EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1624 на Комисията от 23 октомври 2018 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1624 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2018 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията (2) се определя процедурата и се въвежда минимален набор от образци, посредством които кредитните институции или инвестиционните посредници (наричани по-нататък „институциите“) предоставят информация на органите за преструктуриране с цел изготвяне и изпълнение на планове за преструктуриране за институциите. След приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 до сега органите за преструктуриране натрупаха опит в областта на изготвянето на планове за преструктуриране. В светлината на този опит е необходимо да се актуализира минималният набор от образци за събирането на информация за целите на изготвянето на планове за преструктуриране.

(2)

Освен това целта на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 е да се определят процедурата и минималният набор от образци за предоставянето на информация от институциите пред органите за преструктуриране по начин, който позволява на органите за преструктуриране последователно да събират информацията в целия Съюз и улеснява обмена на информация между съответните органи. Опитът обаче показа, че само отчасти е постигнат хармонизиран подход към събирането на информацията. Затова е необходимо да се създадат условия органите за преструктуриране да събират редовно минимум необходимата им основна информация за институция или група в рамките на Съюза. Това не възпрепятства органа за преструктуриране да събира всякаква допълнителна информация, каквато счита за необходима, за изготвянето и изпълнението на плановете за преструктуриране или за определянето съгласно член 4 от Директива 2014/59/ЕС на облекчени задължения във връзка с информацията.

(3)

Позициите за данни, определени в образците за докладване, въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066, следва да бъдат преработени в единен информационен модел с цел да се гарантира, че плановете за преструктуриране се основават на минимален набор от данни винаги с високо качество и точност. Единният информационен модел следва да се състои от структурно представени позиции за данни, да разграничава всички приложими стопански модели за целите на съгласуваното отчитане за изготвянето на планове за преструктуриране и да съдържа всички съответни спецификации, необходими за по-нататъшното разработване на стандартизирани информационно-технологични решения за отчитане на информация.

(4)

С цел да се гарантират качеството, съгласуваността и точността на данните, които институциите отчитат, позициите за данни следва да подлежат на общи правила за утвърждаване.

(5)

Поради своето естество правилата за утвърждаване и определенията за данните редовно се актуализират, за да се гарантира, че те постоянно съответстват на приложимите регулаторни изисквания и аналитични и информационно-технологични стандарти. Времето обаче, което понастоящем е необходимо, за да се приеме и публикува подробен единен информационен модел и правила за утвърждаване, на практика не позволява промените да се извършват по достатъчно бърз и своевременен начин, осигуряващ непрекъснато предоставяне на уеднаквена информация за плановете за преструктуриране в Съюза. Следователно е необходимо да се въведат строги критерии за качество по отношение на подробния единен информационен модел и подробните общи правила за утвърждаване, които Европейският банков орган (ЕБО) ще публикува на своя уебсайт.

(6)

В съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС компетентните органи и органите за преструктуриране следва да си сътрудничат, за да сведат до минимум дублирането на изисквания за информация. За целта с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 се въвежда процедура за сътрудничество между компетентните органи и органите за преструктуриране, която следва да се прилага, така че компетентните органи и органите за преструктуриране съвместно да проверяват дали компетентният орган вече не разполага с част или с цялата искана информация. Когато компетентният орган разполага с исканата информация, е уместно той директно да я предава на органа за преструктуриране.

(7)

Имайки предвид измененията, които трябва да се направят в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066, за предпочитане е, с цел осигуряване на правна сигурност и яснота, да се приеме нов регламент за изпълнение и следователно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 да се отмени.

(8)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на техническите стандарти за изпълнение, представени на Комисията от ЕБО.

(9)

ЕБО проведе открити обществени консултации относно техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят технически стандарти за изпълнение, с които се конкретизират процедурите и минимален набор от стандартни образци, посредством които на органите за преструктуриране се представя информацията, необходима за изготвяне и изпълнение на индивидуалните планове за преструктуриране, в съответствие с член 11 от Директива 2014/59/ЕС и плановете за преструктуриране на групи в съответствие с член 13 от посочената директива.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„субект за преструктуриране“ означава някое от следните:

а)

установен в Съюза субект, определен от органа за преструктуриране в съответствие с член 12 от Директива 2014/59/ЕС като субект, по отношение на който в плана за преструктуриране се предвиждат действия по преструктуриране; или

б)

институция, която не е част от група, подлежаща на консолидиран надзор съгласно членове 111 и 112 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), по отношение на която в плана за преструктуриране, изготвен съгласно член 10 от Директива 2014/59/ЕС, се предвиждат действия по преструктуриране;

2)

„група за преструктуриране“ означава някое от следните:

а)

субект за преструктуриране и неговите дъщерни предприятия, които не са:

i)

самите те субекти за преструктуриране; или

ii)

дъщерни предприятия на други субекти за преструктуриране; или

iii)

установени в трета държава субекти, които не са включени в групата за преструктуриране в съответствие с плана за преструктуриране, и техните дъщерни предприятия;

б)

кредитни институции, които са постоянно свързани с централен орган, самият централен орган и всяка институция под контрола на централния орган, когато някой от тези субекти е субект за преструктуриране;

3)

„институция, част от група“ означава субект от група, който е кредитна институция или инвестиционен посредник;

4)

„съответен правен субект“ означава субект от група, който:

а)

изпълнява критични функции, или

б)

представлява или осигурява над 5 % от което и да е от следните:

i)

общата рискова експозиция за групата, посочена в член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5);

ii)

мярката за общата експозиция от коефициента на ливъридж на групата, посочена в член 429, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

iii)

оперативните разходи на групата на консолидирана основа.

Член 3

Предоставяне на основна информация за целите на индивидуалните планове за преструктуриране и плановете за преструктуриране на групи

1.   Институциите, а в случай на групи — предприятията майки от Съюза, предоставят на органите за преструктуриране, пряко или чрез компетентния орган, информацията, посочена в образците от приложение I, в съответствие с равнището на консолидация на информацията, честотата и формата, определени съответно в членове 4, 5 и 6, като спазват указанията от приложение II.

2.   Когато орган за преструктуриране или в случая на групи — орган за преструктуриране на ниво група, прилага облекчени задължения съгласно член 4 от Директива 2014/59/ЕС, той информира институциите или засегнатите предприятия майки от Съюза за вида информация, която не се изисква да бъде включена при предоставянето на информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Органът за преструктуриране определя тази информация, като се позовава на образците от приложение I.

Член 4

Равнище на консолидация на информацията

1.   Институциите, които не са част от група, предоставят на индивидуална основа информацията, посочена в член 3, параграф 1, с изключение на информацията, посочена в образци Z 07.02 и Z 04.00 от приложение I.

2.   В случай на групи предприятията майки от Съюза предоставят информацията, посочена в член 3, параграф 1, в съответствие със следните уточнения:

а)

информацията, посочена в образец Z 01.00 от приложение I във връзка със следното:

i)

субекти от групи, включени в консолидираните финансови отчети на предприятията, представляващи 0,5 % от общия размер на активите или общия размер на пасивите на групата;

ii)

институции, част от групи, представляващи 0,5 % от общата рискова експозиция или 0,5 % от общата сума на базовия собствен капитал от първи ред на групата въз основа на консолидационното състояние на предприятието майка от Съюза;

iii)

субекти от групи, изпълняващи критични функции;

б)

информацията, посочена в образци Z 02.00 и Z 03.00 от приложение I:

i)

на равнището на предприятието майка от Съюза или когато е различно — на равнището на всеки субект за преструктуриране, на индивидуална основа;

ii)

на равнището на всяка институция, част от група, която е съответен правен субект и не попада в обхвата на точка i), на индивидуална основа, освен в случаите, когато органът за преструктуриране изцяло е отменил по отношение на тази институция прилагането на индивидуалното минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения съгласно член 45, параграф 11 или 12 от Директива 2014/59/ЕС;

iii)

на равнището на предприятието майка от Съюза, на консолидирана основа, или когато е различно — на равнището на всеки субект за преструктуриране въз основа на консолидационното състояние на групата за преструктуриране;

в)

информацията, посочена в образец Z 04.00 от приложение I във връзка с финансовите взаимовръзки между всички съответни правни субекти;

г)

информацията, посочена в образци Z 05.01 и Z 05.02 от приложение I:

i)

на равнището на предприятието майка от Съюза или когато е различно — на равнището на всеки субект за преструктуриране, на индивидуална основа;

ii)

на равнището на предприятието майка от Съюза, на консолидирана основа или когато е различно — на равнището на всеки субект за преструктуриране въз основа на консолидационното състояние на групата за преструктуриране;

д)

информацията, посочена в образец Z 06.00 от приложение I, на равнището на предприятието майка от Съюза, на консолидирана основа по отношение на всички кредитни институции, които са съответни правни субекти;

е)

информацията, посочена в образец Z 07.01 от приложение I, поотделно за всяка държава членка, в която групата упражнява дейност;

ж)

информацията, посочена в образци Z 07.02, Z 07.03 и Z 07.04 от приложение I във връзка с критичните функции и основните стопански дейности, изпълнявани от който и да е субект от групата;

з)

информацията, посочена в образец Z 08.00 от приложение I, по отношение на всички критични услуги, предоставяни от който и да е субект от групата, включен в образец Z 01.00 от приложение I;

и)

информацията, посочена в образец Z 09.00 от приложение I по отношение на всички инфраструктури на финансовия пазар, чието нарушаване би представлявало сериозна пречка или би възпрепятствало изпълнението на някоя от критичните функции, посочени в образец Z 07.02;

й)

информацията, посочена в образци Z 10.01 и Z 10.02 на приложение I по отношение на всички критични информационни системи в рамките на групата.

Член 5

Честота, референтни дати и дати на подаване на информацията

1.   Институциите подават посочената в член 3, параграф 1 информация най-късно до 30 април всяка година по отношение на последния ден от предходната календарна година или на съответната финансова година. Ако 30 април не е работен ден, информацията се предоставя на следващия работен ден.

2.   Органите за преструктуриране предоставят необходимите данни за контакт, където трябва да бъде изпратена информацията в органа за преструктуриране или когато е приложимо — в компетентния орган.

3.   Институциите могат да представят неодитирани данни. Когато одитираните данни се отклоняват от подадените неодитирани такива, коригираните одитирани данни се представят без излишно забавяне. Неодитирани данни са тези, за които няма становище от външен одитор, а одитираните — проверените от външен одитор, който е изразил за тях одиторско становище.

4.   Корекциите на представените доклади се представят без излишно забавяне.

Член 6

Формат на предоставяне на информацията

1.   Институциите или в случаите на групи — предприятията майки от Съюза, предоставят посочената в член 3, параграф 1 информация във форматите за обмен на данни и по начините на представяне, определени от органите за преструктуриране, и съблюдават определенията за данните от единния информационен модел, изложен в приложение III, и правилата за утвърждаване, изложени в приложение IV, както и следните условия:

а)

при подаването на данните не се включва информация, която не е изискана или не е приложима;

б)

числовите стойности се подават като факти, както следва:

i)

данните от тип „парична сума“ се отчитат с минимална точност до хиляди единици;

ii)

данните от тип „процент“ се представят за единица с минимална точност до четири десетични знака;

iii)

данните от тип „цяло число“ се отчитат като цели числа с точност до съответната единица.

2.   Данните, предоставени от институциите, или в случаите на групи — от предприятията майки от Съюза, са свързани със следната информация:

а)

референтна дата за подаването;

б)

отчетна парична единица;

в)

приложими счетоводни стандарти;

г)

идентификатор на отчитащия се субект;

д)

равнище на консолидация на информацията съгласно член 4.

Член 7

Предоставяне на допълнителна информация за целите на индивидуалните планове за преструктуриране и плановете за преструктуриране на групи

1.   Когато орган за преструктуриране или орган за преструктуриране на ниво група счита, че информация, необхваната от никой от дадените в приложение I образци, е необходима с цел изготвяне и изпълнение на плановете за преструктуриране или когато форматът, в който компетентен орган предоставя допълнителна информация съгласно член 8, параграф 2, не е подходящ за целите на изготвяне или изпълнение на плановете за преструктуриране, органът за преструктуриране изисква тази информация от институцията или от предприятието майка от Съюза.

2.   За целите на искането съгласно параграф 1 органът за преструктуриране:

а)

определя каква допълнителна информация да бъде предоставена;

б)

вземайки предвид обема и сложността на исканата информация, определя подходящ срок, в който институцията или при групи — предприятието майка от Съюза, да предостави тази информация на органа за преструктуриране;

в)

посочва формата, който институцията или при групи — предприятието майка от Съюза, да използва за предоставяне на информацията на органа за преструктуриране;

г)

посочва дали информацията трябва да бъде попълнена на индивидуална или групова основа и дали нейният териториален обхват е на местно равнище, на равнището на Съюза или на световно равнище;

д)

посочва необходимите данни за контакт, необходими за изпращане на допълнителната информация.

