медикамент;

(2)

панкреатит;

(3)

симптоматично проявени камъни в жлъчката;

(4)

клинична диагноза или документирана медицинска история на хронично възпалително заболяване на червата;

(5)

след хирургична операция на храносмилателния тракт или прилежащите органи, включително операция с частично или пълно отстраняване или диверзия на някой от тези органи.

г)

Авиомедицинска оценка

(1)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1, диагностицирани с някое от медицинските състояния, посочени в буква в), параграфи 2, 4 и 5, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

(2)

Медицинската годност на заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2, които са диагностицирани с медицинското състояние, посочено в буква в), параграф 2, се оценява след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.025   Метаболитна и ендокринна система

а)

Заявителите с метаболитна, хранителна или ендокринна дисфункция могат да бъдат оценени като годни, ако се докаже стабилност на медицинското им състояние и бъде извършена авиомедицинска оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат.

б)

Diabetes mellitus (захарен диабет)

(1)

Заявители със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин, се оценяват като негодни.

(2)

Заявители със захарен диабет, които не трябва да приемат инсулин, се оценяват като негодни, освен ако се докаже, че е постигнат контрол на нивото на кръвната захар и то е стабилно.

в)

Авиомедицинска оценка

(1)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които трябва да приемат медикамент, различен от инсулин за контрол на нивото на кръвната захар, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

(2)

Медицинската годност на заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 2, които трябва да приемат медикамент, различен от инсулин за контрол на нивото на кръвната захар, се оценява след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.030   Хематология

а)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се подлагат на изследване на хемоглобина при всеки авиомедицински преглед.

б)

Заявители, които имат хематологично състояние, могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена авиомедицинска оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат.

в)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат някое от следните хематологични състояния, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган:

(1)

наднормени нива на хемоглобин, което включва, но не се изчерпва с анемия, еритроцитоза или хемоглобинопатия;

(2)

съществено увеличение на лимфните възли;

(3)

увеличение на далака;

(4)

коагулационни, хеморагични или тромботични нарушения;

(5)

левкемия.

г)

Медицинската годност на заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2, които имат някое от хематологичните състояния, посочени в буква в), параграфи 4 и 5, се оценява след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.035   Пикочно-полова система

а)

Изследването на урината е част от всеки авиомедицински преглед. Заявителите се оценяват като негодни в случаите, когато тяхната урина съдържа елементи извън нормите, които се считат за признак за патологично отклонение, което би довело до някаква степен на функционална неспособност с вероятност да повлияе върху безопасното изпълнение на правата по свидетелството за летателна правоспособност или да породи възможност заявителят внезапно да стане неспособен да упражнява въпросните права.

б)

Заявители, страдащи от усложнения от заболяване или хирургична операция на пикочно-половата система или прилежащите органи, които могат да предизвикат неработоспособност, в частност обструкция, дължаща се на стриктура или компресия, се оценяват като негодни.

в)

Заявители, които имат диагноза или медицинска история за някое от следните състояния, според случая, могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена оценка на пикочно-половата система, която трябва да приключи със задоволителен резултат:

(1)

бъбречна болест;

(2)

един или повече камъни в пикочните пътища или наличие на медицинска история на бъбречна колика.

г)

Заявители, които са били подложени на сериозна хирургична операция на пикочно-половата система или прилежащите органи, включваща пълно или частично отстраняване или диверзия на нейни органи, се оценяват като негодни. След пълно възстановяване обаче те могат да бъдат оценени като годни.

д)

Заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1, посочени в букви в) и г), се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.040   Инфекциозни заболявания

а)

Заявителите се оценяват като негодни, когато имат клинична диагноза или медицинска история за някое инфекциозно заболяване, което има вероятност да застраши безопасното упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност.

б)

Заявители, които са носители на ХИВ инфекция, могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена авиомедицинска оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат. Такива заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.045   Акушерство и гинекология

а)

Заявителки, които са били подложени на сериозна гинекологична операция, се оценяват като негодни. След пълно възстановяване обаче те могат да бъдат оценени като годни.

б)

Бременност

(1)

В случай на бременност, заявителката може да продължи да упражнява своите права по свидетелството за летателна правоспособност до края на 26-та гестационна седмица, ако авиомедицинският център или авиомедицинският експерт счита, че тя е годна да упражнява своите права.

