EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1894

Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета от 11 ноември 2019 година относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие

ST/13262/2019/INIT

OB L 291, 12.11.2019, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1894/oj

12.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/47


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/1894 НА СЪВЕТА

от 11 ноември 2019 година

относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юни 2019 г. Съветът припомни и потвърди отново предходни заключения на Съвета и на Европейския съвет, включително заключенията на Европейския съвет от 22 март 2018 г., в които решително се осъждат продължаващите незаконни действия на Турция в Източното Средиземноморие и в Егейско море. Съветът изрази сериозно безпокойство във връзка с незаконните сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие и изрази съжаление, че Турция все още не е отговорила на неколкократните призиви на Съюза да прекрати тези дейности. Съветът също така прикани Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) незабавно да представят варианти за подходящи мерки.

(2)

На 20 юни 2019 г. Европейският съвет припомни и потвърди отново предходни заключения на Съвета и на Европейския съвет, в които категорично се осъждат продължаващите незаконни дейности на Турция в Източното Средиземноморие и Егейско море. Освен това Европейският съвет подкрепи поканата към Комисията и ЕСВД да представят незабавно варианти за подходящи мерки, включително целеви мерки.

(3)

На 15 юли 2019 г. Съветът прие заключения, в които изразява съжаление, че въпреки многократните призиви на Съюза за прекратяване на незаконните дейности в Източното Средиземноморие Турция продължи сондажните си операции на запад от Кипър и започна втора сондажна операция на североизток от Кипър в кипърските териториални води. Съветът изтъкна отново значителното непосредствено отрицателно въздействие на тези незаконни действия върху целия спектър на отношенията между ЕС и Турция и призова отново Турция да се въздържа от подобни действия, да действа в дух на добросъседство и да зачита суверенитета и суверенните права на Кипър в съответствие с международното право. Като приветства поканата на правителството на Кипър за преговори с Турция, Съветът отбеляза, че очертанията на изключителните икономически зони и континенталния шелф следва да бъдат определени чрез диалог и преговори в дух на добра воля, при пълно зачитане на международното право и в съответствие с принципа на добросъседски отношения.

(4)

Освен това, с оглед на продължаващите и новите незаконни сондажни дейности на Турция, Съветът реши временно да преустанови преговорите по всеобхватното споразумение за въздушен транспорт и за момента да не провежда заседания на Съвета за асоцииране и допълнителни заседания на диалозите на високо равнище между ЕС и Турция. Съветът също така одобри предложението на Комисията за намаляване на предприсъединителната помощ за Турция за 2020 г. и прикани Европейската инвестиционна банка да преразгледа своите дейности по отпускане на заеми в Турция, по-специално по отношение на кредитирането с държавна подкрепа.

(5)

Освен това в посочените заключения се подчертава, че Съветът продължава да следи въпроса и приканва върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“) и Комисията да не спират да търсят варианти за целеви мерки в контекста на продължаващите сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие.

(6)

С оглед на продължаващите незаконни сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие, на 14 октомври 2019 г. Съветът потвърди отново пълната си солидарност с Кипър по отношение на зачитането на неговия суверенитет и суверенните му права в съответствие с международното право. Съветът припомни заключенията си от 15 юли 2019 г. и по-специално отбеляза, че очертанията на изключителните икономически зони и континенталния шелф следва да бъдат определени чрез диалог и преговори в дух на добра воля, при пълно зачитане на международното право и в съответствие с принципа на добросъседски отношения.

(7)

Освен това Съветът постигна съгласие да въведе рамка за ограничителни мерки, насочени срещу физически и юридически лица, отговорни за незаконната сондажна дейност за въглеводороди в Източното Средиземноморие или участващи в нея, и прикани върховния представител и Комисията да представят в кратки срокове предложения за тази цел.

(8)

На 18 октомври 2019 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 14 октомври 2019 г. относно незаконните сондажни дейности на Турция в изключителната икономическа зона на Кипър и заяви, че ще продължи да следи въпроса.

(9)

Горепосочените сондажни дейности нарушават суверенитета или суверенните права и юрисдикцията на Република Кипър в нейните териториални води, изключителна икономическа зона и континентален шелф, а когато тези дейности се извършват в зони, в които изключителната икономическа зона и континенталният шелф не са делимитирани съгласно международното право с държава от срещуположния бряг, те застрашават или препятстват постигането на споразумение за определяне на границите. Тези действия са в противоречие с принципите на Устава на ООН, включително мирното разрешаване на спорове, и представляват заплаха за интересите и сигурността на Съюза.

(10)

Във връзка с това следва да бъдат наложени целеви ограничителни мерки срещу физическите или юридическите лица, образуванията или органите, отговорни за или свързани със, включително чрез планиране, подготовка, например чрез проучвания на сеизмичността, участие, ръководство или подпомагане на сондажни дейности във връзка с проучване и добив на въглеводороди или добив на въглеводороди в резултат на такива дейности, или предоставяне на финансова, техническа или материална подкрепа за такива дейности, за които не са получили разрешение от Република Кипър, в нейните териториални води или в изключителната ѝ икономическа зона или континенталния ѝ шелф. Когато изключителната икономическа зона или континенталният шелф не са делимитирани съгласно международното право с държава от срещуположния бряг, това включва дейности, които могат да застрашат или да възпрепятстват постигането на споразумение за определяне на границите.

(11)

Настоящото решение следва да не възпрепятства предоставянето на хуманитарна помощ и на неговото улесняване. Настоящото решение следва да бъде изменено с оглед на включването на съответната дерогация, ако се окаже, че прилагането на ограничителни мерки по отношение на включено в списъка лице или образувание би могло да възпрепятства предоставянето на хуманитарна помощ.

