EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Решение (ЕС) 2019/1743 на Европейската централна банка от 15 октомври 2019 година относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст) (ЕЦБ/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/12


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1743 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 октомври 2019 година

относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст) (ЕЦБ/2019/31)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире и членове 17—19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2014/23 (1) претърпя няколко съществени изменения (2). Поради необходимостта от допълнителни промени решението следва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

Управителният съвет може да коригира лихвите по всички или част от наличностите от свръхрезерви на институциите. На 12 септември 2019 г. Управителният съвет реши да въведе двустепенна система за олихвяването на свръхрезервите, при която част от наличната свръхликвидност на институциите, т.е. наличностите от резерви над задължителните резерви, се освобождава от отрицателното олихвяване с лихвения процент за депозитното улеснение. По-специално, Управителният съвет реши да освободи частта, равна на произведението от умножението на задължителните резерви по даден множител m. Управителният съвет реши, че за целите на изчисляването на освободената част от наличностите от свръхрезерви първоначалният множител m, по който ще се умножават задължителните резерви на институциите, ще е равен на шест за всички допустими институции, а първоначалният лихвен процент, приложим към освободените наличности от свръхрезерви, ще е равен на нула процента. Управителният съвет може да променя във времето множителя m и лихвения процент, приложим към освободените наличности от свръхрезерви.

(3)

Целта на решението да се въведе двустепенна система за олихвяването на свръхрезервите е да се подпомогне трансмисията на паричната политика чрез банките, като същевременно се запази положителният принос на отрицателните лихвени проценти за нерестриктивната позиция на паричната политика и за непрекъснатото устойчиво доближаване на инфлацията до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ). По този начин двустепенната система гарантира, че възникналите за институциите разходи от отрицателните лихвени проценти не вредят на плавната трансмисия на паричната политика в еврозоната, която се осъществява предимно чрез банките,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Олихвяване на наличности от свръхрезерви

1.   Наличностите от резерви на институциите съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2003/9) (3), които надхвърлят задължителните резерви съгласно Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) (наричани по-долу „свръхрезервите“), се олихвяват с нула процента или с лихвения процент за депозитното улеснение, който от тях е по-нисък.

2.   Частта от наличностите от свръхрезерви по резервните сметки на институцията, както е определено в членове 1 и 6 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), чийто максимален размер не може да надхвърля произведението от умножението на задължителните резерви на институцията по даден множител m (наричана по-долу „отстъпката“), се освобождава от правилото за олихвяване, предвидено в параграф 1. Множителят m, използван за изчисляването на отстъпката, и лихвеният процент, приложим към освободените наличности от свръхрезерви, се определят от Управителния съвет, след което се публикуват на уебсайта на ЕЦБ. Корекциите на множителя m и/или на лихвения процент, приложим към освободените наличности от свръхрезерви, се прилагат от периода на поддържане, следващ обявяването на решението на Управителния съвет, освен ако е предвидено друго. Освободените наличности от свръхрезерви се определят въз основа на средните салда в края на календарния ден за периода на поддържане по резервните сметки на институцията, както е определено в членове 1 и 6 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9). Наличностите в депозитното улеснение на Евросистемата не се считат за свръхрезерви.

3.   Лихвата, която се дължи или начислява по освободени или неосвободени наличности от свръхрезерви, се приспада, като се дебитират резервните сметки на съответната институция, или, според случая, се изплаща на втория работен ден на НЦБ след края на периода на поддържане, за който е изчислена.

4.   В случай че институциите държат задължителни резерви чрез посредник съгласно член 10 или 11 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), отстъпката се изчислява съгласно настоящия параграф. Множителят m, използван за изчисляването на отстъпката, се прилага върху общите задължителни резерви, които трябва да се поддържат от съответната институция-посредник от нейно име и от името на всички институции, за които тя поддържа задължителни резерви съгласно член 10 или 11 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9). Лихвеният процент, приложим към освободените наличности от свръхрезерви, се прилага само за свръхрезервите, поддържани по резервните сметки на съответния посредник, както е определено в членове 1 и 6 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 2

Олихвяване на някои депозити, държани в ЕЦБ

Сметките, поддържани в ЕЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2003/14 (5), Решение ЕЦБ/2010/31 (6) и Решение ЕЦБ/2010/17 (7), продължават да се олихвяват с лихвения процент за депозитното улеснение. Когато обаче е необходимо по тези сметки да бъдат държани депозити преди датата, на която трябва да се извърши плащане в съответствие със законовите или договорните разпоредби, приложими към съответния механизъм, тези депозити се олихвяват през този предварителен период с нула процента или с лихвения процент за депозитното улеснение, който от тях е по-висок.

Член 3

Отмяна

1.   Решение ЕЦБ/2014/23 се отменя.

2.   Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 4

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от седмия период на поддържане на резервите за 2019 г., започващ на 30 октомври 2019 г.

Съставено във Франкфурт на Майн, 15 октомври 2019 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2014/23 от 5 юни 2014 г. относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 115).

(2)  Вж. приложение I.

(3)  Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (EЦБ/2003/9) (ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10).

(4)  Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1).

(5)  Решение EЦБ/2003/14 от 7 ноември 2003 г. относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 35).

(6)  Решение ЕЦБ/2010/31 от 20 декември 2010 г. относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 10, 14.1.2011 г., стр. 7).

(7)  Решение EЦБ/2010/17 от 14 октомври 2010 г. относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа (ОВ L 275, 20.10.2010 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененото решение и изменението му

Решение ЕЦБ/2014/23

ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 115.

Решение (ЕС) 2015/509 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/9)

ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Решение ЕЦБ/2014/23

Настоящото решение

Член 1

Член 2

Член 1

Член 3

Член 4

Член 5

Член 2

Член 3

Член 6

Article 4

Приложение I

Приложение II


Top