(2)

За притежателки на свидетелство за медицинска годност Клас 1, които са бременни, се прилага OML. В този случай, независимо от точка MED.B.001, OML може да бъде наложено и отменено от авиомедицинския център или авиомедицинския експерт.

(3)

Заявителката може да започне отново да упражнява правата си след възстановяване след края на бременността.

MED.B.050   Мускулно-скелетна система

а)

Заявители, които нямат достатъчна височина в седнало положение, дължина на ръцете и краката и мускулна сила, необходими за безопасното упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност, се оценяват като негодни. Все пак, когато тяхната височина в седнало положение, дължина на ръцете и краката и мускулна сила, са достатъчни за безопасното упражняване на правата по отношение на определен тип въздухоплавателно средство, което може да се докаже при необходимост чрез медицински тест в рейсови условия или на полетен тренажор, заявителите могат да бъдат оценени като годни, а техните права са предмет на съответните ограничения.

б)

Заявителите, които нямат задоволителна функция на мускулно-скелетната система, позволяваща безопасно упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност, се оценяват като негодни. Все пак, когато функцията на мускулно-скелетната им система е задоволителна с оглед на безопасното упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност на определен тип въздухоплавателно средство, което може да се докаже при необходимост чрез медицински тест в рейсови условия или на полетен тренажор, заявителите могат да бъдат оценени като годни, а техните права са предмет на съответните ограничения.

в)

При възникване на съмнения в контекста на оценяването, посочено в букви а) и б), заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган, а заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2 се оценяват след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.055   Психично здраве

а)

При авиомедицинския преглед за първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1 се извършва разширена оценка на психичното здраве.

б)

При авиомедицинския преглед за първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1 се извършва проверка за наркотици и алкохол.

в)

Заявители с психично заболяване или разстройство на поведението, дължащо се на употреба или злоупотреба с алкохол или други психоактивни вещества, се оценяват като негодни до възстановяване и преодоляване на зависимостта от употребата или злоупотребата с психоактивни вещества, както и след извършване на психиатрична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат, след успешно лечение.

г)

Заявители, които имат клинична диагноза или документирана медицинска история за някое от следните психиатрични състояния, се подлагат на психиатрична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат, преди да могат да бъдат оценени като годни:

(1)

разстройство на настроението;

(2)

невротично разстройство;

(3)

разстройство на личността;

(4)

психично заболяване или разстройство на поведението;

(5)

злоупотреба с психоактивно вещество.

д)

Заявители, които имат документирана медицинска история на еднократен или многократни актове на умишлено самонараняване или опит за самоубийство, се оценяват като негодни. След извършване на психиатрична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат обаче те могат да бъдат оценени като годни.

е)

Авиомедицинска оценка

(1)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат някое от състоянията, посочени в букви в), г) или д), се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

(2)

Медицинската годност на заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2, които имат някое от състоянията, посочени в букви в), г) или д), се оценява след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

ж)

Заявители, които имат документирана медицинска история или клинично диагностицирани шизофрения, шизотипно или налудно разстройство, се оценяват като негодни.

MED.B.065   Неврология

а)

Заявители, които имат клинична диагноза или документирана медицинска история за някое от следните медицински състояния, се оценяват като негодни:

(1)

епилепсия, освен в случаите, посочени в буква б), параграфи 1 и 2;

(2)

повтарящи се нарушения на съзнанието с неизяснена етиология.

б)

Заявители, които имат клинична диагноза или документирана медицинска история за някое от следните медицински състояния, се подлагат на допълнителна оценка, преди да могат да бъдат оценени като годни:

(1)

епилепсия без рецидиви след навършване на 5-годишна възраст;

(2)

епилепсия без рецидиви и напълно прекратено лечение за период от повече от 10 години;

(3)

епилептиформни ЕЕГ аномалии и фокални бавни вълни;

(4)

прогресивно или непрогресивно заболяване на нервната система;

(5)

възпалително заболяване на централната или периферната нервна система;

(6)

мигрена;

(7)

еднократен епизод на нарушение на съзнанието с неизяснена етиология;

(8)

загуба на съзнание след нараняване на главата;

(9)

проникваща травма на мозъка;

(10)

увреждане на гръбначномозъчни или периферни нерви;

(11)

разстройства на нервната система, дължащи се на съдова недостатъчност, включително хеморагични и исхемични състояния.