(12)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнението на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на:

а)

физически лица, отговорни за или свързани със, включително чрез планиране, подготовка, участие, ръководство или подпомагане на сондажни дейности във връзка с проучване и добив на въглеводороди или добив на въглеводороди в резултат на такива дейности, за които не са получили разрешение от Република Кипър, в нейните териториални води или в изключителната ѝ икономическа зона или континенталния ѝ шелф.

Когато изключителната икономическа зона или континенталният шелф не са делимитирани съгласно международното право с държава от срещуположния бряг, това включва дейности, които могат да застрашат или да възпрепятстват постигането на споразумение за определяне на границите.

б)

физически лица, които предоставят финансова, техническа или материална подкрепа за сондажни дейности във връзка с проучване и добив на въглеводороди или добив на въглеводороди в резултат на такива дейности, както е посочено в буква а);

в)

физически лица, свързани с физическите лица по букви а) и б),

които са изброени в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.

3.   Параграф 1 не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

а)

в качеството си на приемаща държава на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството си на държава домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на Организацията на обединените нации;

в)

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато държава членка е домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава членка предоставя освобождаване от мерките в съответствие с параграф 3 или параграф 4.

6.   Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването се налага на основание спешни хуманитарни нужди или на основание участие в междуправителствени срещи и срещи, провеждани с подкрепата на Европейския съюз или чийто домакин е Съюзът, или чийто домакин е държава членка, която е поела председателството на ОССЕ, на които се води политически диалог, пряко насърчаващ постигането на целите на политиката на ограничителни мерки.

7.   Държавите членки могат също да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес.

8.   Държава членка, която желае да предостави освобождаване от мерките, посочени в параграф 6 или параграф 7, писмено уведомява Съвета за това. Освобождаването се смята за предоставено, освен ако един или повече членове на Съвета не повдигнат възражения писмено в рамките на два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или повече от членовете на Съвета представят възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

9.   Когато съгласно параграф 3, 4, 6, 7 или 8 държава членка разреши влизането или транзитното преминаване през нейна територия на лица, включени в списъка в приложението, разрешението е строго ограничено до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася пряко.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от:

а)

физически или юридически лица, образувания или органи, отговорни за или свързани със, включително чрез планиране, подготовка, участие, ръководство или подпомагане на сондажни дейности във връзка с проучване и добив на въглеводороди или добив на въглеводороди в резултат на такива дейности, за които не са получили разрешение от Република Кипър, в нейните териториални води или в изключителната ѝ икономическа зона или континенталния ѝ шелф.

Когато изключителната икономическа зона или континенталният шелф не са делимитирани съгласно международното право с държава от срещуположния бряг, това включва дейности, които могат да застрашат или да възпрепятстват постигането на споразумение за определяне на границите.

б)

физически или юридически лица, образувания или органи, които предоставят финансова, техническа или материална подкрепа за сондажни дейности във връзка с проучване и добив на въглеводороди или добив на въглеводороди в резултат на такива дейности, както е посочено в буква а);

в)

физически или юридически лица, образувания или органи, свързани с физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в букви а) и б);

които са изброени в приложението.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложението.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условията, които преценят за подходящи, след като са установили, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основни нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложението, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания на разходи за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в)

предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретното разрешение; или

д)

платими по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитети съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба или международната организация.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в приложението на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, изпълнимо в заинтересованата държава членка, преди или след въпросната дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите закони и разпоредби, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в приложението; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

5.   Параграф 1 не възпрепятства физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението, да извършват дължими плащания по договори, сключени преди датата на включване на тези физически или юридически лица, образувания или органи в списъка в приложението, ако съответната държава членка установи, че плащането не се получава пряко или непряко от посочено в параграф 1 физическо или юридическо лица, образувание или орган.

6.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в)

плащания, дължими по силата на съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или изпълними в съответната държава членка;

при условие че за всички тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

Член 3

1.   Като действа с единодушие по предложение на държава членка или на върховния представител, Съветът съставя и изменя списъка, установен в приложението.

2.   Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи посочените в параграф 1 решения, включително основанията за включване в списъка, пряко — ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.

3.   Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът прави преглед на посоченото в параграф 1 решение и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

Член 4

1.   В приложението се съдържат основанията за включване в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2.

2.   В приложението се съдържа и информацията, необходима за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, доколкото е налична. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена и псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, когато е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва наименованието, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 5

Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или трансакция, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящото решение, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, а именно претенция за компенсация или претенция по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или плащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение под всякаква форма, ако са предявени от:

а)

определени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението;

б)

всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, което действа чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

Член 6

1.   Съветът и върховният представител могат да обработват лични данни, за да изпълняват задачите си съгласно настоящото решение, по-специално:

а)

по отношение на Съвета – за изготвянето и внасянето на изменения в приложението;

б)

по отношение на върховния представител – за изготвянето на изменения в приложението.

2.   Съветът и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от фигуриращите в списъка физически лица, и до наказателни присъди или мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложението.

3.   За целите на настоящото решение Съветът и върховният представител се определят за „контролиращи органи“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1), за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 7

За постигане на максимални резултати с мерките, изложени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

Член 8

Настоящото решение се прилага до 12 ноември 2020 г. и подлежи на постоянно преразглеждане. То се подновява, а при необходимост се изменя, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 1 И 2

[…]


Top