EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

Решение (ЕС) 2019/685 на Европейската централна банка от 18 април 2019 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10)

OJ L 115, 2.5.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/16


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/685 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 април 2019 година

относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (2), и по-специално член 3, параграф 1 и член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата сума на годишните надзорни такси, налагани съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), следва да покрива, но без да надхвърля, направените от Европейската централна банка (ЕЦБ) разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, през съответния период на таксуване. Тези разноски се състоят от разходи, които са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за прекия надзор над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и осъществяването на хоризонталните задачи и специализираните услуги. Те също така включват разходи, които не са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за услугите, предоставени от подпомагащите структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси, административни услуги, бюджетиране и контрол, счетоводство, правни услуги, услуги в областта на комуникациите и превода, вътрешен одит, услуги в областта на статистиката и информационните технологии.

(2)

За да се изчислят годишните надзорни такси, дължими по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи, както и по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи, общата сума на разходите следва да се раздели въз основа на разпределението на разноските към съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи и непрекия надзор над по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи.

(3)

Общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г. следва да се изчисли като сбор от: а) прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2019 г., изчислени въз основа на одобрения бюджет на ЕЦБ за 2019 г., и като се вземат предвид всякакви известни към момента на приемане на решението промени в прогнозните годишни разходи, които се очаква да бъдат направени от ЕЦБ; и б) излишъка или дефицита за 2018 г.

(4)

Излишъкът или дефицитът следва да се определи чрез приспадане на действителните годишни разходи по надзорните задачи, направени през 2018 г., както са отразени в годишния отчет за 2018 г. (3), от прогнозните годишни разходи, заложени за 2018 г., както са изложени в приложението към Решение (ЕС) 2018/667 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/12) (4).

(5)

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) в прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2019 г. следва да бъдат взети предвид и сумите от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми, получените плащания за лихви в съответствие с член 14 и сумите, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от същия регламент, ако има такива,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (5) и в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Член 2

Обща сума на годишните надзорни такси за 2019 г.

1.   Общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г. е 576 020 336 EUR, изчислена по показания в приложение I начин.

2.   Всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи заплаща следната обща сума на годишните надзорни такси:

а)

по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи: 524 196 987 EUR;

б)

по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи: 51 823 349 EUR.

Разпределянето на общата сума на дължимите годишни надзорни такси за 2019 г. по отношение на всяка категория е изложено в приложение II.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 април 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23.

(3)  Публикуван на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu през февруари 2019 г.

(4)  Решение (ЕС) 2018/667 на Европейската централна банка от 19 април 2018 г. относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12) (ОВ L 111, 2.5.2018 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г.

(EUR)

Прогнозни годишни разходи за 2019 г.

559 007 136

Заплати и компенсации

264 525 116

Наем и поддръжка на сгради

58 866 157

Други оперативни разходи

235 615 863

Излишък/дефицит за 2018 г.

15 332 187

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 681 013

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 9 626

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 690 639

ОБЩО

576 020 336


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпределяне на общата сума на годишните надзорни такси за 2019 г.

(EUR)

 

По отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи

По отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи

Общо

Прогнозни годишни разходи за 2019 г.

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Излишък/дефицит за 2018 г.

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

0

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 556 121

134 518

1 690 639

ОБЩО

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top