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган. Медицинската годност на заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2 се оценява след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.070   Зрение

а)

Преглед

(1)

За свидетелства за медицинска годност Клас 1:

i)

в рамките на първоначалния преглед, както и при наличие на клинични показания и периодично, се извършва разширен очен преглед в зависимост от рефракцията и функционалното състояние на очите;

ii)

рутинен очен преглед се извършва като част от всички прегледи за потвърждаване на валидността и подновяване.

(2)

За свидетелства за медицинска годност Клас 2:

i)

рутинен очен преглед се извършва като част от първоначалния преглед, както и от всички прегледи за потвърждаване на валидността и подновяване;

ii)

разширен очен преглед се извършва при наличие на клинични показания.

б)

Зрителна острота

(1)

За свидетелства за медицинска годност Клас 1:

i)

Зрителната острота на далечно виждане, със или без корекция, трябва да бъде 6/9 (0,7) или по-голяма поотделно във всяко око, а зрителната острота в двете очи трябва да бъде 6/6 (1,0) или по-голяма.

ii)

При първоначалния преглед заявителите, които са с нарушение на зрението в едното око, се оценяват като негодни.

iii)

При прегледите за потвърждаване на валидността или подновяване, независимо от буква б), параграф 1, подточка i), заявители с придобито нарушение на зрението в едното око или с придобито монокулярно зрение се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган и могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена офталмологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат.

(2)

За свидетелства за медицинска годност Клас 2:

i)

Зрителната острота на далечно виждане, със или без корекция, трябва да бъде 6/12 (0,5) или по-голяма поотделно във всяко око, а зрителната острота в двете очи трябва да бъде 6/9 (0,7) или по-голяма.

ii)

Независимо от буква б), параграф 2, подточка i), заявители с нарушение на зрението в едното око или с монокулярно зрение могат да бъдат оценени като годни след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган, ако им бъде извършена офталмологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат.

(3)

Заявителите трябва да могат да четат карта N5 или еквивалентна на разстояние 30—50 cm и карта N14 или еквивалентна на разстояние 100 cm, с корекция при необходимост.

в)

Рефрактивна грешка и анизометропия

(1)

Заявители с рефрактивни грешки или анизометропия могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена офталмологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат.

(2)

Независимо от буква в), параграф 1, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат някое от следните медицински състояния, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган и могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена офталмологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат:

i)

миопия над – 6,0 диоптъра;

ii)

астигматизъм над 2,0 диоптъра;

iii)

анизометропия над 2,0 диоптъра.

(3)

Независимо от буква в), параграф 1, заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1, които имат хиперметропия над + 5,0 диоптъра, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган и могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена офталмологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат, при условие че са налице адекватни фузионни резерви, нормално вътреочно налягане и предкамерни ъгли и не е налице сериозна патология. Независимо от буква б), параграф 1, подточка i), коригираната зрителна острота във всяко око трябва да бъде 6/6 или по-голяма.

(4)

Заявителите с клинично диагностициран кератоконус могат да бъдат оценени като годни, ако им бъде извършена оценка от офталмолог със задоволителен резултат. Такива заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

г)

Бинокулярно зрение

(1)

Заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се оценяват като негодни, ако нямат нормално бинокулярно зрение и това медицинско състояние е вероятно да застраши безопасното упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност, като бъдат взети предвид всички подходящи мерки за корекция, където е приложимо.

(2)

Заявители с диплопия се оценяват като негодни.

д)

Зрително поле

Заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се оценяват като негодни, ако нямат нормално зрително поле и това медицинско състояние е вероятно да застраши безопасното упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност, като бъдат взети предвид всички подходящи мерки за корекция, където е приложимо.

е)

Очни операции

Заявители, които са били подложени на очна операция, се оценяват като негодни. След пълното възстановяване на зрителната им функция и след извършване на офталмологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат, те могат да бъдат оценени като годни.

ж)

Очила и контактни лещи

(1)

Ако се постига задоволителна зрителна функция само с използване на средства за корекция на зрението, очилата или контактните лещи трябва да осигуряват оптимална зрителна функция, да са добре поносими и подходящи за авиационни цели.

(2)

Не повече от един чифт очила трябва да бъдат използвани за покриване на изискванията относно зрението при упражняване на правата по приложимото (приложимите) свидетелство(а) за летателна правоспособност.

