Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0864

Решение (ЕС) 2019/864 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (NASCO), и за отмяна на решението от 26 май 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на NASCO

ST/8325/2019/INIT

OJ L 140, 28.5.2019, p. 54–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/864/oj

28.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/54


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/864 НА СЪВЕТА

от 14 май 2019 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (NASCO), и за отмяна на решението от 26 май 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на NASCO

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 82/886/ЕИО на Съвета (1) Съветът сключи Конвенцията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (2) („Конвенцията NASCO“), с която се учредява Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (NASCO).

(2)

Съветът NASCO, подпомаган от трите комисии NASCO (Северноамериканската комисия, Комисията за североизточната част на Атлантическия океан и Комисията за Западна Гренландия), е органът, учреден с Конвенцията NASCO, който отговаря за опазването, възстановяването, размножаването и рационалното управление на запасите от атлантическа сьомга посредством международно сътрудничество. Съветът NASCO приема мерки за опазване и управление, чиято цел е да се управляват рибните ресурси, попадащи в неговата област на компетентност. Мерките могат да придобият обвързващ характер по отношение на Съюза.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се предвижда задължение за Съюза да гарантира, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за осигуряване на продоволственото снабдяване. В него също така се посочва, че Съюзът трябва да прилага подхода на предпазливост към управлението на рибарството, като целта е да се гарантира, че експлоатацията на морските биологични ресурси осигурява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов. Наред с това в регламента се предвижда задължение за Съюза да предприема мерки за опазване и управление въз основа на най-добрите налични научни становища, да оказва подкрепа при развитието на научните познания и становища, постепенно да премахне изхвърлянето на улов и да насърчава методи за риболов, които допринасят за по-селективен риболов, за избягване и, доколкото е възможно, за намаляване на нежелания улов, както и за риболов, който има слабо въздействие върху морските екосистеми и рибните ресурси. Освен това в Регламент (ЕС) № 1380/2013 изрично се предвижда, че Съюзът трябва да прилага тези цели и принципи при осъществяването на своите външни отношения в областта на рибарството.

(4)

Както се посочва в съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия, озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“, и в заключенията на Съвета във връзка с това съвместно съобщение, насърчаването на мерките за подкрепа и повишаване на ефективността на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) и, когато е уместно, за подобряване на тяхното управление са в центъра на действието на ЕС в рамките на тези форуми.

(5)

В съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, се посочват конкретни мерки за намаляване на отпадъците от пластмаси и замърсяването на морската среда, както и за ограничаване на случаите на загуба или изоставяне на риболовни уреди в морето.

(6)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на заседанията на Съвета NASCO, тъй като мерките на NASCO за опазване и изпълнение ще бъдат обвързващи за Съюза и могат да окажат съществено въздействие върху съдържанието на неговото законодателство, а именно: регламенти (ЕО) № 1005/2008 (4) и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (5) и Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(7)

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на заседанията на Съвета NASCO, понастоящем е установена с решението на Съвета от 26 май 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на NASCO. Целесъобразно е посоченото решение да се отмени и да се замени с ново решение за периода 2019—2023 г.

(8)

Предвид изменящия се характер на рибните ресурси в зоната на Конвенцията NASCO и произтичащата от това необходимост в позицията на Съюза да бъдат взети под внимание някои нови обстоятелства, включително новата научна и друга важна информация, представена преди или по време на заседанията на NASCO, следва да бъдат установени процедури във връзка с ежегодното уточняване на позицията на Съюза за периода 2019—2023 г., които са съобразени с принципа на лоялно сътрудничество между институциите на Съюза, залегнал в член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на заседанията на Съвета на Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (NASCO), е определена в приложение I.

Член 2

Ежегодното уточняване на позицията на Съюза, която трябва да се заеме на заседанията на Съвета NASCO, се извършва в съответствие с приложение II.

Член 3

Позицията на Съюза, определена в приложение I, се оценява и при необходимост се преразглежда от Съвета по предложение на Комисията най-късно за годишното заседание на Съвета NASCO през 2024 г.

Член 4

Решението на Съвета от 26 май 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Северноатлантическата организация за опазване на сьомгата (NASCO), се отменя.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 май 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Решение 82/886/ЕИО на Съвета от 13 декември 1982 г. относно подписването на Конвенцията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 25.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Позиция, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (NASCO)

1.   ПРИНЦИПИ

В рамките на NASCO Съюзът:

а)

действа в съответствие с целите и принципите, които си е поставил в рамките на общата политика в областта на рибарството, по-специално чрез подхода на предпазливост и целите, свързани с постигането на максимален устойчив улов, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, така че да се насърчи прилагането на екосистемен подход към управлението на рибарството и ограничаването на въздействието на риболовните дейности върху околната среда, да се предотврати и намали, доколкото е възможно, нежеланият улов и постепенно да се премахне изхвърлянето на улов, да се сведе до минимум въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми и техните местообитания, както и да се осигури — посредством насърчаване на икономически жизнеспособен и конкурентоспособен сектор на рибарството в Съюза — справедлив жизнен стандарт за хората, чийто поминък зависи от риболовните дейности, при отчитане на интересите на потребителите;

б)

гарантира, че мерките, приети в рамките на NASCO, са в съответствие с Конвенцията NASCO;

в)

гарантира, че мерките, приети в рамките на NASCO, са в съответствие с международното право, и по-специално с разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право и член 66 от нея, Споразумението за насърчаване на спазването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море; и Споразумението на Организацията за прехрана и земеделие от 2009 г. за мерките на пристанищната държава;

