EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0130

Директива (ЕС) 2019/130 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 година за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (Текст от значение за ЕИП.)

PE/60/2018/REV/1

OB L 30, 31.1.2019, p. 112–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/130/oj

31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 30/112


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/130 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 януари 2019 година

за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 2, буква б) във връзка с член 153, параграф 1, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) се цели защитата на работниците срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени или мутагени на работното място. В тази директива се предвижда уеднаквено ниво на защита от рисковете, свързани с канцерогени и мутагени, чрез рамка от общи принципи, които дават възможност на държавите членки да гарантират последователното прилагане на минималните изисквания. Задължителните гранични стойности на професионална експозиция, установени въз основа на наличната информация, включително на научни и технически данни, икономическата осъществимост, цялостната оценка на социално-икономическото въздействие и наличието на протоколи и техники за измерване на експозицията на работното място са важни елементи от общите правила за защита на работниците, установени с посочената директива. В този контекст е от първостепенно значение при наличие на несигурност да се взема предвид принципът на предпазните мерки. Минималните изисквания, предвидени в посочената директива, имат за цел защита на работниците на равнището на Съюза. Държавите членки могат да определят по-строги задължителни гранични стойности на професионална експозиция или други мерки за защита.

(2)

Граничните стойности на професионална експозиция са част от мерките за управление на риска по Директива 2004/37/ЕО. Спазването на тези гранични стойности не засяга останалите задължения на работодателите съгласно посочената директива, по-специално намаляването на използването на канцерогени и мутагени на работното място, превенцията или намаляването на експозицията на работниците на канцерогени и мутагени и мерките, които следва да се въведат за тази цел. Тези мерки следва да включват, доколкото това е технически възможно, замяната на канцерогена или мутагена с вещество, смес или процес, който не е опасен или е по-малко опасен за здравето на работниците, използването на затворена система или други мерки за намаляване на нивото на експозиция на работниците до възможно най-ниски стойности, като по този начин се насърчават иновациите.

(3)

От научна гледна точка, за повечето канцерогени и мутагени не е възможно да се определят нива, под които експозицията да не води до неблагоприятни въздействия. Макар и определянето на гранични стойности на работното място по отношение на канцерогените или мутагените съгласно настоящата директива да не премахва рисковете за здравето и безопасността на работниците, произтичащи от експозицията по време на работа (остатъчен риск), то все пак допринася за значително намаляване на рисковете, произтичащи от тази експозиция, при поетапния подход на определяне на цели съгласно Директива 2004/37/ЕО. От научна гледна точка е възможно за други канцерогени и мутагени да се определят нива, под които експозицията не се очаква да води до неблагоприятни въздействия.

(4)

Максималните нива за експозиция на работниците на някои канцерогени или мутагени са установени посредством гранични стойности, които съгласно Директива 2004/37/ЕО не трябва да се превишават. Тези гранични стойности следва да бъдат преразгледани и следва да бъдат определени гранични стойности за допълнителни канцерогени и мутагени.

(5)

Граничните стойности, установени в настоящата директива, следва при необходимост да бъдат преразглеждани с оглед на наличната информация, включително научни и технически данни, и основаните на факти най-добри практики, техники и протоколи за измерване на нивото на експозиция на работното място. Тази информация следва по възможност да включва данни за остатъчните рискове за здравето на работниците и становища на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (SCOEL) и Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място (ACSH). Информацията за остатъчния риск, която е направена обществено достояние на равнището на Съюза, е ценен елемент за бъдещата работа по ограничаване на рисковете от професионална експозиция на канцерогени и мутагени, включително за бъдещото преразглеждане на граничните стойности, установени в настоящата директива.

(6)

Най-късно до първото тримесечие на 2019 г. Комисията, като отчита най-новите постижения в областта на научното познание, следва да направи оценка на възможността за изменение на обхвата на Директива 2004/37/ЕО, така че да бъдат включени токсичните за репродукцията вещества. На тази основа Комисията следва да представи законодателно предложение, ако е целесъобразно, след като се консултира със социалните партньори.

