Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1672

Решение (ОВППС) 2019/1672 на Съвета от 4 октомври 2019 година относно действие на Европейския съюз в подкрепа на Механизма за проверки и инспекции на ООН в Йемен

ST/12037/2019/INIT

OJ L 256, 7.10.2019, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1672/oj

7.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/10


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/1672 НА СЪВЕТА

от 4 октомври 2019 година

относно действие на Европейския съюз в подкрепа на Механизма за проверки и инспекции на ООН в Йемен

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 декември 2017 г. Службата на ООН за обслужване на проекти (UNOPS) направи предложение за засилване и разширяване на дейностите на Механизма за проверки и инспекции на ООН (UNVIM) с още една година до март 2019 г., по-специално като допълнително се ускори процесът на разрешаване на търговските товари и се повиши способността на UNVIM за разполагане на допълнителен персонал и ресурси в съответните пристанища.

(2)

На 3 април 2017 г. и 25 юни 2018 г. Съветът прие заключения, в които припомни, че е важно да се гарантира ефективна и своевременна обработка на търговските товари в пристанищата на Червено море, включително превоза на горивата, и изрази пълната си подкрепа за продължаването на UNVIM и пълното и безпрепятствено изпълнение на неговия мандат. Освен това в тези заключения Съветът посочи, че ще разгледа възможността за укрепване на UNVIM.

(3)

Въз основа на искане от UNVIM, на 18 септември 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/1249 (1). Техническото изпълнение на Решение (ОВППС) 2018/1249 беше възложено на UNOPS, като целта беше да се даде възможност на UNVIM да продължи да изпълнява задачите си по наблюдение и инспекции в съответствие с Резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН.

(4)

На 13 декември 2018 г. страните по конфликта в Йемен подписаха Споразумението от Стокхолм, чиито разпоредби бяха одобрени в Резолюции 2451 (2018) и 2452 (2019) на Съвета за сигурност на ООН. На 18 февруари 2019 г. Съветът прие заключения, в които приветства приемането на Споразумението от Стокхолм, както и единодушното приемане на Резолюции 2451 (2018) и 2452 (2019) на Съвета за сигурност на ООН. Съветът отново призова всички участници да улеснят доставянето на търговски стоки, включително на гориво, и припомни, че функционирането на пристанището на Ходейда, наред с пристанищата на Салеф и Рас Иса, е от първостепенно значение за оцеляването на милиони хора в Йемен. Съветът потвърди отново подкрепата си за UNVIM с оглед на това да се гарантира, че потокът от търговски стоки в Йемен продължава при пълно спазване на всички съответни резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

(5)

На 24 юни 2019 г. UNVIM направи второ предложение към донорите за разширени операции, по-специално по отношение на изпълнението на Споразумението от Стокхолм. Предложението е свързано с укрепване на операциите на UNVIM от октомври 2019 г. до септември 2020 г.

(6)

Съюзът следва да поднови подкрепата си за UNVIM с цел изпълнение на мандата му.

(7)

Надзорът върху правилното усвояване на финансовия принос на Съюза следва да бъде възложен на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съюзът подновява подкрепата си за UNVIM с цел изпълнение на мандата му, установен в съответните резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, по-специално резолюции 2216 (2015), 2451 (2018) и 2452 (2019) на Съвета за сигурност на ООН. Тази подкрепа има за обща цел да се допринесе за възстановяването на безпрепятствения свободен приток на търговски стоки в Йемен чрез осигуряване на прозрачен и ефективен процес на разрешаване на търговски товари, предназначени за пристанищата на Йемен, които не са под контрола на правителството на Йемен, и за укрепване на ролята на UNVIM при изпълнението на разпоредбите на Споразумението от Стокхолм.

2.   Конкретните цели на този проект са:

увеличаване на потока на търговски товари за Йемен чрез по-ускорен процес на разрешаване на търговските товари и насърчаване на доверието на корабоплавателните дружества по отношение на достъпността на пристанищата на Ходейда, Салеф и Рас Иса, в случай че тези пристанища бъдат отворени за търговски товари;

повишаване на капацитета на UNVIM за разполагане в пристанищата на Ходейда, Салеф и Рас Иса съгласно предвиденото в Споразумението от Стокхолм и на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

3.   Чрез настоящото решение Съюзът допринася за покриване на разходите, свързани с укрепването на UNVIM, като по този начин спомага за задоволяване на потребностите на населението на Йемен като част от по-широка хуманитарна стратегия.