Член 8

Сътрудничество между компетентните органи и органите за преструктуриране

1.   Компетентните органи и органите за преструктуриране съвместно проверяват дали компетентният орган вече не разполага с част или с цялата информация, която трябва да се предостави на органа за преструктуриране съгласно член 3, параграф 1 и член 7.

2.   Когато компетентният орган вече разполага с част или с цялата информация, той своевременно предоставя тази информация на органа за преструктуриране.

3.   В посочения в параграф 2 случай органите за преструктуриране гарантират, че институциите или в случай на групи — предприятията майки от Съюза, са уведомени за информацията, която се изисква да бъде включена при предоставянето на информация съгласно член 3, параграф 1. Органите за преструктуриране определят тази информация, като се позовават на образците, дадени в приложение I.

Член 9

Преходен период

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 1, 31 май 2019 г. е крайният срок за подаване на информация за финансова година, приключваща на дата между 1 януари и 31 декември 2018 г.

2.   Чрез дерогация от член 5, параграф 1, 30 април 2020 г. е крайният срок за подаване на информация за финансова година, приключваща на дата между 1 януари и 31 декември 2019 г.

Член 10

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 се отменя.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 181, 6.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(5)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЦИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

Номер на образеца

Код на образеца

Наименование на образеца или групата образци

Съкратено наименование

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТА, СТРУКТУРА НА ГРУПАТА И ЗАВИСИМОСТИ

 

1

Z 01.00

Организационна структура

ORG

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЛАНСОВИТЕ И ЗАДБАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ

 

2

Z 02.00

Структура на задълженията

LIAB

3

Z 03.00

Капиталови изисквания

OWN

4

Z 04.00

Финансови взаимовръзки в групата

IFC

5,1

Z 05.01

Основни контрагенти (задължения)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Основни контрагенти (извънбалансови позиции)

MCP 2

6

Z 06.00

Застраховане на депозитите

DIS

 

 

ОСНОВНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, КРИТИЧНИ ФУНКЦИИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ИНФРАСТРУКТУРИ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР

 

 

 

Критични функции и основни стопански дейности

 

7,1

Z 07.01

Оценка на критичността на икономическите функции

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Онагледяване на критичните функции за всеки правен субект

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Онагледяване на основните стопански дейности по правни субекти

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Онагледяване на критичните функции на основните стопански дейности

FUNC 4

8

Z 08.00

Критични услуги

SERV

 

 

Услуги във връзка с инфраструктурата на финансовия пазар (ИФП) — доставчици и ползватели

 

9

Z 09.00

Услуги на инфраструктурата на финансовия пазар (ИФП) — доставчици и ползватели — онагледяване на критичните функции

FMI 1

 

 

Информационни системи

 

10,1

Z 10.01

Критични информационни системи (обща информация)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Онагледяване на информационните системи

CIS 2


Z 01.00 — Организационна структура (ORG)

Субект

Пряко дружество майка

Наименование

Код

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Вид субект

Държава

Включен в пруденциална консолидация

Освобождаване от изискванията съгласно член 7 от РКИ

Освобождаване от изискванията съгласно член 10 от РКИ

Общо активи

Обща рискова експозиция

Експозиция с оглед на коефициента на ливъридж

Счетоводен стандарт

Принос към общите консолидирани активи

Принос към общата консолидирана рискова експозиция

Принос към консолидираната експозиция с оглед на коефициента на ливъридж

Съответен правен субект

Наименование

Код

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Акционерен капитал

Права на глас в субекта

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 — Структура на задълженията (LIAB)

 

Контрагент

ОБЩО

 

Домакинства

Нефинансови предприятия (МСП)

Нефинансови предприятия (различни от МСП)

Кредитни институции

Други финансови предприятия

Държавно управление и централни банки

Неустановени, допуснати до търговия на място за търговия

Неустановени, недопуснати до търговия на място за търговия

от които: вътрешногрупови

от които: задължения съгласно правото на трета държава, с изключение на вътрешногрупови задължения

Ред

Позиция

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СПОДЕЛЯНЕТО НА ЗАГУБИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Гарантирани депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Обезпечени задължения — гарантирана част

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Задължения към клиенти, ако са защитени при несъстоятелност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Фидуциарни задължения, ако са защитени при несъстоятелност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Задължения към институции < 7 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Задължения към система (оператор) < 7 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Задължения към служители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Задължения от решаващо значение за ежедневното оперативно функциониране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Задължения към данъчните и социалноосигурителните органи, ако тези задължения са привилегировани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Задължения по схеми за гарантиране на депозити (СГД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СПОДЕЛЯНЕТО НА ЗАГУБИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Депозити, които не са гарантирани, но са привилегировани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

от които: с остатъчен срок до падежа <= 1 месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

от които: с остатъчен срок до падежа > 1 месец < 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Депозити, които не са гарантирани и не са привилегировани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

от които: с остатъчен срок до падежа <= 1 месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

от които: с остатъчен срок до падежа > 1 месец < 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Балансови пасиви, произтичащи от деривати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид договорните нетиращи съвкупности, след корекции за оценка по пазарни цени, преди компенсиране за обезпечение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид договорните нетиращи съвкупности, след корекции за оценка по пазарни цени, след компенсиране за обезпечение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид договорните нетиращи съвкупности, след корекции за оценка по пазарни цени, след компенсиране за обезпечение, включително прогнозни суми на приключване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид правилата за пруденциално нетиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Негарантирани обезпечени задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

от които: с остатъчен срок до падежа <= 1 месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

от които: с остатъчен срок до падежа > 1 месец < 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Структурирани облигации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

от които: с остатъчен срок до падежа <= 1 месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

от които: с остатъчен срок до падежа > 1 месец < 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Първостепенни необезпечени задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

от които: с остатъчен срок до падежа <= 1 месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

от които: с остатъчен срок до падежа > 1 месец < 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Първостепенни непривилегировани задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

от които: с остатъчен срок до падежа <= 1 месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

от които: с остатъчен срок до падежа > 1 месец < 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Непривилегировани задължения (които не са признати за собствени средства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

от които: с остатъчен срок до падежа <= 1 месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

от които: с остатъчен срок до падежа > 1 месец < 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Други приемливи задължения съгласно минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

от които: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

от които: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Нефинансови пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Остатъчни пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Базов собствен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

от който: капиталови инструменти/дялов капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

от които: инструменти, категоризирани pari passu с обикновени акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Допълнителен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

от който: (част от) непривилегировани задължения, признати за собствени средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Капитал от втори ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

от който: (част от) непривилегировани задължения, признати за собствени средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕРИВАТИВНИ ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 — Капиталови изисквания (OWN)

 

Сума или процент

0010

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

0100

 

Принос към общата консолидирана рискова експозиция

0110

 

НАЧАЛЕН КАПИТАЛ И ИЗИСКВАНЕ ЗА КОЕФИЦИЕНТА НА ЛИВЪРИДЖ

 

 

Начален капитал

0210

 

Изискване за коефициента на ливъридж

0220

 

КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОЦЕСА НА НАДЗОРЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА (ПНПО)

0300

 

ОБЩО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПНПО: съставен от базов собствен капитал от първи ред (CET1 капитал)

0310

 

ОБЩО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПНПО: съставен от капитала от първи ред

0320

 

КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР

0400

 

Предпазен капиталов буфер

0410

 

Предпазен буфер за макропруденциален или системен риск, установен на равнище държава членка

0420

 

Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер

0430

 

Буфер за системен риск

0440

 

Буфер за глобалните институции със системно значение

0450

 

Буфер за други институции със системно значение

0460

 

Отношение на съвкупното капиталово изискване (OCR)

0500

 

OCR: съставен от базовия собствен капитал от първи ред (CET1 капитал)

0510

 

OCR: съставен от капитала от първи ред

0520

 

OCR и насоките по втори стълб (P2G)

0600

 

OCR и P2G: съставен от базовия собствен капитал от първи ред (CET1 капитал)

0610

 

OCR и P2G: съставен от капитала от първи ред

0620

 


Z 04.00 — Финансови взаимовръзки в групата (IFC)

Емитент или гарантиран субект

Кредитор, титуляр или предоставящ гаранцията

Финансова взаимовръзка

Наименование на субекта

Код

Наименование на субекта

Код

Вид

Непогасена сума

 

от която емитирана съгласно правото на трета държава

от която приемливи съгласно минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 — Задължения към основни контрагенти (MCP 1)

Контрагент

Вид

Непогасена сума

Наименование на субекта

Код

Група или отделен контрагент

Държава

Сектор

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 — Извънбалансови позиции от основни контрагенти (MCP 2)

Контрагент

Вид

Сума

Наименование на субекта

Код

Група или отделен контрагент

Държава

Сектор

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 — Застраховане на депозитите (DIS)

Правен субект

Членство в схема за гарантиране на депозити (СГД)

Институционална защитна схема

Допълнителна защита съгласно договорно установена схема

Наименование на субекта

Код

СГД

Сума на гарантираните депозити

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 — Оценка на критичността на икономическите функции (FUNC 1)

Държава:

 

 

 

Ред

Икономически функции

Количествени данни

Оценка на критичността

Идентификационен код (ID)

Икономическа функция

Описание на икономическата функция

Пазарен дял

Парична сума

Цифров показател

Въздействие върху пазара

Заменяемост

Критична функция

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Депозити

0010

1,1

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Нефинансови предприятия — МСП

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Нефинансови предприятия — различни от МСП

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Сектор „Държавно управление“

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Други сектори/контрагенти (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Други сектори/контрагенти (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Други сектори/контрагенти (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредитиране

0080

2,1

Домакинства — кредитиране за закупуване на жилище

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Домакинства — друго кредитиране

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Нефинансови предприятия — МСП

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Нефинансови предприятия — различни от МСП

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Сектор „Държавно управление“

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Други сектори/контрагенти (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Други сектори/контрагенти (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Други сектори/контрагенти (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Платежни услуги, касови услуги, услуги по сетълмент, клиринг, попечителство

0160

3,1

Платежни услуги към парично-финансови институции (ПФИ)

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Платежни услуги към различни от ПФИ

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Касови услуги

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Услуги по сетълмент на ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Клиринг услуги към централни контрагенти

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Услуги по попечителство

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Други услуги/дейности/функции (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Други услуги/дейности/функции (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Други услуги/дейности/функции (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Капиталови пазари

0250

4,1

Деривати, държани за търгуване — извънборсови

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Деривати, държани за търгуване — различни от извънборсови

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Вторични пазари/търговия (само държани за търгуване)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Първични пазари/поемане

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Други услуги/дейности/функции (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Други услуги/дейности/функции (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Други услуги/дейности/функции (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Финансиране на едро

0320

5,1

Получени заеми

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Деривати (активи)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Кредитиране

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Деривати (пасиви)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Други видове продукти (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Други видове продукти (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Други видове продукти (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 — Онагледяване на критичните функции за всеки правен субект (FUNC 2)

Критични функции

Правен субект

Парично значение

Държава

Идентификационен код (ID)

Наименование на субекта

Код

Парична сума

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 — Онагледяване на основните стопански дейности по правни субекти (FUNC 3)

Основна стопанска дейност

Правен субект

Основна стопанска дейност

Идентификационен код (ID) на стопанската дейност

Описание

Наименование на субекта

Код

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 — Онагледяване на критичните функции на основните стопански дейности (FUNC 4)

Критични функции

Основна стопанска дейност

Държава

Идентификационен код (ID) на функцията

Основна стопанска дейност

Идентификационен код (ID) на стопанската дейност

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 — Критични услуги (SERV)

Идентификатор

Вид услуга

Получател на услугата

Доставчик на услугата

Критична функция

Разчетно време за замяна

Разчетно време за достъп до договори

Приложимо право

Договор, който не се поддава на преструктуриране

Наименование на субекта

Код

Наименование на субекта

Код

Част от групата

Държава

Идентификационен код (ID)

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 — Услуги във връзка с инфраструктура на финансовия пазар (ИФП) — доставчици и ползватели — онагледяване на критичните функции

Ползвател

Критична функция

Доставчик

Приложимо право

Наименование на субекта

Код

Държава

Идентификационен код (ID)

Инфраструктура на финансовия пазар (ИФП)

Режим на участие

Посредник

Описание на услугата

Вид система

Наименование

Код на ИФП

Наименование

Код

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 — Критични информационни системи (обща информация) (CIS 1)

Критична информационна система

Субект от групата, отговарящ за системата

Система Идентификационен код

Наименование

Вид

Описание

Наименование на субекта

Код

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 — Онагледяване на информационните системи (CIS 2)

Система Идентификационен код

Субект от групата, ползвател на системата

Критична услуга

Критична функция

Наименование на субекта

Код

Идентификатор

Държава

Идентификационен код (ID)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИE II

Указания

I.

