EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Решение (ЕС) 2019/976 на Европейската централна банка от 29 май 2019 година за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2019/14)

OB L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/61


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/976 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 май 2019 година

за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2019/14)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 е предвидено, че Европейската централна банка (ЕЦБ) носи отговорност за ефективното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм (ЕНМ). В съображение 79 от регламента е посочено, че наличието на силно мотивиран, добре обучен и безпристрастен персонал е абсолютно необходимо за ефективния надзор.

(2)

В съответствие с членове 3—6 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (2) ЕЦБ отговаря за създаването и състава на съвместните надзорни екипи, които се състоят от служители от ЕЦБ и от националните компетентни органи. Координатор на съвместен надзорен екип (СНЕ), подпомаган от един или повече подкоординатори от националните компетентни органи (НКО), осигурява координацията на работата в рамките на СНЕ.

(3)

Предвид важните роли на координаторите на СНЕ и на подкоординаторите от НКО за координацията на работата на членовете на СНЕ от НКО е необходимо и пропорционално да бъде въведена еднообразна процедура за определяне на цели и обмен на обратна информация в рамките на СНЕ.

(4)

По-рано обратната информация за работата на подкоординаторите от НКО се предоставяше по време на първоначален пробен период въз основа на Решение (ЕС) 2016/3 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/36) (3), а след това по време на последващ пробен период съгласно принципите, установени в Решение (ЕС) 2017/274 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/6) (4). Тъй като последващият пробен период изтече, Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2017/6) следва да бъде отменено в интерес на правната сигурност.

(5)

Натрупаният опит по време на този последващ пробен период показа, че механизмът за предоставяне на обратна информация в рамките на СНЕ може да бъде от полза за осигуряване на тяхното ефективно функциониране, по-добро сътрудничество и диалог и изграждане на по-голямо доверие и откритост в тези екипи. Поради това механизмът за предоставяне на обратна информация следва да бъде продължен и използван редовно. За да се направят обаче необходимите промени в механизма за предоставяне на обратна информация, трябва да се приеме ново решение. Поради това Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2017/6) следва да бъде отменено и заменено с настоящото решение.

(6)

За оценката на работата на служителите от НКО отговарят единствено НКО, а за оценката на работата на служителите от ЕЦБ отговаря единствено ЕЦБ. При ръководството на служителите НКО могат да използват обратната информация, предоставена от координаторите на СНЕ на подкоординаторите от НКО, ако това е разрешено от приложимото национално право, а ЕЦБ може да използва обратната информация, предоставена от координатора на СНЕ, във всички случаи в съответствие с настоящото решение.

(7)

Съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5) от Европейския надзорен орган по защита на данните беше поискано становище, което беше издадено на 7 април 2015 г., като в него се признава, че обратната информация е необходима за ръководството на СНЕ, одобрява се механизмът за предоставянето ѝ и се изразява мнението, че точното му функциониране трябва да се определи в подходящ правен инструмент,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в член 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и в член 2 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

Член 2

Определяне на цели и обмен на обратна информация

1.   Без да се засяга изключителната отговорност на НКО като работодател на подкоординаторите от НКО, координаторите на СНЕ, след консултация с всеки подкоординатор от НКО, определят основните задачи и цели на този подкоординатор от НКО.

2.   Целите и компетенциите на ролята на координатор на СНЕ са определени в контекста на процеса на ЕЦБ на управление и развитие на дейността. За целите на обратната информация в рамките на СНЕ подкоординаторите от НКО се информират за тези компетенции, установени и определени в рамката на способности на ЕЦБ (6), които са приложими по отношение на ролята на координатор на СНЕ.

3.   Обратната информация е реципрочна: координаторите на СНЕ предоставят обратна информация на подкоординаторите от НКО, а подкоординаторите от НКО предоставят обратна информация на координаторите на СНЕ в съответствие с принципите, установени в приложение I.

4.   Съответният координатор на СНЕ и съответните подкоординатори от НКО съвместно предоставят обратна информация на своя СНЕ като цяло относно това, как този екип е постигнал своите цели в съответствие с принципите, установени в приложение I.

5.   Координаторите на СНЕ и подкоординаторите от НКО целят да предоставят обратна информация при условията на лична среща.

6.   Референтният период, за който се определят целите и се предоставя обратна информация, е периодът от 1 януари до 31 декември всяка година.

