EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Решение (ЕС) 2019/2195 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39)

OJ L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/91


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2195 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2019 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да разрешава емитирането на евробанкноти в рамките на Съюза. Това право включва правомощието да предприема мерки за защита на интегритета на евробанкнотите като платежно средство. С Решение ЕЦБ/2010/14 (1) се определят общите правила и процедури относно проверките за истинност и годност и връщането в обращение на евробанкноти Предвид натрупания опит при прилагането и тълкуването на Решение ЕЦБ/2010/14 са необходими няколко технически изменения и допълнително разясняване и подобряване на някои правила, процедури и определения. По-конкретно, необходими са по-ясни инструкции и определения във връзка с данните, които се отчитат за броя на евробанкнотите, които са обработени, сортирани като негодни и върнати в обращение.

(2)

Понастоящем банкнотите от категория 3 трябва да бъдат предадени на националните централни банки незабавно или поне 20 работни дни, след като са внесени в банкнотообработваща машина. Банкнотите от категория 3 понякога се смесват с банкноти от категории 4а и 4б и това води до по-висок брой истински банкноти, които ненужно се изпращат за допълнителен анализ. Поради това е необходимо да се предвиди повторната обработка на банкнотите от категория 3, за да може да бъдат отделяни от банкнотите от категории 4а и 4б.

(3)

В приложение IV към Решение ЕЦБ/2010/14 се съдържа подробна информация за данните, които се събират от лицата, работещи с пари в брой. От съображения за яснота трябва да се уточнят данните, които се отчитат, за да се гарантира, че те са възможно най-изчерпателни и точни.

(4)

С Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка (2) се създадоха нови правила за бъдещите емисии от евробанкноти и се поясняват и подобряват някои процедури за възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти. Във връзка с това са необходими и някои изменения на разпоредбите на Решение ЕЦБ/2010/14.

(5)

Поради това Решение ЕЦБ/2010/14 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение ЕЦБ/2010/14 се изменя, както следва:

1.

В член 2 параграф 13 се заменя със следното:

„13.   „евробанкноти“ означава банкнотите, които отговарят на изискванията на Решение ЕЦБ/2013/10 (*1) или на правните актове, които заменят или допълват това решение, и на техническите спецификации, определени от Управителния съвет.

(*1)  Решение ЕЦБ/2013/10 от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).“"

2.

Приложение I се заменя с приложение I към настоящото решение.

3.

Приложение IIа се заменя с приложение II към настоящото решение.

4.

Приложение IV се заменя с приложение III към настоящото решение.

Член 2

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Лицата, работещи с пари в брой, в държавите членки, които приемат еврото след датата на приемане на настоящото решение, го прилагат, считано от датата, на която държавата членка, в която се намират, приеме еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 декември 2019 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Решение ЕЦБ/2010/14 от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

(2)  Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).


Приложение I

‘ПРИЛОЖЕНИЕ I

БАНКНОТООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

1.   Общи технически изисквания

1.1.

За да се квалифицира като банкнотообработваща машина, дадена машина трябва да може да обработва евробанкноти, да класифицира отделните евробанкноти и да ги отделя съгласно класификацията им без намесата на машинен оператор, при условията на приложения IIа и IIб. С изключение на автоматичните машини за монети, банкнотообработващите машини трябва да имат необходимия брой изходни джобове за тази цел и/или други средства за осигуряване на надеждно отделяне на обработените евробанкноти.

1.2.

Банкнотообработващите машини трябва да могат да се приспособяват, за да се гарантира, че могат надеждно да откриват нови фалшиви банкноти. Освен това те трябва да могат да се приспособяват с цел задаването на по-стриктни или по-свободни критерии за сортиране по годност, ако е приложимо.

2.   Категории банкнотообработващи машини

Банкнотообработващите машини са или машини за самообслужване, или машини, управлявани от служители:

Таблица 1

Машини за самообслужване

А.

Машини за самообслужване за внасяне на пари и проследяване на клиента

1.

