EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2177

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (текст от значение за ЕИП)

PE/76/2019/REV/1

OJ L 334, 27.12.2019, p. 155–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj

27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/155


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/2177 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 декември 2019 година

за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) се създава регулаторна рамка за доставчиците на услуги за докладване на данни (ДУДД) и се въвеждат изисквания доставчикът на услуги за докладване на данни след сключването на сделките да бъде лицензиран като одобрен механизъм за публикуване (ОМП). Освен това съгласно Директива 2014/65/ЕС доставчикът на консолидирани данни (ДКД) е задължен да предлага консолидирани данни за търговията, които обхващат всички сделки с капиталови и с некапиталови инструменти в целия Съюз. С Директива 2014/65/ЕС се въвеждат и официални изисквания относно каналите за докладване на сделки пред компетентните органи, съгласно които докладващата от името на инвестиционни посредници трета страна следва да бъде лицензирана като одобрен механизъм за докладване (ОМД).

(2)

Качеството на данните за търговията, както и на тяхното обработване и предоставяне, включително в трансграничен контекст, е от първостепенно значение за постигането на основната цел на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5), а именно осигуряване на повече прозрачност на финансовите пазари. Наличието на точни данни за търговията дава възможност на ползвателите да придобият цялостна представа за търговията на финансовите пазари в целия Съюз, а на компетентните органи — точна и изчерпателна информация за съответните сделки. Предвид трансграничното измерение при обработката на данните, ползите от обединяването на компетенции, свързани с данните, включително възможните икономии от мащаба, и отрицателното въздействие на евентуалните различия в надзорните практики както върху качеството на данните за търговията, така и върху задачите на ДУДД, е целесъобразно функциите по лицензиране на ДУДД и надзорът върху тях, както и правомощията по събирането на данни, да бъдат прехвърлени от компетентните органи към Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6) (ЕОЦКП), с изключение на тези ОМД или ОМП, които се ползват от дерогация по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014.

(3)

За да се осигури последователност при прехвърлянето на тези правомощия, е целесъобразно разпоредбите в Директива 2014/65/ЕС, отнасящи се до оперативните изисквания за ДУДД и правомощията на компетентните органи по отношение на ДУДД, да се заличат и да се въведат в Регламент (ЕС) № 600/2014.

(4)

Прехвърлянето на правомощията по лицензирането и надзора на ДУДД, освен по отношение на ОМП или ОМД, които се ползват от дерогация по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014, към ЕОЦКП е в съответствие със задачите на ЕОЦКП. По-конкретно, прехвърлянето на правомощията за събиране на данни, лицензиране и надзор от компетентните органи към ЕОЦКП ще послужи за целите и на други задачи на ЕОЦКП, поверени му съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014, като например наблюдение на пазара, правомощия за временна намеса и за управление на позиции и ще гарантира спазването на изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките.

(5)

В Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) се предвижда, че съгласно рисково ориентирания подход за капиталовото изискване за платежоспособност е възможно при определени обстоятелства застрахователните и презастрахователните предприятия и групи да използват вътрешни модели за изчисляването на това изискване вместо стандартната формула.

(6)

Директива 2009/138/ЕО предвижда национален компонент на корекцията за променливост. С оглед да се гарантира, че този национален компонент ефективно смекчава последствията от прекомерни спредове на облигации в съответната държава, следва да се определи подходящ праг за коригирания спрямо риска спред на държавата за активирането на националния компонент.

(7)

С оглед на увеличените трансгранични застрахователни дейности е необходимо да се засили последователното прилагане на правото на Съюза в случаите на трансгранична дейност, особено на ранен етап. За тази цел следва да се укрепят обменът на информация и сътрудничеството между надзорните органи и Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (8)(ЕОЗППО). По-специално, следва да се предвидят изисквания за уведомяване в случай на значителна трансгранична застрахователна дейност или кризисна ситуация, както и условия за създаване на платформи за сътрудничество, когато планираната трансгранична застрахователна дейност е значителна. Тази значителна трансгранична застрахователна дейност следва да бъде оценявана от гледна точка на годишните брутни записани премии в приемащата държава членка спрямо общите годишни брутни записани премии на застрахователното дружество, от гледна точка на въздействието върху защитата на притежателите на застрахователни полици в приемащата държава членка, както и по отношение на въздействието на клона или дейността на съответното застрахователно дружество върху пазара на приемащата държава членка от гледна точка на свободата на предоставяне на услуги. Платформите за сътрудничество са ефективен инструмент за постигане на по-засилено и навременно сътрудничество между надзорните органи и следователно за укрепване на защитата на потребителите. Въпреки това, решенията за лицензиране, надзор и правоприлагане са и остават в рамките на компетентността на надзорния орган на държавата членка по произход.

