EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0169

Делегирана директива (ЕС) 2019/169 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в керамичен диелектрик на определени кондензатори (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/7520

OB L 33, 5.2.2019, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/169/oj

5.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/5


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/169 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2018 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в керамичен диелектрик на определени кондензатори

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2011/65/ЕС държавите членки са длъжни да гарантират, че електрическото и електронното оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа определени опасни вещества, изброени в приложение II към посочената директива. Това изискване не се прилага за приложенията, изброени в приложение III към Директива 2011/65/ЕС.

(2)

Различните категории електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС (категории 1—11), са изброени в приложение I към посочената директива.

(3)

Оловото е ограничено вещество, изброено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС. Използването на олово в керамични диелектрици на кондензатори за номинално напрежение от 125 V AC или 250 V DC или по-високо обаче е освободено от ограничаването и понастоящем е включено във вписване по точка 7, буква в) - II от приложение III към посочената директива. Датата на изтичане на срока на това освобождаване за категории 1—7 и 10 беше 21 юли 2016 г.

(4)

Комисията получи заявление за подновяване на това освобождаване преди 21 януари 2015 г. в съответствие с член 5, параграф 5 от Директива 2011/65/ЕС. Освобождаването остава валидно докато не се приеме решение по това заявление.

(5)

Дискретните керамични кондензатори за номинално напрежение от 125 V AC или 250 V DC или по-високо притежават способност за съхранение и освобождаване на електрически заряди (електростатичен капацитет) и са включени във вериги за високо напрежение в широк спектър от електрическото и електронното оборудване. Те се използват във всички видове пазари и приложения, например в обществени инфраструктурни системи, автоматизация на промишлеността, проучвания на нефт и полезни изкопаеми, преобразуване на енергия, високоенергийни източници, електронни съобщения и медицински изделия.

(6)

Функцията на оловото в керамичния диелектрик е да се получи висока диелектрична константа при високо работно напрежение, висок капацитет за съхраняване на енергия (също и при високи температури), малка утечка при високо напрежение и малки загуби при високи стойности на тока, честотата и температурите.

(7)

Замяната или отстраняването на оловото все още са практически невъзможни от научна или техническа гледна точка за определени керамични кондензатори, поради липсата на надеждни заместители. Освобождаването не води до намаляване на степента на опазване на околната среда и на здравето, постановена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Поради това освобождаването за използване на олово в керамичен диелектрик на кондензатори за номинално напрежение от 125 V AC или 250 V DC или по-високо следва да бъде продължено. От съображения за яснота в приложение III към Директива 2011/65/ЕС следва да бъде добавено, че заявленията, обхванати от вписванията по точка 7, буква в) - I и точка 7, буква в) - IV, се изключват от вписването по точка 7, буква в) - II.

(8)

Тъй като за съответните приложения няма надеждни алтернативи на разположение на пазара, освобождаването за категории 1—7 и 10 следва да бъде продължено за максимален срок от пет години, до 21 юли 2021 г. С оглед на резултатите от продължаващите усилия за намиране на надеждни заместители, е малко вероятно продължителността на освобождаването да има отрицателни последици за иновациите.

(9)

За категориите, различни от категории 1—7 и 10, съществуващото освобождаване е валидно през сроковете на действие, посочени в член 5, параграф 2, втора алинея от Директива 2011/65/ЕС. От съображения за яснота датите на изтичане на срока следва да бъдат добавени в приложение III към посочената директива.

(10)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 29 февруари 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 март 2020 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС вписването по точка 7, буква в) - II се заменя със следното:

„7, в) - II

Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за номинално напрежение от 125 V AC или 250 V DC, или по-високо

Не се прилага за приложенията, обхванати от точка 7, буква в) - I и точка 7, буква в) - IV от настоящото приложение.

Изтича на:

21 юли 2021 г. за категории 1—7 и 10;

21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни от медицински изделия за инвитро диагностика и промишлени прибори за контрол и управление;

21 юли 2023 г. за категория 8 — медицински изделия за инвитро диагностика;

21 юли 2024 г. за категория 9 — промишлени прибори за контрол и управление, и за категория 11.“


Top