EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1710

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1710 на Комисията от 13 ноември 2018 година за адаптиране на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за календарната 2018 година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 на Комисията

C/2018/7442

OJ L 286, 14.11.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1710/oj

14.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1710 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2018 година

за адаптиране на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за календарната 2018 година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕС) № 1306/2013, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 (2) на Комисията бе определена ставката на корекция на директните плащания за календарната 2018 година. Тази ставка на корекция бе определена въз основа на наличната информация в контекста на проектобюджета за 2019 г., и по-специално като бе взета предвид сумата от 468,7 млн. евро по механизма за финансова дисциплина за посочения в член 25 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 резерв за кризисни ситуации в селскостопанския сектор.

(2)

Необходимата сума по механизма за финансова дисциплина остава в размер на 468,7 млн. евро за резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор, като обаче посочените в Писмо № 1 на Комисията за внасяне на корекции в проектобюджета за 2019 г. прогнози за директните плащания и свързаните с пазара разходи сочат нужда от адаптиране на определената в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 ставка по механизма за финансова дисциплина.

(3)

Вследствие на това и въз основа на новата информация, с която Комисията разполага, е целесъобразно, в съответствие с член 26, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, да се адаптира ставката на корекция най-късно до 1 декември на съответната календарна година, за която се прилага тази ставка.

(4)

Като общо правило земеделските стопани, които са подали заявление за помощ за директни плащания за дадена календарна година N, получават плащанията в рамките на определен срок за плащане през финансовата година N + 1. Държавите членки обаче могат, в определени граници, да извършват просрочени плащания в полза на земеделските стопани след изтичането на този срок за плащане. Такива просрочени плащания могат да бъдат извършени през следваща финансова година. Когато за дадена календарна година се прилага финансова дисциплина, ставката на корекция не следва да се прилага за плащанията по заявления за помощ, подадени през календарни години, различни от календарната година, за която се прилага финансовата дисциплина. Поради това, с цел равнопоставено третиране на земеделските стопани, е уместно да се предвиди ставката на корекция да се прилага единствено спрямо плащанията по заявления за помощ, подадени през календарната година, за която се прилага механизмът за финансова дисциплина, независимо кога се извършва плащането към земеделските стопани.

(5)

По силата на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) ставката на корекция на директните плащания, определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, следва да се прилага само за отпусканите на земеделските стопани през съответната календарна година директни плащания, надвишаващи 2 000 евро. Освен това в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се предвижда, че вследствие на постепенното въвеждане на директните плащания ставката на корекция за Хърватия следва да се прилага едва от 1 януари 2022 г. Поради това ставката на корекция, която се определя с настоящия регламент, не следва да се прилага спрямо плащанията към земеделските стопани в посочената държава членка.

(6)

Адаптираната ставка на корекцията следва да се взема предвид при изчисляването на всички плащания, които се отпускат на даден земеделски стопанин по заявление за помощ, подадено за календарната 2018 година. Следователно от съображения за яснота Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 следва да бъде отменен.

(7)

За да се гарантира, че адаптираната ставка на корекция се прилага от датата, на която в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 трябва да започнат да се извършват плащанията към земеделските стопани, настоящият регламент следва да се прилага от 1 декември 2018 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За целите на определянето на ставката на корекция, предвидена в членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, директните плащания по изброените в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013 схеми за подпомагане, които се отпускат на земеделските стопани над сумата от 2 000 евро по заявление за помощ, подадено за календарната 2018 година, се намаляват със ставка на корекция 1,411917 %.

2.   Предвиденото в параграф 1 намаляване не се прилага в Хърватия.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 на Комисията от 13 юни 2018 г. за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2018 година (ОВ L 149, 14.6.2018 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).


Top