Машини за внасяне на пари в брой (cash-in machines, CIM)

Машините за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят евробанкноти по техните банкови сметки, но нямат функция за разпространение на пари в брой. Машините за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; проверките за годност са по желание.

2.

Машини за обработка на банкноти за последваща употреба (cash-recycling machines, CRM)

Машините за обработка на банкноти за последваща употреба позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Машините за обработка на банкноти за последваща употреба проверяват евробанкнотите за истинност и годност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката. При теглене на пари в брой машините за обработка на банкноти за последваща употреба могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни трансакции.

3.

Комбинирани машини за внасяне на пари в брой (combined cash-in machines, CCM)

Комбинираните машини за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Комбинираните машини за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; проверките за годност са по желание. При теглене на пари в брой комбинираните машини за внасяне на пари в брой не използват евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни трансакции, а само евробанкноти, отделно заредени в тях.

Б.

Машини за изплащане на пари в брой

4.

Машини за изплащане на пари в брой (cash-out machines, COM)

Машините за изплащане на пари в брой са автоматични касови машини, които проверяват евробанкнотите за истинност и годност преди разпространяването им сред клиенти. Машините за изплащане на пари в брой използват евробанкноти, с които са заредени от лица, работещи с пари в брой, или други автоматизирани системи (например автомати за продажба на стоки).

В.

Автоматични машини за монети

5.

Автоматични машини за монети (coin dispensing machines, CDM)

Автоматичните машини за монети позволяват на клиентите, чрез подаването на евробанкноти в тях, да получават монети. Преди да разпространи монетите, автоматичната машина за монети проверява истинността на евробанкнотите. Тези евробанкноти не се връщат в обращение.

Машината за обработка на банкноти за последваща употреба може да се използва като машина за внасяне на пари в брой или като комбинирана машина за внасяне на пари в брой, ако системите за проверка, софтуерът и другите компоненти за изпълнението на основните ѝ функции са същите като на типа машина за обработка на банкноти за последваща употреба, включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ (*1).

Комбинираната машина за внасяне на пари в брой може да се използва като машина за внасяне на пари в брой, ако системите за проверка, софтуерът и другите компоненти за изпълнението на основните ѝ функции са същите като на типа комбинирана машина за внасяне на пари в брой, включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ.

Таблица 2

Машини, управлявани от служители

1.

Банкнотосортиращи машини (banknote processing machines, BPM)

Банкнотосортиращите машини проверяват истинността и годността на евробанкнотите.

2.

Машини за проверка за истинност (banknote authentication machines, BAM)

Машините за проверка за истинност проверяват само истинността на евробанкнотите.

3.

Автоматизирана касиерска система (teller assistant recycling machines, TARM)

Автоматизираните касиерски системи са машини за обработка на пари в брой за последваща употреба, които са експлоатирани от лица, работещи с пари в брой и проверяват истинността и годността на евробанкнотите. При теглене на пари в брой автоматизираните касиерски системи могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни трансакции. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки.

4.

Машини за улеснение на касиера (teller assistant machines, TAM)

Машините за улеснение на касиера са машини, използвани от лицата, работещи с пари в брой, с които се извършва проверка на евробанкнотите за истинност. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки.

Машините, управлявани от служители, трябва да обработват евробанкнотите по партиди.

Машина, която е била тествана и е включена в списъка на уебсайта на ЕЦБ като машина за обработка на банкноти за последваща употреба или машина за внасяне на пари в брой /комбинирана машина за внасяне на пари в брой, може да бъде използвана съответно като автоматизирана касиерска система или машина за улеснение на касиера. В този случай машината трябва да бъде експлоатирана само от служители на лицата, работещи с пари в брой.

