Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0782

Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/3580

OJ L 127, 16.5.2019, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj

16.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/4


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/782 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2019 година

за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (1), и по-специално член 15, параграф 1, втората алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Директива 2009/128/ЕО е намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи, за да се намали зависимостта от употребата на пестициди.

(2)

В доклада си от октомври 2017 г. относно националните планове за действие на държавите членки и напредъка при изпълнението на Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди (2) Комисията пое ангажимент за сътрудничество с държавите членки с оглед постигането на консенсус относно разработването на хармонизирани показатели за риска.

(3)

В отговор на Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ (3), през декември 2017 г. Комисията се ангажира да разработи хармонизирани показатели за риска, чрез които тенденциите за намаляване на риска от употребата на пестициди да се наблюдават на равнището на Съюза.

(4)

Необходимостта от хармонизирани показатели за риска е свързана с измерването на напредъка при постигането на тези цели на равнището на Съюза, което ще даде възможност на държавите членки да управляват риска, както и да изготвят докладите си в тази област, на национално равнище.

(5)

За да установи тенденциите във връзка с рисковете, произтичащи от употребата на пестициди, съгласно член 15, параграф 4 от Директива 2009/128/ЕО Комисията следва да изчислява показателите за риска на равнището на Съюза, като използва статистически данни, събирани съгласно законодателството на Съюза в областта на статистиката за продуктите за растителна защита, както и други подходящи данни.

(6)

В член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) се изисква изготвените съгласно посочения регламент статистически данни да бъдат използвани, наред с други подходящи данни, за целите на членове 4 и 15 от Директива 2009/128/ЕО, а именно за изготвянето на националните планове за действие и изчисляването на показателите. До момента не е постигнато хармонизиране на равнището на Съюза на подхода за събиране на статистически данни относно употребата на продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1185/2009, поради което такива данни не са налични.

(7)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5) е предвидена възможност при специални обстоятелства държавите членки да разрешават за срок, не по-дълъг от 120 дни, пускането на пазара на продукти за растителна защита за ограничена и контролирана употреба, когато такава мярка се смята за необходима поради опасност, която не може да бъде овладяна чрез други разумни средства. В такива случаи държавите членки могат да разрешат продукти за растителна защита, съдържащи както одобрени, така и неодобрени активни вещества.

(8)

Хармонизираните показатели за риска могат да бъдат съставени единствено въз основа на статистически данни, събрани в съответствие със законодателството на Съюза в областта на статистиката за продуктите за растителна защита, и други подходящи данни; при отсъствието на статистически данни относно употребата на продукти за растителна защита, единствените други подходящи и налични данни се съдържат в статистическите данни относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, както и в данните за броя на разрешенията, предоставени от държавите членки при специални обстоятелства по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези показатели следва да бъдат допълнени с други показатели, така че да се обхванат и други елементи на риска.

(9)

Целесъобразно е категоризацията на активните вещества в настоящата директива да бъде същата, както категоризацията в Регламент (ЕО) № 1107/2009 — т.е. като активни вещества с нисък риск, кандидати за замяна или други активни вещества, въз основа на класификацията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6), наред с другото.

(10)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества могат да бъдат химически активни вещества или микроорганизми. В Директива 2009/128/ЕО се изисква държавите членки по възможност да дават предимство на нехимичните методи за управление на вредителите. Поради това при установяването на хармонизираните показатели за риска е целесъобразно химическите активни вещества и микроорганизмите да бъдат категоризирани отделно.

(11)

В случаите, в които държавите членки предоставят разрешения по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за неодобрени активни вещества, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1185/2009 те уведомяват Комисията за количествата неодобрени активни вещества, съдържащи се в пуснатите впоследствие на пазара продукти за растителна защита. До момента не е постигнато хармонизиране на равнището на Съюза на подхода за събиране на данни относно конкретните количества одобрени активни вещества, съдържащи се в продуктите за растителна защита, пуснати на пазара във връзка с разрешения, предоставени по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(12)

Ако се комбинират статистическите данни, изготвяни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1185/2009, и информацията за активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, включително информацията дали са активни вещества с нисък риск, кандидати за замяна или други активни вещества, е възможно да се разработи изчислителен метод, чрез който да се установи основан на опасността хармонизиран показател за риска, който да се използва за оценка на потенциалните рискове от употребата на пестициди.

(13)

Докато бъде въведена хармонизирана на равнището на Съюза система за събиране на данни за количествата активни вещества, които се пускат на пазара по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е обосновано да се установи хармонизиран показател за риска въз основа на броя на разрешенията, предоставяни по този член.

