EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1672

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

PE/49/2018/REV/1

OJ L 284, 12.11.2018, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj

12.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1672 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 октомври 2018 година

относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Насърчаването на хармоничното, устойчиво и приобщаващо развитие на вътрешния пазар като пространство, в което стоките, хората, услугите и капиталите могат да се движат свободно и сигурно, е един от приоритетите на Съюза.

(2)

Повторното въвеждане в икономиката на приходи от незаконни дейности и отклоняването на средства за финансиране на незаконни дейности създават дисбаланс и несправедливо поставят в неравностойно конкурентно положение спазващите закона граждани и дружества и поради това представляват заплаха за функционирането на вътрешния пазар. В допълнение към това тези практики подпомагат престъпните и терористичните дейности, които застрашават сигурността на гражданите на Съюза. Във връзка с това Съюзът предприе действия, за да се защити.

(3)

Един от основните стълбове на действията, предприети от Съюза, бе Директива 91/308/ЕИО на Съвета (3), която установява редица мерки и задължения за финансовите институции, юридическите лица и определени професии по отношение на, inter alia, прозрачността и воденето на отчетност, както и разпоредбите за разпознаване на „клиента“, и която установява задължение за докладване на съмнителни сделки пред националните звена за финансово разузнаване (ЗФР). ЗФР бяха създадени като центрове за извършване на оценка на такива сделки, за взаимодействие със звена с подобни функции в други държави и при необходимост — за осъществяване на връзка със съдебните органи. Впоследствие Директива 91/308/ЕИО бе изменена и заменена с последващи мерки. Разпоредбите за предотвратяването на изпирането на пари са понастоящем определени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(4)

С оглед на риска, че прилагането на Директива 91/308/ЕИО може да доведе до увеличение на движенията на парични средства за незаконни цели, които могат да представляват заплаха за финансовата система и вътрешния пазар, посочената директива беше допълнена с Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета (5). Посоченият регламент има за цел да предотвратява и разкрива случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, като установява система за контрол, приложим към физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него с парични средства или прехвърляеми инструменти на приносител в размер на 10 000 EUR или повече или тяхната равностойност в други валути. Понятието „които се внасят в Съюза или се изнасят от него“ следва да се определи спрямо територията на Съюза, така както е определена в член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да се гарантира, че настоящият регламент има възможно най-широко приложно поле и че няма да има зони, които да бъдат освободени от неговото прилагане и да представят възможности за заобикаляне на приложимия контрол.

(5)

С Регламент (ЕО) № 1889/2005 в рамките на Общността бяха въведени международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, изготвени от Специалната група за финансови действия (FATF).

(6)

FATF, създадена на срещата на върха на Г7, проведена в Париж през 1989 г., е междуправителствен орган, който определя стандарти и насърчава ефективното прилагане на правни, регулаторни и оперативни мерки за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и други свързани с тях заплахи за интегритета на международната финансова система. Няколко държави членки са членове на FATF или се представляват във FATF чрез регионални органи. Съюзът се представлява от Комисията в рамките на FATF и е поел ангажимент за ефективно прилагане на препоръките на FATF. В препоръка 32 на FATF относно куриерите, пренасящи парични средства, се уточнява, че следва да бъдат налице мерки по отношение на подходящия контрол върху презграничното движение на парични средства.

(7)

В Директива (ЕС) 2015/849 са посочени и описани редица престъпни дейности, приходите от които могат да бъдат предмет на изпиране на пари или могат да бъдат използвани за финансиране на тероризма. Приходите от тези престъпни дейности често се пренасят през външните граници на Съюза с цел да бъдат използвани за изпиране на пари или за финансиране на тероризма. Настоящият регламент следва да вземе това предвид и да установи система от правила, които в допълнение към нейния принос за предотвратяването на изпирането на пари, и особено на предикатни престъпления като данъчните престъпления, както са определени в националното право, и на финансирането на тероризма, да улесняват предотвратяването, разкриването и разследването на престъпните дейности, определени в Директива (ЕС) 2015/849.

(8)

Беше постигнат напредък по отношение опознаване на механизмите, използвани за пренасяне на незаконно придобита парична стойност през границите. В резултат на това бяха актуализирани препоръките на FATF, Директива (ЕС) 2015/849 въведе промени в правната уредба на Съюза и бяха разработени нови най-добри практики. Предвид това развитие и въз основа на оценка на действащото законодателство на Съюза е необходимо Регламент (ЕО) № 1889/2005 да бъде изменен. Като се има предвид обаче широкият обхват на измененията, които са необходими, Регламент (ЕО) № 1889/2005 следва да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(9)

Настоящият регламент не засяга възможността за държавите членки да предвиждат съгласно националното си право допълнителен национален контрол по отношение на движението на парични средства в рамките на Съюза, при условие че този контрол е в съответствие с основните свободи на Съюза, по-специално с членове 63 и 65 ДФЕС.