Общи указания 24

I.1

Структура 24

I.2

Справка: 25

I.3

Счетоводни стандарти 25

I.4

Обхват на консолидацията 25

I.5

Номериране и други установени практики 26

II.

Указания относно образците 26

II.1

Z 01.00 — Организационна структура (ORG) 26

II.2

Z 02.00 — Структура на задълженията (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 — Капиталови изисквания (OWN) 36

II.4

Z 04.00 — Финансови взаимовръзки в групата (IFC) 39

II.5

Z 05.01 и Z 05.02 — Основни контрагенти (MCP) 41

II.6

Z 06.00 — Застраховане на депозитите (DIS) 44

II.7

Критични функции и основни стопански дейности 47

II.8

Z 08.00 — Критични услуги (SERV) 55

II.9

Z 09.00 — Услуги във връзка с инфраструктура на финансовия пазар (ИФП) — доставчици и ползватели — онагледяване на критичните функции 59

II.10

Критични информационни системи 61

I.   Общи указания

I.1   Структура

1.

Рамката се състои от 15 образци, организирани в 3 тематични блока:

(1)

„Обща информация“, в който се прави преглед на организационната структура на дадена група и нейните субекти, разпределението на активите и рисковата експозиция. Този блок се състои от образец „Z 01.00 — Организационна структура (ORG)“

(2)

„Информация за балансовите и задбалансовите позиции“, който дава финансови сведения относно задълженията, собствените средства, финансовите връзки между субектите в групата, задълженията към основни контрагенти и задбалансовите позиции, получени от основни контрагенти, и застраховане на депозитите. Този блок се състои от 6 образци:

а)

„Z 02.00 — Структура на задълженията (LIAB)“;

б)

„Z 03.00 — Капиталови изисквания (OWN)“;

в)

„Z 04.00 — Финансови взаимовръзки в групата (IFC)“;

г)

Два образеца относно основните контрагенти: „Z 05.01 — Задължения към основни контрагенти (Z-MCP 1)“ и „Z 05.02 — Извънбалансови позиции от основни контрагенти (Z-MCP 2)“.

д)

„Z 06.00 — Застраховане на депозитите (Z-DIS)“.

(3)

„Критични функции“, в който се прави преглед на критичните функции и ги отнася към правни субекти, основни стопански дейности, критични услуги, инфраструктури на финансовия пазар и информационни системи. Този блок се състои от 7 образци:

четири образци за определяне на критичните функции и отнасянето им към основни стопански дейности и субекти от групи: „Z 07.01 — Оценка на критичността на икономическите функции (Z-FUNC 1)“, „Z 07.02 — Онагледяване на критичните функции за всеки правен субект (Z-FUNC 2)“, „Z 07.03 — Онагледяване на основните стопански дейности по правни субекти (Z-FUNC 3)“ и „Z 07.04 — Онагледяване на критичните функции на основни стопански дейности (Z-FUNC 4)“;

„Z 08.00 — Критични услуги (Z-SERV)“;

„Z 09.00 — Услуги във връзка с инфраструктура на финансовия пазар (ИФП) — доставчици и ползватели — онагледяване на критичните функции (ИФП)“;

Два образеца за критичните информационни системи: „Z 10.01 — Критични информационни системи (обща информация) (Z-CIS 1)“ и „Z 10.02 — Онагледяване на информационните системи (Z-CIS 2)“.

I.2   Справка:

2.

За целите на настоящото приложение се прилагат следните съкращения:

а)

„БКБН“ на Базелския комитет по банков надзор на Банката за международни разплащания;

б)

„CPMI“ означава Комитет по платежни и сетълмент системи в рамките на Банката за международни разплащания;

в)

„FINREP“ означава образците за отчитане на финансова информация, включени в приложения III и IV, и допълнителните указания, включени в приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (1);

г)

„COREP (OF)“ означава приложения I (образци) и II (указания) към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;

д)

„COREP (LR)“ означава приложения X (образци) и XI (указания) към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;

е)

„FSB“ означава Съвет за финансова стабилност;

ж)

„МСС“ означава международни счетоводни стандарти съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2);

з)

„МСФО“ означава Международните стандарти за финансово отчитане съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 (2);

и)

„ИКПС“ означава идентификационен код на правния субект, който се определя с цел постигане на уникална и световно приложима идентификация на страните по финансови сделки по предложение на Съвета за финансова стабилност (FSB) и с одобрението на G20. Докато глобалната система за ИКПС започне изцяло да функционира, контрагентите получават предварителни ИКПС, определяни от местни оперативни звена, одобрени от Регулаторния надзорен комитет (за повече подробности вж. следния уебсайт: www.leiroc.org). При идентифицирането на даден контрагент се използва неговият ИКПС, когато такъв съществува.

й)

„NGAAP“ или „национални общоприети счетоводни принципи“ означава национални счетоводни рамки, разработени съгласно Директива 86/635/ЕИО (3).

I.3   Счетоводни стандарти

3.

Ако в настоящите указания не е посочено друго, институциите докладват всички суми въз основа на използваната от тях счетоводна рамка за отчитане на финансовата информация в съответствие с членове 9—11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. Институциите, които не са задължени да отчитат финансова информация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, прилагат правилата на своята съответна счетоводна рамка.

4.

За институциите, които се отчитат по МСФО, са добавени препратки към съответните международни стандарти за финансово отчитане.

I.4   Обхват на консолидацията

5.

В зависимост от образеца настоящата рамка се отнася за:

консолидация въз основа на консолидирано счетоводно отчитане (субекти, включени в консолидирания финансов отчет съгласно приложимата счетоводна рамка);

пруденциална консолидация (субекти в обхвата на консолидацията съгласно първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4)) на равнището на предприятието майка от Съюза;

консолидация на равнището на субекта за преструктуриране за групата за преструктуриране.

6.

За всеки образец институциите следват консолидираната основа или основи, приложими съгласно член 4 от настоящия регламент.

I.5   Номериране и други установени практики

7.

Настоящите указания следват посоченото по-долу условно обозначаване на колоните, редовете и полетата в образците. Тези цифрови кодове се използват широко в правилата за утвърждаване.

8.

В настоящите указания се спазват следните общи правила за обозначаване при посочване на колони, редове и полета в образците: {Образец;Ред;Колона}.

9.

В случай на утвърждаване в рамките на даден образец, при което се използват само елементи от модела за описание на данните от този образец, в означението не се посочва образец: {Ред;Колона}.

10.

При образците, които имат само една колона, се посочват само редовете: {Образец;Ред}.

11.

Знакът „звездичка“ се използва, за да се покаже, че утвърждаването е обхванало посочените преди това редове или колони.

12.

Когато дадена позиция за информация не е приложима за субектите, за които се представя отчетът, съответното поле се оставя празно.

13.

Когато настоящите инструкции посочват първичен код, това означава колона или комбинация от колони, предназначени за определяне по уникален начин на всички редове от образеца. Първичният код съдържа уникална стойност за всеки ред от образеца. Той не може да съдържа нулева стойност.

II.   Указания относно образците

II.1   Z 01.00 — Организационна структура (ORG)

II.1.1   Общи бележки

14.

Този образец дава общи сведения за правната структура и структурата на собственост на групата. Представя се един образец във връзка с всички субекти от групата, които надвишават минималния праг, посочен в член 4, параграф 2, буква а) от настоящия регламент. В този образец се посочват само правни субекти.

II.1.2   Указания за специфични позиции

Колони

Указания

0010-0160

Субект

0010

Наименование

Наименование на организацията. Официално название, както е посочено в корпоративните документи, включително посочване на правната форма.

0020

Код

Код на субекта. За институции кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС. За други субекти кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС; или ако такъв не е наличен — код съгласно уеднаквената кодификация, приложима в Съюза, а ако няма такъв — национален код.

Кодът е уникален и се използва последователно във всички образци. Той трябва винаги да има стойност.

0030

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Двадесетзнаков буквено-цифров ИКПС на субекта, когато е наличен.

0040

Вид субект

Видът субект е един от следните, в последователен ред по приоритетност:

а)

„Кредитна институция“

Тази категория обхваща кредитни институции съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, без да се включват субектите, посочени в член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС (5);

б)

„Инвестиционен посредник, към който се прилага изискването за начален капитал, предвидено в член 28, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС“

Тази категория обхваща инвестиционни посредници съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, към които се прилага изискването за начален капитал, предвидено в член 28, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС.

в)

„Инвестиционен посредник, към който не се прилага изискването за начален капитал, предвидено в член 28, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС“

г)

„Финансова институция“

Тази категория обхваща финансови институции съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013, различни от класифицираните като „холдингови дружества“, както е описано в точка д) по-долу.

д)

„Холдингово дружество“

Тази категория обхваща, което и да е от следните:

финансов холдинг съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

финансов холдинг със смесена дейност съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

холдинг със смесена дейност съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 22 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

финансов холдинг майка съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 30 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

финансов холдинг майка от Съюза съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 31 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 32 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

финансов холдинг майка със смесена дейност от Съюза съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 33 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

е)

„Застрахователно предприятие“

Тази категория обхваща застрахователните предприятия съгласно определението в член 13 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6);

ж)

„Друг вид субект“, когато субектът не попада в никоя от посочените по-горе категории.

0050

Държава

Код на държавата (по ISO 3166-1-alpha-2), в която е учреден субектът; тя може да е държава членка или държава извън ЕС.

0060

Включен в пруденциалния периметър

Посочват се следните съкращения:

 

Д — Да;

 

Н — Не.

0070

Освобождаване от изискванията съгласно член 7 от РКИ

Посочват се следните съкращения:

 

Д — ако съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентният орган е освободил дадено предприятие от изискванията на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

 

Н — в противен случай.

0080

Освобождаване от изискванията съгласно член 10 от РКИ

Посочват се следните съкращения:

 

Д — ако съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентният орган е приложил освобождаване от изискванията.

 

Н — в противен случай.

0090

Общо активи

Общо активи съгласно определеното за FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Обща рискова експозиция

Обща рискова експозиция съгласно определеното за COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Тази позиция не се отчита за субекти, които не са институции, и субекти, ползващи се от освобождаване от изискванията съгласно член 7 или 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0110

Експозиция с оглед на коефициента на ливъридж

Обща експозиция с оглед на коефициента на ливъридж съгласно определеното за COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Тази позиция не се отчита за субекти, които не са институции, и субекти, ползващи се от освобождаване от изискванията съгласно член 7 или 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0120

Счетоводен стандарт

Счетоводните стандарти, прилагани от субекта. Посочват се следните съкращения:

МСФО

nGAAP

0130

Принос към общите консолидирани активи

Размерът на приноса на дадения субект към общите консолидирани активи на групата, за която се отнася отчетът.

0140

Принос към общата консолидирана рискова експозиция

Размерът на приноса на дадения субект към общата консолидирана рискова експозиция на групата, за която се отнася отчетът.

0150

Принос към консолидираната експозиция с оглед на коефициента на ливъридж

Размерът на приноса на дадения субект към общата консолидирана експозиция на групата, за която се отнася отчетът, с оглед на коефициента на ливъридж.

0160

Съответен правен субект

Дали субектът представлява съответен правен субект съгласно определението в член 2 от настоящия регламент.

0170-0210

Пряко дружество майка

Пряко дружество майка на субекта. Отчита се само пряко дружество майка, което притежава повече от 5 % от правата на глас в субекта.

Ако даден субект има повече от едно непосредствено дружество майка, се отчита само непосредственото дружество майка, което има най-високо дялово участие, или най-много акции с право на глас, ако е приложимо.

0140

Наименование

Наименование на непосредственото дружество майка на субекта.

0150

Код

Кодът на непосредственото дружество майка. За институции кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС. За други субекти кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС; или ако такъв не е наличен — код съгласно уеднаквената кодификация, приложима в Съюза, а ако няма такъв — национален код.

Кодът е уникален и се използва последователно във всички образци. Той трябва винаги да има стойност.

0160

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Двадесетзнаков буквено-цифров ИКПС на субекта, когато е наличен.

0170

Акционерен капитал

Размерът на акционерния капитал, държан от прякото дружество майка в субекта, без резервите.

0180

Права на глас в субекта

Процент от правата на глас, с който разполага прякото дружество майка в субекта.

Тази информация се изисква само ако една акция не е равна на един глас (следователно правата на глас не са равни на акционерния капитал).

II.2   Z 02.00 — Структура на задълженията (LIAB)

II.2.1   Общи бележки

15.

