EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2026

Регламент (ЕС) 2018/2026 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/4429

OB L 325, 20.12.2018, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2026/oj

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/2026 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 48 от него.

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 е създадена схема за управление по околна среда и одит (EMAS). Целта на EMAS е да насърчава непрекъснатото подобряване на екологичните резултати на организациите чрез създаване и прилагане на системи за управление по околна среда от организациите, оценка на резултатите от такива системи, предоставяне на информация относно екологичните резултати, открит диалог с обществеността и други заинтересовани страни, както и активно участие на служителите. С оглед постигане на тази цел в приложения I—IV към посочения регламент са определени специфични изисквания, които следва да бъдат спазвани от организациите, които желаят да участват в EMAS и да получат регистрация по EMAS.

(2)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009 се определят изискванията за докладване по въпросите на околната среда. Посоченото приложение следва да бъде изменено, за да се вземат предвид подобренията, установени с придобития опит по функционирането на EMAS. Предвид броя и естеството на тези изменения е целесъобразно да се замени цялото приложение IV с оглед постигане на яснота.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1221/2009 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Организациите, регистрирани по EMAS, са длъжни да изготвят или актуализират екологична декларация в съответствие с приложение IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009, на годишна основа. Освен в случай на малки организации, за които има дерогация по член 7 от посочения регламент, екологичната декларация или актуализираната екологична декларация се заверява от акредитиран или лицензиран проверяващ по околна среда, като част от проверката на съответната организация в съответствие с член 18 от посочения регламент. Организациите, които се подготвят за регистрация по EMAS, също са длъжни да представят заверена екологична декларация като част от своите заявления за регистрация. Следователно е необходим преходен период за да се даде на организациите достатъчно време, за да вземат предвид промените, въведени с настоящия регламент.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 49 от Регламент (ЕО) № 1221/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Когато заверяването на екологична декларация или актуализирана екологична декларация трябва да бъде извършено съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 след датата на влизане в сила на настоящия регламент, но преди 9 януари 2020 г., декларацията може в този случай, със съгласието на проверяващия по околна среда и на компетентния орган, да бъде заверена без да се взема предвид изменението, направено с член 1 от настоящия регламент.

Ако незаверена актуализирана екологична декларация трябва да бъде изпратена до компетентен орган по силата на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 след датата на влизане в сила на настоящия регламент, но преди 9 януари 2020 г., декларацията може в този случай, със съгласието на проверяващия по околна среда и на компетентния орган, да бъде изготвена без да се взема предвид изменението, направено с член 1 от настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ДОКЛАДВАНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

А.   Въведение

Информацията за околната среда се представя по ясен и последователен начин, като се предпочита да е налична в електронна форма. Организацията трябва да определи най-добрия формат за предоставяне на тази информация на заинтересованите страни по удобен за потребителите начин.

Б.   Екологична декларация

Екологичната декларация съдържа поне елементите и отговаря на минималните изисквания, определени по-долу:

а)

кратко представяне на дейностите, продуктите и услугите на организацията, връзката на организацията с всички организации майки, в зависимост от случая, и ясно и недвусмислено описание на обхвата на регистрацията по EMAS, включително списък на обектите, включени в регистрацията;

б)

политиката на организацията в областта на околната среда и кратко описание на управленската структура за подпомагане на нейната система за управление по околна среда;

в)

описание на всички значими преки и непреки екологични аспекти, които водят до значими въздействия на организацията върху околната среда, кратко описание на подхода, използван за определяне на значимостта им и обяснение на естеството на въздействията във връзка с тези аспекти;

г)

описание на екологичните цели и задачи във връзка със значимите екологични аспекти и въздействия;

д)

описание на изпълнените и планираните действия за подобряване на екологичните резултати, постигане на целите и задачите и гарантиране на спазването на правните изисквания, свързани с околната среда.

