EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1326

Решение за изпълнение (EC) 2019/1326 на Комисията от 5 август 2019 година относно хармонизираните стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

C/2019/5759

OJ L 206, 6.8.2019, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1326/oj

6.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1326 НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2019 година

относно хармонизираните стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13 от Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) се счита, че електрическите съоръжения, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на установените в приложение I към същата директива съществени изисквания, обхванати от тези стандарти или части от тях.

(2)

По силата на Решение за изпълнение C(2016) 7641 (3) на Комисията, същата отправи към Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) искане за изготвяне, преразглеждане и приключване на работата по хармонизираните стандарти за електромагнитната съвместимост в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС.

(3)

Въз основа на Решение за изпълнение C(2016) 7641, CEN и Cenelec изготвиха хармонизираните стандарти EN IEC 61058-1:2018 за превключватели за уреди и EN 55035:2017 за мултимедийни устройства. Въз основа на посоченото решение CEN и Cenelec преразгледаха хармонизираните стандарти EN 13309:2010 за машини с вътрешно електрическо захранване и EN 50557:2011 за автоматични прекъсвачи, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (4), с цел да ги адаптират към техническия прогрес.

(4)

Комисията, съвместно със CEN и Cenelec, направи оценка на това дали стандартите EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 и EN 63024:2018 съответстват на съдържащото се в Решение за изпълнение C(2016) 7641 искане.

(5)

Стандартите EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 и EN 63024:2018 отговарят на изискванията, които те имат за цел да обхванат и които са изложени в Директива 2014/30/ЕС. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Cenelec изготви проект на поправка (EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01) на хармонизирания стандарт EN 61000-6-5:2015, данните за който са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (5). Поради факта, че с поправката се въвеждат съществени технически корекции, и с цел гарантиране на правилното и последователно прилагане на EN 61000-6-5:2015 е целесъобразно данните за хармонизирания стандарт да се публикуват заедно с тези за поправката в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Стандарти EN 13309:2010 и EN 50557:2011 бяха преразгледани и стандарт EN 61000-6-5:2015 бе коригиран. Поради това е необходимо да се заличат данните за тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз. За да се даде на производителите достатъчно време да се подготвят за прилагането на преразгледаните и коригираните стандарти, е необходимо да се отложи заличаването на данните за тези стандарти.

(8)

Спазването на даден хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съответните съществени изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, от датата на публикуване на данните за този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Включените в списъка в приложение I към настоящото решение данни за хармонизирани стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Включените в списъка в приложение II към настоящото решение данни за хармонизирани стандарти за електромагнитната съвместимост, изготвени в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС, се заличават в Официален вестник на Европейския съюз, считано от посочените в същото приложение дати.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

(3)  Решение за изпълнение C(2016) 7641 на Комисията от 30 ноември 2016 г. относно искане за стандартизация до Европейския комитет по стандартизация, Европейския комитет за стандартизация в електротехниката и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, във връзка с хармонизираните стандарти в подкрепа на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.

(4)  ОВ C 246, 13.7.2018 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 246, 13.7.2018 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на стандарта

1.

EN ISO 13766-1:2018

Машини за земни работи и строителни машини. Електромагнитна съвместимост (EMC) на машини с вътрешно електрическо захранване. Част 1: Общи изисквания за ЕМС при типични условия на електромагнитна среда (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за устойчивост

3.

EN 61000-6-5:2015 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 6-5: Общи стандарти. Устойчивост на устройства/съоръжения, използвани в среди на захранващи станции и подстанции

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания

5.

EN 63024:2018

Изисквания за апарати за автоматично повторно включване (ААПВ) за автоматични прекъсвачи, АПЗОТС и АПЗОТ, за битови и подобни приложения (IEC 63024: 2017, изменен)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Номер на стандарта

Дата на заличаването

1.

EN 13309:2010 Строителни машини. Електромагнитна съвместимост на машини с вътрешно електрическо захранване

30 юни 2021 г.

2.

EN 50557:2011 Изисквания за апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ) за автоматични прекъсвачи - АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно използване

17 януари 2021 г.

3.

EN 61000-6-5:2015 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 6-5: Общи стандарти. Устойчивост на устройства/съоръжения, използвани в среди на захранващи станции и подстанции

31 януари 2020 г.


Top