(7)

За някои канцерогенни вещества без експозиционен праг не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основана на здравни показатели, но все пак е възможно да се определи гранична стойност за тези канцерогени въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни.

(8)

За да се осигури възможно най-високо ниво на защита, е необходимо за някои канцерогени и мутагени да се вземат предвид други пътища на проникване, включително възможността за проникване през кожата.

(9)

SCOEL подпомага Комисията, по-специално при оценката на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химични агенти рискове, които да бъдат определени на равнището на Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета (4) и Директива 2004/37/ЕО. ACSH е тристранен орган, който подпомага Комисията при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на здравословните и безопасни условия на труд. По-специално, ACSH приема тристранни становища по инициативи, с които се определят гранични стойности на професионална експозиция на равнището на Съюза въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, както и данни за социалните аспекти и икономическата осъществимост на тези инициативи. Бяха взети под внимание и други достатъчно надеждни и публично достъпни източници на научна информация, по-специално Международната агенция за изследване на рака (IARC), Световната здравна организация и националните агенции.

(10)

Работата на SCOEL и прозрачността на тази работа са неразделна част от процеса на отговорна политика. В случай че е необходимо да се реорганизира работата на SCOEL, следва да се гарантират целенасочени ресурси и да се запази специфичният експертен опит в областта на епидемиологията, токсикологията, трудовата медицина и хигиената на труда.

(11)

Измененията на приложения I и III към Директива 2004/37/ЕО, предвидени в настоящата директива, представляват още една стъпка в дългосрочния процес на актуализиране на Директива 2004/37/ЕО. Като следваща стъпка в този процес Комисията представи предложение за установяване на гранични стойности и обозначения във връзка с кожата по отношение на пет допълнителни канцерогена. Освен това, в съобщението си от 10 януари 2017 г.„По-безопасен и здравословен труд за всички — осъвременяване на законодателството и политиката на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд“ Комисията заяви, че трябва да се предвидят по-нататъшни изменения на Директива 2004/37/ЕО. Комисията следва да продължи без прекъсване работата си по актуализациите на приложения I и III към Директива 2004/37/ЕО, в съответствие с член 16 от нея и с установената практика, и да ги изменя, когато е необходимо, с оглед на наличната информация, включително постепенно натрупваните научни и технически данни като данните за остатъчния риск. Когато е уместно, тази работа следва да доведе до предложения за бъдещо преразглеждане на граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО и в настоящата директива, както и предложения за допълнителни вещества, смеси и процеси в приложение I и допълнителни гранични стойности в приложение III.

(12)

Важно е да се защитят работниците, изложени на канцерогенни или мутагенни вещества в резултат на приготвянето, прилагането или изхвърлянето на опасни лекарства, включително цитостатични или цитотоксични лекарства, и в резултат на работа, свързана с експозиция на канцерогенни или мутагенни вещества при почистването, транспортирането, прането и изхвърлянето на опасни лекарства или материали, замърсени от опасни лекарства, както и при лични грижи за пациенти, лекувани с опасни лекарства. Като първа стъпка Комисията издаде насоки за намаляване на рисковете за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването, включително относно риска, свързан с експозицията на цитостатични или цитотоксични лекарства, в специално ръководство за превенция и добри практики. Тези насоки не засягат евентуални по-нататъшни законодателни предложения или други инициативи.

(13)

В съответствие с препоръките на SCOEL и ACSH, когато са налични такива, гранични стойности за експозицията по инхалационен път са установени по отношение на претеглена във времето средна стойност за референтен период от осем часа (гранични стойности на дългосрочна експозиция), а за определени канцерогени или мутагени — за по-кратки референтни периоди, най-често претеглена във времето средна стойност за период от петнадесет минути (гранични стойности на краткосрочна експозиция), за да се ограничат в рамките на възможното последиците от краткосрочната експозиция. Установени са и обозначения във връзка с кожата в съответствие с препоръките на SCOEL и ACSH. Следва да бъдат взети под внимание и допълнителни източници на научна информация, които са достатъчно надеждни и публично достъпни.