7.   До обратна информация, вписана в системния инструмент, който се използва за управление на процеса за предоставяне на обратна информация, имат достъп само лица, които отговарят на критериите за необходимост от получаване на информация, установени в Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (7). Отделните категории заинтересовани страни, които имат необходимост от получаване на обратната информация, са посочени в съответното вписване на операцията по обработка и в декларацията за поверителност, предоставяна на субектите на данни.

Член 3

Отмяна

Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2017/6) се отменя.

Член 4

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Чрез дерогация от член 2, параграф 6 първият референтeн период, за който се определят целите и се предоставя обратна информация, започва на датата на влизане в сила на настоящото решение и завършва на 31 декември същата година.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 май 2019 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение (ЕС) 2016/3 на Европейската централна банка от 18 ноември 2015 г. за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм (EЦБ/2015/36) (ОВ L 1, 5.1.2016 г., стр. 4).

(4)  Решение (ЕС) 2017/274 на Европейската централна банка от 10 февруари 2017 г. за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от националните компетентни органи и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/3 (ЕЦБ/2017/6) (ОВ L 40, 17.2.2017 г., стр. 72).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(6)  Виж документа, озаглавен „Рамката на способности на ЕЦБ: компетенциите“ ['The ECB capability framework: the competencies'], достъпен на https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Регламент (ЕС) 2018/1725 а Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Принципи за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи на единния надзорен механизъм

Принцип 1

Определяне на цели

1.

Без да се засяга изключителната отговорност на НКО като работодател на подкоординаторите от НКО, в началото на всеки референтeн период или когато подкоординатор от НКО се присъедини към СНЕ, координаторът на СНЕ след консултация с подкоординатора от НКО определя основните задачи и цели за всеки подкоординатор от НКО.

2.

Координаторът на СНЕ и подкоординаторът от НКО заедно определят целите на екипа и ги съобщават на СНЕ ежегодно по време на заседание на СНЕ, което се провежда в началото на всеки референтeн период или когато бъде съставен нов СНЕ.

3.

Уговорените задачи и цели за подкоординатора от НКО могат да бъдат вписани в системния инструмент, използван за управление на процеса на обратна информация.

Принцип 2

Обмен на обратна информация

1.

Координаторът на СНЕ предоставя най-малко веднъж годишно във всеки случай след края на референтния период при условията на лична среща обратна информация на подкоординатора от НКО относно това, как те и техните екипи са изпълнили съответните си задачи. Обратната информация отчита компетенциите, установени в приложение II.

2.

Подкоординаторът от НКО предоставя във всеки случай най-малко веднъж годишно след края на референтния период при условията на лична среща обратна информация на координатора на СНЕ относно тяхното координиране на СНЕ. Обратната информация отчита компетенциите, установени в рамката на способности на ЕЦБ.

3.

Обратна информация, обменяна между координатора на СНЕ и подкоординатора от НКО съгласно описаното в принципи 2.1 и 2.2, се вписва при поискване чрез системния инструмент от получателя на обратна информация в системния инструмент, който се използва за управление на процеса на обратна информация.

4.

Координаторът на СНЕ и подкоординаторът от НКО съвместно предоставят обратна информация на своя СНЕ относно това, как екипът е постигнал своите цели. Тази обратна информация се предоставя на СНЕ във всеки случай най-малко веднъж годишно след края на референтния период по време на заседание на СНЕ.

5.

За да се осигури непрекъснат диалог координаторът на СНЕ предоставя на всеки подкоординатор от НКО напътствия и постоянна обратна информация през цялата година.

6.

Координаторът на СНЕ и подкоординаторът от НКО предоставят напътствия и постоянна обратна информация на своя екип през цялата година.

Принцип 3

Достъп до обратната информация, вписана в системния инструмент

1.

Достъпът до обратната информация, вписана в системния инструмент, използван за управление на процеса на обратна информация, се предоставя на координатора на СНЕ и на подкоординатора от НКО.

2.

Достъпът на служители на ЕЦБ, различни от координатора на СНЕ и администратора на процеса, до обратната информация, вписана в системния инструмент, използван за управление на процеса на обратна информация, може да бъде предоставен на база необходимост от получаване на такава информация в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

3.