Този образец изисква подробна информация за структурата на задълженията на субекта или групата. Задълженията се подразделят на задължения, изключени от споделянето на загуби, и такива, които не са изключени от споделянето на загуби. Предоставя се по-нататъшна разбивка по категории задължения, категории контрагенти и падеж.

16.

Когато в този образец се дава разбивка според падежа, остатъчният срок до падежа представлява времето до договорения падеж или, когато притежателят на даден инструмент има изрично посочено или подразбиращо се, договорно или нормативно установено право на ранно изплащане — до първата дата, когато това право възниква. Междинните плащания на главницата се разпределят между съответните падежни групи. Когато е приложимо, падежът се разглежда отделно за сумата на главницата и за начислената лихва.

17.

По подразбиране сумите, отчетени в този образец, са непогасени суми. Непогасената сума на иск или инструмент е сумата на главницата на този иск или инструмент, заедно с начислената лихва. Дължимата непогасена сума е равна на стойността на иска, който кредиторът може да заведе при производство по несъстоятелност.

18.

Чрез дерогация от предходния абзац балансовите пасиви, произтичащи от деривати (посочени на ред 0330), се отчитат като балансови стойности. Балансовата стойност е балансовата стойност, определена за целите на FINREP, съгласно МСФО или nGAAP, в зависимост от случая. В останалите случаи се използват цифрите по схемите за отчитане съгласно nGAAP.

II.2.2   Указания за специфични позиции

Колони

Указания

0010

Домакинства

FINREP, приложение V, част 1, параграф 42, буква е)

физически лица или групи от физически лица като ползватели, както и производители на стоки и нефинансови услуги, предназначени изключително за собствена крайна употреба, и като производители на пазарни стоки и нефинансови и финансови услуги, при условие че техните дейности не са дейности на квазикорпорации предприятия. Включват се организации с нестопанска цел, които обслужват домакинства и се занимават предимно с производството на непазарни стоки и услуги, предназначени за конкретни групи от домакинства.

0020

Нефинансови предприятия (МСП)

Член 2, параграф 1 от дял I от приложението към Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. (7); FINREP, приложение V, част 1, параграф 5, буква и)

Предприятия с под 250 служители и с годишен оборот, който не надвишава 50 млн. евро, и/или с годишен счетоводен баланс, който не надвишава 43 млн. евро.

0030

Нефинансови предприятия (различни от МСП)

FINREP, приложение V, част 1, параграф 42, буква д)

Предприятия и квазикорпорации, които не се занимават с финансово посредничество, а предимно с производството на пазарни стоки и нефинансови услуги съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 на ЕЦБ (8).

Изключват се „МСП“, отчетени в колона 0020.

0040

Кредитни институции

FINREP, приложение V, част 1, параграф 42, буква в)

Кредитни институции по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и многостранни банки за развитие.

0050

Други финансови предприятия

FINREP, приложение V, част 1, параграф 42, буква г)

Всички финансови предприятия и квазикорпорации, различни от кредитни институции, например инвестиционни посредници, инвестиционни фондове, застрахователни предприятия, пенсионни фондове, предприятия за колективно инвестиране и клирингови къщи, както и останалите финансови посредници, финансови спомагателни организации и каптивни финансови институции и заемодатели.

0060

Държавно управление и централни банки

FINREP, приложение V, част 1, параграф 42, букви а) и б)

Централни банки и централни, федерални, регионални правителства или местни органи на власт, включително административни органи и нетърговски предприятия, но без публични дружества и частни дружества с търговска дейност, притежавани от тези администрации (които в зависимост от дейността им биват отчитани като „кредитни институции“, „други финансови предприятия“ или „нефинансови предприятия“); социалноосигурителни фондове; и международни организации като Европейския съюз, Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания.

0070

Неустановени, допуснати до търговия на място за търговия

Когато самоличността на притежателя на ценна книга не е известна, тъй като инструментите са допуснати до търговия на място за търговия, както е определено съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти, сумите се вписват в тази колона.

0080

Неустановени, недопуснати до търговия на място за търговия

Когато самоличността на притежателя на ценна книга не е известна, въпреки че инструментите не са допуснати до търговия на място за търговия, сумите се вписват в тази колона и не се изисква по-нататъшна разбивка по контрагенти. Субектите трябва да положат максимални усилия да установят контрагентите и да сведат до минимум използването на тази колона.

0090

Общо

0100

в т.ч.: вътрешногрупови

Задължения към субекти, включени в консолидираните финансови отчети на крайното предприятие майка (за разлика от регулаторния обхват на консолидацията).

0110

в т.ч.: задължения съгласно правото на трета държава, с изключение на вътрешногрупови задължения

Включват брутните суми на задълженията, уреждани от правото на трета държава и/или емитирани от субекти от група, учредени в трета държава. Вътрешногруповите задължения се изключват.

Когато органът за преструктуриране е потвърдил, че е убеден съгласно член 45, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9), че решението на орган за преструктуриране за обезценяване или преобразуване на посоченото задължение ще има правно действие съгласно правото на тази трета държава, това задължение не се отчита в тази категория.


Редове

Указания

0100

Задължения, изключени от споделянето на загуби

В член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС е посочено, че „Органите за преструктуриране не могат да упражняват правомощия за обезценяване или преобразуване по отношение на следните задължения, без значение дали се уреждат от националното право на държава членка или от правото на трета държава“.

0110

Гарантирани депозити

Размерът на гарантираните депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 5 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10), с изключение на временно увеличените салда на депозитите съгласно определението в член 6, параграф 2 от същата директива.

0120

Обезпечени задължения — гарантирана част

Член 44, параграф 2, буква б) от Директива 2014/59/ЕС

Обезпечени задължения, включително споразумения за обратно изкупуване („репо сделки“), покрити облигации и задължения под формата на финансови инструменти, които съставляват неразделна част от покритието и които съгласно националното право са обезпечени по начин, подобен на този при покритите облигации.

Нито изискването да се гарантира, че всички обезпечени активи, свързани с покритието на покритите облигации остават незасегнати, отделно обособени и с достатъчно финансиране, нито посоченото по-горе изключение от член 44, параграф 2, буква б) от Директива 2014/59/ЕС ще възпрепятстват органите за преструктуриране да упражняват тези правомощия, когато това е целесъобразно, по отношение на която и да е част от обезпечено задължение или задължение, за което е предоставена допълнителна гаранция, надхвърляща стойността на активите, залога, реалното обезпечение или друго обезпечение, с които са гарантирани. Такава непокрита сума от тези обезпечени задължения не се отчита на този ред, а на ред 0340, и подлежи на допълнителна разбивка.

Задължения на централни банки, покрити от пул за обезпечения (например операции по основно рефинансиране, операции по дългосрочно рефинансиране, операции по целево дългосрочно рефинансиране и др.) се считат за обезпечени задължения

Специфичен вид задължения са обезпечените позиции (например парично обезпечение), получени и отбелязани в счетоводния баланс. Когато такива обезпечени позиции са правно обвързани с позиция на активите, те се третират като обезпечени задължения за целите на този отчет.

0130

Задължения към клиенти, ако са защитени при несъстоятелност

Член 44, параграф 2, буква в) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения, произтичащи от държането от институцията или дружеството по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС на активи или парични средства на клиент, включително активи или парични средства на клиент, държани от името на ПКИПЦК по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11) или от алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12), при условие че такъв клиент е защитен съгласно приложимото право в областта на несъстоятелността.

0140

Фидуциарни задължения, ако са защитени при несъстоятелност

Член 44, параграф 2, буква г) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения, произтичащи от доверително отношение между институция или дружество по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС (като довереник) и друго лице (като бенефициер), при условие че такъв бенефициер е защитен съгласно действащото право в областта на несъстоятелността или гражданското право.

0150

Задължения към кредитни институции < 7 дни

Член 44, параграф 2, буква д) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения към кредитни институции, с изключение на субекти, които са част от същата група за счетоводни цели, с първоначален срок до падежа по-малко от седем дни.

0160

Задължения към система (оператор) < 7 дни

Член 44, параграф 2, буква е) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения с остатъчен срок до падежа по-малко от седем дни, дължими на системи или оператори на системи, определени съгласно Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), или на техните участници и които произтичат от участието в такава система.

0170

Задължения към служители

Член 44, параграф 2, буква ж), подточка i) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения към служители по отношение на натрупано трудово възнаграждение, пенсионни плащания или други фиксирани възнаграждения, с изключение на променливия компонент на възнаграждението, който не се урежда от колективен трудов договор; Това обаче не се отнася за променливия компонент на възнаграждението на поемащите значителен риск съгласно определеното в член 92, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС.

0180

Задължения от решаващо значение за ежедневното оперативно функциониране

Член 44, параграф 2, буква ж), подточка ii) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения към търговски кредитори във връзка с предоставянето на институцията или на субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС на стоки или услуги, които са критични за ежедневната им дейност, включително информационни услуги, комунални услуги, отдаване под наем, обслужване и поддържане на стопанските помещения.

0190

Задължения към данъчните и социалноосигурителните органи, ако тези задължения са привилегировани

Член 44, параграф 2, буква ж), подточка iii) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения към данъчните и социалноосигурителните органи, при условие че тези задължения са привилегировани съгласно приложимото право.

0200

Задължения по схеми за гарантиране на депозити (СГД)

Член 44, параграф 2, буква ж), подточка iv) от Директива 2014/59/ЕС

Задължения по схемите за гарантиране на депозити, произтичащи от вноски, дължими в съответствие с Директива 2014/49/ЕС.

0300

Задължения, които не са изключени от споделянето на загуби

Това е сумата от редове 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 и 0400.

0310

Депозити, които не са гарантирани, но са привилегировани

Член 108 от Директива 2014/59/ЕС.

Депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС, които не отговарят на изискванията за изключване от споделянето на загуби (член 44, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС), но за тях се предвижда преференциално третиране в съответствие с член 108 от Директива 2014/59/ЕС.

0320

Депозити, които не са гарантирани и не са привилегировани

Депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС, които не отговарят на условията за изключване от споделяне на загуби или преференциално третиране при прилагането на член 44, параграф 2, буква а) или член 108 от Директива 2014/59/ЕС.

0330

Балансови пасиви, произтичащи от деривати

Счетоводната стойност на задълженията, произтичащи от деривати, за цялата сума, съответстваща на FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид договорните нетиращи съвкупности, след корекции за оценка по пазарни цени, преди компенсиране за обезпечение

По подразбиране сбора от всички нетни пазарни стойности на деривативни задължения за една договорна нетираща съвкупност. Дадена нетираща съвкупност се отчита само когато нетната пазарна стойност на тази нетираща съвкупност е задължение. За тази цел дериватите, които не са предмет на споразумение за нетиране, се третират като един договор, т.е. все едно че са нетираща съвкупност само с един дериват.

0332

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид договорните нетиращи съвкупности, след корекции за оценка по пазарни цени, след компенсиране за обезпечение

Установяването на стойността в ред 0331 може да се коригира за обезпечение, предоставено за гарантиране на тази експозиция, в резултат на което се получава сборът на тези нетни пазарни стойности след компенсиране на обезпечение при тази пазарна стойност.

0333

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид договорните нетиращи съвкупности, след корекции за оценка по пазарни цени, след компенсиране за обезпечение, включително прогнозни суми на приключване

В съответствие с Делегиран регламент на Комисията 2016/1401 (14) за оценяване на задълженията, произтичащи от деривати, допълнителна сума при приключване, покриваща размера на загубите или разходите, направени от контрагентите по деривати, или реализираните от тях печалби, в резултат на замяната или получаването на икономическия еквивалент на съществените условия по прекратените договори и правото на избор на страните във връзка с тези договори.

Приблизителната оценка за определяне на сумата при приключване в съответствие с горепосочения регламент може да се окаже доста трудна в отделни случаи. Затова вместо нея може да се използват заместващи стойности, които може да се базират на наличните данни, като например пруденциалните изисквания за пазарен риск. Ако се окаже невъзможно да се изчисли сумата при приключване за деривативните задължения, отчетената сума трябва да бъде равна на сумата, отчетена в ред 0332.

0334

Сборът на нетните позиции в пасива, като се вземат предвид правилата за пруденциално нетиране

Отчитат се нетните позиции в пасива за деривати, като се вземат предвид пруденциалните правила за нетиране, посочени в член 429 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (във връзка с изчисляването на мярката за обща експозиция при отношението на ливъридж).

0340

Негарантирани обезпечени задължения

Стойността на обезпечените задължения или задължения, за които е предоставена допълнителна гаранция, надхвърляща стойността на активите, залога, реалното обезпечение или гаранция, с които са обезпечени. Това обхваща „негарантираната“ част от всяко обезпечено задължение, например недостатъчно обезпечената част от покрити облигации или операции за обратно изкупуване.