Следва да се направи препратка към относимите най-добри практики за управление по околна среда, представени в референтните документи по сектори, както е посочено в член 46, когато такива практики са налични;

е)

обобщение на наличните данни за екологичните резултати на организацията във връзка с нейните значими екологични аспекти.

Докладването следва да бъде както за основните, така и за специфичните показатели за екологични резултати, както е посочено в раздел В. Когато са налични екологични цели и задачи, относимите данни се докладват;

ж)

позоваване на основните правни разпоредби, които трябва да се вземат предвид от организацията, за гарантиране на спазването на правните изисквания, свързани с околната среда, и декларация относно спазването на правните изисквания;

з)

потвърждение във връзка с изискванията на член 25, параграф 8 и името и акредитационния номер или номера на лиценза на проверяващия по околна среда, както и датата на заверяване. Вместо това може да се използва декларацията, посочена в приложение VII, подписана от проверяващия по околна среда.

Актуализираната екологична декларация съдържа най-малко елементите и отговаря на минималните изисквания, посочени в букви д) — з).

Организациите могат да решат да включат в екологичната си декларация допълнителна фактологическа информация във връзка с дейностите, продуктите и услугите на организацията или със спазването на специфични изисквания. Цялата информация в екологичната декларация се заверява от проверяващия по околна среда.

Екологичната декларация може да бъде интегрирана в други документи за докладване на организацията (напр. доклади за управление, устойчивост или корпоративната социална отговорност). Когато са интегрирани в тези документи за докладване се прави ясно разграничение между заверена и незаверена информация. Екологичната декларация следва да бъде ясно идентифицирана (например чрез използването на логото на EMAS) и документът следва да включва кратко обяснение на процеса на заверяване в контекста на EMAS.

В.   Докладване въз основа на показателите за екологични резултати и качествена информация

1.   Въведение

Организациите следва да докладват относно своите значими преки и непреки екологични аспекти както в екологичната декларация, така и в актуализираната екологична декларация, чрез използването на основните и специфичните показатели за екологични резултати, както са определени по-долу. В случай, че не са налични количествени данни, организациите следва да докладват качествена информация, както е описано в точка 4.

Докладването предоставя данни относно действителното потребление/продукция. В случай че оповестяването би могло да окаже неблагоприятно въздействие върху поверителността на търговска или промишлена информация на организацията, когато тази поверителност е предвидена от националното право или от правото на Общността с цел защита на законен икономически интерес, на организацията може да бъде разрешено да индексира тази информация в своите доклади, например чрез установяване на базисна година (с индекс 100), от която би станало известно развитието на действителното потребление/продукция.

Показателите следва:

а)

да дават точна оценка на екологичните резултати на организацията;

б)

да са лесно разбираеми и недвусмислени;

в)

да позволяват сравнение година за година, за да се прецени дали екологичните резултати на организацията са се подобрили; за да има възможност за такова сравнение докладването следва да обхваща най-малко 3 години от дейността, при условие че има налични данни;

г)

да позволяват сравнение с отраслови, национални или регионални еталони, според случая;

д)

да позволяват сравнение с регулаторните изисквания, според случая.

С цел подпомагане в това отношение организацията определя накратко обхвата (включително организационни и физически граници, приложимост и метод на изчисляване) на всеки показател.

2.   Основни показатели за екологични резултати

а)

Основните показатели са съсредоточени върху резултатите в следните ключови екологични области:

i)

енергия;

ii)

материали;

iii)

води;

iv)

отпадъци;

v)

земеползване с оглед на биологичното разнообразие; както и

vi)

емисии.

Докладването относно основните показатели за екологични резултати е задължително. Организацията обаче може да прецени относимостта на тези показатели в контекста на своите значими екологични аспекти и въздействия. Когато дадена организация стигне до заключението, че един или повече основни показатели не са относими към нейните значими екологични аспекти и въздействия, тя може да не докладва относно тези основни показатели. В този случай организацията включва в екологичната декларация ясно и обосновано обяснение защо не е докладвала.