Подробно описание на дейностите в рамките на проекта се съдържа в приложението.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на дейностите, посочени в член 1, се възлага на UNOPS. UNOPS изпълнява тази задача под ръководството на върховния представител. За тази цел върховния представител сключва необходимите договорености с UNOPS.

Член 3

1.   Референтната сума за изпълнението на проектите по член 1 е в размер на 4 458 333 EUR.

2.   Разходите, финансирани от сумата, посочена в параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за бюджета на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху правилното управление на разходите, финансирани от сумата, посочена в параграф 1. За тази цел тя сключва споразумение за финансов принос с UNOPS. В споразумението за финансов принос се посочва, че UNOPS трябва да осигури видимост на приноса на Съюза.

4.   Комисията се стреми да сключи споразумението за финансов принос, посочено в параграф 3, възможно най-бързо след приемането на настоящото решение. Тя информира Съвета за евентуалните трудности в хода на този процес и за датата на сключване на споразумението за финансов принос.

Член 4

1.   Върховният представител докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовните доклади, изготвяни от UNVIM, включително докладите относно ежемесечните заседания на управителния комитет на UNVIM. Тези доклади служат за основа на оценката, извършвана от Съвета.

2.   Комисията предоставя на Съвета информация за финансовите аспекти на изпълнението на проекта, посочен в член 1.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Настоящото решение се прилага от 1 октомври 2019 г.

Срокът на действие на настоящото решение изтича 12 месеца след датата на сключване на посоченото в член 3, параграф 3 споразумение за финансов принос между Комисията и UNOPS.

Съставено в Страсбург на 4 октомври 2019 година.

За Съвета

K. MIKKONEN

Председател


(1)  Решение (ОВППС) 2018/1249 на Съвета от 18 септември 2018 г. относно действие на Европейския съюз в подкрепа на Механизма за проверки и инспекции на ООН в Йемен (OВ L 235, 19.9.2018 г., стр. 14).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Контекст

Войната в Йемен причини най-тежката световна хуманитарна криза. Повече от 24 милиона души зависят от някаква форма на помощ и броят на хората в Йемен, които изпитват остра продоволствена несигурност, продължава да се увеличава. ООН понастоящем изхранва над 10 милиона души всеки месец в най-голямата операция в своята история. През 2019 г. към международната общност бе отправен призив за принос под формата на хуманитарна помощ в размер на 4,2 милиарда щатски долара, което е най-големият апел за помощ в света.

В този контекст продължава да е от жизненоважно значение потокът на търговски стоки в страната да продължи: ООН непрекъснато призовава страните в конфликта да гарантират безпрепятствения поток на търговски стоки, включително на гориво, в Йемен. Привеждането в действие на Механизма за проверки и инспекции на ООН (UNVIM) през 2016 г. имаше за цел да улесни този поток и да съживи икономиката на страната в съответствие с Резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН.

UNVIM установи своята основна база на операциите в Джибути с четири инспектори, четири екипа с кучета за откриване на експлозиви, 13 служители в персонала за управление/техническия персонал и до седем командировани служители от Обединеното кралство. UNVIM и понастоящем е представен и в Джеда (двама наблюдатели), в пристанището „Крал Абдула“ (двама наблюдатели са в процес на назначаване) и в Ходейда (петима наблюдатели, трима от които вече са назначени). UNVIM се използва за поддържането на отношенията между ООН (Службата на ООН за обслужване на проекти - UNOPS) и ръководената от Саудитска Арабия коалиция, както и с правителството на Йемен. В хода на проекта бяха организирани няколко срещи с корабоплавателни дружества с цел увеличаване на доверието и предвидимостта за износителите, търгуващи с Йемен.