3.   Типове банкнотообработващи машини

Евросистемата тества типовете банкнотообработващи машини. Типовете банкнотообработващи машини могат да се различават помежду си по специфичните си системи за проверка, софтуер и други компоненти за изпълнението на основните им функции. Тези функции са: а) извършване на проверки за истинност на евробанкноти; б) откриване и отделяне на евробанкноти, за които има съмнение, че са фалшиви; в) откриване и отделяне на негодни от годни евробанкноти, ако е приложимо; и г) обратно проследяване на обекти, за които има съмнение, че са фалшиви евробанкноти, и на евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински, ако е приложимо.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


ПРИЛОЖЕНИЕ II

‘ПРИЛОЖЕНИЕ IIа

КЛАСИФИКАЦИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА ЕВРОБАНКНОТИТЕ ОТ МАШИНИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

Евробанкнотите се класифицират в една от следните категории и се разделят по категории. Не е необходимо машините, които не проверяват евробанкноти за годност, да правят разлика между категория евробанкноти 4а и 4б.

Таблица 1

Класификация и третиране на евробанкнотите от машини за самообслужване, в които се внасят пари в брой, с възможност за обратно проследяване на клиента

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и);

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Връщат се на клиента от машината.

2.

Евробанкноти, за които има съмнение, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или несъмнено са извън допустимите стандарти.

Изтеглят се от обращение.

Предават се веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на компетентните национални органи за проверка за истинност заедно с информация за титуляря на сметката. Не се заверява сметката на титуляря.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти

Изтеглят се от обращение.

Евробанкнотите се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на НЦБ за проверка за истинност.

Информацията за титуляря на сметката се съхранява осем седмици след откриването на евробанкнотите от машината. Тази информация се предоставя на НЦБ при поискване. Друга възможност е, по споразумение с НЦБ, информацията, позволяваща обратно проследяване на титуляря на сметката, да бъде предавана на тази НЦБ заедно с евробанкнотите.

Може да се завери сметката на титуляря.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да бъдат върнати в обращение.

Заверява се сметката на титуляря.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат. Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да бъдат върнати в обращение и се предават на НЦБ.

Заверява се сметката на титуляря.

Особени правила за таблица 1:

1.

Евробанкнотите от категории 2 и 3 не се връщат на клиента от банкнотообработваща машина, ако тя позволява депозитната трансакция да бъде анулирана. Задържането на тези евробанкноти при отмяна на трансакция може да бъде направено чрез сортирането им във временни складови отделения в машината.

2.

Не е необходимо евробанкнотите от категория 3 да бъдат отделяни физически от евробанкнотите от категория 4а или 4б. Ако не се извършва физическо отделяне, продължават да се прилага срокът за предаване на НЦБ на смесените евробанкноти от категории 3, 4а и 4б и изискванията за обратно проследяване на клиента за евробанкноти от категория 3.

3.

Дори когато са смесени с банкноти от категория 4а или 4б, евробанкнотите от категория 3 могат да бъдат обработени повторно на всеки тип банкнотообработваща машина, който е бил успешно тестван. След това тези банкноти се третират като класифицирани от втората банкнотообработваща машина, като обратното проследяване на първоначалните банкноти от категория 3 до първоначалния титуляр на сметката трябва да бъде поддържано, в случай че тези банкноти бъдат отхвърлени от втората машина като евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински.

Таблица 2

Класификация и третиране на евробанкнотите от машини за изплащане на пари в брой (cash-out machines, COM)

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и);

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Не могат да се разпространяват на клиенти.

2.

Евробанкноти, за които има съмнение, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или са несъмнено извън допустимите стандарти.

Не могат да се разпространяват на клиенти.

Предават се веднага, но не по-късно от 20 работни дни след откриването им от машината, на компетентните национални органи за проверка за истинност заедно с информация за титуляря на сметката, ако има такава.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти

Не могат да се разпространяват на клиенти.

Евробанкнотите се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на НЦБ за проверка за истинност.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да се разпространяват за клиенти.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да се разпространяват на клиенти и се връщат на НЦБ.

Особени правила за таблица 2:

1.

Не е необходимо евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 да бъдат отделяни физически. Когато са смесени, и трите категории трябва да се третират като евробанкноти от категория 2. Ако евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 могат да бъдат отделяни чрез използването на друга банкнотообработваща машина или, ако за това е получено съгласието на НЦБ — от обучени служители, те трябва да се третират в съответствие с таблица 2.

2.