(10)

Наличието на набор от правила на равнището на Съюза, които да позволят сравним контрол на парични средства в рамките на Съюза, би улеснило значително усилията за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(11)

Настоящият регламент не засяга мерките, предприети от Съюза или държавите членки съгласно член 66 ДФЕС, които ограничават движението на капитали, което причинява или заплашва да причини сериозни затруднения за функционирането на икономическия и паричния съюз, или съгласно член 143 — 144 ДФЕС в резултат на внезапна криза в платежния баланс.

(12)

Като се имат предвид разполагането им по външните граници на Съюза, техният експертен опит при извършването на контрол по отношение на пътници и товари, преминаващи през външните граници, и придобитият опит от прилагането на Регламент (ЕО) № 1889/2005, митническите органи следва да продължат да действат в качеството си на компетентни органи за целите на настоящия регламент. В същото време държавите членки следва да продължат да имат възможността да определят други национални органи, разположени по външните граници, които да действат като компетентни органи. Държавите членки следва да продължат да предоставят необходимото обучение на митническите служители и на други национални органи при извършването на контрола на преноса на парични средства, включително при тяхното използване за изпирането на пари.

(13)

Едно от основните понятия, използвани в настоящия регламент, е „парични средства“, което следва да бъде определено като обхващащо четири категории: валута, прехвърляеми инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и някои видове предплатени карти. Предвид своите характеристики някои прехвърляеми инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и предплатени карти, които не са свързани с банкова сметка и които могат да съхраняват суми, които трудно могат да бъдат установени, е вероятно да бъдат използвани вместо валута като анонимно средство за пренасяне на парична стойност през външните граници, по начин, който не може да бъде проследен с помощта на класическата система за надзор от страна на публичните органи. Поради това в настоящия регламент следва да се определят основните съставни части на определението на „парични средства“, като в същото време се даде възможност на Комисията да изменя несъществени съставни части на настоящия регламент в отговор на опитите на престъпниците и на техните съучастници да заобиколят дадена мярка, с която се упражнява контрол само върху един вид високоликвидни средства за съхраняване на стойност, като пренасят друг вид средство през външните граници. Ако има данни за наличие на такова поведение от значителен мащаб, от съществено значение е да се предприемат бързо мерки за подобряване на положението. Въпреки високата степен на риск, породен от виртуалните валути, както беше посочено в доклада на Комисията от 26 юни 2017 г. относно оценката на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които засягат вътрешния пазар и се отнасят до трансгранични дейности, митническите органи не са компетентни да ги наблюдават.

(14)

Прехвърляемите инструменти на приносител дават възможност на притежателя им да получи сума, без да подлежи на регистрация или да е упоменат поименно. Те могат лесно да бъдат използвани за прехвърляне на значителна по размер стойност и имат съществени прилики с валутата от гледна точка на ликвидността, анонимността и рисковете за злоупотреба.

(15)

Стоките, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, са с голямо съотношение между тяхната стойност и техния обем, за тях има лесно достъпен международен пазар, което позволява те да бъдат превръщани във валута при сравнително ниски трансакционни разходи. Тези стоки обикновено са представени в стандартен вид, който дава възможност за бърза проверка на тяхната стойност.

(16)

Предплатените карти са непоименни карти, които съхраняват или предоставят достъп до парична стойност или средства, които могат да се използват за платежни операции, за придобиване на стоки или услуги или за обратно изкупуване на валута. Те не са свързани с банкова сметка. Предплатените карти обхващат анонимните предплатени карти, посочени в Директива (ЕС) 2015/849. Те се използват широко за редица законни цели и някои от тези инструменти са от очевиден социален интерес. Такива предплатени карти се пренасят лесно и могат да се използват за прехвърляне на значителна стойност през външните граници. Ето затова е необходимо предплатените карти да се включат в определението за парични средства, особено ако могат да бъдат закупени без процедури за комплексна проверка на клиент. Това ще даде възможност контролът на някои видове предплатени карти да бъде разширен, като се взема в предвид наличната технология, ако данните обосновават това, при условие че този контрол се разширява при надлежно отчитане на пропорционалността и практическата приложимост.

(17)

За да се предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма, на физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него, следва да се наложи задължение за деклариране на парични средства. С цел да не се ограничава неправомерно свободното движение или да не се обременяват прекомерно с административни формалности гражданите и органите, за това задължение следва да бъде предвиден праг от 10 000 EUR. То следва да се прилага по отношение на приносители, пренасящи такива суми в себе си, в своя багаж или в превозното средство, с което преминават външните граници. От тях следва да се изисква да предоставят паричните средства на разположение на компетентните органи за извършване на контрол и при необходимост да ги представят на тези органи. Определението за „приносител“ следва да бъде тълкувано като изключващо тези превозвачи, които извършват професионален пренос на стоки или хора.

(18)

По отношение на движенията на непридружени парични средства, например парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери, компетентните органи следва да разполагат с правомощия да изискват от изпращача или получателя, или от техен представител да представи декларация за оповестяване, систематично или за всеки отделен случай в съответствие с националните процедури. Оповестяването следва да обхваща редица елементи, които не са включени в обичайните документи, представяни пред митническите органи, като транспортните документи и митническите декларации. Тези елементи са произходът, местоназначението, икономическият произход и предназначението на паричните средства. Задължението за оповестяване на непридружени парични средства следва да бъде обвързано с праг, който е идентичен с прага за паричните средства, пренасяни от приносители.

