Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0703

Решение (ЕС) 2019/703 на Съвета от 8 октомври 2014 година за подписване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

ST/12254/2014/INIT

OJ L 120, 8.5.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/703/oj

8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/703 НА СЪВЕТА

от 8 октомври 2014 година

за подписване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 14 септември 2012 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори от името на Съюза, неговите държави членки и Република Хърватия, с цел сключването на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки (1), за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (наричан по-долу „протоколът“).

(2)

Тези преговори приключиха успешно на 16 октомври 2013 г.

(3)

Протоколът следва да бъде подписан от името на Съюза и на неговите държави членки, при условие че бъде сключен на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (2), се разрешава от името на Съюза и неговите държави членки, при условие на сключването на протокола.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза и на неговите държави членки.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 8 октомври 2014 година.

За Съвета

Председател

M. LUPI


(1)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 32.

(2)  Текстът на Протокола ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


Top