Не е необходимо евробанкнотите от категория 3 да бъдат отделяни физически от евробанкнотите от категории 4а и 4б. Ако не се извършва физическо отделяне, продължава да се прилага срокът за предаване на НЦБ на смесените евробанкноти от категории 3, 4а и 4б, както е определено за категория 3.

3.

Дори когато са смесени с банкноти от категория 4а или 4б, евробанкнотите от категория 3 могат да бъдат обработени повторно на всеки тип банкнотообработваща машина, който е бил успешно тестван. След това тези банкноти се третират като класифицирани от втората банкнотообработваща машина.

Таблица 3

Класификация и третиране на евробанкнотите от автоматични машини за монети (coin dispensing machines, CDM)

Автоматичните машини за монети трябва да проверят истинността на получените банкноти и да задържат онези от тях, за които има съмнение, че са фалшиви, но не е необходимо да ги отделят физически по категория.

Банкнотите, за които има съмнение, че са фалшиви, се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след откриването им от машината, на компетентните национални органи за проверка за истинност заедно с информация за титуляря на сметката, ако има такава.

Друга възможност е банкнотите, получени от автоматичната машина за монети, да бъдат обработени повторно на всеки тип банкнотообработваща машина, който е бил успешно тестван, и след това да се третират като класифицирани от тази машина. Информацията за титуляря на сметката на монетите, класифицирани като категория 2 или категория 3 по време на повторното обработване, се запазва, ако я има.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ С ПАРИ В БРОЙ

1.   Цели

Събирането на данни има за цел да позволи на националните централни банки (НЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ) да наблюдават съответните дейности на лицата, работещи с пари в брой, и да извършват надзор върху измененията на наличнопаричното обращение.

2.   Общи принципи

2.1.

Данни за банкнотообработващи машини трябва да се отчитат, когато машините се използват съгласно настоящото решение. Автоматичните машини за монети (CDM) са изключени от задълженията за отчетност.

2.2.

Лицата, работещи с пари в брой, предоставят редовно на НЦБ на тяхната държава членка информация:

за подразделенията, които обработват пари в брой, като офиси на клонове, и

за банкнотообработващите машини и автоматичните касови машини.

2.3.

Освен това лицата, работещи с пари в брой, които връщат в обращение евробанкноти посредством банкнотообработващи машини и автоматични касови машини, предоставят редовно на НЦБ на тяхната държава членка информация:

за обема на касовите операции (брой обработени евробанкноти), извършени посредством банкнотообработващи машини и автоматични касови машини; и

за отдалечените клонове на кредитни институции с малък брой касови операции, където проверките за годност се извършват ръчно.

3.   Видове данни и изисквания за отчетност

3.1.

В зависимост от тяхното естество събраните данни се разделят на основни данни и оперативни данни.

Основни данни

3.2.

Основните данни обхващат информация за: а) отделните лица, работещи с пари в брой, и техните банкнотообработващи машини и автоматични касови машини в действие; и б) отдалечените клонове на кредитни институции.

3.3.

Основните данни се предоставят на НЦБ на датата за прилагане на настоящото решение и на всеки шест месеца след това. Данните, определени в образеца, поместен в допълнение 1, трябва да бъдат предоставени, но НЦБ може да поиска те да бъдат предоставени в различен формат.

3.4.

За целите на наблюдението НЦБ може да реши да събира данни на местно равнище, като например от офиси на клонове.

3.5.

НЦБ може да поиска от лицата, работещи с пари в брой, да указват машините за обработка на банкноти за последваща употреба, които се използват съответно като комбинирани машини за внасяне на пари в брой или машини за внасяне на пари в брой, и комбинираните машини за внасяне на пари в брой, които се използват като машини за внасяне на пари в брой.

3.6.

Данните относно отдалечените клонове, определени в образеца, поместен в допълнение 3, трябва да бъдат предоставени, но НЦБ може да поиска те да бъдат предоставени в различен формат.

Оперативни данни

3.7.

Данните, получени от обработката и връщането в обращение на евробанкноти от лицата, работещи с пари в брой, се класифицират като оперативни данни.

3.8.