(19)

Редица стандартизирани данни, свързани с пренасянето на парични средства, като личните данни на декларатора, собственика или получателя, икономическия произход и предназначението на паричните средства, следа да се записват, за да се постигнат целите на настоящия регламент. По-специално е необходимо деклараторът, собственикът или получателят да предоставят личните си данни, както са посочени в документите им за самоличност, с цел намаляване до минимум на риска от грешки относно тяхната самоличност и до забавяне, дължащи се на евентуалната необходимост от последваща проверка.

(20)

Що се отнася до задължението за деклариране на придружени парични средства и задължението за оповестяване на непридружени парични средства, компетентните органи следва да разполагат с правомощието да извършват целия необходим контрол по отношение на лицата, техния багаж, превозното средство, използвано за преминаване на външната граница, и всяка непридружена пратка или контейнер, пренасяни през границата, които може да съдържат парични средства, или на транспортното средство, на които се намират. В случай на неспазване на тези задължения компетентните органи следва да съставят служебна декларация за последващо предаване на съответната информация на други органи.

(21)

С цел да се гарантира еднаквото му прилагане от страна на компетентните органи, контролът следва да се основава преди всичко на анализ на риска с цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие.

(22)

Установяването на обща рамка за управление на риска не следва да възпрепятства компетентните органи да извършват проверки на случаен принцип или спонтанен контрол във всички случаи, когато сметнат за необходимо.

(23)

При установяване на парични средства в размер под прага, но са налице признаци, че паричните средства могат да бъдат свързани с престъпна дейност, попадаща в обхвата на настоящия регламент, компетентните органи следва да са в състояние да запишат, в случай на придружени парични средства, информацията за приносителя, собственика и по целесъобразност предвидения получател на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, данни за вида и размера или стойността на паричните средства, икономическия им произход и предвиденото им предназначение.

(24)

В случай на непридружени парични средства компетентните органи следва да могат да запишат информация за декларатора, собственика, изпращача и получателя или предвидения получател на паричните средства, която включва пълно име, данни за контакт, данни за вида и размера или стойността на паричните средства, икономическия им произход и предвиденото им предназначение.

(25)

Тази информация следва да се предава на ЗФР на въпросната държава членка, която следва да гарантира, че ЗФР предава съответната информация, по своя инициатива или при поискване, на ЗФР на другата държава членка. Тези звена са определени като централни звена в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, които получават и обработват информация от различни източници, например финансови институции, и я анализират с цел да се установи дали са налице основания за по-нататъшно разследване, което може да не е очевидно за компетентните органи, които съхраняват декларациите и извършват контрол по силата на настоящия регламент. За да се гарантира ефективен информационен поток, всички ЗФР следва да бъдат свързани с митническата информационна система (МИС), създадена с Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (6), и данните, получени или обменени между компетентните органи и ЗФР, следва да бъдат съвместими и съпоставими.

(26)

Следва да се признае, че за успешни последващи действия във връзка с настоящия регламент е важно да има ефективен обмен на информация между компетентните органи, включително ЗФР, в рамките на правната рамка, обхващаща тези субекти, и е необходимо да се засили сътрудничеството между ЗФР в рамките на Съюза, като Комисията следва да направи оценка до 1 юни 2019 г. на възможността за създаване на общ механизъм за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(27)

Установяването на суми от парични средства в размер, по-нисък от определения праг, в случаи, в които има признаци за престъпна дейност, е изключително важно в този контекст. Поради това, при наличие на признаци за престъпна дейност, следва да бъде възможно да се осъществи обмен на информация с компетентните органи в другите държави членки във връзка със суми в размер, по-нисък от определения праг.

(28)

Като се има предвид, че движенията на паричните средства, които подлежат на контрол в съответствие с настоящия регламент, се осъществяват през външните граници и предвид трудността да се действа, след като паричните средства са напуснали граничния пункт на влизане или излизане, както и на свързания с това риск, ако дори малки количества се използват незаконно, компетентните органи следва да имат възможност временно да задържат парични средства при определени обстоятелства при спазване на принципите за взаимозависимост и взаимоограничаване: на първо място, когато задължението за деклариране или за оповестяване на паричните средства не е било изпълнено, и на второ място, когато има признаци за престъпна дейност, независимо от размера на паричните средства и независимо дали са придружени или непридружени парични средства. С оглед на естеството на временното задържане и на въздействието, което то може да окаже върху свободата на движение и правото на собственост, срокът на задържане следва да бъде ограничен до абсолютния минимум, който е необходим на други компетентни органи, за да установят дали са налице основания за последваща намеса, като разследвания или задържане на паричните средства на основание на други правни инструменти. Всяко решение за временно задържане на парични средства съгласно настоящия регламент следва да се придружава от изложение на мотивите и подходящо описание на специфичните фактори, които са породили необходимостта от действие. Следва да е възможно да се удължи срокът на временно задържане на паричните средства в специфични и надлежно оценени случаи, например когато компетентните органи срещат трудности при получаването на информация за евентуална престъпна дейност, inter alia, когато се изисква обмен на информация с трета държава, когато документите трябва да бъдат преведени или когато е трудно да се идентифицира изпращачът или получателят в случаите на непридружени парични средства. Ако в края на периода на задържане не е взето решение за последваща намеса или ако компетентният орган реши, че няма основания за по-нататъшно задържане на паричните средства, те следва незабавно да се върнат, според случая, на лицето, от което са задържани временно паричните средства, приносителя или собственика.