(8)

Когато трансграничните застрахователни дейности са значителни по отношение на пазара на приемащата държава членка и налагат тясно сътрудничество между надзорните органи на приемащата държава и на държавата по произход, особено когато има риск даден застраховател да изпадне във финансови затруднения, което може да породи вреда за притежателите на полици и за трети страни, ЕОЗППО следва да създаде и координира платформи за сътрудничество.

(9)

С цел да се вземе предвид обстоятелството, че Комитетът на европейските надзорни органи в областта на застраховането и професионалните пенсии (CEIOPS) е заменен от ЕОЗППО, позоваванията на CEIOPS в Директива 2009/138/ЕО следва да бъдат заличени.

(10)

След измененията в Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (9), Европейският надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с посочения регламент (ЕБО), ще има нова роля при предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като последващи изменения трябва да бъдат внесени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (10).

(11)

Директиви 2009/138/ЕО, 2014/65/ЕС и (ЕС) 2015/849 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Настоящата директива се прилага към инвестиционни посредници, пазарни оператори, както и дружества от трети държави, предоставящи инвестиционни услуги или извършващи инвестиционни дейности чрез установяването на клон в Съюза.“;

б)

в параграф 2 буква г) се заличава;

2)

В член 4 параграф 1 се изменя, както следва:

a)

точки 36 и 37 се заменят със следното:

„36)

„ръководен орган“ означава орган или органи на инвестиционен посредник, пазарен оператор или доставчик на услуги за докладване на данни съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 36а от Регламент (ЕС) № 600/2014, назначени в съответствие с националното право, които разполагат с правомощия за определяне на стратегията, целите и цялостната политика на субекта, и които упражняват надзор и наблюдение на вземането на решения на управленско равнище и в които участват лицата, които действително управляват стопанската дейност на субекта.

Когато настоящата директива се позовава на ръководен орган и съгласно националното право управителните и контролните функции на ръководния орган са възложени на различни органи или различни членове на един орган, държавата членка определя отговорните органи или членове на ръководния орган в съответствие с националното си право, освен ако в настоящата директива не е указано друго;

37)

„висше ръководство“ означава физически лица, които имат изпълнителни функции в рамките на инвестиционен посредник, пазарен оператор или доставчик на услуги за докладване на данни съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 36а от Регламент (ЕС) № 600/2014 и са отговорни и подотчетни пред ръководния орган за текущото управление на субекта, включително за изпълнението на политиките относно предлагането на услуги и продукти на клиентите от посредника и неговия персонал;“;

б)

точки 52, 53, 54, точка 55, буква в) и точка 63 се заличават;

3)

В член 22 се добавя следната алинея:

„Държавите членки гарантират, че компетентните органи, когато тези органи отговарят за лицензирането и надзора на дейността на одобрен механизъм за публикуване (ОМП) съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 34 от Регламент (ЕС) № 600/2014 с дерогация в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент, или одобрен механизъм за докладване (ОМД) съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 36 от посочения регламент с дерогация в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент, извършват наблюдение на дейността на тези ОМП или ОМД с цел оценка на спазването на условията за извършване на дейност, предвидени в посочения Регламент. Държавите членки гарантират, че има подходящи мерки, които осигуряват възможност за компетентните органи да получават необходимата информация за оценка на изпълнението на тези задължения от ОМП и ОМД.“;

4)

Дял V се заличава;

5)

Член 70 се изменя, както следва:

a)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

в буква а) подточки xxxvii)—xxxx) се заличават;

ii)

в буква б) се вмъква следната подточка:

„xxa)

членове 27е, параграфи 1, 2 и 3, член 27ж, параграфи 1—5 и член 27и, параграфи 1—4, когато за ОМП или ОМД има дерогация в съответствие с член 2, параграф 3“;

