Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1793

Регламент (ЕС) 2018/1793 на Комисията от 20 ноември 2018 година за одобрение на изменение в техническото досие на географско указание на спиртна напитка, вписано в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, което е довело до изменение в основните му спецификации [„Ron de Guatemala“ (ГУ)]

C/2018/7593

OJ L 294, 21.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1793/oj

21.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1793 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2018 година

за одобрение на изменение в техническото досие на географско указание на спиртна напитка, вписано в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, което е довело до изменение в основните му спецификации [„Ron de Guatemala“ (ГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 8 и член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 110/2008 Комисията разгледа заявлението на „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)“ за одобрение на изменение в техническото досие на географското указание „Ron de Guatemala“, регистрирано по силата на същия Регламент (ЕО) № 110/2008 (2).

(2)

Тъй като стигна до заключението, че заявлението отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 17, параграф 6 от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 17, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 17, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 110/2008 изменението в техническото досие следва да бъде одобрено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в техническото досие на наименованието „Ron de Guatemala“ (ГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕС) № 97/2014 на Комисията от 3 февруари 2014 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (ОВ L 33, 4.2.2014 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 317, 23.9.2017 г., стр. 6.


Top