0350

Структурирани облигации

Структурираните облигации се определят за тази цел като дългови задължения, съдържащи компонент на внедрен дериватив, като печалбата е свързана с базова ценна книга или индекс (публичен или специално съставен, като например капиталови ценни книжа, облигации, фиксиран процент на доход или кредит, валута, стоки и др.). Структурираните облигации не включват дългови инструменти, включващи само опции за покупка или продажба, т.е. стойността на инструмента не зависи от компонент на внедрен дериватив.

0360

Първостепенни необезпечени задължения

Това включва всички първостепенни необезпечени инструменти, които не са включени в категорията „структурирани облигации“.

0365

Първостепенни непривилегировани задължения

Сумата на което и да е от следните задължения:

необезпечени вземания в резултат от дългови инструменти, отговарящи на условията, посочени в член 108, параграф 2, букви а), б) и в) и параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС;

необезпечени вземания в резултат от дългови инструменти, посочени в член 108, параграф 5, първа алинея, буква б) от Директива 2014/59/ЕС; или

дългови инструменти с най-нисък ред измежду обикновените необезпечени вземания в резултат от дългови инструменти, посочени в член 108, параграф 7 от Директива 2014/59/ЕС, за които в съответствие със същия параграф държава членка е гарантирала, че имат същия ред като този на вземанията, отговарящи на условията, посочени в член 108, параграф 2, букви а), б) и в) и параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС.

0370

Подчинени задължения

Задължения, които съгласно националното право в областта на несъстоятелността ще бъдат изплатени едва след като бъдат изцяло погасени задълженията към всички класове обикновени кредитори и първостепенни непривилегировани кредитори. Това включва както договорно, така и нормативно установени подчинени задължения. При холдингови дружества в тази категория може да се отчитат също и неподчинени дългови ценни книжа (т.е. структурно подчинение).

В тази категория се включват само подчинени инструменти, които не се признават за собствени средства.

Този ред включва и онази част от подчинените задължения, която по принцип отговаря на изискванията за собствени средства, но не е включена в собствените средства поради преходни разпоредби като например член 64 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (остатъчен матуритет) или част 10 от същия регламент (влияние на унаследяване).

0380

Други приемливи задължения съгласно минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ)

Всеки инструмент, който е приемлив съгласно МИПЗ, но не е отразен в редове 0320 и 0340 до 0370.

0390

Нефинансови пасиви

Този ред обхваща нефинансови задължения, които не са свързани с дългови инструменти, чиито притежатели може да бъдат включени в споделянето на загуби поради практически причини, например разпоредбите, отнасящи се за съдебни спорове, в които субектът участва.

0400

Остатъчни пасиви

Всяко задължение, което не е отчетено в редове 0100 до 0390.

0500

Собствени средства

Член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Същото определение като COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Базов собствен капитал от първи ред

Член 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Същото определение като COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

в т.ч.: капиталови инструменти/дялов капитал

Правни инструменти, съставляващи (част от) базов собствен капитал от първи ред (CET1 капитал) във вид на капиталови инструменти/дялов капитал.

0512

в т.ч.: инструменти, категоризирани pari passu с обикновени акции

Правни инструменти, съставляващи (част от) собствени средства CET1 във вид на инструменти, различни от капиталови инструменти/дялов капитал, но категоризирани pari passu в тази категория.

0520

Допълнителен капитал от първи ред

Член 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Същото определение като COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

в т.ч.: (част от) непривилегировани задължения, признати за собствени средства

Правни инструменти, съставляващи (част от) допълнителен капитал от първи ред.

0530

Капитал от втори ред

Член 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Същото определение като COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

в т.ч.: (част от) непривилегировани задължения, признати за собствени средства

Тази група посочва правните инструменти, съставляващи (част от) собствените средства от втори ред.

0600

Общо пасиви и собствени средства, включително деривативни пасиви

Сборът на всички задължения, отчетени в този образец, и сумата на изискуемите собствени средства. За целта се сумират всички стойности от по-горните редове. По отношение на деривати стойността, която трябва да се използва, е ред 0334 „Сбор на нетните позиции в пасива при вземане предвид на правилата за пруденциално нетиране“.

II.3   Z 03.00 — Капиталови изисквания (OWN)

II.3.1   Общи бележки

19.

Този образец събира информация във връзка с капиталовите изисквания за даден субект или група.

20.

Цялата отчетена информация трябва да отразява капиталовите изисквания, приложими към референтната дата на отчитане.

21.

Информацията във връзка с изискванията относно втори стълб, отчетена с този образец, трябва да се основава на най-новото официално писмо за ПНПО, изпратено от компетентния орган.

22.

Когато по отношение на субекта, за който се отнася отчетът, не се прилагат капиталовите изисквания на индивидуална основа, този субект отчита само ред 0110.

II.3.2   Указания за специфични позиции

Редове

Указания

0100

Обща рискова експозиция

Член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Виж Z 01.00, колона 0100.

Обща рискова експозиция съгласно определеното за COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Принос към общата консолидирана рискова експозиция

Виж Z 01.00, колона 0140.

Обща експозиция с оглед на коефициента на ливъридж съгласно определеното за COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Тази позиция се отчита само за субекти, по отношение на които не се прилагат капиталовите изисквания на индивидуална основа.

0210 — 0250

Начален капитал и изисквания за коефициента на ливъридж

0210

Начален капитал

Член 12 и членове 28 – 31 от Директива 2013/36/ЕС и член 93 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Сумата на началния капитал, изискван като предварително условие за започване на дейност от дадена институция.

0220

Изискване за коефициента на ливъридж

Изискване за коефициента на ливъридж, приложимо към дадения субект или група, изразен в процент от общата експозиция с оглед на коефициента на ливъридж. Ако липсва официално изискване, субектите оставят това поле празно.

Общата експозиция с оглед на коефициента на ливъридж се определя както за COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Отношение на ОКИПНПО

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

съотношението на обща капиталова адекватност (8 %), посочено в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

ii)

отношението на допълнителното капиталово изискване (изисквания по стълб 2 — P2R), определено според критериите, посочени в Насоките на ЕБО относно общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка, както и за тестовете за устойчивост за надзорни цели (EBA SREP GL).

Тази позиция отразява изискването за обща капиталова адекватност въз основа на ПНПО, съобщено на институцията от компетентния орган. ОКИПНПО е определено в раздел 1.2. от EBA SREP GL.

Ако компетентният орган не е посочил допълнителни капиталови изисквания, се отчита само точка i).

0310

ОБЩО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПНПО: съставен от базов собствен капитал от първи ред (CET1 капитал)

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (4,5 %), посочено в член 92, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

ii)

частта от отношението P2R, посочено в ред 300, точка ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на базов собствен капитал от първи ред.

Ако компетентният орган не е посочил допълнителни капиталови изисквания, които да се държат във вид на CET1 капитал, се отчита само точка i).

0320

ОБЩО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПНПО: съставен от капитала от първи ред

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

съотношението на капитала от първи ред (6 %), посочено в член 92, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

ii)

частта от отношението P2R, посочено в ред 300, точка ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на капитал от първи ред.

Ако компетентният орган не е посочил допълнителни капиталови изисквания, които да се държат във вид на капитал от първи ред, се отчита само точка i).

0400

Комбинирано изискване за буфер

Член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Предпазен капиталов буфер

Член 128, точка 1 и член 129 от Директива 2013/36/ЕС.

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

Съгласно член 129, параграф 1 предпазният капиталов буфер представлява допълнителен размер на базовия собствен капитал от първи ред. Поради факта, че процентът на предпазния капиталов буфер се запазва винаги 2,5 %, в това поле се отчета сума.

0420

Предпазен буфер за макропруденциален или системен риск, установен на равнище държава членка

Член 458, параграф 2, буква г), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

COREP (OF): {C 04.00;760;010}).

В това поле се отчита размерът на предпазния буфер за макропруденциален или системен риск, установен на равнище държава членка, който може да бъде изискан съгласно член 458 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в допълнение към предпазния капиталов буфер.

Докладваната стойност е размерът на собствените средства, необходими за изпълнение на съответните изисквания за капиталов буфер към датата на докладване.

0430

Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер

Член 128, точка 2, член 130 и членове 135 – 140 от Директива 2013/36/ЕС.

(виж COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Докладваната стойност е размерът на собствените средства, необходими за изпълнение на съответните изисквания за капиталов буфер към датата на докладване.

0440

Буфер за системен риск

Член 128, точка 5, членове 133 и 134 от Директива 2013/36/ЕС.

(виж COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Докладваната стойност е размерът на собствените средства, необходими за изпълнение на съответните изисквания за капиталов буфер към датата на докладване.

0450

Буфер за глобалните институции със системно значение

Член 128, точка 3 и член 131 от Директива 2013/36/ЕС.

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Докладваната стойност е размерът на собствените средства, необходими за изпълнение на съответните изисквания за капиталов буфер към датата на докладване.

0460

Буфер за други институции със системно значение

Член 128, точка 4 и член 131 от Директива 2013/36/ЕС.

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Докладваната стойност е размерът на собствените средства, необходими за изпълнение на съответните изисквания за капиталов буфер към датата на докладване.

0500

Отношение на СКИ

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

отношението на ОКИПНПО, посочено в ред 0300;

ii)

доколкото е правно приложимо — съотношението на комбинираното изискване за буфер, посочено в член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.

Тази позиция отразява съотношението на съвкупното капиталово изискване (OCR), определено в раздел 1.2 от насоките на ЕБО за ПТПО.

Ако няма приложимо изискване за буфер, се докладва само компонент i).

0510

OCR: съставен от базовия собствен капитал от първи ред (CET1 капитал)

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

отношението на ОКИПНПО въз основа на базовия собствен капитал от първи ред, посочено в ред 0310;

ii)

доколкото е правно приложимо — съотношението на комбинираното изискване за буфер, посочено в член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.

Ако няма приложимо изискване за буфер, се докладва само компонент i).

0520

OCR: съставен от капитала от първи ред

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

отношението на ОКИПНПО въз основа на капитала от първи ред, посочено в ред 0320;

ii)

доколкото е правно приложимо — съотношението на комбинирано изискване за буфер, посочено в член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.

Ако няма приложимо изискване за буфер, се докладва само компонент i).

0600

OCR и насоките по втори стълб (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

отношението на OCR, посочено в ред 0500;

ii)

където е приложимо, насоките по втори стълб (P2G) съгласно определението в насоките на ЕБО (EBA SREP GL). P2G се включват само ако са съобщени на институцията от компетентния орган.

Ако компетентният орган не е посочил P2G, се отчита само точка i).

0610

OCR: съставен от базовия собствен капитал от първи ред (CET1 капитал)

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

отношението на OCR въз основа на базовия собствен капитал от първи ред, посочено в ред 0520;

ii)

ако е приложимо — частта от отношението P2G, посочено в ред 0600, компонент ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на базов собствен капитал от първи ред. се включват само ако компетентният орган ги е съобщил на институцията.

Ако компетентният орган не е посочил P2G, се отчита само точка i).

0620

OCR и P2G: съставен от капитала от първи ред

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Сборът от i) и ii), както следва:

i)

отношението на OCR въз основа на капитала от първи ред, посочено в ред 0520;

ii)

ако е приложимо — частта от отношението P2G, посочено в ред 600, компонент ii), което компетентният орган изисква да бъде налице под формата на капитал от първи ред. се включват само ако компетентният орган ги е съобщил на институцията.

Ако компетентният орган не е посочил P2G, се отчита само точка i).

II.4   Z 04.00 — Финансови взаимовръзки в групата (IFC)

II.4.1   Общи бележки

23.

В този образец се изисква информация относно вътрешногрупови задължения, които не са изключени от споделянето на загуби, капиталови инструменти и гаранции.

24.

Отчитат се всички финансови взаимовръзки между съответните правни субекти, включени в консолидираните финансови отчети. Отчетените суми се събират, когато се отнасят за едни и същи контрагенти (както емитент и гарантиран субект, така и кредитор, титуляр и предоставящ гаранцията) и един и същи вид задължения, капиталови инструменти или гаранции.

25.

Съчетанието от стойности, отчетени в колони 0020, 0040 и 0050 на този образец, формира първичен код, който трябва да е уникален за всеки ред от образеца.

II.4.2   Указания за специфични позиции

Колони

Указания

0010-0020

Емитент или гарантиран субект

Правен субект, който емитира задълженията или капиталовия инструмент или е гарантираният субект.

0010

Наименование на субекта

Трябва да се различава от наименованието на субекта, посочено в колона 0030.

0020

Код

Кодът на емитента или получателя на гаранцията. За институции кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС. За други субекти кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС; или ако такъв не е наличен — код съгласно уеднаквената кодификация, приложима в Съюза, а ако няма такъв — национален код.