НЦБ може да реши да освободи други стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета (1), от задължението да отчитат оперативни данни, ако броят на евробанкнотите, които те връщат в обращение чрез автоматични касови машини, е под определен от НЦБ праг.

3.9.

Данните се предоставят на шестмесечие. Данните се отчитат пред НЦБ най-късно два месеца след съответния отчетен период, т.е. в края на февруари и в края на август. Данните могат да бъдат предоставени, като се използва образецът в допълнение 2. НЦБ могат да изискват за преходен период ежемесечно отчитане, ако това е била тяхната практика преди влизането в сила на настоящото решение, или отчитане на тримесечие.

3.10.

Данните се предоставят от лицата, работещи с пари в брой, които физически обработват евробанкноти. Ако лице, работещо с пари в брой, е възложило на друго лице, работещо с пари в брой, да извършва проверки за истинност и годност, данните се предоставят от лицето, работещо с пари в брой, определено съгласно член 3, параграф 2.

3.11.

Лицата, работещи с пари в брой, отчитат данните като брой (обем), обобщени на национално равнище и разбити по купюри на евробанкнотите. Не се изисква разбивка по серии на банкнотите. За отдалечените клонове на кредитни институции оперативните данни се отчитат отделно.

3.12.

За целите на наблюдението НЦБ може да реши да събира данни на местно равнище, като например от офиси на клонове.

3.13.

От лицата, работещи с пари в брой, които са възложили на други лица, работещи с пари в брой, да извършват проверки за истинност и годност, може да се поиска да предоставят на НЦБ подробна информация за изпълнителите, включително за условията на възлагането.

3.14.

Данните за отдалечените клонове, определени в образеца, поместен в допълнение 3, трябва да бъдат предоставени, но НЦБ могат да поискат те да бъдат предоставени в различен формат и могат да се договорят с лицата, работещи с пари в брой, събирането на по-подробни данни.

4.   Поверителност и публикуване на данни

4.1.

Основните и оперативните данни са поверителни.

4.2.

НЦБ и ЕЦБ могат да решат да публикуват доклади или статистически данни, като използват данни, получени съгласно настоящото приложение. Публикациите съдържат обобщени данни по начин, който не позволява данните да се отнасят до отделни отчетни единици.

Допълнение 1

ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧИТАНЕ

Основни данни

Настоящата информация се предоставя на:

[Наименование на НЦБ; данни за връзка при въпроси; адрес]

1.   Информация за лицето, работещо с пари в брой

Наименование на лицето, работещо с пари в брой:

Адрес на седалището:

Пощенски код:

Град:

Улица:

Вид на дружеството:

Кредитна институция

Обменно бюро

Дружество за транспортиране на пари и ценности, което не е платежна институция

Търговец (на дребно)

Казино

Други, включително платежни институции, когато не попадат в някоя от предходните категории (посочете точно)

Лица за контакт:

Имена:

Телефон:

Телефакс:

Имейл:

Изпълнител (ако е приложимо)

Наименование:

Адрес:

Пощенски код:

Град:

2.   Машини за самообслужване

Категория машини

Идентификационен номер (2)

Производител (2)

Наименование на машината (2)

Идентификация (2)

(система за проверка/софтуерни версии)

Общ брой машини в действие

Машини за внасяне на пари в брой (CIM)

 

 

 

 

 

Машини за обработка на банкноти за последваща употреба (CRM)

 

 

 

 

 

Комбинирани машини за внасяне на пари в брой (CCM)

 

 

 

 

 

Машини за изплащане на пари в брой (COM)

 

 

 

 

 

3.   Машини, управлявани от служители

Категория машини

Идентификационен номер (3)

Производител (3)

Наименование на машината (3)

Идентификация (3)

(система за проверка/софтуерни версии)

Общ брой машини в действие

Банкнотосортиращи машини (BPM)

 

 

 

 

 

Машини за проверка за истинност (BAM)

 

 

 

 

 

Автоматизирана касиерска система (TARM)

 

 

 

 

 

Машини за улеснение на касиера (TAM)

 

 

 

 

 

4.   Автоматични касови машини, които не са включени в горепосочената таблица за машини за самообслужване

 

Общ брой машини в действие

Терминални устройства АТМ

 

Терминали за касово самообслужване (SCoTs)

 

Други

 

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧИТАНЕ

Оперативни данни

1.   Информация за лицето, работещо с пари в брой

Наименование на лицето, работещо с пари в брой

 

Отчетен период

 

2.   Данни

Следните данни трябва да бъдат обобщени на национално или регионално равнище съгласно решение на НЦБ, като се изключват отдалечените клонове.