(29)

С цел да се повиши осведомеността относно настоящия регламент, държавите членки, в сътрудничество с Комисията, изготвят подходящи материали относно задължението за деклариране или оповестяване на паричните средства.

(30)

От изключителна важност е компетентните органи, които събират информация съгласно настоящия регламент, да я предават своевременно на националното ЗФР, така че то да може да анализира допълнително и да сравни информацията с други данни, както е предвидено в Директива (ЕС) 2015/849.

(31)

За целите на настоящия регламент в случаите, когато компетентните органи установяват неспазване на задължението за деклариране или оповестяване на парични средства или има признаци за престъпна дейност, те следва бързо да обменят тази информация с компетентните органи на други държави членки по подходящи канали. Такъв обмен на данни би бил пропорционален, като се има предвид, че лицата, които са нарушили задължението за деклариране или оповестяване на парични средства, заловени в една държава членка, вероятно биха избрали друга държава членка на влизане или излизане, където компетентните органи няма да са запознати с предишните им нарушения. Обменът на такава информация следва да е задължителен, за да се гарантира последователно прилагане на настоящия регламент във всички държави членки. Когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, тази информация следва също да се предоставя на Комисията, на Европейската прокуратура, създадена с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета (7) — от държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество съгласно посочения регламент, както и на Европол, създаден с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета (8). С цел да се постигнат целите на настоящия регламент за предотвратяване и възпиране избягването на задължението за деклариране или оповестяване на парични средства, между държавите членки и с Комисията следва да се обменя задължително и анонимизирана информация за риска и резултати от анализите на риска в съответствие със стандартите, установени в актовете за изпълнение, които ще бъдат приети съгласно настоящия регламент.

(32)

Следва да е възможен обмен на информация между компетентен орган на държава членка или на Комисията и органите на трета държава, при условие че са налице подходящи предпазни мерки за защита. Този обмен следва да е допустим само когато съответните национални разпоредби и разпоредби на Съюза относно основните права и прехвърлянето на лични данни са спазени след разрешение от компетентните органи, които първоначално са получили информацията. Комисията следва да бъде информирана за всяко предприемане на обмен на информация с трети държави в съответствие с настоящия регламент и следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно това.

(33)

Като се имат предвид естеството на събраната информация и оправданите правни очаквания на приносителите и деклараторите, че личните им данни и информацията относно стойността на паричните средства, които са внесени в Съюза или са изнесени от него, ще бъдат третирани поверително, компетентните органи следва да предоставят достатъчно гаранции за спазването на професионалната тайна от страна на служителите, които изискват достъп до информацията, и да защитават тази информация по подходящ начин от нерегламентиран достъп, употреба или съобщаване. Освен ако в настоящия регламент или в националното законодателство, по-специално в контекста на съдебното производство, е предвидено друго, тази информация не трябва да бъде разкривана без разрешение от страна на органа, който я е получил.

Обработването на данни съгласно настоящия регламент може да обхваща и лични данни и следва да бъде извършвано в съответствие с правото на Съюза. Държавите членки и Комисията следва да обработват лични данни само по начин, който е в съответствие с целите на настоящия регламент. Всяко събиране, разкриване, предаване, съобщаване и друга обработка на лични данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде предмет на разпоредбите на регламенти (ЕО) № 45/2001 (9) и (ЕС) 2016/679 (10) на Европейския парламент и на Съвета. При обработването на лични данни за целите на настоящия регламент следва да се спазва и основното право на зачитане на личния и семейния живот, признато в член 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, както и правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни, признати съответно в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

(34)

За целите на анализа, извършван от ЗФР, и с цел да се позволи на органите на други държави членки да упражняват контрол и да привеждат в изпълнение задължението за деклариране на паричните средства, по-специално по отношение на лицата, които преди това са извършвали нарушения на това задължение, е необходимо данните от декларациите, подадени съгласно настоящия регламент, да се съхраняват за достатъчно дълъг срок. С цел ефективно извършване на анализите на ЗФР и упражняване на контрол и ефективно привеждане в изпълнение от страна на компетентните органи на задължението за деклариране или оповестяване на парични средства, срокът на съхранение на данните от декларациите, подадени съгласно настоящия регламент, следва да не надвишава пет години, с възможност за допълнително удължаване след задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на такова по-нататъшно съхраняване, което не следва да надвишава три години.