б)

в параграф 4 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

член 5 или член 6, параграф 2 или член 34, 35, 39 или 44 от настоящата директива; или

б)

третото изречение от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 или член 11, параграф 1 от същия регламент и, когато за ОМП или ОМД има дерогация в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент, член 27б от посочения регламент.“;

в)

в параграф 6 буква в) се заменя със следното:

„в)

за инвестиционен посредник, за пазарен оператор, лицензиран да организира МСТ или ОСТ, или за регулиран пазар — отнемане или спиране на действието на лиценза на институцията в съответствие с членове 8 и 43 от настоящата директива и, когато за ОМП или ОМД има дерогация в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014, отнемане или спиране на действието на лиценза в съответствие с член 27д от посочения регламент;“;

6)

В член 71 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Когато публикуваната наказателноправна или административна санкция е наложена на инвестиционен посредник, пазарен оператор, кредитна институция във връзка с инвестиционни услуги и дейности или допълнителни услуги или клон на дружества от трети държави, лицензирани в съответствие с настоящата директива, или на ОМП или ОМД, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2014 и за който има дерогация в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент, ЕОЦКП отбелязва публикуваната санкция в съответния регистър.“;

7)

В член 77, параграф 1, първа алинея уводното изречение се заменя със следното:

„Държавите членки гарантират поне, че всяко лице, което е оправомощено по смисъла на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1), осъществяващо в инвестиционен посредник, на регулиран пазар, или в ОМП или ОМД, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2014, и за който има дерогация в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент, задачата, описана в член 34 от Директива 2013/34/ЕС или член 73 от Директива 2009/65/ЕО, или всяка друга определена със закон задача, има задължението своевременно да съобщава на компетентните органи всеки факт или решение относно това предприятие, с които това лице се е запознало при осъществяването на тази задача и които могат да:

(*1)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).“;"

8)

Член 89 се изменя, както следва:

a)

параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 2 юли 2014 г.;

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 или член 79, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

9)

В член 90 параграфи 2 и 3 се заличават;

10)

В член 93, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите членки прилагат тези мерки, считано от 3 януари 2018 г.“;

11)

В приложение I раздел Г се заличава.

Член 2

Изменения на Директива 2009/138/ЕО

Директива 2009/138/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 77г, параграф 4 първото изречение се заменя със следното:

„За всяка съответна държава корекцията за променливост към безрисковия лихвен процент, посочен в параграф 3, за валутата на съответната държава, преди прилагането на коефициента от 65%, се увеличава с разликата между коригирания спрямо риска спред на държавата и умножения по две коригиран спрямо риска валутен спред, когато тази разлика е положителна и коригираният спрямо риска спред на държавата е по-висок от 85 базисни пункта.“;

2)

В член 112, се вмъква следният параграф:

„3а.   Надзорните органи информират ЕОЗППО в съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 относно заявленията за използване или промяна на вътрешен модел. Пo искане на един или повече засегнати надзорни органи, ЕОЗППО може да предоставя техническа помощ, съгласно член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на надзорния орган или органи, поискали помощта, по отношение на решението относно заявлението.“;

3)

В дял I, глава VIII се вмъква следният раздел:

„Раздел 2A

Уведомяване и платформи за сътрудничество

Член 152а

Уведомяване

1.   Когато надзорният орган на държавата членка по произход възнамерява да лицензира застрахователно или презастрахователно предприятие, чиято програма за дейността указва, че част от неговите дейности ще се основава на свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване в друга държава членка, и тази програма за дейността указва също, че тези дейности вероятно ще бъдат от значение за пазара на приемащата държава членка, надзорният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЗППО и надзорния орган на съответната приемаща държава членка за това.

2.   Надзорният орган на държавата членка по произход, в допълнение към уведомлението по параграф 1, уведомява също ЕОЗППО и надзорния орган на съответната приемаща държава членка, в случай че установи влошаване на финансовото състояние или други нововъзникващи рискове, които са породени от застрахователно или презастрахователно предприятие, което извършва дейност, основана на свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване и които могат да имат значително трансгранично въздействие. Надзорният орган на приемащата държава членка може освен това да уведоми надзорния орган на съответната държава членка по произход, ако има сериозни и обосновани опасения във връзка със защитата на потребителите. Надзорните органи могат да отнесат въпроса към ЕОЗППО и да поискат неговото съдействие, в случай че не може да бъде постигнато двустранно решение.