(3)

За далечно виждане трябва да се носят очила или контактни лещи при упражняване на правата по приложимото (приложимите) свидетелство(а) за летателна правоспособност.

(4)

За близко виждане трябва да е на разположение чифт очила при упражняване на правата по приложимото (приложимите) свидетелство(а) за летателна правоспособност.

(5)

Резервен чифт очила със сходна корекция, за близко или далечно виждане, според случая, трябва винаги да е на разположение за незабавно ползване при упражняване на правата по приложимото (приложимите) свидетелство(а) за летателна правоспособност.

(6)

Ако при упражняване на правата по приложимото (приложимите) свидетелство(а) за летателна правоспособност се използват контактни лещи, те трябва да са за далечно виждане, монофокални, неоцветени и да са добре поносими.

(7)

Заявители с голяма рефрактивна грешка трябва да използват контактни лещи или стъкла за очила с висок индекс.

(8)

Не трябва да се използват ортокератологични лещи.

MED.B.075   Цветово възприятие

а)

Заявителите се оценяват като негодни, ако те не са в състояние да докажат способността си да възприемат без затруднения цветовете, необходими за безопасното упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност.

б)

Преглед и оценка

(1)

Заявителите се подлагат на теста на Ишихара при първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност. Заявителите, които преминат теста, могат да бъдат оценени като годни.

(2)

За свидетелства за медицинска годност Клас 1:

i)

Заявителите, които не са издържали теста на Ишихара, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган и се подлагат на допълнителни тестове на цветовото възприятие, за да се установи дали те имат безопасно цветово възприятие.

ii)

Заявителите трябва да са с нормално трихромно зрение или да имат безопасно цветово възприятие.

iii)

Заявителите, които не са издържали допълнителните тестове за цветово възприятие, се оценяват като негодни.

(3)

За свидетелства за медицинска годност Клас 2:

i)

Заявителите, които не са издържали теста на Ишихара, се подлагат на допълнителни тестове на цветовото възприятие, за да се установи дали имат безопасно цветово възприятие.

ii)

Правата по приложимото свидетелство за летателна правоспособност на заявители, които нямат задоволително възприятие на цветовете, се ограничават само до пилотиране през деня.

MED.B.080   Оториноларингология (ENT)

а)

Преглед

(1)

Слухът на заявителите трябва да се тества при всички прегледи.

i)

За свидетелства за медицинска годност Клас 1 и Клас 2, когато към свидетелството за летателна правоспособност трябва да се добави квалификация за полети по прибори или за полети по прибори по маршрут, слухът се тества посредством аудиометрия с чисти тонове при първоначалния преглед, а след това на всеки 5 години до навършване на 40-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност и на всеки 2 години след това.

ii)

При изследването с аудиометър с чисти тонове заявителите, които искат първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност, не трябва да имат загуба на слух, надвишаваща 35 dB при всяка от следните честоти: 500, 1 000 или 2 000 Hz, или надвишаваща 50 dB при честота 3 000 Hz, във всяко ухо поотделно. Заявителите, които искат потвърждаване на валидността или подновяване и имат по-голяма загуба на слух, трябва да докажат, че притежават задоволителна слухова функция.

(2)

Разширен преглед на ушите, носа и гърлото се извършва при първоначалното издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1 и периодично след това при наличие на клинични показания.

б)

Заявители с някое от следните медицински състояния се подлагат на допълнителен преглед, за да се установи, че медицинското състояние не влияе върху безопасното упражняване на правата по приложимото (приложимите) свидетелство(а) за летателна правоспособност:

(1)

намален слух;

(2)

активен патологичен процес във вътрешното или средното ухо;

(3)

незараснала перфорация или дисфункция на тъпанчевата(ите) мембрана(и);

(4)

дисфункция на Евстахиевата(ите) тръба(и);

(5)

нарушения на вестибуларната функция;

(6)

значително стесняване на носните проходи;

(7)

дисфункция на синусите;

(8)

значителна малформация или значителна инфекция на устната кухина или горните дихателни пътища;

(9)

значително разстройство на говора или гласа;

(10)

усложнения след операция на вътрешното или средното ухо.

в)

Авиомедицинска оценка

(1)

Заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1, диагностицирани с някое от медицинските състояния, посочени в буква б), параграфи 1, 4 и 5, се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган.