(35)

С цел да насърчат спазването на законодателството и да предотвратят заобикалянето му, държавите членки следва да предвидят санкции за неспазване на задълженията за деклариране или оповестяване на парични средства. Тези санкции следва да се прилагат само при неспазване на задължението за деклариране или оповестяване на парични средства съгласно настоящия регламент и не следва да вземат предвид потенциална престъпната дейност, свързана с паричните средства, която може да бъде предмет на допълнително разследване и мерки, попадащи извън обхвата на настоящия регламент. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и следва да не надхвърлят това, което е необходимо за насърчаване на спазването на законодателството. Санкциите, въведени от държавите членки, следва да имат равностоен възпиращ ефект в целия Съюз за извършено нарушение на настоящия регламент.

(36)

Макар и повечето държави членки вече да използват хармонизиран формуляр на ЕС за деклариране на парични средства (EU-CDF) — на доброволна основа, за да се гарантират еднакви условия на прилагане на контрола и ефективно обработване, предоставяне и анализ на декларациите от компетентните органи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема образците на формулярите на декларацията и формулярите за оповестяване на информация, да определя критериите за обща рамка за управление на риска, да установява техническите правила за обмен на информация и образците на формуляри, които да се използват за предоставяне на информация, и да определя правилата и формàта за предоставянето на статистическа информация на Комисията. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(37)

За да се подобри настоящото положение, при което има ограничен достъп до статистическа информация и са налице само признаци за незаконно пренасяне на парични средства през външните граници на Съюза от престъпници, следва да бъде въведено по-ефективно сътрудничество чрез обмен на информация между компетентните органи и с Комисията. С цел да се гарантира, че този обмен на информация е ефективен и ефикасен, Комисията следва да извърши преглед на това дали установената система изпълнява целта или дали са налице пречки пред своевременния и директен обмен на информация. Освен това Комисията следва да публикува статистическата информация на своя уебсайт.

(38)

За да може бързо да бъдат взети предвид бъдещите изменения на международните стандарти, като стандартите, установени от FATF, или за да се противодейства на заобикалянето на настоящия регламент чрез използване на стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност или на предплатени карти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на измененията на приложение I от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (12). По-специално с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки и техните експерти следва да получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(39)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради транснационалния мащаб на изпирането на пари и финансирането на тероризма и особеностите на вътрешния пазар и неговите основни свободи, които могат да бъдат напълно осъществени само като се гарантира, че паричните средства, които се пренасят през външните граници на Съюза, не са подложени на прекомерно неравно третиране въз основа на националното законодателство, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(40)

Настоящият регламент спазва основните права и съблюдава принципите, които са признати в член 6 от ДЕС и отразени в Хартата, и по-специално дял II от нея.

(41)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се предвижда система за контрол по отношение на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, която да допълни правната уредба за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установена в Директива (ЕС) 2015/849.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„парични средства“ означава:

i)

валута;

ii)

прехвърляеми инструменти на приносител;

iii)

стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност;

iv)

предплатени карти;

б)

„които се внасят в Съюза или се изнасят от него“ или „които влизат в Съюза или излизат от него“ означава пристигащи от територия, която е извън територията, обхваната от член 355 ДФЕС, на територията, обхваната от посочения член, или напускащи територията, обхваната от посочения член;

в)

„валута“ означава банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна или които са били в обращение като средство за обмяна и все още могат да бъдат обменени чрез финансовите институции или централните банки срещу банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна;

г)

„прехвърляеми инструменти на приносител“ означава инструменти, различни от валута, които дават право на притежателя им да претендира за парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или право на тази сума. Тези инструменти са:

i)

пътнически чекове; и

ii)

чекове, записи на заповед или парични нареждания, които са или във формата на инструмент на приносител, подписани са, но не е посочено името на получателя, предвидена е възможност за джиросване без ограничение, издадени са в полза на фиктивен получател или са в друга форма, която позволява да бъдат прехвърлени с предаването;

д)

„стока, използвана като високоликвидно средство за съхраняване на стойност“ означава стока, посочена в приложение I, точка 1, с голямо съотношение между нейните стойност и обем, която лесно може да бъде превърната във валута на достъпни пазари при ниски трансакционни разходи;

е)

„предплатена карта“ означава непоименна карта, посочена в приложение I, точка 2, за съхраняване на или за предоставяне на достъп до парична стойност или средства, която може да се използва за платежни операции, за придобиване на стоки или услуги или за обратно изкупуване на валута, когато тази карта не е свързана с банкова сметка;

ж)

„компетентни органи“ означава митническите органи на държавите членки и всякакви други органи, които са оправомощени от държавите членки да прилагат настоящия регламент;

з)

„приносител“ означава всяко физическо лице, което влиза в Съюза или излиза от него, като пренася парични средства в себе си, в своя багаж или в своето превозно средство;

и)

„непридружени парични средства“ означава парични средства, съставляващи част от пратка без приносител;

й)

„престъпна дейност“ означава всяка една от дейностите, изброени в член 3, точка 4 от Директива (ЕС) 2015/849;

к)

„звено за финансово разузнаване (ЗФР)“ означава образувание, създадено в държава членка за целите на прилагането на член 32 от Директива (ЕС) 2015/849.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент във връзка с изменение на приложение I към настоящия регламент, за да се вземат предвид новите тенденции в изпирането на пари по смисъла на член 1, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849 или финансирането на тероризма по смисъла на член 1, параграф 5 от посочената директива или да се вземат предвид най-добрите практики за предотвратяване на изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за да се предотврати използването от престъпниците на стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и на предплатени карти с цел заобикаляне на задълженията, предвидени в членове 3 и 4 от настоящия регламент.