(14)

Принципът на превенция на работното място следва също така да се насърчава и във връзка с канцерогени и мутагени, които имат последици върху бъдещите поколения, като например отрицателното въздействие върху репродуктивната способност на мъжете и жените, както и върху развитието на плода. За тази цел държавите членки следва да обменят най-добри практики в тази област.

(15)

Налице са достатъчно доказателства за канцерогенността на минералните масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя. Тези отработени минерални моторни масла са получени в резултат на процес и поради това не подлежат на класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5). По отношение на тези масла SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, заключи, че професионалната експозиция се осъществява по кожен път и препоръча настоятелно установяването на обозначение във връзка с кожата. ACSH изрази съгласие, че минералните отработени моторни масла следва да бъдат добавени към канцерогенните вещества, смеси и процеси, изброени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, както и по отношение на възможността за значително проникване през кожата. Цял спектър от добри практики може да се използва за ограничаване на кожната експозиция, включително използването на лични предпазни средства, например ръкавици, и отстраняването и почистването на замърсени дрехи. Пълното спазване на тези практики, както и на по-нови добри практики би могло да спомогне за намаляването на тази експозиция. Поради това е целесъобразно включването в приложение I към Директива 2004/37/ЕО на работата, свързана с експозиция на минерални масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя, както и определянето в приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително проникване през кожата.

(16)

Налице са достатъчно доказателства за канцерогенността на емисиите на отработени газове от дизелови двигатели, получени от изгарянето на дизеловото гориво в двигатели със запалване чрез сгъстяване. Емисиите на отработени газове от дизелови двигатели са получени в резултат на процес и поради това не подлежат на класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008. ACSH изрази съгласие, че традиционните емисии на отработени газове от дизелови двигатели следва да се добавят към канцерогенните вещества, смеси и процеси, изброени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, и поиска допълнителни проучвания относно научните и техническите аспекти за новите типове двигатели. Отработеният газ от дизелови двигатели е класифициран от IARC като канцерогенен за хората (категория 1 на IARC) и IARC посочва, че макар и количеството частици и химикали да са намалени при новите видове дизелови двигатели, все още не е ясно как количествените и качествените промени ще доведат до променено въздействие върху здравето. IARC уточнява също, че е обичайна практика да се използва елементарен въглерод, който съставлява значителна част от тези емисии, като маркер за експозицията. С оглед на горното и на броя на изложените работници, е уместно работата, свързана с експозиция на емисии на отработени газове от дизелови двигатели, да бъде включена в приложение I към Директива 2004/37/ЕО и да се установи в приложение III към нея гранична стойност за емисии на отработени газове от дизелови двигатели, изчислена въз основа на елементарния въглерод. Вписванията в приложения I и III към Директива 2004/37/ЕО следва да обхващат отработените газове от всички типове дизелови двигатели.

(17)

Що се отнася до емисиите на отработени газове от дизелови двигатели, гранична стойност от 0,05 mg/m3, изразени като елементарен въглерод, може в някои сектори да бъде трудно постижима в краткосрочен план. Поради това в допълнение към срока за транспониране следва да се въведе двегодишен преходен период преди прилагането на граничната стойност. При все това за секторите на подземните минни работи и изграждането на тунели следва да се въведе, в допълнение към срока за транспониране, петгодишен преходен период, преди прилагането на граничната стойност.