(2)

Медицинската годност на заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2, които имат някое от медицинските състояния, посочени в буква б), параграфи 4 и 5, се оценява след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

(3)

Медицинската годност на заявителите за свидетелство за медицинска годност Клас 2, към чието свидетелството за летателна правоспособност трябва да се добави квалификация за полети по прибори или за полети по прибори по маршрут, които са с медицинското състояние, посочено в буква б), параграф 1, се оценява след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

MED.B.085   Дерматология

Заявителите се оценяват като негодни, когато имат трайно дерматологично състояние, което има вероятност да застраши безопасното упражняване на правата по свидетелството за летателна правоспособност.

MED.B.090   Онкология

а)

Преди по-нататъшно разглеждане на техните заявления, заявителите с първично или вторично злокачествено заболяване се подлагат на онкологична оценка, която трябва да приключи със задоволителен резултат. Такива заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 1 се насочват към медицинския оценител на лицензиращия орган. Такива заявители за свидетелство за медицинска годност Клас 2 се оценяват след съгласуване с медицинския оценител на лицензиращия орган.

б)

Заявителите, които имат документирана медицинска история или клинична диагноза за вътречерепен злокачествен тумор, се оценяват като негодни.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания относно свидетелствата за медицинска годност за LAPL

MED.B.095   Медицински преглед и оценка на заявители за свидетелства за медицинска годност за LAPL

а)

Заявител, искащ издаване на свидетелство за медицинска годност за LAPL, се оценява въз основа на най-добрата авиомедицинска практика.

б)

Специално внимание се отделя на пълната медицинска история на заявителя.

в)

Първоначалната оценка, всички последващи оценки след навършване на 50-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност, както и оценките в случаи, когато медицинската история на заявителя не е на разположение на преглеждащия, включват най-малко всички долупосочени елементи:

(1)

клиничен преглед;

(2)

измерване на кръвното налагане;

(3)

изследване на урина;

(4)

зрение;

(5)

слух.

г)

След първоначалната оценка, последващите оценки до навършване на 50-годишна възраст от притежателя на свидетелството за летателна правоспособност включват най-малко следните два елемента:

(1)

оценка на медицинската история на притежателя на LAPL;

(2)

елементите, посочени в буква в), които се считат за необходими от авиомедицинския център, авиомедицинския експерт или общопрактикуващия лекар, в съответствие с най-добрата авиомедицинска практика.“;

2)

Подчаст Г се заменя със следното:

„ПОДЧАСТ Г

АВИОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

РАЗДЕЛ 1

Авиомедицински експерти

MED.D.001   Права

а)

Правата на притежателите на свидетелства за авиомедицински експерти (AME) включват издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност Клас 2 и свидетелства за медицинска годност за LAPL, както и извършване на съответните медицински прегледи и оценки.

б)

Притежателите на свидетелства за авиомедицински експерти могат да кандидатстват за разширяване на своите права с възможността да провеждат медицински прегледи за потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност Клас 1, ако отговарят на изискванията по точка MED.D.015.

в)

Посочените в букви а) и б) права на притежателите на свидетелства за авиомедицински експерти включват права за провеждане на авиомедицински прегледи и оценки на членове на кабинния екипаж, както и за предоставяне на съответните медицински заключения за членове на кабинния екипаж, според случая, в съответствие с настоящото приложение (част MED).

г)

Обхватът на правата на притежателя на свидетелство за авиомедицински експерт и евентуалните условия за упражняването им се посочват в свидетелството.

д)

Притежателите на свидетелства за авиомедицински експерти трябва по всяко време да притежават не повече от едно свидетелство за авиомедицински експерт, издадено в съответствие с настоящия регламент.

е)

Притежателите на свидетелства за авиомедицински експерти не могат да извършват авиомедицински прегледи и оценки в държава членка, различна от държавата членка, която е издала техните свидетелства за авиомедицински експерти, освен ако са изпълнени следните условия:

(1)

предоставен им е достъп в другата съответна държава членка за упражняване на професионална дейност като лекар специалист;

(2)

уведомили са компетентния орган на другата държава членка за намерението си да извършват авиомедицински прегледи и оценки, както и да издават свидетелства за медицинска годност в обхвата на предоставените им права като авиомедицински експерти;

(3)

получили са инструктаж от компетентния орган на другата държава членка.