 

Общ брой обработени евробанкноти

Евробанкноти, сортирани като негодни

Евробанкноти, върнати в обращение

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

В таблицата по-горе колоната „Общ брой обработени евробанкноти“ трябва да съдържа общия брой банкноти, чиито истинност и годност са били проверени с банкнотообработващи машини, т.е. с машини за обработка на банкноти за последваща употреба (CRM), машини за изплащане на пари в брой (COM), автоматизирани касиерски системи (TARM) и банкнотосортиращи машини (BPM), и с комбинирани машини за внасяне и изплащане на пари в брой (CCM) с проверка за годност по желание. В тези данни не се включват: а) банкноти, чиято проверка за истинност и годност се извършва ръчно, напр. операции на гише с клиенти или операции без участието на клиенти; б) банкноти, които са проверени за истинност, но не за годност на банкнотообработващи машини, напр. банкноти, идентифицирани като истински на машини за внасяне на пари в брой (CIM), комбинирани машини за внасяне на пари в брой (CCM) (без проверката за годност по желание), машини за улеснение на касиера (TAM) и машини за проверка на истинността (BAM).

Колоната „Евробанкноти, сортирани като негодни“ е подгрупа от общия брой обработени евробанкноти и трябва да съдържа броя банкноти, които са класифицирани като истински и негодни (т.е. категория 4б) от машини. Данните в тази колона се отнасят за машините за обработка на банкноти за последваща употреба (CRM), машините за изплащане на пари в брой (COM), автоматизираните касиерски системи (TARM) и банкнотосортиращите машини (BPM) и комбинираните машини за внасяне на пари в брой (CCM) с проверка за годност по желание.

Колоната „Евробанкноти, върнати в обращение“ е подгрупа от общия брой обработени евробанкноти и:

а)

за машините за обработка на банкноти за последваща употреба (CRM), машините за изплащане на пари в брой (COM) и автоматизираните касиерски системи (TARM) — трябва да съдържа броя банкноти, които са класифицирани като истински и годни (т.е. категория 4а) от машините и са разпространени, съгласно статистиката на машините;

б)

за банкнотосортиращите машини (BPM) и комбинираните машини за внасяне на пари в брой (CCM) с проверка за годност по желание — трябва да съдържа броя банкноти, които са класифицирани като истински и годни (т.е. категория 4а) от машините и не са предадени на НЦБ, а се съхраняват с намерението да бъдат върнати в наличнопарично обращение.

Брой евробанкноти, разпространени чрез машини за самообслужване и автоматични касови машини

 

Ако НЦБ прилага изключението за отдалечени клонове, предвидено в член 7, тези данни са задължителни за кредитните институции на държавата членка. Кредитните институции трябва да се консултират със съответната НЦБ, за да проверят дали тези данни трябва да бъдат отчитани.

Допълнение 3

ОТДАЛЕЧЕНИ КЛОНОВЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

Настоящата информация се предоставя само от кредитни институции, които имат отдалечени клонове съгласно член 7, параграф 1.

1.

Информация за кредитна институция

Наименование на кредитната институция

 

Отчетен период

 


2.

Данни

Име на отдалечения клон

Адрес

Брой евробанкноти, разпространени чрез машини за самообслужване и автоматични касови машини

 

 

 


(1)  Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6).

(2)  (*) Тези данни се попълват съгласно съответно попълнените данни на уебсайта на ЕЦБ.

(3)  (*) Тези данни се попълват съгласно съответно попълнените данни на уебсайта на ЕЦБ.


Top