(18)

Някои смеси на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), по-специално съдържащите бензо[α]пирен, отговарят на критериите за класификация като канцерогенни (категория 1А или 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно са канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Експозицията на тези смеси може да възникне по време на работа, включваща, наред с други, процеси на горене, например при отработените газове на двигатели, и високотемпературни горивни процеси. По отношение на тези смеси SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH изрази съгласие относно значението на въвеждането на гранична стойност на професионална експозиция на смеси на ПАВ и препоръча извършването на оценка на научните аспекти, с цел да се предложи в бъдеще гранична стойност на професионална експозиция. Поради това е целесъобразно да се определи в приложение III към Директива 2004/37/ЕО обозначение във връзка с кожата, като се укаже възможността за значително проникване през кожата. Следва да се извършат допълнителни проучвания, за да се прецени дали е необходимо да се определи гранична стойност за смеси на ПАВ, с цел по-добра защита на работниците от тези смеси.

(19)

Трихлоретиленът отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL посочи трихлоретилена като генотоксичен канцероген. Възможно е въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, да се определят гранични стойности за трихлоретилен по отношение на референтен период от осем часа (гранична стойност на дългосрочна експозиция) и за претеглена във времето средна стойност за по-кратък референтен период от петнадесет минути (гранична стойност на краткосрочна експозиция). По отношение на този канцероген SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установят гранични стойности на дългосрочна и краткосрочна експозиция за трихлоретилена и да се определи обозначение във връзка с кожата в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата. Граничните стойности за това вещество следва да бъдат предмет на особено стриктно наблюдение предвид най-новите научни достижения и технически напредък.

(20)

4,4′-метилендианилинът (MDA) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основана на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг. Въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, все пак е възможно да се определи гранична стойност за 4,4′-метилендианилина. По отношение на този канцероген SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност за 4,4′-метилендианилина и да се определи обозначение във връзка с кожата в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(21)

Епихлоридинът (1-хлоро-2,3-епоксипропан) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на епихлоридина SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност за епихлоридина и да се определи обозначение във връзка с кожата в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(22)

Етилен дибромидът (1,2-диброметан, EDB) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на етилен дибромида SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност за етилен дибромида и да се определи обозначение във връзка с кожата в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(23)

Етилен дихлоридът (1,2-дихлоретан, EDC) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основана на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг. Въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, все пак е възможно да се определи гранична стойност за етилен дихлорида. По отношение на етилен дихлорида SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност, като същевременно подчерта липсата на надеждни и актуални научни данни, по-специално относно начина на действие. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност за етилен дихлорида и да се определи обозначение във връзка с кожата в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(24)

„Споразумението за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид“, подписано от асоциациите, които представляват Европейската мрежа за силициев диоксид (NEPSi) и други споразумения между социалните партньори, които предоставят, в допълнение към регулаторните мерки, насоки и инструменти с цел подкрепа на ефективното прилагане на задълженията на работодателите, уредени в Директива 2004/37/ЕО, са ценни инструменти за допълване на регулаторните мерки. Като зачита тяхната автономност, Комисията следва да насърчава социалните партньори да сключват такива споразумения. Спазването на тези споразумения обаче не следва да води до презумпция за съответствие със задълженията на работодателите, предвидени в Директива 2004/37/ЕО. Редовно актуализиран списък на тези споразумения следва да бъде публикуван на уебсайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

(25)

Комисията проведе консултация с ACSH, както и двуетапна консултация с европейските социални партньори в съответствие с член 154 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(26)

В настоящата директива се зачитат основните права и се съблюдават принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално в член 31, параграф 1 от нея.

(27)

Граничните стойности, установени в настоящата директива, ще бъдат преразглеждани въз основа на прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6) и на становищата на двата комитета на Европейската агенция по химикалите (ECHA) (Комитета за оценка на риска (КОР) и Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)), по-специално за да се вземат предвид взаимодействията между граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО, и отношенията доза-реакция, информацията за действителната експозиция и, когато са налице, получените недействащи дози/концентрации (DNEL) за опасни химични вещества в съответствие с посочения регламент, с оглед на ефективната защита на работниците.