MED.D.005   Заявление

а)

Заявление за издаване на свидетелство за авиомедицински експерт или за разширяване на правата по свидетелство за авиомедицински експерт се подава във форма и по начин, определени от компетентния орган.

б)

Заявителите за свидетелство за авиомедицински експерт предоставят на компетентния орган:

(1)

своите лични данни и служебен адрес;

(2)

документи, които доказват, че те отговарят на изискванията по точка MED.D.010, включително доказателство за успешно завършен курс на обучение по авиационна медицина, съответстващ на правата, за които кандидатстват;

(3)

писмена декларация, че след издаване на свидетелството за авиомедицински специалист, авиомедицинският експерт ще издава свидетелства за медицинска годност въз основа на изискванията, определени в настоящия регламент.

в)

Когато авиомедицинският експерт извършва авиомедицински прегледи на повече от един адрес, той предоставя на компетентния орган необходимата информация относно всички места, на които практикува, и относно материалните средства, с които практикува.

MED.D.010   Изисквания относно издаването на свидетелство за авиомедицински експерт

На заявителите се издава свидетелство за авиомедицински експерт, ако те отговарят едновременно на следните условия:

а)

да притежават необходимата квалификация и лиценз за лекарска практика и да разполагат с доказателство за завършено специализирано медицинско обучение;

б)

да са завършили успешно основен курс за обучение по авиационна медицина, включително практическо обучение по методите за извършване на прегледи и авиомедицински оценки;

в)

да са доказали пред компетентния орган, че:

(1)

разполагат с подходящи материални средства, процедури, документация и функциониращо оборудване, които могат да се използват за извършване на авиомедицински прегледи;

(2)

разполагат с необходимите процедури и условия за опазване на лекарската тайна.

MED.D.011   Права на притежателите на свидетелство за авиомедицински експерт

Чрез издаването на свидетелство за авиомедицински експерт на притежателя му се предоставят права за първоначално издаване, потвърждаване и подновяване на валидността на всички от изброените по-долу свидетелства:

а)

свидетелства за медицинска годност Клас 2;

б)

свидетелства за медицинска годност за LAPL;

в)

медицински заключения за членове на кабинния екипаж.

MED.D.015   Изисквания относно разширяването на правата

На заявителите се издава свидетелство на авиомедицински експерт, разширяващо правата им, включвайки правата да потвърждават валидността и да подновяват свидетелства за медицинска годност Клас 1, ако те отговарят едновременно на следните условия:

а)

да притежават валидно свидетелство за авиомедицински експерт;

б)

да са извършили не по-малко от 30 прегледа за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност Клас 2 или еквивалентни за период, не по-дълъг от 3 години преди подаването на заявлението;

в)

да са завършили успешно разширен курс за обучение по авиационна медицина, включително практическо обучение по методите за извършване на прегледи и авиомедицински оценки;

г)

да са завършили успешно практическо обучение с продължителност от поне 2 дни — към авиомедицински център или под надзора на компетентния орган.

MED.D.020   Курсове за обучение по авиационна медицина

а)

Курсовете за обучение по авиационна медицина, посочени в точка MED.D.010, буква б) и точка MED.D.015, буква в), се предоставят само след предварително одобрение от компетентния орган на държавата членка, където е основното място на дейност на организацията за обучение. За да получи такова одобрение, организацията за обучение трябва да докаже, че учебната програма на курса отговаря на целта на обучението да се придобие необходимата компетентност и че лицата, отговарящи за провеждането на обучението, притежават адекватни знания и опит.

б)

С изключение на курсовете за опреснително обучение, курсовете приключват с писмен изпит по предметите, включени в съдържанието на курса.

в)

Организацията за обучение издава свидетелство за успешно завършен курс на участниците, които са издържали успешно изпита.

MED.D.025   Промени, засягащи свидетелството за авиомедицински експерт

а)

Притежателите на свидетелство за авиомедицински експерт уведомяват своевременно компетентния орган за следните обстоятелства, които биха могли да засегнат тяхното свидетелство за авиомедицински експерт:

(1)

по отношение на авиомедицинския експерт е предприето дисциплинарно производство или разследване от лекарски регулаторен орган;

(2)

настъпили са промени по отношение на условията, при които е издадено свидетелството, включително в съдържанието на приложените към заявлението декларации;

(3)

притежателят вече не отговаря на изискванията за издаване на свидетелство за авиомедицински експерт;

(4)

промяна на мястото (местата) на дейност или адреса за кореспонденция на авиомедицинския експерт.