Кодът е уникален и се използва последователно във всички образци.

Кодът трябва да се различава от кода, посочен в колона 0040.

0030-0040

Кредитор, титуляр или предоставящ гаранцията

Правен субект, който е кредиторът на задължението, притежава капиталовия инструмент или предоставя гаранцията.

0030

Наименование на субекта

Трябва да се различава от наименованието на субекта, посочено в колона 0010.

0040

Код

Кодът на кредитора, титуляря или предоставящия гаранцията. За институции кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС. За други субекти кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС; или ако такъв не е наличен — код съгласно уеднаквената кодификация, приложима в Съюза, а ако няма такъв — национален код.

Кодът е уникален и се използва последователно във всички образци.

Трябва да се различава от кода, посочен в колона 0020.

0050- 0070

Финансова взаимовръзка

Това поле описва финансовите взаимовръзки между съответните правни субекти.

0050

Вид задължение

Избира се от следния списък:

 

Вътрешногрупови задължения

L.1.

Депозити, които не са гарантирани, но са привилегировани

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0310

L.2.

Депозити, които не са гарантирани и не са привилегировани

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0320

L.3.

Задължения, произтичащи от деривати (суми при приключване)

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0330

L.4.

Негарантирани обезпечени задължения

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0340

L.5.

Структурирани облигации

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0350

L.6.

Първостепенни необезпечени задължения

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0360

L.7.

Първостепенни непривилегировани задължения

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0365

L.8.

Подчинени задължения

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0370

L.9.

Други приемливи задължения съгласно минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ)

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0380

L.10.

Нефинансови задължения

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0390

L.11.

Остатъчни задължения

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0400 Всички задължения, необхванати от никоя от предишните позиции.

L.12.

Капитал от втори ред

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0530

L.13.

Допълнителен капитал от първи ред

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0520

L.14.

Базов собствен капитал от първи ред

Същото определение както Z 02.00 (LIAB), ред 0510

 

Вътрешногрупови гаранции

G.1.

Емисия

Гаранции за определени инструменти/задължения, които са емитирани

G.2.

Контрагент

Гаранции, дадени на определен контрагент на институцията

G.3.

Неограничен

Общи гаранции, които не са ограничени до фиксирана сума

G.4.

Друго

Всеки вид гаранция, който не спада към предходните видове

0060

Непогасена сума

За задължения (колона 0050, видове L.1, L.2 и L.4 — L.14) непогасената сума от вътрешногруповите задължения; за задължения, произтичащи от деривати (вид L.3), сумите при приключване, определени за целите на образец Z 02.00 (LIAB), ред 0333.

За гаранции (колона 0050, стойности G.1 — G.4) максималната потенциална сума на бъдещите плащания по гаранцията.

0070

от които емитирани съгласно правото на трета държава

Делът в парично изражение на непогасената сума, уреждана от правото на трета държава.

0080

от който: приемливи съгласно минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ)

Непогасената сума на приемливите задължения съгласно МИПЗ, изчислена съгласно член 45, параграф 4, буква а) и букви в) – е) от Директива 2014/59/ЕС. За тази цел задълженията не се изключват от изчислението единствено поради факта, че са емитирани на или притежавани от субект от група.

II.5   Z 05.01 и Z 05.02 — Основни контрагенти (MCP)

II.5.1   Общи бележки

26.

С тези образци се събира информация за задълженията към основни контрагенти (Z 05.01) и задбалансовите позиции, получени от основни контрагенти (Z 05.02). Когато отчитаните суми се отнасят за един и същ контрагент и един и същ вид задължения или задбалансови позиции, те се сумират.

27.

Задължения и задбалансови позиции, за които контрагентът не може да се идентифицира, не се отчитат в тези образци. Задължения и задбалансови позиции, за които контрагентът е субект, включен в консолидираните финансови отчети, не се отчитат.

II.5.2   Z 05.01 — Задължения към основни контрагенти — указания относно конкретни позиции

28.

Съчетанието от стойности, отчетени в колони 0020 и 0060 на този образец, формира първичен код, който трябва да е уникален за всеки ред от образеца.

Колони

Указания

0010-0050

Контрагент

Информация относно основния контрагент, по отношение на когото възниква задължението

Основните контрагенти се определят, като се сумират непогасените суми от всички задължения на субекта или групата, за която е отчетът в този образец, към всеки контрагент или група от свързани клиенти, изключвайки задълженията към субекти, включени в консолидираните финансови отчети.

След това контрагентите и групите свързани контрагенти се подреждат по размера на общата неизплатена сума, за да се установят 10-те най-големи основни контрагенти, информация за които се предоставя с този образец.

Определението за „група от свързани контрагенти“ следва определението за „група от свързани клиенти“, посочено в член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

За целите на този образец контрагент не може да бъде субект, включен в консолидираните финансови отчети.

0010

Наименование на субекта

Наименование на основния контрагент или където е приложимо — наименование на група свързани клиенти.

Наименованието на група свързани клиенти е наименованието на дружеството майка или когато групата свързани клиенти няма дружество майка — търговското наименование на групата.

0020

Код

Кодът на основния контрагент или на групата свързани клиенти. За институции кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС. За други субекти кодът е 20-знаковият буквено-цифров ИКПС; или ако такъв не е наличен — код съгласно уеднаквената кодификация, приложима в Съюза, а ако няма такъв — национален код.

Кодът е уникален и се използва последователно във всички образци.

0030

Група или отделен контрагент

Институцията отчита „1“ за отделни основни контрагенти и „2“ за групи свързани клиенти.

0040

Държава

Код на държавата (по ISO 3166-1-alpha-2), в която е учреден контрагентът. Това включва псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс.

Държавата се определя според местоположението на седалището на контрагента. За групи свързани клиенти — държавата, в която е учредено дружеството майка.

0050

Сектор

Всеки контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP (FINREP, приложение V, част 1, глава 6):

централни банки;

сектор „Държавно управление“

кредитни институции

Други финансови предприятия

нефинансови предприятия

домакинства

За групите от свързани клиенти не се посочва сектор.

0060

Вид задължение

Видът задължение е един от видовете задължения, изброени в образец 02.00 — Структура на задълженията (LIAB), а именно:

L.0

Задължения, изключени от споделянето на загуби;

L.1

Депозити, които не са гарантирани, но са привилегировани

L.2.

Депозити, които не са гарантирани и не са привилегировани

L.3

Задължения, произтичащи от деривати;

L.4

Негарантирани обезпечени задължения

L.5

Структурирани облигации

L.6

Първостепенни необезпечени задължения

L.7

Непривилегировани първостепенни задължения;

L.8

Непривилегировани задължения (които не са признати за собствени средства)

L.9

Други приемливи задължения съгласно минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ)

L.10

Нефинансови задължения

L.11

Остатъчни задължения

Ако задълженията към основен контрагент се състоят от повече от един от посочените по-горе видове, всеки вид задължение се отчита на отделен ред.

0070

Размер

Сумата се равнява на определението за „неизплатена сума“, както се изисква в образеца Z 03.00 — Структура на задълженията. В случай на задължения, произтичащи от деривати (вид L.3), се отчитат сумите при приключване, определени за целите на образец Z 02.00, ред 0333.

II.5.3   Z 05.02 — Извънбалансови позиции от основни контрагенти: Указания за специфични позиции

29.

Комбинацията от стойностите, отчетени в колони 0020 и 0060 от този образец, формира първичен код, който трябва да е уникален за всеки ред от образеца.

Колони

Указания

0010-0050

Контрагенти

Информация относно извънбалансови позиции от основни контрагенти.

Извънбалансовите позиции от основни контрагенти се определят, като се съберат общите номинални суми на ангажиментите и финансовите гаранции (съгласно определеното за целите на FINREP, образец F 09), които субектът или субектите в групата, за които се съобщава с този образец, са получили от контрагенти или от група свързани клиенти. От извънбалансовите позиции от основни контрагенти се изключват субекти, включени в консолидираните финансови отчети. След това контрагентите и групите свързани клиенти се подреждат по размера на общата сума, за да се установят извънбалансовите позиции на 10-те най-големи основни контрагенти, информация за които се предоставя с този образец.

За целите на този образец се отчитат само контрагенти, които не са включени в консолидираните финансови отчети.

0010

Наименование на субекта

Виж указанията относно колона 0010 от Z 05.01.

0020

Код

Виж указанията относно колона 0020 от Z 05.01.

0030

Група или отделен контрагент

Виж указанията относно колона 0030 от Z 05.01.

0040

Държава

Виж указанията относно колона 0040 от Z 05.01.

0050

Сектор

Виж указанията относно колона 0050 от Z 05.01.

0060

Вид задължение

Видът извънбалансово задължение е един от следните съгласно определението във FINREP, образец F 09.02:

OBS.1

Получени ангажименти за кредитиране

OBS.2

Получени финансови гаранции

OBS.3

Други получени ангажименти

Ако получените от основен контрагент извънбалансови позиции се състоят от повече от един от посочените по-горе видове, всеки вид извънбалансова позиция се отчита на отделен ред.

0070

Размер

II.6   Z 06.00 — Застраховане на депозитите (DIS)

II.6.1   Общи бележки

30.

Този образец дава общи сведения за застраховането на депозитите в рамките на дадена група и за схемите за гарантиране на депозити, в които участват кредитните институции — съответни правни субекти.

31.

Всяка кредитна институция, принадлежаща към групата, се отчита на отделен ред.

II.6.2   Указания за специфични позиции

Колони

Указания

0010-0020

Субект

0010

Наименование на субекта

Наименованието на субекта, както е посочено в Z 01.00 — Организационна структура (ORG).

0020

Код

Кодът на субекта, както е посочен в Z 01.00 — Организационна структура (ORG).

Този код представлява идентификатор на реда и трябва да е уникален за всеки ред от образеца.

0030

СГД

Член 4, параграф 3 от Директива 2014/49/ЕС

Названието на официално признатата СГД, в която субектът участва в съответствие с Директива 2014/49/ЕС. Това е СГД в държавата членка, където субектът е учреден, изключвайки други СГД, които в други държави членки може да осигуряват допълнителна защита (допълващо плащане) за клиентите на субекта в клон в тази държава членка. Когато една институция участва в институционална защитна схема, официално призната и за СГД съгласно член 4, параграф 2 от Директива 2014/49/ЕС, названието на СГД е същото като названието на институционалната защитна схема на ред 050.

СГД се избира измежду посочените по-долу според държавата на учредяване на субекта:

 

за Австрия

Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH

Sparkassen-Haftungs AG

Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen

Volksbank Einlagensicherung eG

Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.

 

Белгия

Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers

 

България

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

 

Хърватия

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

 

Кипър

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

 

Чешката република

Garanční systém finančního trhu

 

Дания

Garantiformuen

 

Естония

Tagastisfond

 

Финландия

Talletussuojarahasto

 

Франция

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

 

Германия

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH

Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)

BVR Institutssicherung GmbH

 

Гибралтар

Gibraltar Deposit Guarantee Scheme

 

Гърция

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

 

Унгария

Országos Betétbiztosítási Alap

 

Исландия

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta

 

Ирландия

Irish Deposit Protection Scheme

 

Италия

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

 

Латвия

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds

 

Лихтенщайн

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV

 

Литва

Indėlių ir investicijų draudimas

 

Люксембург

Fond de garantie des Dépôts Luxembourg

 

Малта

Depositor Compensation Scheme

 

Нидерландия

De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel

 

Норвегия

Bankenes sikringsfond

 

Полша

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Португалия

Fundo de Garantia de Depósitos

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

 

Румъния

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

 

Словакия

Fond ochrany vkladov

 

Словения

Banka Slovenije

 

Испания

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

 

Швеция

Riksgälden

 

Обединено кралство

Financial Services Compensation Scheme

Ако официално признатата СГД, в която субектът участва, не е посочена по-горе, се вписва „други“.

0040

Сума на гарантираните депозити

Член 2, параграфи 1 и 5 и член 6, параграф 2 от Директива 2014/49/ЕС

Сумата на гарантираните депозити съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 5, във връзка с член 6 от Директива 2014/49/ЕС, гарантирани по СГД в ред 00030, като се изключат временно високите салда по смисъла на определението в член 6, параграф 2 от същата директива.

0050

Институционална защитна схема

Член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Наименование на институционалната защитна схема съгласно посоченото в член 113, параграф 7 от Регламент № 575/2013, в която субектът участва. Ако субектът не участва в институционална защитна схема, полето се оставя празно. Ако субектът участва в институционална защитна схема, официално призната като СГД съгласно член 4, параграф 2 от Директива 2014/49/ЕС, названието на институционалната защитна схема е същото като названието на СГД на ред 030.