г)

насърчава позициите, съответстващи на най-добрите практики на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) в съответната зона;

д)

се стреми към съгласуваност и полезно взаимодействие с провежданата от него политика в рамките на двустранните му отношения в областта на рибарството с трети държави и гарантира съгласуваност с другите си политики — по-специално в областта на външните отношения, заетостта, околната среда, търговията, развитието, научните изследвания и иновациите;

е)

гарантира спазването на своите международни ангажименти;

ж)

се придържа към заключенията на Съвета от 19 март 2012 г. във връзка със Съобщението на Комисията относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството (1);

з)

се стреми да създава равноправни условия за флота на Съюза в зоната на конвенцията въз основа на същите принципи и стандарти като тези, приложими съгласно правото на Съюза, и да насърчава еднаквото прилагане на тези принципи и стандарти;

и)

се придържа към заключенията на Съвета (2) във връзка със съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия, озаглавено Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните (3), и насърчава мерките за подпомагане и повишаване на ефективността на NASCO и когато е уместно, за подобряване на нейното управление и постиганите от нея резултати (например по отношение на науката, спазването на приложимите разпоредби, прозрачността и вземането на решения) като принос към устойчивото управление на океаните във всичките му измерения;

й)

насърчава координацията между РОУР и регионалните морски конвенции, както и — според случая — сътрудничеството със световни организации в рамките на техните мандати, и по-специално с Конвенцията OSPAR, по която Съюзът също е договаряща страна;

к)

насърчава механизмите за сътрудничество между РОУР, отговарящи за улова на видове, различни от риба тон, които механизми са подобни на т.нар. „процес от Кобе“ по отношение на РОУР за рибата тон.

2.   НАСОКИ

При необходимост Съюзът се стреми да подкрепя предприемането на следните действия от страна на NASCO:

а)

мерки за опазване и управление на рибните ресурси в зоната на споразумението въз основа на най-добрите налични научни становища, включително общ допустим улов и квоти или регулиране на риболовното усилие по отношение на живите морски биологични ресурси, регулирани от NASCO, които мерки ще доведат до постигането или до запазването на устойчива експлоатация на нивата, на които се получава максималният устойчив улов, най-късно до 2020 г. При необходимост трябва да бъдат разгледани специални мерки за запасите, които са подложени на прекомерен улов, за да се гарантира, че риболовното усилие отговаря на наличните възможности за риболов;

б)

мерки за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в зоната на конвенцията, включително списък на корабите, извършващи такъв риболов;

в)

мерки за укрепване на събирането на научни данни в областта на рибарството и за насърчаване на по-добро сътрудничество между промишлеността и академичния свят;

г)

мерки за наблюдение, контрол и надзор в зоната на Конвенцията NASCO с цел да се осигури ефективност на контрола и спазване на мерките, приети в рамките на NASCO;

д)

мерки за максимално ограничаване на отрицателното въздействие на риболовните дейности и аквакултурите върху морското биологично разнообразие и морските екосистеми и техните местообитания, включително мерки за намаляване на замърсяването на морската среда и предотвратяване на изхвърлянето на пластмаси в морето, както и за намаляване на въздействието на намиращите се в морето пластмаси върху морското биологично разнообразие и екосистемите, мерки за защита на уязвимите морски екосистеми в зоната на Конвенцията NASCO в съответствие с Международните насоки на ФАО за управление на дълбоководния риболов в открито море, мерки за избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, включително и по-специално на уязвимите морски видове, и мерки за постепенно премахване на изхвърлянето на улов;

е)

мерки за намаляване на въздействието на изоставените, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди в океаните и за улесняване на идентифицирането и прибирането на тези уреди;

ж)

мерки, с които се забранява риболовът, извършван единствено с цел добиване на перки от акули, и с които се изисква всички акули да бъдат разтоварвани с всичките си естествено прикрепени към трупа перки;

з)

разработване, когато е целесъобразно, на съвместни подходи с други РОУР — по-специално с тези от тях, които участват в управлението на рибарството в същия регион;

и)

препоръки — когато е целесъобразно и дотолкова, доколкото е разрешено по силата на съответните учредителни документи — които насърчават прилагането на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова на Международната организация на труда;

й)

допълнителни технически мерки, основани на становища на спомагателните органи и работните групи на NASCO.


(1)  Док. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Док. 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017 г.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ежегодно уточняване на позицията на Съюза, която да се заеме на заседанията на Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан

Преди всяко заседание на Съвета NASCO, когато този орган има за задача да приема решения, които могат да станат обвързващи за Съюза, трябва да бъдат предприети необходимите действия, така че в позицията, която ще бъде изразена от името на Съюза, да бъде взета под внимание най-актуалната научна и друга важна информация, предадена на Европейската комисия, в съответствие с принципите и насоките, определени в приложение I.

За тази цел и въз основа на посочената информация Комисията представя на Съвета достатъчно рано преди всяко заседание на Съвета NASCO писмен документ, съдържащ елементите във връзка с предложеното уточняване на позицията, която трябва да бъде изразена от името на Съюза, за обсъждане и одобряване на детайлите по нея.

Ако по време на заседание на Съвета NASCO не е възможно да се постигне споразумение — включително на място — позволяващо отразяването на нови елементи в позицията на Съюза, въпросът трябва да бъде отнесен до Съвета или до подготвителните му органи.


Top