б)

Неизпълнението на задължението за уведомяване на компетентния орган в съответствие с буква а) е основание за спиране на действието или за отнемане на свидетелството за авиомедицински експерт в съответствие с точка ARA.MED.250 от приложение II (част ARA).

MED.D.030   Валидност на свидетелствата за авиомедицински експерти

Свидетелството за авиомедицински експерт се издава за срок от 3 години, освен ако компетентният орган реши да съкрати този срок при надлежно обосновани причини, свързани с конкретния случай.

При подаване на заявление от притежателя, свидетелството:

а)

се потвърждава, при условие че притежателят:

1)

продължава да отговаря на общите условия за лекарска практика и поддържа валиден своя лиценз за лекарска практика;

2)

е преминал опреснителен курс по авиационна медицина през последните 3 години;

3)

е извършвал не по-малко от 10 авиомедицински прегледа или еквивалентни всяка година;

4)

продължава да отговаря на условията, при които е издадено свидетелството;

5)

упражнява правата си в съответствие с изискванията на настоящото приложение (част MED);

6)

доказал е, че поддържа своята авиомедицинска компетентност в съответствие с процедурата, определена от компетентния орган.

б)

се подновява, ако притежателят отговаря на условията за потвърждаване на валидността, определени в буква а), или отговаря едновременно на следните условия:

1)

продължава да отговаря на общите условия за лекарска практика и поддържа валиден своя лиценз за лекарска практика;

2)

е преминал опреснителен курс по авиационна медицина през предходната година;

3)

е завършил успешно практическо обучение през предходната година към авиомедицински център или под надзора на компетентния орган;

4)

продължава да отговаря на изискванията на точка MED.D.010;

5)

доказал е, че поддържа своята авиомедицинска компетентност в съответствие с процедурата, определена от компетентния орган.

РАЗДЕЛ 2

Общопрактикуващи лекари

MED.D.035   Изисквания към общопрактикуващите лекари

Oбщопрактикуващите лекари (GMP) могат да изпълняват функциите на авиомедицински експерти с цел издаване на свидетелства за медицинска годност за LAPL, ако те отговарят едновременно на следните условия:

а)

извършват своята дейност в държава членка, където общопрактикуващият лекар разполага с достъп до пълните медицински данни на заявителите;

б)

извършват своята дейност в съответствие с всички допълнителни изисквания, предвидени в националното законодателство на държавата членка на техния компетентен орган;

в)

притежават необходимата квалификация и лиценз за лекарска практика в съответствие с националното законодателство на държавата членка на техния компетентен орган;

г)

уведомили са компетентния орган преди да започнат дейността си.

РАЗДЕЛ 3

Специалисти по трудова медицина

MED.D.040   Изисквания към специалистите по трудова медицина

В държавите членки, в които компетентният орган се е уверил, че изискванията на националната система за здравеопазване, приложими за специалистите по трудова медицина (OHMP), са такива, че гарантират спазване на изискванията на настоящото приложение (част MED), приложими за OHMP, OHMP могат да извършват авиомедицински оценки на членове на кабинния екипаж, при условие че:

а)

притежават необходимата квалификация и лиценз за лекарска практика, както и квалификация по трудова медицина;

б)

работната среда по време на полет и задълженията на кабинния екипаж, свързани с безопасността, са били част от учебната програма на курса им по трудова медицина или от друго обучение или практически опит;

в)

са уведомили компетентния орган преди да започнат дейността си.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение VI, раздел I, подчаст MED на Регламент (ЕС) № 1178/2011 се добавя следната точка:

„ARA.MED.160   Обмен на информация относно свидетелствата за медицинска годност посредством централизирано хранилище

а)

Агенцията създава и управлява централизирано хранилище — европейското хранилище за авиомедицински данни (EAMR).