0060

Допълнителна защита съгласно договорно установена схема

Член 1, параграф 3, буква а) от Директива 2014/49/ЕС.

Сума на депозитите, обхваната от договорно установена схема в рамките на субекта.

II.7   Критични функции и основни стопански дейности

II.7.1   Общи бележки

32.

В четирите образци от този раздел се предоставят ключови данни и качествени оценки на въздействието, заменяемостта и критичността на икономическите функции, изпълнявани от групата, допълнени със свързване на тези критични функции с основни стопански дейности и юридически лица.

33.

Образците се отнасят по-специално за следното:

34.

Образец Z 07.01 — Оценка на критичността на икономическите функции (FUNC 1) определя въз основа на количествени и качествени показатели некритичните и критичните функции, изпълнявани от групата, за всяка държава членка, в която групата има дейност;

35.

Образец Z 07.02 — Онагледяването на критичните функции за всеки правен субект (FUNC 2) представя разпределението на определените критични функции по правни субекти и оценка дали всеки правен субект се счита за съществен за изпълнението на критичната функция.

36.

Z 07.03 — Онагледяването на основните стопански дейности по правни субекти (FUNC 3) представя пълен списък на основните стопански дейности и разпределението им по правни субекти;

37.

Образец Z 07.04 — Онагледяването на критичните функции на основни стопански дейности (FUNC 4) представя разпределението на определените критични функции по стопански дейности.

38.

Съгласно член 2, параграф 1, точка 35 от Директива 2014/59/ЕС критичните функции включват всички дейности, услуги или операции, чието прекъсване може да доведе в една или повече държави членки до срив в предоставянето на услуги от важно значение за реалната икономика или да наруши финансовата стабилност поради размера, пазарния дял, външната и вътрешната взаимосвързаност, сложността или трансграничните дейности на институцията или групата, от гледна точка по-специално на заменяемостта на тези дейности, услуги или операции.

39.

Съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/778 на Комисията (15) дадена функция се приема за критична, ако удовлетворява следните две условия:

1.

функцията се изпълнява от дадена институция за трети лица, които не са свързани с нея или групата; както и

2.

поради системното значение на тази функция за третите лица и системното значение на изпълняващата я институция или група, внезапното прекъсване на функцията би имало съществено неблагоприятно въздействие върху третите лица, би оказало верижен ефект или би подкопало общото доверие на пазарните участници.

40.

Съгласно член 2, параграф 1, точка 36 от Директива 2014/59/ЕС „основни стопански дейности“ означава стопански дейности и свързани с тях услуги, които представляват съществени източници на доходи или печалба или които имат стойност за целите на франчайзинг за дадена институция или за групата, от която е част дадена институция.

41.

За целите на този образец икономическите функции се отнасят за функциите, изброени в таблицата по-долу.

42.

За всяка категория икономически функции може да се посочи икономическа функция „други“, ако тя не е обхваната от останалите предварително определени функции.

43.

Контрагентите, посочени на редове 0010 до 0070 и редове 0080 до 0150, се определят по същия начин както секторите на контрагентите, както е предвидено във FINREP, приложение V, част 1, глава 6. „МСП“ означава малки и средни предприятия съгласно определението в FINREP, приложение V, част 1, параграф 5, буква и).

Идентификационен код (ID)

Икономическа функция

Депозити

Набиране на депозити се отнася да приемането на депозити от нефинансови посредници. То не включва заеми от други финансови посредници, което се третира отделно в частта „финансиране на едро“.

Депозитите включват: i) текущи сметки/овърнайт депозити, ii) срочни влогове и iii) депозити, договорени за ползване след предизвестие, и изключва споразумения за обратно изкупуване.

Справка: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p.14 (Насоки на Съвета за финансова стабилност относно определянето на критични функции и критични споделени услуги, 2013 г., стр. 14); Приложение II, част 2, точки 9.1, 9.2 и 9.3 от Регламент (ЕС) № 1071/2013.

1.1

Домакинства

1.2

Нефинансови предприятия (МСП)

1.3

Нефинансови предприятия (различни от МСП)

1.4

Сектор „Държавно управление“

1.5, 1.6, 1.7

Други сектори/контрагенти (1), (2) и (3)

Кредитиране

Кредитиране се отнася за предоставянето на средства на нефинансови контрагенти, например корпоративни или непрофесионални клиенти. Кредитиране на финансови контрагенти е различна дейност и се оценява в частта „финансиране на едро“. Понятието „кредит“ включва дългови инструменти, държани от институциите, но изключва дългови инструменти, които са ценни книжа, независимо от тяхното счетоводно класифициране (например държани до падежа или на разположение за продажба).

Справка: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p.17 (Насоки на Съвета за финансова стабилност относно определянето на критични функции и критични споделени услуги, 2013 г., стр. 17); Приложение II, част 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1071/2013.

2.1

Домакинства — кредитиране за закупуване на жилище

Кредитиране за закупуване на жилище означава заеми, отпуснати на домакинства с цел инвестиране в жилища за собствени нужди и за даване под наем, включително за строеж и ремонтни работи.

2.2

Домакинства — друго кредитиране

2.3

Нефинансови предприятия — МСП

2.4

Нефинансови предприятия — различни от МСП

2.5

Сектор „Държавно управление“

2.6, 2.7, 2.8

Други сектори/контрагенти (1), (2) и (3)

Платежни услуги, касови услуги, услуги по сетълмент, клиринг, попечителство

Справка: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p.20 (Насоки на Съвета за финансова стабилност относно определянето на критични функции и критични споделени услуги, 2013 г., стр. 20).

Икономическите функции, включени в тази рубрика, обхващат предоставянето на платежни услуги, касови услуги, сетълмент, клиринг и услуги за попечителство от страна на кредитна институция, като посредник между собствени клиенти или като посредник между клиент и една или няколко съответни инфраструктури на финансовия пазар (ИФП), или предоставянето на (непряк) достъп до ИФП за други банки. В съответствие с Насоките на Съвета за финансова стабилност относно определянето на критични функции и критични споделени услуги функцията за плащания, клиринг и сетълмент се ограничава до услуги, предоставяни от банките на техни клиенти. Тази категория не обхваща услуги, предоставяни от доставчици (единствено) на ИФП. За целите на този образец ИФП включват платежни системи, системи за сетълмент на ценни книжа, централни депозитари на ценни книжа и централни контрагенти (но не включват регистри на трансакции).

Понятията „платежна услуга“, „платежна операция“ и „платежна система“ имат значението, определено в член 4, параграфи 3, 5 и 7 от Директива 2015/2366/ЕС за платежните услуги във вътрешния пазар (16).

3.1

Платежни услуги към парично-финансови институции (ПФИ)

Този ред включва платежни услуги, предлагани на парично-финансови институции (ПФИ), със или без използване на външни системи за плащане. Това включва също и (плащания, свързани със) съответни банкови услуги. ПФИ представляват всички институционални единици, включени в подсекторите: i) централна банка; ii) депозитни институции без централната банка; и iii) фондове на паричния пазар.

3.2

Платежни услуги към различни от ПФИ

Платежни услуги, предлагани на клиенти, със или без използване на външни системи за плащане. Включва само физически или юридически лица, които не спадат към сектора на ПФИ. Доставчиците на платежни услуги също се изключват от сектора „различни от ПФИ“.

3.3

Касови услуги

Предоставяне на касови услуги на клиенти (както на физически лица, така и на търговски предприятия; само на клиенти, различни от ПФИ) Тези услуги са свързани с теглене на пари от терминални устройства ATM и на гишета в клонове и не включват други касови услуги (като услуги за превоз на парични средства за веригите на дребно). Включва се теглене на пари в брой с чекове и на гишета в клонове с използване на банкови формуляри (където карти могат да се използват като средство за удостоверяване на самоличност).

3.4

Услуги за сетълмент на ценни книжа

Услуги, предлагани на клиенти, за сделки по потвърждаване, клиринг и сетълмент на ценни книжа, със или без използването на системи за сетълмент на ценни книжа. „Сетълмент“ означава приключване на сделка с ценни книжа, без оглед на мястото на сключването ѝ, с цел изпълнение на задълженията на страните по тази сделка чрез прехвърляне на парични средства и/или ценни книжа.

3.5

Услуги по клиринг към централни контрагенти

Услуги по клиринг на ценни книжа и деривати, представяни на клиенти. Това включва и осигуряването на непряк достъп до централен контрагент.

3.6

Услуги по попечителство

Отговорно пазене и администриране на финансови инструменти за клиенти и услуги, свързани с попечителство, например управление на парични средства и обезпечения.

3.7, 3.8, 3.9

Други услуги/дейности/функции (1), (2) и (3)

Капиталови пазари

Дейностите на капиталовите пазари се отнасят до емитирането на и търговията с ценни книжа, съответни консултантски услуги и свързани с това услуги като основни брокерски услуги и поддържане на пазара.

4.1

Деривати, държани за търгуване (извънборсови)

Член 2, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012 (17).

„Дериват“ или „договор за деривати“ означава финансов инструмент, както е определен в точки 4—10 от раздел В на приложение I към Директива 2014/65/ЕС (18) и се прилага съгласно членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 1287/2006.

„Извънборсов дериват“ или „извънборсов договор за дериват“ означава договор за дериват, чието изпълнение не се извършва на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС или на пазар в трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар съгласно член 2а от Регламент (ЕС) № 648/2012.

Сумата, която се посочва, включва само деривати, търгувани на извънборсовия пазар.

4.2

Деривати, държани за търгуване (различни от извънборсови)

Всички деривати, държани за търгуване, с изключение на извънборсови деривати, държани за търгуване.

4.3

Вторични пазари/търговия:

Вторичните пазари са мястото, където инвеститорите купуват и продават ценни книжа. Тази функция се отнася за целия търговски портфейл (т.е. собствен капитал, корпоративен кредит, държавен кредит).

Отчетената тук сума включва стойността на ценните книжа, представляваща общата сума на ценните книжа, държани за търгуване. Ценните книжа се отчитат по справедлива стойност към датата на отчитане.

Сумата не трябва да включва заеми, деривати и активи, които не могат да се търгуват (например вземания).

4.4

Първични пазари/поемане

Първичните пазари са мястото, където дружества, правителства и други групи емитират нови ценни книжа, за да получат финансиране чрез ценни книжа, базирани на дълг или на собствен капитал (като обикновени и привилегировани акции, корпоративни облигации, ценни книжа, полици, държавни ценни книжа). Първичните пазари се подпомагат от подписвачески групи.

4.5, 4.6, 4.7

Други услуги/дейности/функции (1), (2) и (3)

Финансиране на едро

Дейности за предоставяне и получаване на заеми на пазарите на едро на и от финансови контрагенти (кредитни институции и други финансови корпорации).

5.1

Получени заеми

Получени заеми на пазарите на едро от финансови контрагенти (включително чрез споразумения за обратно изкупуване, междубанкови заеми, търговски ценни книжа, депозитни сертификати, фондове на паричния пазар, кредитни линии, обезпечени с активи търговски ценни книжа и доверителни депозити).

5.2

Деривати (активи)

Всички деривати с финансови контрагенти, вписани в актива на счетоводния баланс. За разлика от „Капиталови пазари“, при „Финансиране на едро“ дериватите включват всички договори за деривати с финансови контрагенти (не се ограничават до високочестотна търговия).

5.3

Кредитиране

Предоставени заеми на пазарите на едро на финансови контрагенти (включително чрез кредити по обратни репо споразумения, търговски ценни книжа, депозитни сертификати, фондове на паричния пазар, кредитни линии, обезпечени с активи търговски ценни книжа и доверителни депозити).

5.4

Деривати (пасиви)

Всички деривати с финансови контрагенти, вписани в пасива на баланса.

5.5, 5.6, 5.7

Други видове продукти (1), (2) и (3)

Всички функции на икономическата функция „Финансиране на едро“, които не са включени по-горе.

II.7.2   Z 07.01 — Оценка на критичността на икономическите функции (FUNC 1): Указания относно конкретни позиции

44.

Този образец се отчита веднъж за всяка държава членка (посочена като „държава“), в която групата има дейност.

45.

Той обхваща всички икономически функции, изпълнявани в тази държава членка от всеки субект от групата, независимо дали функцията представлява критична функция.

Редове

Указания

0010 — 0380

Икономически функции

Икономически функции съгласно определеното по-горе.


Колони

Указания

0010

Описание на икономическата функция

Когато икономическата функция е от вида „Други“ (функции 1.5 – 1.7, 2.6 – 2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7) се дава описание на тази функция.

0020

Пазарен дял

Приблизителна оценка на пазарния дял на институцията или групата за икономическата функция в съответната държава. Като процент от общия пазар на паричната сума.