Съюзът реши да подкрепи UNVIM, като прие на 18 септември 2018 г. Решение (ОВППС) 2018/1249 на Съвета. Това стана след повторни призиви от Съюза, в които се изтъкваше значението на ефективната и навременна обработка на търговските товари. Подкрепата на Съюза за UNVIM чрез действие на Съюза за стабилизиране, основано на член 28 ДЕС, даде възможност на Съюза да присъства на месечните заседания на управителния комитет, на които са представени и правителството на Йемен и ръководената от Саудитска Арабия коалиция, да установи работни отношения с ръководената от Саудитска Арабия коалиция и правителството на Йемен, да задълбочи координацията с други донори (по-специално Обединеното кралство и Съединените американски щати) и да увеличи видимостта на Съюза във връзка с подкрепата му за ръководения от ООН процес в Йемен.

Страните в конфликта подписаха Споразумението от Стокхолм под егидата на ООН на 13 декември 2018 г. Те приеха ООН да играе водеща роля в подкрепа на дружеството на йеменските пристанища на Червено море при управлението и инспекциите на пристанищата на Ходейда, Салеф и Рас Иса, което включва засилено наблюдение на UNVIM в пристанищата на Ходейда, Салеф и Рас Иса. Следователно UNVIM продължава да бъде жизненоважен елемент от плана на специалния пратеник на ООН за изпълнение на разпоредбите на Споразумението от Стокхолм.

Постигнатият в този аспект напредък беше оценен от службата на специалния пратеник на ООН като основополагащ преди преминаването към политически консултации със страните. UNVIM започна разполагането на наблюдатели в пристанището на Ходейда на 25 февруари 2019 г. и проведе разговори с управленските кадри на пристанището относно установяването на дейностите на UNVIM. Тези разговори обхванаха Мисията на ООН за подкрепа на Споразумението от Ходейда (UNMHA). UNVIM понастоящем се нуждае от допълнителна подкрепа за операциите си, както и за разполагането си на пристанищата на Червено море.

2.   Процес на проверки и инспекции на UNVIM

Понастоящем стандартните оперативни процедури на UNVIM се прилагат за: i) всички кораби над 100 метрични тона, предназначени за пристанищата на Йемен, които не са под контрола на правителството на Йемен, и за всички кораби, превозващи търговски стоки, закупени от установени в Йемен търговски или правителствени образувания и предназначени за продажба в Йемен; и ii) двустранна помощ от държави — членки на ООН, която не минава през агенция, фонд или програма на ООН или през призната международна хуманитарна организация.

Процесът на проверки започва, когато корабоплавателно дружество подаде онлайн искане за разрешение на адрес www.vimye.org, въведе необходимите документи и представи цялата необходима документация на UNVIM. В срок от 48 часа UNVIM преглежда документацията и изпраща уведомление до външните партньори като Звеното за евакуация и хуманитарни операции на коалиционните сили (EHOC). След това UNVIM решава дали да извърши инспекция на кораба въз основа на прилагания по механизма процес, включително различия в получената документация, недекларирано влизане в пристанища, подозрително движение на кораба, изключване на системата за автоматична идентификация (AIS) за повече от четири часа и обратната информация, получена от външни партньори. Инспекциите на корабите се провеждат в пристанището в териториални води или в открито море в международни води.

Разрешението се издава или се отказва (т.е. разрешението се обезсилва, искането се отхвърля или разрешението се отнема). UNVIM продължава да наблюдава движението на получилите разрешение кораби чрез AIS, включително транзитното преминаване през коалиционната зона за чакане; движението от зоната за чакане до зоната за заставане на котва; и движението от зоната за заставане на котва до кея за разтоварване. UNVIM приключва проследяването, когато получилите разрешение кораби напуснат пристанищата на Йемен на Червено море след разтоварването на товарите си и отплават от пристанището. През целия процес UNVIM поддържа непрекъснат контакт с корабоплавателните дружества и капитаните на корабите и играе решаваща роля за разрешаване на всички проблеми, които могат да възникнат за корабите в открито море, включително като се застъпва пред EHOC и коалицията. UNVIM улеснява целия процес на разрешаване и непрекъсната комуникация с корабоплавателните дружества, което е от решаващо значение за поддържането на доверието на международните морски превозвачи и, следователно, за осигуряването на търговски внос за по-голямата част от населението на Йемен, което продължава въпреки продължаващия конфликт.