3.   Уведомленията, посочени в параграфи 1 и 2, са достатъчно подробни, за да позволят извършването на подходяща преценка.

4.   Уведомленията, посочени в параграфи 1 и 2, не засягат мандата за упражняване на надзор на надзорните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка съгласно настоящата директива.

Член 152б

Платформи за сътрудничество

1)   ЕОЗППО може, в случай на обосновани опасения във връзка с отрицателни последици за титулярите на полици, по своя собствена инициатива или по искане на един или повече от компетентните надзорни органи, да създаде и да координира платформа за сътрудничество за укрепване на обмена на информация и за засилено сътрудничество между съответните надзорни органи, когато застрахователно или презастрахователно предприятие извършва или възнамерява да извършва дейности, които се основават на свободата на предоставяне на услуги или на свободата на установяване, и когато:

а)

тези дейности са от значение за пазара на приемащата държава членка;

б)

уведомлението от надзорния орган на държавата членка по произход е направено съгласно член 152а, параграф 2 във връзка с влошаване на финансовото състояние или други нововъзникващи рискове; или

в)

въпросът е отнесен към ЕОЗППО съгласно член 152а, параграф 2.

2.   Параграф 1 не засяга правото на съответните надзорни органи да създадат платформа за сътрудничество, когато всички те са съгласни с това.

3.   Създаването на платформа за сътрудничество съгласно параграфи 1 и 2 не засяга мандата за упражняване на надзор, предоставен на надзорните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка съгласно настоящата директива.

4.   Без да се засяга член 35 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, съответните надзорни органи предоставят своевременно по искане на ЕОЗППО цялата информация, която е необходима за правилното функциониране на платформата за сътрудничество.“;

4)

Член 231 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Органът за групов надзор без забавяне уведомява другите членове на колегиума на надзорните органи, включително ЕОЗППО, за получаването на заявлението и предоставя пълното заявление, включително представената от предприятието документация, на тези членове. Пo искане на един или повече засегнати надзорни органи ЕОЗППО може да предоставя техническа помощ съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на надзорния орган или органи, поискали помощта, по отношение на решението относно заявлението.“;

б)

в параграф 3, трета алинея първото изречение се заменя със следното:

„Ако ЕОЗППО не вземе решение, както е посочено във втората алинея от настоящия параграф в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.“;

5)

В член 237, параграф 3, трета алинея първото изречение се заменя със следното:

„Когато ЕОЗППО не вземе решение, както е посочено във втората алинея от настоящия параграф в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.“;

6)

В член 248, параграф 4 третата алинея се заличава.

Член 3

Изменения на Директива (ЕС) 2015/849

Директива (ЕС) 2015/849 се изменя, както следва:

1)

Член 6 се изменя, както следва:

a)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията предоставя посочения в параграф 1 доклад на разположение на държавите членки и на задължените субекти с цел да ги подпомогне при установяването, разбирането, управлението и ограничаването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за да даде възможност на други заинтересовани страни, включително националните законодателни органи, Европейския парламент, Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (*2) (ЕБО), и представители на звената на ЕС за финансово разузнаване (ЗФР), да разберат по-добре тези рискове. Докладите се оповестяват публично най-късно шест месеца след като са били предоставени на разположение на държавите членки, с изключение на тези елементи на докладите, в които се съдържа класифицирана информация.

(*2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стp. 12).“;"

б)

в параграф 5 второто изречение се заменя със следното:

„Впоследствие ЕБО представя становище на всеки две години.“;

2)

Член 7 се изменя, както следва:

a)

в параграф 2 второто изречение се заменя със следното:

„Наименованието на този орган или описанието на механизма се съобщават на Комисията, на ЕБО, както и на другите държави членки.“;

б)

в параграф 5 първото изречение се заменя със следното:

„5.   Държавите членки предоставят на Комисията, на ЕБО и на другите държави членки достъп до резултатите от своите оценки на риска, включително техните актуализации.“;

3)

В член 17 първото изречение се заменя със следното:

„До 26 юни 2017 г. ЕНО издават насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, предназначени за компетентните органи, за кредитните институции и финансовите институции, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и мерките, които трябва да бъдат взети, в случай че е целесъобразно да се вземат мерки за опростена комплексна проверка на клиента. От 1 януари 2020 г. ЕБО издава такива насоки, когато е целесъобразно.“;

4)

В член 18, параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.   До 26 юни 2017 г. ЕНО издават насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, предназначени за компетентните органи, кредитните институции и финансовите институции, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и мерките, които трябва да бъдат взети, в случай че е целесъобразно да се вземат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. От 1 януари 2020 г. ЕБО издава такива насоки, когато е целесъобразно.“;

5)

В член 41 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   По отношение на обработването на лични данни за целите на настоящата директива се прилагат регламенти (ЕС) 2016/679 (*3) и (ЕС) 2018/1725 (*4) на Европейския парламент и на Съвета.

(*3)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 1)."

(*4)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стp. 39).“;"

6)

Член 45 се изменя, както следва:

a)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите членки и ЕБО се информират взаимно за случаите, в които правото на трета държава не позволява провеждането на политиките и процедурите, изисквани съгласно параграф 1. В тези случаи могат да се предприемат координирани действия за намиране на решение. При преценката по въпроса кои трети държави не разрешават провеждането на политиките и процедурите, изисквани съгласно параграф 1, държавите членки и ЕБО вземат предвид всички правни ограничения, които могат да възпрепятстват правилното провеждане на тези политики и процедури, включително изискванията за опазване на тайна, защитата на личните данни и други предписания, ограничаващи обмена на информация, които може да са от значение за тази цел.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи вида на допълнителните мерки, посочени в параграф 5, както и минималните действия, които кредитните институции и финансовите институции трябва да предприемат, когато правото на третата държава не позволява изпълнението на мерките, изисквани съгласно параграфи 1 и 3.

ЕБО представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти до 26 декември 2016 г.“;

в)

параграф 10 се заменя със следното:

„10.   ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти по отношение на критериите за определяне на обстоятелствата, при които е целесъобразно да се определи централно звено за контакт по параграф 9, и функциите, които централните звена за контакт трябва да изпълняват.

ЕБО представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти до 26 юни 2017 г.“;

7)

Член 48 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1а, втора алинея третото изречение се заменя със следното:

„Финансовите надзорни органи на държавите членки служат и като звено за контакт с ЕБО.“;

б)

в параграф 10 първото изречение се заменя със следното:

„10.   До 26 юни 2017 г. ЕНО издават насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, предназначени за компетентните органи, относно характеристиките на основания на риска подход в рамките на надзорния процес и мерките, които трябва да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на отчитане на риска. От 1 януари 2020 г. ЕБО издава такива насоки, когато е целесъобразно.“;

8)

В глава VI, раздел 3, подраздел II заглавието се заменя със следното:

Сътрудничество с ЕБО“;

9)

Член 50 се заменя със следното:

„Член 50

Компетентните органи предоставят на ЕБО цялата информация, необходима за изпълнението на задълженията му по настоящата директива.“;

10)

Член 62 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки правят необходимото техните компетентни органи да информират ЕБО за всички административни санкции и мерки, наложени в съответствие с членове 58 и 59 на кредитни институции и финансови институции, включително всяко обжалване във връзка с тях и резултата от него.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   ЕБО поддържа уебсайт с връзки към публикуваните от всеки компетентен орган административни санкции и мерки, наложени в съответствие с член 60 на кредитни институции и финансови институции, и указва периода, за който всяка държава членка публикува административни санкции и мерки.“.

Член 4

Транспониране

1.   До 30 юни 2021 г. държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2.   До 30 юни 2020 г. държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, точка 1 от настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Държавите членки прилагат мерките във връзка с член 1, считано от 1 януари 2022 г., а по отношение на членове 2 и 3, считано от 30 юни 2021 г. До 1 юли 2020 г. държавите членки прилагат мерките по член 2, точка 1.

4.   Когато държавите членки приемат мерките, посочени в параграфи 1 и 2, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 18 декември 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ C 251, 18.7.2018 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 декември 2019 г.

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 349).

(5)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 84).

(6)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стp. 84).

(7)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стp. 48).

(9)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стp. 12).

(10)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стp. 73).


Top