Член 3

Задължение за деклариране на придружени парични средства

1.   Всеки приносител, който носи в себе си парични средства на стойност 10 000 EUR или повече, декларира тези парични средства пред компетентните органи на държавата членка, през която влиза в Съюза или излиза от него, и ги предоставя на тяхно разположение за контрол. Задължението за деклариране на парични средства не се счита за изпълнено, ако предоставената информация е невярна или непълна или ако паричните средства не се предоставят на разположение за контрол.

2.   В декларацията по параграф 1 се предоставят данни за:

а)

приносителя, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност;

б)

собственика на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато собственикът е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационния номер по ДДС, когато собственикът е юридическо лице;

в)

предвидения получател на паричните средства, когато данните са налични, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато предвиденият получател е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато предвиденият получател е юридическо лице;

г)

вида и размера или стойността на паричните средства;

д)

икономическия произход на паричните средства;

е)

предназначението на паричните средства;

ж)

транспортния маршрут; и

з)

транспортното средство.

3.   Данните, изброени в параграф 2 от настоящия член, се предоставят в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът за декларация, посочен в член 16, параграф 1, буква а). При поискване на декларатора се предоставя заверено копие от декларацията.

Член 4

Задължение за оповестяване на непридружени парични средства

1.   Когато непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече се внасят в Съюза или се изнасят от него, компетентните органи на държавата членка, през която се внасят или изнасят паричните средства, могат да изискат съответно от изпращача или от получателя на паричните средства, или от техен представител да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни. Компетентните органи могат да задържат паричните средства, докато изпращачът или получателят, или неговият представител представи декларация за оповестяване. Задължението за оповестяване на непридружени парични средства не се счита за изпълнено, когато декларацията не е представена преди изтичането на срока, предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол.

2.   В декларацията за оповестяване се предоставят подробни данни за следното:

а)

декларатора, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност;

б)

собственика на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато собственикът е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато собственикът е юридическо лице;

в)

изпращача на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато изпращачът е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато изпращачът е юридическо лице;

г)

получателя или предвидения получател на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато получателят или предвиденият получател е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато получателят или предвиденият получател е юридическо лице;

д)

вида и размера или стойността на паричните средства;

е)

икономическия произход на паричните средства; и

ж)

предназначението на паричните средства.

3.   Данните, посочени в параграф 2 от настоящия член, се предоставят в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът за оповестяване, посочен в член 16, параграф 1, буква а). При поискване на декларатора се предоставя заверено копие от декларацията.

Член 5

Правомощия на компетентните органи

1.   С цел да проверят спазването на задължението за деклариране на паричните средства по член 3 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и техните транспортни средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.

2.   За целите на изпълнение на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху всякакви пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.

3.   Ако задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 не е било изпълнено, компетентните органи съставят служебна декларация в писмена или в електронна форма, която съдържа, доколкото е възможно, данните, изброени в член 3, параграф 2 или в член 4, параграф 2, в зависимост от случая.

4.   Контролът се основава главно на анализ на риска, имащ за цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие, и се упражнява като част от една обща рамка за управление на риска в съответствие с критериите, посочени в член 16, параграф 1, буква б), при което следва също така да се вземат под внимание оценките на риска, установени от Комисията и ЗФР по Директива (ЕС) 2015/849.

5.   За целите на член 6 компетентните органи изпълняват също правомощията, които са им предоставени съгласно настоящия член.

Член 6

Суми в размер, по-нисък от определения праг, за които има подозрение, че са свързани с престъпна дейност

1.   Когато компетентните органи установят приносител с парични средства в размер, по-нисък от прага, посочен в член 3, и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 3, параграф 2.

2.   Когато компетентните органи констатират, че непридружени парични средства в размер, по-нисък от прага по член 4, се внасят в Съюза или се изнасят от него и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 4, параграф 2.

Член 7

Временно задържане на парични средства от компетентните органи

1.   Компетентните органи могат временно да задържат парични средства по силата на административно решение в съответствие с условията, предвидени в националното право, когато:

а)

задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 не е спазено; или

б)

са налице признаци, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна дейност.

2.   Административното решение, посочено в параграф 1, е предмет на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното право. Компетентните органи съобщават мотивите за административното решение на:

а)

лицето, от което се изисква да представи декларация в съответствие с член 3 или декларация за оповестяване в съответствие с член 4; или

б)

лицето, от което се изисква да предостави информация в съответствие с член 6, параграф 1 или параграф 2.