Освен това UNVIM се стреми да повиши доверието на международната общност на морските превозвачи, като провежда тримесечни срещи с техни представители, с което гарантира, че трудностите и предизвикателствата, с които се сблъскват, са правилно разбрани и се вземат предвид.

3.   Общи цели

С цел да се осигури гладко изпълнение на мандата на UNVIM общата цел на действието за стабилизиране на ЕС е да допринесе за улесняването на безпрепятствен приток на търговски стоки в Йемен чрез осигуряване на прозрачен и ефективен процес на разрешаване на търговски товари, предназначени за пристанищата на Йемен, които не са под контрола на правителството на Йемен. Това включва понастоящем, съгласно Споразумението от Стокхолм, разполагането на UNVIM на пристанищата на Червено море Ходейда, Салеф и Рас Иса.

Конкретните цели на действието за стабилизиране на ЕС са:

увеличаване на потока на търговски товари за Йемен чрез по-ускорен процес на разрешаване на търговските товари и възстановяване на доверието на корабоплавателните дружества;

повишаване на капацитета на UNVIM за разполагане на персонал и ресурси в региона, и по-специално в Ходейда, Салеф и Рас Иса, съгласно разпоредбите на Споразумението от Стокхолм.

Ако мандатът или потребностите на UNVIM се променят по начин, който поставя под въпрос адекватността или значението на проекта с оглед на постигането на горепосочените цели, приносът на Съюза се преоценява съответно.

4.   Описание на дейностите

UNOPS носи отговорност за техническото изпълнение на проекта.

Дейност 1: Увеличаване на персонала в рамките на UNVIM.

Броят на оперативните служители трябва да се увеличи, първоначално до общо девет (9), с опция за допълнително увеличаване на броя на оперативните служители на по-късен етап.

Деветимата оперативни служители са:

седем служители на UNVIM, които се разполагат в Ходейда: един служител по координацията, един съветник по сигурността на място, един наблюдател, един оператор на скенер, един асистент по протокола и операциите, един местен асистент по сигурността и един административен асистент в Ходейда;

двама наблюдатели, от които един се разполага в Салеф, а втори — в Рас Иса. Това увеличаване на капацитета ще даде възможност UNVIM да се разгърне ефективно в пристанищата на Червено море.

Освен това се финансират и служители за административна подкрепа (служител в областта на финансите, служител за обществените поръчки и т.н.), необходими за изпълнението на действието за стабилизиране на ЕС.

Планирани дейности:

UNOPS ще назначи новите наблюдатели, инспекторите и служителите в съответствие с правилата и процедурите на UNOPS за наемане на работа;

UNOPS предварително ще уведоми ЕСВД за всяко откриване на длъжности.

График: за цялата продължителност на проекта.

Дейност 2: Наемане на част от пристанището на Джибути и наемане на офис в Сана. Съюзът ще продължи да финансира наемането на пристанищни съоръжения, за да осигури постоянно място за провеждане на инспекции. Овен това Съюзът ще финансира наемането на офиса в Сана, който служи за временна база на служителите на UNVIM за връзка от и до Ходейда и Джибути.

График: За цялата продължителност на проекта

Дейност 3: Закупуване на допълнително оборудване за инспекции. UNVIM ще закупи допълнително оборудване за инспекции (например скенери), необходимо за изпълнението на действието за стабилизиране на ЕС. То ще улесни навременната инспекция на кораби в пристанището на Джибути и в международни води.

Планирани дейности:

в ход е разработването на технически спецификации;

съгласно процедурите на UNOPS за възлагане на обществени поръчки, стартиране на международна тръжна процедура за доставки и възлагане на поръчка;

доставка на оборудване и обучение на съответния персонал.

График: Първи до четвърти месец включително на проекта. В края на проекта продажбата на активите ще се извърши съгласно договора, подписан с Европейската комисия.

