Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0008

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/8 на Комисията от 3 януари 2019 година за разрешаване на употребата на хидроксианалог на метионина и неговата калциева сол като фуражна добавка за всички видове животни (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/8745

OJ L 2, 4.1.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/8/oj

4.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 2/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/8 НА КОМИСИЯТА

от 3 януари 2019 година

за разрешаване на употребата на хидроксианалог на метионина и неговата калциева сол като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на хидроксианалог на метионина и неговата калциева сол като фуражна добавка за всички видове животни. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на хидроксианалога на метионина и неговата калциева сол като фуражна добавка за всички видове животни, която да се класифицира в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 20 февруари 2018 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба хидроксианалогът на метионина и неговата калциева сол не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда.

(5)

Органът също така стигна до заключението, че добавката е ефикасен източник на метионин за всички видове животни и че макар разграждането на добавката в търбуха на преживните животни да е по-ниско от това на DL-метионина, добавката следва да бъде защитена от разграждане в търбуха.

(6)

Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(7)

При оценката на добавката беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочената добавка следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2018; 16(3):5198.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и аналози“

3c310

Хидроксианалог на метионина и неговата калциева сол

Състав на добавката:

Препарат от хидроксианалог на метионина и неговата калциева сол, с минимално съдържание на хидроксианалог на метионин 88 % и минимално съдържание на калций 8 %.

Характеристика на активните вещества:

Хидроксианалог на метионина:

 

Наименование по IUPAC: 2-хидрокси-4-(метилтио)бутанова киселина

CAS № 583-91-5

Химична формула: C5H10O3S

Калциева сол на хидроксианалога на метионина:

 

Наименование по IUPAC: Калциева сол на 2-хидрокси-4-(метилтио)бутанова киселина

CAS № 4857-44-7

Химична формула: (C5H9O3S)2Ca

Метод за анализ  (1):

За определяне на хидроксианалог на метионина в добавките:

Титриметрия, потенциометрично титруване след окислително-редукционна реакция.

За определяне на хидроксианалог на метионина в премикси, комбинирани фуражи и фуражни материали:

Високоефективна течна хроматография и фотометрично детектиране (HPLC-UV)

За определяне на общото съдържание на калций в добавката:

атомноабсорбционна спектрометрия, AAS (EN ISO 6869); или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма, ICP-AES (EN 15510); или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане, ICP-AES (EN 15621).

Всички видове животни

1.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове от употребата им, и по-специално предвид факта, че тя е корозивна за кожата и очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазни очила и ръкавици.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Задължително обозначаване върху етикета на добавката и премикса: съдържание на хидроксианалог на метионина.

4.

При етикетирането на фуражните суровини и комбинираните фуражи, в които е включена добавката, в списъка на добавките се включва информация относно:

наименованието на добавката,

добавеното количество хидроксианалог на метионина.

24 януари 2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top