3.   Срокът на временно задържане е строго ограничен съгласно националното право до времето, необходимо на компетентните органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават по-нататъшно задържане. Срокът на временно задържане не може да надхвърли 30 дни. След като компетентните органи извършат задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на по-нататъшно временно задържане, те могат да вземат решение за удължаване на срока на временно задържане най-много до 90 дни.

Ако в рамките на този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на паричните средства или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, паричните средства незабавно се предоставят на:

а)

лицето, от което са задържани временно парични средства в ситуациите, посочени в член 3 или 4; или

б)

лицето, от което са задържани временно парични средства в ситуациите, посочени в член 6, параграф 1 или параграф 2.

Член 8

Информационни кампании

Държавите членки гарантират, че лицата, които влизат или излизат от Съюза, или лицата, които изпращат непридружени парични средства от Съюза или получават непридружени парични средства в Съюза, са информирани за своите права и задължения съгласно настоящия регламент, и в сътрудничество с Комисията изготвят подходящи материали, насочени към тези лица.

Държавите членки гарантират, че се предоставя достатъчно финансиране за тези информационни кампании.

Член 9

Предоставяне на информация на ЗФР

1.   Компетентните органи записват информацията, получена съгласно член 3 или 4, член 5, параграф 3 или член 6, и я предават на ЗФР на държавата членка, в която тя е била получена, в съответствие с техническите правила, посочени в член 16, параграф 1, буква в).

2.   Държавите членки гарантират, че ЗФР на въпросната държава членка обменя такава информация със съответните ЗФР на останалите държави членки в съответствие с член 53, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849.

3.   Компетентните органи предават информацията по параграф 1 във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 15 работни дни след датата, на която информацията е била получена.

Член 10

Обмен на информация между компетентните органи и с Комисията

1.   Компетентният орган на всяка държава членка предава с помощта на електронни средства следната информация на компетентните органи на останалите държави членки:

а)

служебните декларации, съставени съгласно член 5, параграф 3;

б)

информацията, получена съгласно член 6;

в)

декларациите, получени съгласно член 3 или член 4, когато са налице признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност;

г)

анонимизирана информация за риска и резултатите от анализа на риска.

2.   Когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, информацията по параграф 1 се предава също така на Комисията, на Европейската прокуратура — от държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и когато Европейската прокуратура разполага с правомощия за действия съгласно член 22 от посочения регламент, и на Европол, когато Европол разполага с правомощия за действия съгласно член 3 от Регламент (ЕС) 2016/794.

3.   Компетентният орган предава информацията по параграфи 1 и 2 в съответствие с техническите правила, посочени в член 16, параграф 1, буква в), и като се използва формулярът, посочен в член 16, параграф 1, буква г).

4.   Информацията по параграф 1, букви а), б) и в) и параграф 2 се предава във възможно най-кратък срок и при всички случи не по-късно от 15 работни дни след датата, на която тя е била получена.

5.   Информацията и резултатите, посочени в параграф 1, буква г), се предават на всеки шест месеца.

Член 11

Обмен на информация с трети държави

1.   За целите на настоящия регламент държавите членки или Комисията могат, в рамките на административната взаимопомощ, да предоставят следната информация на трета държава, при условие че е налице писменото съгласие на компетентния орган, който е получил първоначално информацията, в съответствие с приложимите национални и съюзни разпоредби относно предоставянето на лични данни на трети държави:

а)

служебните декларации, съставени съгласно член 5, параграф 3;

б)

информацията, получена съгласно член 6;

в)

декларациите, получени съгласно член 3 или член 4, когато са налице признаци, че паричните средства са свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за всяко предаване на информация съгласно параграф 1.

Член 12

Професионална тайна и поверителност и сигурност на данните

1.   Компетентните органи гарантират сигурността на данните, получени в съответствие с членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6.

2.   Цялата информация, получена от компетентните органи, е обект на задължението за опазване на професионалната тайна.

Член 13

Защита на личните данни и срокове на съхранение

1.   Компетентните органи действат като администратори на личните данни, получени от тях при прилагането на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6.

2.   Обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент се извършва единствено за целите на предотвратяването и борбата с престъпни дейности.

3.   Достъп до личните данни, получени при прилагането на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6, имат само надлежно оправомощени служители на компетентните органи и тези данни се защитават по подходящ начин срещу нерегламентиран достъп или предаване. Освен ако в членове 9, 10 и 11 е предвидено друго, те не могат да разкриват или предават данните без изричното разрешение на компетентния орган, който ги е получил първоначално. Това разрешение обаче не е необходимо, когато компетентните органи са задължени да разкрият или предават тези данни по силата на действащото национално право във въпросната държава членка, по-специално във връзка със съдебно производство.

4.   Компетентните органи и ЗФР съхраняват лични данни, получени при прилагането на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6, за срок от пет години, считано от датата, на която данните са били получени. При изтичането на този срок личните данни се заличават.

