EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0906(02)

Решение на Съвета от 3 септември 2019 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 1 на Европейския съюз за финансовата 2019 година

ST/10923/2019/INIT

OJ C 302, 6.9.2019, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 302/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 3 септември 2019 година

за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 1 на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2019/C 302/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и Решение № 541/2014/ЕС, и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (1), и по-специално член 44 от него,

като има предвид, че:

бюджетът на Съюза за финансовата 2019 година беше окончателно приет на 12 декември 2018 г. (2),

на 15 април 2019 г. Комисията представи предложение, съдържащо проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за финансовата 2019 година,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 1 на Европейския съюз за финансовата 2019 година е приета на 3 септември 2019 г.

Пълният текст е публикуван за справки или изтегляне в електронен формат на уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu/.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2019 година.

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1.


Top