При поискване от съответния НКО обратна информация относно подкоординатора от НКО, вписана в системния инструмент, използван за управление на процеса на обратна информация, ако такава е налична, се предоставя на и може да бъде използвана от съответния НКО:

а)

за целите на улесняване на ръководството на неговите служители, ако е разрешено от приложимото национално право;

б)

като входящи данни за идентифициране на потребности от професионално развитие, включително потребности от обучение, на подкоординаторите на СНЕ, в съответствие с вътрешните правила на НКО.

в)

за създаването/изготвянето на оценки, ако е разрешено от приложимото национално право.

4.

Достъпът до обратната информация, включително нейното прехвърляне, се предоставя на НКО в съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725. Ако са получени искания за обратна информация и се извършва прехвърляне, съответният подкоординатор от НКО се уведомява за това.

Принцип 4

Защита на лични данни, обработени в контекста на обмен на обратна информация

1.

Всички лични данни, отнасящи се до определяне на цели и обмен на обратна информация за това, как са постигнати тези цели, се обработват от ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

2.

Личните данни, отнасящи се до определяне на цели и обмен на обратна информация за това, как са постигнати тези цели, се използват единствено за целите, описани в принцип 3, и могат да се съхраняват най-много в продължение на пет години.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с уменията от особено значени за служителите, които работят в ЕНМ (умения в ЕНМ)

 

Професионални знания: знания по отношение на надзорните политики, методологии и разпоредби, по-специално в контекста на ЕНМ, както и по отношение на функционирането на финансовите институции. Следи развитието в тези области и прилага знанията към съответните професионални области.

 

Комуникация: предава информация ясно и стегнато на групи или отделни лица както устно, така и писмено, за да се увери, че те разбират информацията и смисъла ѝ. Изслушва другите и им отговаря по подходящ начин.

 

Сътрудничество и съдействие: изгражда и поддържа текущи професионални взаимоотношения с колегите си, основани на оказване на съдействие, с цел изпълнение на задачите на ЕНМ на екипа с тяхното европейско измерение. Развива и поддържа ефективни взаимоотношения с другите с цел да насърчи и подпомогне работата в екип. Активно споделя данни, информация и знания в рамките на екипа.

 

Решителност за постигане на целите: изпълнява задачите с упоритост и постоянство, търси успешни решения, като същевременно адаптира собственото си поведение с цел да намери подходящ подход, за да постигне успешен резултат.

 

Преценка и инвазивност: анализира и оценява ситуации, данни и информация с цел да разработи подходящи стратегии, планове и политики. Разбира и формулира различни и противоположни гледни точки по даден въпрос, ако е необходимо, адаптира подходите според това как се променят изискванията на ситуацията, обмисля проблемите от нови гледни точки и доразвива идеите или решенията, предложени от други. Опитва да разбере напълно въпросите, преди да отправи препоръка или да стигне до заключение, като същевременно събира пълна и точна информация според необходимото, достига до разумна преценка, като задава с уважение редица инвазивни въпроси, и непрекъснато следи за евентуални проблеми и различна информация.

 

Широки познания и поглед към бъдещето: има поглед отвъд собствената си роля, за да установи по-широкия контекст, в който работи, като има пълни познания за различните функции/звена, като демонстрира познания за различните културни контексти и гледни точки и като оценява евентуалните последици от собствените си решения за другите. Гледа напред и предвижда възможности и заплахи в бъдеще, предприема действия, за да създаде възможности или за да избегне бъдещ проблем.

 

Обективно, почтено и независимо поведение: действа независимо и обективно, в интерес на Съюза като цяло, въз основа на професионалните стандарти на ЕНМ, проверява обстоятелствата, за да си създаде пълна и реалистична представа за ситуацията. Стреми се да намали или отстрани пристрастността, предразсъдъците или субективните оценки, като се уповава на данни и факти, които могат да бъдат проверени.

 

Ръководство на екипи в ЕНМ (приложимо само към ръководителите): направлява (виртуални/отдалечени) екипи и ги напътства към осъществяването на целите на екипа. Координира трансграничните дейности на екипа, като предоставя насоки и използва уменията и разнородността на членовете му по най-ефективния и ефикасен начин. Работи, за да намали и преодолее липсата на яснота, и намира начини, за да направлява и постига резултати в условията на несигурност.


Top