5.   Срокът на съхранение може да бъде удължен еднократно със срок, който не надвишава три години, ако:

а)

след като е направило задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на по-нататъшно съхраняване и го счита за обосновано с цел изпълнение на своите задачи по отношение на борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма, ЗФР установи, че е необходимо по-нататъшно съхраняване; или

б)

след като са направили задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на по-нататъшно съхраняване и го считат за обосновано с цел изпълнение на своите задачи във връзка с осигуряването на ефективен контрол по отношение на задължението за деклариране на придружени парични средства или задължението за оповестяване на непридружени парични средства, компетентните органи установят, че е необходимо по-нататъшно съхраняване.

Член 14

Санкции

Всяка държава членка въвежда санкции, които се налагат при неспазване на задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 15

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 2 декември 2018 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 16

Актове за изпълнение

1.   Комисията приема чрез актове за изпълнение следните мерки за гарантиране на еднаквото прилагане на контрола от компетентните органи:

а)

образеца на формуляра за декларация, посочен в член 3, параграф 3, и образеца на формуляра за оповестяване, посочен в член 4, параграф 3;

б)

критериите по отношение на общата рамка за управление на риска, посочена в член 5, параграф 4, и по-конкретно критериите за риск, стандарти и приоритетни области за контрол въз основа на информацията, която се обменя съгласно член 10, параграф 1, буква г), и политиките и най-добрите практики на Съюза и на международно равнище;

в)

техническите правила за ефективния обмен на информация съгласно член 9, параграфи 1 и 3 и член 10 от настоящия регламент посредством МИС, създадена с член 23 от Регламент (ЕО) № 515/97;

г)

образеца на формуляра за предаване на информация, посочен в член 10, параграф 3; и

д)

правилата и формàта, които да се използват от държавите членки за предоставяне на Комисията на анонимна статистическа информация за декларациите и нарушенията в съответствие с член 18.

2.   Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

Член 17

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет за контрол на паричните средства. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 18

Предоставяне на информация във връзка с прилагането на настоящия регламент

1.   В срок до 4 декември 2021 г. държавите членки предават следната информация на Комисията:

а)

списъка на компетентните органи;

б)

подробни данни за санкциите, въведени съгласно член 14;

в)

анонимизирани статистически данни по отношение на декларациите, контрола и нарушенията, като се използва формàтът, посочен в член 16, параграф 1 буква д).

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за всички последващи промени в информацията по параграф 1, букви а) и б) в срок най-късно един месец след влизането в сила на тези промени.

Информацията, посочена в параграф 1, буква в), се предоставя на Комисията поне на всеки шест месеца.

3.   Комисията предоставя информацията по параграф 1, буква а) и всички последващи промени в тази информация съгласно параграф 2 на разположение на всички други държави членки.

4.   Комисията публикува ежегодно на своя уебсайт информацията, посочена в параграф 1, букви а) и в), и всички последващи промени на тази информация съгласно параграф 2 и осведомява ясно ползвателите за контрола по отношение на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него.

Член 19

Оценка

1.   В срок до 3 декември 2021 г. и на всеки пет години след това, въз основа на регулярно получаваната от държавите членки информация Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

Докладът, посочен в първа алинея, оценява по-специално дали:

а)

други активи следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент;

б)

процедурата за оповестяване на непридружени парични средства е ефективна;

в)

прагът за непридружени парични средства следва да бъде преразгледан;

г)

информационните потоци в съответствие с членове 9 и 10, и по-специално използването на МИС, са ефективни и дали са налице пречки пред своевременния и директен обмен на съвместима и сравнима информация между компетентните органи и ЗФР; и

д)

санкциите, налагани от страна на държавите членки, са ефективни, пропорционални и възпиращи и в съответствие с установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз, както и дали те имат равностоен възпиращ ефект в целия Съюз за нарушение на настоящия регламент.

2.   Когато тази информация е налична, докладът, посочен в параграф 1, включва:

а)

получената от държавите членки информация по отношение на парични средства, свързани с престъпна дейност, които се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на Съюза; и

б)

информация относно обмена на информация с трети държави.

Член 20

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

Регламент (ЕО) № 1889/2005 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение II.

Член 21

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 юни 2021 г. Член 16 обаче се прилага от 2 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 23 октомври 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

K. EDTSTADLER


(1)  ОВ C 246, 28.7.2017 г., стр. 22.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 октомври 2018 г.

(3)  Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари (ОВ L 166, 28.6.1991 г., стр. 77).

(4)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(5)  Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9).

(6)  Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

(9)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(12)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и предплатени карти, които се считат за парични средства в съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточки iii) и iv)

1.

Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност:

а)

монети със съдържание на злато от най-малко 90 %; и

б)

злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %.

2.

Предплатени карти: P.M.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1889/2005

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 5

Член 5, параграф 2

Член 6

Член 4, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 5, параграф 1

Член 9

Член 6

Член 10

Член 7

Член 11

Член 8

Член 12

Член 13

Член 9

Член 14

Член 15

Член 16

Член 17

Член 18

Член 10

Член 19

Член 20

Член 11

Член 21

Приложение I

Приложение II


Top