EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1915

Решение (ЕС) 2019/1915 на Съвета от 14 октомври 2019 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим

ST/12361/2019/INIT

OJ L 297, 18.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1915/oj

18.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1915 НА СЪВЕТА

от 14 октомври 2019 година

за подписване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 28 февруари 2011 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Беларус за споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим (наричано по-долу „споразумението“), успоредно с преговорите за споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. Преговорите приключиха успешно с парафирането на споразумението на 17 юни 2019 г. чрез размяна на електронни писма.

(2)

В декларацията от срещата на върха на Източното партньорство, проведена на 7 май 2009 г., Съюзът и държавите партньори заявиха политическата си подкрепа за либерализирането на визовия режим в условия на безопасност и сигурност и потвърдиха намерението си своевременно да предприемат поетапни мерки за въвеждането на безвизов режим на пътуване за своите граждани.

(3)

Целта на споразумението е да се облекчи, при условията на взаимност, визовият режим за гражданите на Съюза и на Беларус за планиран престой от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (1); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (2); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Съветът следва да вземе решение относно сключването на споразумението въз основа на оценка от Комисията на сигурността и целостта на системата на Беларус за издаване на електронни дипломатически паспорти и техническите спецификации на тези паспорти.

(8)

Споразумението следва да бъде подписано и приложените към него съвместни декларации следва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим, при условие за сключването на посоченото споразумение (3).

Член 2

Съвместните декларации, приложени към споразумението, се одобряват от името на Съюза.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 4

Комисията извършва оценка на сигурността и целостта на системата на Беларус за издаване на електронни дипломатически паспорти и техническите спецификации на тези паспорти и представя оценката си на Съвета. Въз основа на тази оценка Съветът взема решение за сключване на споразумението.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

J. LEPPÄ


(1)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(2)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(3)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


Top