б)

Всеки основен показател е съставен от:

i)

число A, показващо общото годишно потребление/продукция в дадената област;

ii)

число B, показващо годишна референтна стойност, представляваща дейността на организацията; както и

iii)

число R, показващо отношението A/B;

Всяка организация докладва относно всички 3 съставни елемента на всеки показател.

в)

Представянето на общото годишно потребление/продукция в дадената област — числото А — се докладва, както следва:

i)

по отношение на енергията

„общото пряко енергопотребление“, съответстващо на общото годишно количество енергия, потребявано от организацията,

„общото пряко потребление на енергия от възобновяеми източници“, съответстващо на общото годишно количество енергия, потребявано от организацията, което е произведено от възобновяеми източници на енергия,

„общото производство на енергия от възобновяеми източници“, съответстващо на общото годишно количество енергия, произведено от организацията от възобновяеми източници на енергия,

Този последен елемент трябва да се докладва само ако общата енергия, произведена от организацията от възобновяеми източници на енергия, значително надвишава общото количество енергия от възобновяеми източници, консумирана от организацията, или ако енергията от възобновяеми източници, произведена от организацията, не е била консумирана от организацията.

Ако различни типове енергия са консумирани или, в случай на възобновяема енергия, произведени (като електроенергия, топлинна енергия, горива или други), тяхната годишна консумация или производство се отчитат поотделно, както е целесъобразно.

Енергията следва за предпочитане да бъде изразена в kWh, MWh, GJ или друга мерна единица, обичайно използвана за докладване на типа консумирана или произведена енергия.

ii)

по отношение на материалите

„годишен масов разход на основни материали“ (изключват се енергоносителите и водата), за предпочитане изразен в единици за маса (например в килограми или тонове) или обем (напр. m3) или други мерни единици, обичайно използвани в отрасъла.

Когато са използвани различни типове материали, техният годишен масов разход следва да се докладва поотделно, в зависимост от случая.

iii)

по отношение на водите

„общото годишно потребление на вода“, изразено в обемни единици (напр. литри или m3),

iv)

по отношение на отпадъците

„общото годишно генериране на отпадъци“, разпределени по тип, за предпочитане изразени в единици за маса (например в килограми или тонове) или обем (напр. m3) или в други мерни единици, обичайно използвани в отрасъла,

„общото годишно генериране на опасни отпадъци“, за предпочитане изразени в единици за маса (например в килограми или тонове) или в m3, или в други мерни единици, обичайно използвани в отрасъла,

v)

по отношение на земеползването с оглед на биологичното разнообразие

формите на земеползване по отношение на биологичното разнообразие, изразени в единици за площ (напр. m2 или ha):

общо земеползване

общо запечатана площ

обща площ върху обекта, запазена за целите на биологичното разнообразие и опазването на природата

обща площ извън обекта, запазена за целите на биологичното разнообразие и опазването на природата

„Площ, запазена за целите на биологичното разнообразие и опазването на природата“ е пространство, предназначено предимно за опазване или възстановяване на природата. Площите, запазени за целите на биологичното разнообразие и опазването на природата, могат да бъдат разположени на обекта, като включват покрива, фасадата, отводнителните съоръжения и други елементи, които са проектирани, адаптирани или управлявани с цел насърчаване на биологичното разнообразие. Площите, запазени за целите на биологичното разнообразие и опазването на природата, могат да бъдат разположени и извън обекта на организацията, при условие че площта е собственост на организацията или се управлява от нея, и че тази площ е предназначена предимно за насърчаване на биологичното разнообразие. Съвместно управляваните зони, предназначени за насърчаване на биологичното разнообразие, могат също да бъдат описани, при условие че обхватът на съвместното управление е ясно описан.