Дейност 4: Подобряване на сигурността на UNVIM. Тази дейност ще бъде посветена на това да се гарантира, че операциите на UNVIM в пристанищата на Червено море отговарят на съответните изисквания за сигурност и позволяват правилното осъществяване на работата на UNVIM.

Планирани дейности:

в ход е разработването на технически спецификации;

съгласно процедурите на UNOPS за възлагане на обществени поръчки, стартиране на международна тръжна процедура за доставки и възлагане на поръчка;

доставка на оборудване и обучение на съответния персонал.

График: Първи до четвърти месец включително на проекта. В края на проекта продажбата на активите ще се извърши съгласно договора, подписан с Европейската комисия.

Дейност 5: Изпълнение на проекта. UNOPS ще осъществява надзор върху управлението на програмата. Този надзор ще включва разработване на основни етапи, вътрешни прегледи, надзор върху договорните споразумения и финансово управление. Предвидените дейности включват:

осигуряване на външни услуги или специално споразумение за услуги за техническа помощ за изпълнението на проекта;

финансово и договорно управление на услугите, които UNOPS възлага за подизпълнение на трети лица.

График: През цялата продължителност на проекта.

5.   Очаквани резултати

Във връзка с укрепването на оперативните действия на UNVIM очакваните резултати от проекта са, както следва:

предотвратяване на притока на забранени стоки в пристанищата на Йемен на Червено море;

улесняване на свободния приток на търговски стоки в пристанищата на Йемен на Червено море;

подкрепа за дружеството на йеменските пристанища на Червено море при управлението и инспекциите на дейността на пристанищата на Ходейда, Салеф и Рас Иса;

изграждане на доверие сред международната общност на морските превозвачи чрез прозрачен и ефективен процес на влизане на търговски стоки в пристанищата на Йемен на Червено море, въпреки продължаващия конфликт;

подкрепа за правителството на Йемен в усилията му за задоволяване на нуждите на населението от основни блага, които не са изцяло удовлетворени от хуманитарната помощ и местните източници.

6.   Планирана продължителност

Предвижда се продължителността на проекта да бъде 12 месеца. Ще бъде подписано съответно споразумение за финансов принос между Комисията и UNOPS.

7.   Видимост на Съюза

Тъй като отговаря за техническото изпълнение на проекта, UNOPS ще осигури подходяща видимост на финансовата подкрепа от Съюза, например в рамките на доклади, прояви или заседания. Знамето на ЕС ще бъде обозначено върху цялата документация на UNVIM. UNVIM/UNOPS ще осигури подходяща видимост чрез обозначаване на цялото оборудване, което е закупено със средства от ЕС, различно от консумативи, включително чрез поставянето на логото на ЕС. Когато такова обозначаване би могло да застраши привилегиите и имунитетите на UNOPS или безопасността на нейния персонал или на крайните бенефициери, ще бъдат постигнати подходящи алтернативни договорености.

8.   Участие на ЕС в управителния комитет на UNVIM

В управителния комитет на UNVIM участват Кралство Саудитска Арабия (представено от EHOC и Министерството на отбраната), ОАЕ, правителството на Йемен (представено от установен в Джибути служител на UNVIM за връзка и представител на Министерството на транспорта), UNOPS и Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси. Подобно на САЩ, Нидерландия и Обединеното кралство, които присъстват на заседанията със статут на наблюдатели в качеството им на донори на UNVIM, Съюзът ще продължи да участва в ежемесечните заседания на управителния комитет на UNVIM.

9.   Докладване

UNVIM/UNOPS ще представя на ЕСВД месечни доклади за преглед на напредъка към постигане на резултатите по проекта. Тези доклади ще се изпращат на съответния орган на Съвета.

ЕСВД ще докладва на съответния орган на Съвета относно ежемесечните заседания на управителния комитет на UNVIM.

UNVIM/UNOPS ще докладва пряко на съответния орган на Съвета в Брюксел веднъж на всяко тримесечие.

UNVIM/UNOPS ще представи окончателен описателен и финансов доклад в срок от шест месеца след края на периода на изпълнение.


Top