0030

Парична сума

Съдържанието на тази колона зависи от изпълняваната икономическа функция:

1.

Депозити

Балансова стойност (включително начислената лихва) на приетите депозити.

Справка: FINREP, приложения III и IV, образец F 08.01 и приложение V, част 2, параграф 97.

2.

Кредитиране

Брутна балансова стойност на обслужвани и необслужвани заеми и аванси (включително начислената лихва). Предоставените в заем ценни книжа се приемат за заместващи очаквано бъдещо кредитиране.

Справка: FINREP, приложения III и IV, образец F 04.04.01 и приложение V, част 1, параграф 34, буква б).

3.

Платежни услуги, касови услуги, услуги по сетълмент, клиринг, попечителство

По правило се отчита средната дневна стойност на сделките през годината. Ако тя не е налична, може да се отчете средната стойност за по-кратък период (например няколко месеца).

Конкретно по отношение на различните функции се вземат предвид следните размери:

Платежни услуги (3.1 до 3.2): стойност на операциите по изпращане.

(Справка: член 4, параграф 5 от Директива 2015/2366/ЕС. ЕЦБ/2013/43)

Касови услуги (3.3): стойност на операциите на терминално устройство АТМ съгласно определението в ECB/2013/43, таблица 5а, както и извънборсови тегления на пари в брой съгласно определението в ECB/2014/15, таблица 4.

Услуги за сетълмент на ценни книжа (3.4): стойност на прехвърлянията на ценни книжа, обработени от името на клиенти. Това включва сделки, уредени чрез система за сетълмент на ценни книжа или уредени вътрешно от отчитащите институции, и сделки „без плащане“.

Услуги по клиринг към централни контрагенти (3.5): позициите (експозиция), които централните контрагенти, на които институцията е член, поемат с институцията от името на нейните клиенти. Моля, посочете средната дневна стойност на отворените позиции, свързани с клиентска дейност в централните контрагенти. Ако тя не е налична, може да отчетете средната стойност за по-кратък период (например няколко месеца).

Услуги по попечителство (3.6): Сумата на активите под попечителство, като се използва тяхната справедлива стойност. Могат да се прилагат други бази за оценка, включително номинална стойност, ако справедливата стойност не е налична. В случаите, когато институцията предоставя услуги на субекти като предприятия за колективно инвестиране, инвестиционни фондове и др., съответните активи могат да бъдат представени по стойността, по която тези субекти отчитат активите в своите баланси. Отчетените суми включват начислената лихва, ако е целесъобразно.

(Справка: FINREP, приложение III и приложение IV, образец F 22.02, колона 010).

4.

Капиталови пазари

Условна сума — отчетете само за деривати (4.1-4.2): брутната номинална сума на всички сделки, сключени и все още неуредени към референтната дата.

Справка: За определението вж. FINREP, приложение V, част 2, параграф 133 за данните вж. FINREP, приложение III; IV и V:

Деривати общо (4.1-4.2): Образец F 10.00 колона 030 ред 290.

Извънборсови деривативни инструменти (4.1): Образец F 10.00 колона 030 редове 300 + 310 + 320.

Дейности на вторичния пазар (4.3). Балансова стойност на активи — балансовата стойност, която се отчита в актива на счетоводния баланса, включително начислената лихва [FINREP: приложение V, част 1, параграф 27] за капиталовите инструменти и дълговите ценни книжа [FINREP: приложение V, част 1, параграф 31], класифицирани като „Държани за търгуване“ [FINREP: приложение V, част 1, точка 15, буква а) и параграф 16, буква а)].

Справка:FINREP: Приложение III, образец F 04.01, колона 010, редове 010 + 060 + 120.

Първични пазари (4.4): Приходи от такси — такси и комисиони, получени за участие в поемането или емитирането на ценни книжа, които не са поети или емитирани от институцията;

Справка: FINREP: приложения III и IV, образец F 22.01, колона 010, редове 030 + 180.

5.

Финансиране на едро

Да се използва брутна балансова стойност съгласно определението във FINREP.

Справка: FINREP: приложение V, част 1, параграф 34, FINREP: приложения III и IV, образци:

Получени заеми (5.1): Образец F 20.06, колона 010, редове 100 + 110, всички държави.

Деривати (активи) (5.2): Образец F 20.04, колона 010, ред 010, всички държави.

Предоставени заеми (5.3): Образец F 20.04, колона 010, редове 170 + 180, всички държави.

Деривати (пасиви) (5.4): Образец F 20.06, колона 010, ред 010, всички държави.

0040

Цифров показател

Съдържанието на тази колона зависи от изпълняваната икономическа функция.

1.

Депозити

Общ брой клиенти, депозирали стойностите, отчетени в парична сума. Ако един клиент използва повече от един депозитен продукт/депозитна сметка, клиентът се брои само веднъж.

2.

Кредитиране

Общ брой клиенти. Ако един клиент използва повече от един кредитен продукт/кредитна сметка, клиентът се брои само веднъж.

3.

Платежни услуги, касови услуги, услуги по сетълмент, клиринг, попечителство

По правило се отчитат средните дневни стойности на сделките през годината. Ако те не са налични, може да се даде средната стойност за по-кратък период (например няколко месеца).

Конкретно по отношение на различните функции се използват следните оценки:

Платежни услуги (3.1 - 3.2): Брой извършени операции.

Справка: член 4, параграф 5 от Директива 2015/2366/ЕС; ЕЦБ/2013/43.

Касови услуги (3.3): Брой на операциите на терминално устройство АТМ съгласно определението в ECB/2013/43, таблица 5а, както и извънборсови тегления на пари в брой съгласно определението в ECB/2014/15, таблица 4.

Услуги за сетълмент на ценни книжа (3.4): Брой операции за прехвърляне на ценни книжа, обработени от името на клиенти. Това включва сделки, уредени чрез система за сетълмент на ценни книжа или уредени вътрешно от отчитащата институция или група, и сделки „без плащане“.

4.

Капиталови пазари

Брой контрагенти ИЛИ сделки. За деривати (4.1 — 4.2) и инструменти на вторичните пазари (4.3) — общ брой контрагенти. За първични пазари (4.4) — общ брой поети сделки.

5.

Финансиране на едро

Общ брой контрагенти. Ако един контрагент има повече от една сметка и/или повече от една сделка, този контрагент се брои само веднъж.

0050

Въздействие върху пазара

Очаквано въздействие от внезапното прекъсване на функцията върху трети страни, финансови пазари и реалната икономика, като се вземат предвид размерът, пазарният дял в дадената държава, външните и вътрешните взаимовръзки, сложността и трансграничната дейност на институцията.

Тази оценка се изразява качествено като „високо (Н)“, „средно високо (МН)“, „средно ниско (ML)“ или „ниско“ (L) въздействие.

„Н“ се избира, ако прекъсването би оказало силно въздействие върху националния пазар; „МН“ — ако въздействието е значително; „ML“ — ако въздействието е съществено, но ограничено; „L“ — ако въздействието е слабо.

0060

Заменяемост

Член 6, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/778.

Една функция се приема за заменяема, ако може да бъде заменена по приемлив начин и в разумен срок, като по този начин се избегнат системни проблеми за реалната икономика и финансовите пазари. Взема се предвид следното:

а)

структурата на пазара за тази функция и наличието на алтернативни доставчици;

б)

възможностите на останалите доставчици по отношение на капацитета, изискванията за изпълняване на функцията и потенциалните пречки за навлизане на пазара или разрастване;

в)

стимулът за други доставчици да поемат тези дейности;

г)

необходимото време за преминаване на ползвателите на услугата към нов доставчик на услуги и свързаните с този преход разходи; необходимото време за поемане на функцията от другите конкуренти и дали този срок е достатъчен, за да се предотвратят сериозни сътресения в зависимост от вида услуга.

Тази оценка се изразява качествено като „високо (Н)“, „средно високо (МН)“, „средно ниско (ML)“ или „ниско“ (L) въздействие.

„Н“ се избира, ако една функция може лесно да започне да се изпълнява от друга банка при сравними условия и в разумен срок;

„L“ ако една функция не може лесно или бързо да бъде заменена;

„MH“ и „ML“ за междинни случаи, като се вземат предвид различните измерения (например пазарен дял, концентрацията на пазара, време за замяна, както правните пречки и оперативните изисквания за навлизане на пазара или разрастване)

0070

Критична функция

В тази колона се посочва дали икономическата функция се счита за критична на пазара на съответната държава, като се вземат под внимание количествените данни и индикаторите за критичност в настоящия образец.

Посочете „Да“ или „Не“.

II.7.3   Z 07.02 — Онагледяване на критичните функции по правни субекти (FUNC 2): Указания за специфични позиции

46.

Този образец се отчита за зялата група. Тук се посочват само критични функции, определени като такива {Z 07.01;070} (по държави членки).

47.

Съчетанието от стойности, отчетени в колони 0010, 0020 и 0040 от този образец, формира първичен код, който трябва да е уникален за всеки ред от образеца.

Колони

Указания

0010

Държава

Държавата, за която дадената функция е критична, съгласно посоченото в Z 07.01 (FUNC 1)

0020

Идентификационен код (ID)

Идентификационният код на критичните функции съгласно определението в глава 2.7.1.4 по-горе и посоченото в образец Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Наименование на субекта

Наименованието на субекта, изпълняващ критичната функция, както е посочено в Z 01.00 (ORG).

Ако има няколко субекта, изпълняващи едни и същи функции в една и съща държава, всеки субект се отчита на отделен ред.

0040

Код

Код на субекта, изпълняващ критичната функция, както е посочено в Z 01.00 — Организационна структура (ORG).

0050

Парична сума

Приносът, в парично изражение, на правния субект към паричната сума, описана в колона 0030 от образец Z 07.01 (FUNC 1).

II.7.4   Z 07.03 — Онагледяване на основните стопански дейности по правни субекти (FUNC 3): Указания за специфични позиции

48.

Съчетанието от стойности, отчетени в колони 0020 и 0040 на този образец, формира първичен код, който трябва да е уникален за всеки ред от образеца.

49.

В този образец се отчитат само важни субекти съгласно посоченото в {Z 07.02;0060}.

Колони

Указания

0010

Основна стопанска дейност

Основна стопанска дейност по смисъла на член 2, параграф 1, точка 36 и член 2, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

0020

Идентификационен код (ID) на стопанската дейност

Уникален идентификационен код на стопанската дейност, който се определя от институцията.

0030

Описание

Описание на основна стопанска дейност.

0040

Наименование на субекта

Наименование на субекта, както е посочено в Z 01.00 (ORG), който изпълнява или е част от основната стопанска дейност.

Ако има няколко субекта, които изпълняват или са част от една и съща основна стопанска дейност, всеки субект се отчита на отделен ред.

0050

Код

Код на субекта, който изпълнява или е част от основна стопанска дейност, както е отчетен в Z 01.00 (ORG).

II.7.5   R 07.04 — Онагледяване на критичните функции на основните стопански дейности (FUNC 4): Указания за специфични позиции

50.

Съчетанието от стойности, отчетени в колони 0010, 0020 и 0040 от този образец, формира първичен код, който трябва да е уникален за всеки ред от образеца.

51.

В този образец се отчитат само критични функции съгласно посоченото в {Z 07.01;0070}.

Колони

Указания

0010

Държава

Държава, за която дадената функция е критична, съгласно посоченото в Z 07.01 (FUNC 1).

0020

Идентификационен код на функцията

Идентификационният код на критичните функции съгласно определението в глава 2.7.1.2 по-горе и посоченото в образец Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Основна стопанска дейност

Основна стопанска дейност по смисъла на член 2, параграф 1, точка 36 и член 2, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС, посочена в образец Z 07.03 (FUNC 3).

0040

Идентификационен код на стопанската дейност

Уникален идентификационен код на стопанската дейност, който се определя от институцията; същият като идентификационния код, посочен в образец Z 07.03 (FUNC 3)

II.8   Z 08.00 — Критични услуги (SERV)

II.8.1   Общи указания

52.

Информацията, която трябва да се включи в този образец, се отчита веднъж за цялата група; изброяват се критичните услуги, ползвани от всеки субект в групата, и се свързват с критичните функции, изпълнявани от групата.

53.

Критични услуги означава основни операции, дейности и услуги, които се предоставят на една (специални услуги) или повече (споделени услуги) стопански единици или юридически лица в рамките на групата и които са необходими за осигуряването на една или повече критични функции. Критичните услуги могат да се предоставят от субекти в рамките на групата (вътрешни услуги) или да се възлагат на външен изпълнител (външни услуги). Дадена услуга се счита за критична, когато нейното нарушаване може да представлява сериозна пречка за изпълнението на критичните функции или напълно да го възпрепятства поради неразривната ѝ свързаност с критичните функции, които институцията изпълнява за трети лица.