EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1557

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1557 на Комисията от 17 октомври 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368 на Комисията за определяне на списък на критичните бенчмаркове, използвани на финансовите пазари, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/6727

OB L 261, 18.10.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1557/oj

18.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1557 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368 на Комисията за определяне на списък на критичните бенчмаркове, използвани на финансовите пазари, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Бенчмарковете играят важна роля при определянето на цените на различни финансови инструменти и финансови договори и при измерването на резултатите на много инвестиционни фондове. Често при предоставянето на входящи данни и администрирането на референтни показатели има риск от манипулиране, а участващите лица често са изправени пред конфликт на интереси.

(2)

За да изпълняват икономическата си роля, бенчмарковоте трябва да бъдат представителни за съответния базов пазар или за икономическата действителност, която отразяват. Когато даден бенчмарк престане да бъде представителен за базовия пазар, както например при междубанковите лихвени проценти, възниква риск, например от нарушаване на почтеността на пазара и влошаване на възможностите за финансиране на домакинствата (под формата на кредити и ипотечни заеми) и предприятията в Съюза.

(3)

Рисковете за ползвателите, пазарите и икономиката на Съюза като цяло се увеличават с нарастването на общата стойност на финансовите инструменти, финансовите договори и инвестиционните фондове, чиито параметри се определят въз основа на определен бенчмарк. Затова в Регламент (ЕС) 2016/1011 са определени различни категории бенчмаркове и са установени допълнителни изисквания, с които да се гарантират достоверността и стабилността на някои бенчмаркове, считани за критични, включително правомощието на компетентните органи при определени условия да поискат предоставянето на входящи данни или администрирането на даден критичен бенчмарк.

(4)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368 на Комисията (2) се определя списък на критичните бенчмаркове, използвани на финансовите пазари, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011.

(5)

В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение с цел изготвяне и преглед най-малко на две години на списък на критичните бенчмаркове.

(6)

В съответствие с член 20, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/1011 бенчмарковете могат да бъдат включени в списъка на критичните бенчмаркове, когато тези бенчмаркове, наред с другото, са представени от доставчици, повечето от които са разположени в една държава членка и са признати за критични в тази държава членка.

(7)

На 22 януари 2018 г. компетентният орган на Швеция, Finansinspektionen, представи на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) предложението си да признае Стокхолмския междубанков лихвен процент („STIBOR“) за критичен бенчмарк съгласно член 20, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/1011, тъй като той е от решаващо значение в Швеция и се основава на данните, предоставяни от доставчици, по-голямата част от които са разположени в Швеция.

(8)

STIBOR е референтен лихвен процент, който се основава на средните лихвени проценти, при които редица банки, които извършват дейност на шведския паричния пазар са готови да си предоставят помежду си необезпечени кредити при различни падежи. На 22 януари 2018 г. седем банки, шест от които разположени в Швеция и една — в Дания, участваха в групата на доставчици на входящи данни за STIBOR.

(9)

В оценката, която представи на ЕОЦКП, Finansinspektionen заключи, че прекратяването на изготвянето на STIBOR или неговото изготвяне въз основа на входящи данни или група доставчици на входящи данни, които вече не са представителни за базовия пазар или икономическа действителност, би могло да има значително неблагоприятно въздействие върху функционирането на финансовите пазари в Швеция.

(10)

Оценката на Finansinspektionen показва, че STIBOR се използва като референтна стойност при ценообразуването на извънборсови лихвени деривати, деноминирани в шведски крони, в размер на непогасена условна стойност от 3,5 трилиона евро. STIBOR се използва като референтна стойност при близо една четвърт от облигациите, деноминирани в шведски крони, и при ценообразуването на 75 % от всички кредити на домакинствата и нефинансовите институции в Швеция. Общата стойност на финансовите инструменти и финансовите договори, при ценобразуването на които STIBOR се използва като референтна стойност, е около осем пъти по-голяма от брутния национален продукт на Швеция. STIBOR е следователно от жизнена важност за финансовата стабилност и почтеност на пазара в Швеция. Заключението от оценката е, че прекъсването или ненадеждността на STIBOR би могло да има значително неблагоприятно въздействие върху функционирането на финансовите пазари в Швеция, както и върху предприятията и потребителите, защото бенчмаркът се използва за целите на заеми, потребителски кредити и инвестиционни фондове.

(11)

На 23 февруари 2018 г. ЕОЦКП изпрати на Комисията становището си, в което се посочва, че шведският Finansinspektion е взел предвид всички елементи и критерии, включени в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011, и че той е предоставил количествени данни в подкрепа на признаването на STIBOR за критичен бенчмарк, както и аналитично е обосновал решаващата роля на STIBOR за шведската икономика.

(12)

С оглед на гореизложеното Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Поради изключителното значение на STIBOR, широкото му използване и неговата роля при разпределението на капитала в Швеция настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368 на Комисията от 11 август 2016 г. за определяне на списък на критичните бенчмаркове, използвани на финансовите пазари, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета, (ОВ L 217, 12.8.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на критичните бенчмаркове по член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011

Бенчмарк

Администратор

Местонахождение

1

Европейски междубанков лихвен процент (Euro Interbank Offered Rate — EURIBOR®)

Европейски институт за паричните пазари (European Money Markets Institute — EMMI)

Брюксел, Белгия

2

Индекс на средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в евро (Euro OverNight Index Average — EONIA®)

Европейски институт за паричните пазари (European Money Markets Institute — EMMI)

Брюксел, Белгия

3

Лондонски междубанков лихвен процент (London Interbank Offered Rate — LIBOR)

ICE Benchmark Administration (IBA)

Лондон, Обединеното кралство

4

Стокхолмски междубанков лихвен процент (Stockholm Interbank Offered Rate — STIBOR)

Шведска банкова асоциация (Svenska Bankföreningen)

Стокхолм (Швеция)


Top