„Запечатана площ“ означава всяка площ, в която оригиналната почва е покрита (например пътища), което я прави непропусклива. Тази непропускливост може да предизвика екологични въздействия.

vi)

по отношение на емисиите

„общите годишни емисии на парникови газове“, в това число най-малко емисиите на CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 и SF6, изразени в тонове CO2 еквивалент;

Организацията следва да вземе предвид докладване на своите емисии на парникови газове в съответствие с установена методология, като Протокола за парниковите газове.

„общите годишни емисии във въздуха“, в това число най-малко емисиите на SO2, NOx и прахови частици, изразени в килограми или тонове.

г)

Посочването на годишна референтна стойност, представляваща дейността на организацията — числото B — се избира и докладва въз основа на следните изисквания:

Числото B следва:

i)

да е разбираемо;

ii)

да представя по най-подходящ начин цялостната годишна дейност на организацията;

iii)

да дава възможност за коректно описание на екологичните резултати на организацията, като се вземат предвид особеностите и дейностите на организацията;

iv)

да е се обща референтна стойност за отрасъла, в който е дейността на организацията, като например:

обща годишна продукция във физическо изражение

общ брой на служителите

общо нощувки

общ брой на населението в района (при публичните администрации)

тонове обработени отпадъци (за организации с предмет на дейност в отрасъла на управление на отпадъците)

общо произведена енергия (за организации с предмет на дейност в отрасъла на производство на енергия)

v)

да гарантира съпоставимостта на докладваните показатели с течение на времето. След като бъде определено, числото B трябва да бъде използвано в последващите екологични декларации.

Изменението на числото B трябва да бъде обяснено в екологичната декларация. В случай на изменение на числото B организацията трябва да гарантира, че числото може да бъде съпоставимо най-малко за 3 години чрез преизчисляване на показателите за предходните години в съответствие с новоопределеното число B.

3.   Специфични показатели за екологични резултати

Всяка организация следва също да докладва ежегодно относно своите резултати, свързани със значими преки и непреки екологични аспекти и въздействия, които са свързани с основните ѝ сфери на дейност, които са измерими и проверими, както и не са включени вече в основни показатели.

Докладването относно тези показатели се извършва в съответствие с изискванията, посочени във въведението към настоящия раздел.

Организацията трябва да взема предвид референтните документи по сектори, когато са налични, както е посочено в член 46, за да се улесни идентифицирането на относимите специфични за сектора показатели.

4.   Докладване на значими екологични аспекти въз основа на качествена информация

Ако не са налице количествени данни, които да се докладват във връзка със значимите преки или непреки екологични аспекти, организациите трябва да докладват своите резултати въз основа на качествена информация.

Г.   Местна отчетност

Организациите, които се регистрират по EMAS, могат да желаят да изготвят една корпоративна екологична декларация, която да обхваща няколко различни географски района.

Тъй като целта на EMAS е да се гарантира местна отчетност, организациите гарантират, че значимите въздействия на всеки обект върху околната среда са ясно установени и отразени в корпоративната екологична декларация.

Д.   Публична достъпност

Организацията трябва да гарантира, че е в състояние да докаже пред проверяващия по околна среда, че всеки, който се интересува от екологичните резултати на организацията, може да получи лесен и свободен достъп до информацията, която се изисква съгласно раздели Б и В. За целите на тази прозрачност за предпочитане е екологичната декларация да е публично достъпна на уебсайта на организацията.

Организацията следва да гарантира, че тази информация по отношение на конкретен обект или организация е публикувана на (един от) официалните езици на държавата членка или на трета държава, в която се намира обектът или организацията.

Освен това, в случай на корпоративна екологична декларация, организацията трябва да гарантира, че (за целите на регистрацията) тази информация е налична на (един от) официалните езици на държавата членка, в която е регистрирана организацията или на (един от) официалните езици на Съюза, договорен(и) с компетентния орган, отговорен за регистрацията.

Екологичната декларация може да се предостави също и на други езици, при условие че съдържанието на преведения документ съответства на съдържанието на оригиналната екологична декларация, заверена от проверяващия по околна среда, и че в него ясно се посочва, че представлява превод на заверения документ.


Top