(14)

За да могат хармонизираните показатели за риска да се изчислят така, че да отразяват относителния риск от употребата на продукти за растителна защита, съдържащи различни категории одобрени и неодобрени активни вещества, следва да бъдат определени съответни тегловни коефициенти.

(15)

За да може напредъкът в тази област да се измерва с разумна периодичност, и като се има предвид, че от държавите членки се изисква да изготвят данните, посочени в Регламент (ЕО) № 1185/2009, на годишна основа и да ги предават на Евростат в рамките на 12 месеца след края на референтната година, хармонизираните показатели за риска следва да се изчисляват ежегодно и да се публикуват най-късно 20 месеца след края на съответната референтна година.

(16)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на приложение IV към Директива 2009/128/ЕО

Приложение IV към Директива 2009/128/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до 5 септември 2019 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.

(2)  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета от октомври 2017 г. относно националните планове за действие на държавите членки и напредъка, постигнат при изпълнението на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди – COM(2017) 587 final.

(3)  Съобщение на Комисията от 12 декември 2017 г. относно Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ — C(2017) 8414 final.

(4)  Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РАЗДЕЛ 1

Хармонизирани показатели за риска

Хармонизираните показатели за риска са изброени в раздели 2 и 3 от настоящото приложение.

РАЗДЕЛ 2

Хармонизиран показател за риска № 1: Основан на опасността хармонизиран показател за риска въз основа на данните за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009

1.   Този показател се основава на статистическите данни за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, предоставени на Комисията (Евростат) съгласно приложение I (Статистика относно пускането на пазара на пестициди) към Регламент (ЕО) № 1185/2009. Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.

2.   При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1 се прилагат следните общи правила:

а)

хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 1;

б)

активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1);

в)

активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

г)

активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

д)

активните вещества от група 4 (категория Ж), са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

е)

прилагат се тегловните коефициенти, посочени в ред vi) от таблица 1.

3.   Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява чрез умножаване на количествата активни вещества, пускани на пазара годишно за всяка група, посочена в таблица 1, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен в ред vi), след което резултатите от тези изчисления се агрегират.

4.   Количествата активни вещества, пуснати на пазара за всяка група и категория в таблица 1, може да се изчислят.

Таблица 1

Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1

Ред

Групи

1

2

3

4

i)

Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

ii)

Категории

iii)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

iv)

Микроорганизми

Химически активни вещества

Микроорганизми

Химически активни вещества

Вещества, които не са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В;

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В;

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система.

Вещества, които са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В;

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В;

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.

 

v)

Тегловни коефициенти за опасността, приложими за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009

vi)

1

8

16

64

5.   Базовото равнище на хармонизирания показател № 1 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011—2013 г.

6.   Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 1 се изразява по отношение на базовото равнище.

7.   Държавите членки и Комисията изчисляват и публикуват хармонизирания показател за риска № 1 в съответствие с член 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 1.

РАЗДЕЛ 3

Хармонизиран показател за риска № 2: Хармонизиран показател за риска въз основа на броя на разрешенията, предоставени по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009

1.   Този показател се основава на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които Комисията е била уведомена в съответствие с член 53, параграф 1 от посочения регламент. Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.

2.   При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2 се прилагат следните общи правила:

а)

хармонизираният показател за риска № 2 се основава на броя на разрешенията, предоставени по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Той се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 2 от настоящия раздел;

б)

активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

в)

активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

г)

активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

д)

активните вещества от група 4 (категория Ж), са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;

е)

прилагат се тегловните коефициенти, посочени в ред vi) от таблица 2.

3.   Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява чрез умножаване на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за всяка група, посочена в таблица 2, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен в ред vi), след което резултатите от тези изчисления се агрегират.

Таблица 2

Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2

Ред

Групи

1

2

3

4

i)

Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

ii)

Категории

iii)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

iv)

Микроорганизми

Химически активни вещества

Микроорганизми

Химически активни вещества

Вещества, които не са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В;

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В;

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система.

Вещества, които са класифицирани като:

канцерогенни, от категория 1А или 1В;

и/или

токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В;

и/или

нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.

 

v)

Тегловни коефициенти за опасността, приложими за броя на разрешенията, предоставени по член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009

vi)

1

8

16

64

4.   Базовото равнище на хармонизирания показател № 2 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011—2013 г.

5.   Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 2 се изразява по отношение на базовото равнище.

6.   Държавите членки и Комисията изчисляват и публикуват хармонизирания показател за риска № 2 в съответствие с член 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 2.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


Top