(28)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се подобрят условията на живот и труд и да бъде защитено здравето на работниците от специфичните рискове, произтичащи от експозицията на канцерогени и мутагени, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(29)

Като се има предвид, че настоящата директива се отнася до защита на здравето и безопасността на работниците на работното им място, тя следва да бъде транспонирана в срок от две години от датата на влизането ѝ в сила.

(30)

Поради това Директива 2004/37/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(31)

Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (7), държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2004/37/ЕО се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 13а

Споразумения между социалните партньори

Евентуални споразумения между социалните партньори, сключени в областта на настоящата директива, се посочват на уебсайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Този списък се актуализира периодично.“

2)

В приложение I се добавят следните точки:

„7.

Работа, свързана с кожна експозиция на минерални масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя.

8.

Работа, свързана с експозиция на емисии на отработени газове от дизелови двигатели.“

3)

Приложение III се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от две години след датата на влизането ѝ в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки. Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на мерките от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 16 януари 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 56.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 декември 2018 г.

(3)  Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).

(4)  Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

(5)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ И ДРУГИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ РАЗПОРЕДБИ (ЧЛЕН 16)

A.   ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Наименование

ЕО № (1)

CAS № (2)

Гранични стойности

Обозначение

Преходни мерки

8 часа (3)

Краткосрочни (4)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Прах от твърдо дърво

2 (8)

Гранична стойност 3 mg/m3 до 17 януари 2023 г.

Съединения на 6-валентния хром, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i)

(като хром)

0,005

Гранична стойност 0,010 mg/m3 до 17 януари 2025 г.

Гранична стойност: 0,025 mg/m3 за процесите на запояване или плазмено рязане или подобни процеси, при които се отделят газове, до 17 януари 2025 г.

Огнеупорни керамични влакна, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i)

0,3

 

Респирабилен прах от кристален силициев диоксид

0,1 (9)

 

Бензен

200-753-7

71-43-2

3,25

1

кожа (10)

 

Винилхлориден мономер

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Етиленоксид

200-849-9

75-21-8

1,8

1

кожа (10)

 

1,2-епоксипропан

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Трихлороетилен

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

кожа (10)

 

Акриламид

201-173-7

79-06-1

0,1

кожа (10)

 

2-нитропропан

201-209-1

79-46-9

18

5

 

О-толуидин

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

кожа (10)

 

4,4′-метилендианилин

202-974-4

101-77-9

0,08

кожа (10)

 

Епихлорхидрин

203-439-8

106-89-8

1,9

кожа (10)

 

Етилен дибромид

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

кожа (10)

 

1,3-бутадиен

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Етиленов дихлорид

203-458-1

107-06-2

8,2

2

кожа (10)

 

Хидразин

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

кожа (10)

 

Бромоетилен

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Отработени газове от дизелови двигатели

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

Граничната стойност се прилага от 21 февруари 2023 г. По отношение на подземните минни работи и изграждането на тунели граничната стойност се прилага от 21 февруари 2026 г.

Смеси на полициклични ароматни въглеводороди, по-специално съдържащи бензо[α]пирен, които са канцерогени по смисъла на настоящата директива

 

 

 

 

 

 

 

 

кожа (10)

 

Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя

 

 

 

 

 

 

 

 

кожа (10)

 

Б.   ДРУГИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ РАЗПОРЕДБИ

p.m.


(1)  ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(2)  CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).

(3)  Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.

(4)  Гранична стойност на краткосрочна експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не следва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако е посочено друго.

(5)  

mg/m3 = милиграми на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).

(6)  

ppm= части на милион в обем във въздуха (ml/m3).

(7)  

f/ml= влакна на милилитър.

(8)  Инхалабилна фракция: ако прахът от твърда дървесина е смесен с други видове дървесен прах, граничната стойност се прилага по отношение на всички видове дървесен прах, които се намират в сместа.

(9)  Респирабилна фракция.

(10)  Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.

(*1)  Измерено като елементарен въглерод.


Top