б)

За целите на медицинското освидетелстване и надзор над заявители и притежатели на свидетелства за медицинска годност Клас 1 и за надзора над авиомедицинските експерти и авиомедицинските центрове, лицата, посочени в буква в), обменят следната информация посредством европейското хранилище за авиомедицински данни:

(1)

основни данни на заявителя или притежателя на свидетелство за медицинска годност Клас 1: лицензиращ орган; име и фамилия; дата на раждане; гражданство; адрес за електронна кореспонденция и номер на един или повече документи за самоличност (лична карта или паспорт), както е посочено от заявителя;

(2)

данни за свидетелството за медицинска годност: дата на медицинския преглед или, ако същият не е приключил, дата на започване на медицинския преглед; дати на издаване и на изтичане на срока на валидност на свидетелството за медицинска годност Клас 1; място на извършване на прегледа; наложени ограничения; статут на съответното свидетелство (ново, издадено, със спряно действие или отнето); уникален референтен номер на медицинския оценител на лицензиращия орган, авиомедицинския експерт или авиомедицинския център, който издава това свидетелство, както и на компетентния орган.

в)

За целите на буква б) следните лица имат достъп до европейското хранилище за авиомедицински данни и до съдържимата в него информация:

(1)

медицинските оценители на лицензиращия орган на заявителя или притежателя на свидетелство за медицинска годност Клас 1, както и всеки друг надлежно оправомощен персонал на посочения орган, който отговаря за създаването или обработването на досието на съответния заявител или притежател на свидетелство, съгласно изискванията на настоящия регламент;

(2)

авиомедицинските експерти и всеки надлежно оправомощен персонал на авиомедицинските центрове, до които съответният заявител или притежател на свидетелство е подал декларация в съответствие с точка MED.A.035, буква б), параграф 2;

(3)

всеки надлежно оправомощен персонал на компетентния орган, който отговаря за надзора върху авиомедицинските експерти или авиомедицинските центрове, които извършват авиомедицински оценки на съответните заявители или притежатели на свидетелства.

В допълнение, Агенцията и компетентните национални органи могат да предоставят достъп до европейското хранилище за авиомедицински данни и до съдържимата в него информация на други лица, когато това е необходимо с цел гарантиране на доброто функциониране на хранилището, по-специално с оглед на неговото техническо обслужване. В такива случаи Агенцията или съответните компетентни национални органи гарантират, че въпросните лица са надлежно оправомощени и квалифицирани, че техният достъп се свежда до необходимото за целите, за които той е бил предоставен, и че лицата са преминали предварително обучение за приложимото законодателство за защита на личните данни и свързаните с това предпазни мерки. Когато компетентният орган предоставя такъв достъп на дадено лице, той уведомява предварително Агенцията за това.

г)

Лицензиращите органи, авиомедицинските експерти и авиомедицинските центрове, посочени в буква в), всеки път, незабавно след извършване на преглед на заявител или притежател на свидетелство за медицинска годност Клас 1, вписват данните, посочени в буква б), в европейското хранилище за авиомедицински данни или актуализират тези данни, според случая.

д)

Ако данните представляват лични данни по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 45/2001 (1), всеки път, когато вписват или актуализират тези данни, те информират предварително за това заявителя или притежателя на свидетелството за медицинска годност Клас 1.

е)

Агенцията гарантира целостта и сигурността на европейското хранилище за авиомедицински данни, както и на съдържимата в него информация чрез подходяща информационно-технологична инфраструктура. След съгласуване с компетентните национални органи, Агенцията установява и прилага протоколите и технологичните мерки, необходими за гарантиране, че всеки достъп до европейското хранилище за авиомедицински данни, както и на съдържимата в него информация е законосъобразен и сигурен.

ж)

Агенцията гарантира, че всяка информация, съдържаща се в европейското хранилище за авиомедицински данни, бива заличена след изтичане на десетгодишен срок. Този срок се изчислява от датата на изтичане на валидността на последното свидетелство за медицинска годност Клас 1, издадено на съответния заявител или притежател на свидетелство за медицинска годност, или от датата на последното вписване или актуализиране на данни по отношение на съответния заявител или притежател на свидетелство за медицинска годност, в зависимост от това коя дата е по-късна.

з)

Агенцията гарантира, че заявителите или притежателите на свидетелства за медицинска годност Клас 1 имат достъп до цялата информация, свързана с тях, която се съдържа в европейското хранилище за авиомедицински данни, и че те са информирани, че могат да поискат тази информация да бъде поправена или заличена. Лицензиращите органи правят оценка на подобни искания и, ако считат, че съответната информация е невярна или не е необходима за целите, посочени в буква б), гарантират, че информацията бива поправена или заличена.“


(1)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


Top