Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1542

Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

ST/11938/2018/INIT

OJ L 259, 16.10.2018, p. 12–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1542/oj

16.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1542 НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2018 година

относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета от 15 октомври 2018 г. относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 март 2018 г. Европейският съвет заключи, че употребата на химическо оръжие, включително употребата на всякакви видове токсични химикали при всякакви обстоятелства, е напълно неприемлива, трябва системно и твърдо да бъде осъждана и представлява заплаха за сигурността на всички. На 28 юни 2018 г. Европейският съвет призова да бъде приет във възможно най-кратък срок нов режим на Съюза за ограничителни мерки за справяне с употребата и разпространението на химическо оръжие.

(2)

На 15 октомври 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/1544 относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие. В Решение (ОВППС) 2018/1544 се предвиждат ограничения на пътуването и замразяване на финансови средства и икономически ресурси на определени лица, образувания или органи, които отговарят за, предоставят финансова, техническа или материална подкрепа или по друг начин участват в производството или употребата на химическо оръжие, или подготовката за употреба на химическо оръжие, както и тези, които насърчават или подпомагат такива дейности. Тези лица, образувания и органи са включени в списъка в приложението към Решение (ОВППС) 2018/1544.

(3)

Необходими са допълнителни действия от страна на Съюза за прилагане на някои от разпоредбите на Решение (ОВППС) 2018/1544.

(4)

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия следва да направят предложение за регламент относно ограничителни мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие.

(5)

Настоящият регламент спомага за изпълнението Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение от 2003 г., както и за прилагането на международната рамка по отношение на разпространението на химическото оръжие — Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (КЗХО), приетото на 27 юни 2018 г. решение на Конференцията на държавите — срани по КЗХО, което има за предмет заплахата, породена от употребата на химическо оръжие, Австралийската група, Инициативата за сигурност срещу разпространението и Международното партньорство за борба с безнаказаността за използването на химически оръжия. Настоящият регламент спомага също така за прилагането на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, по-специално резолюции 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) и 2325 (2016).

(6)

Настоящият регламент допринася за усилията на Съюза за борба с разпространението и употребата на химическо оръжие и за усилията на Съюза в подкрепа за Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) и нейния технически секретариат. Обхватът на видовете химическо оръжие, посочени в настоящия регламент, се основава на обхвата и определението, предвидени в КЗХО.

(7)

С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.

(8)

Правомощието да съставя и изменя списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета, за да се осигури съгласуваност с процеса на съставяне, изменение и преглед на приложението към Решение (ОВППС) 2018/1544.

(9)

За прилагането на настоящия регламент и за гарантиране на максимална правна сигурност в рамките на Съюза следва да се публикуват имената и другите съответни данни на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент. Във всеки случай на обработване на лични данни следва да се спазват Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (2) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(10)

Държавите членки и Комисията следва да се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, както и за всяка друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент.

(11)

Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и да следят за тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(12)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно при публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„химическо оръжие“ означава химическо оръжие съгласно определението в член II от Конвенцията за забрана на химическото оръжие (КЗХО);

б)

„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали е предявена по съдебен ред, предявена преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент въз основа на договор или сделка или във връзка с договор или сделка, и включва по-специално:

i)

претенции за изпълнение на задължение, произтичащо или свързано с договор или сделка;

ii)

претенция за удължаване на сроковете или за плащане във връзка с обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii)

претенция за компенсация по отношение на договор или сделка;

iv)

насрещна претенция;

v)

претенция за признаване или изпълнение, включително чрез процедура за екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо къде са били постановени;

в)

„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпеченията, гаранциите или обезщетенията, и по-специално финансовите гаранции или финансовите обезщетения, и кредитите, независимо дали са правно обособени или не, както и всички свързани разпоредби, произтичащи от сделката или свързани с нея;

г)

„компетентни органи“ се отнася до компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II;

д)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

е)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

ж)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа до или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

з)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

парични средства, чекове, парични вземания, менителници, парични записи и други разплащателни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично или частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, права на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, товарителници, документи за продажба; както и

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси;

и)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, или се притежават, държат или контролират от тях.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, или в тяхна полза.

3.   В приложение I са включени физическите или юридическите лица, образуванията и органите, за които Съветът, в съответствие с член 3, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета, е установил, че са:

а)

физически или юридически лица, образувания или органи, които отговарят за, предоставят финансова, техническа или материална подкрепа или участват по друг начин във:

i)

производство, придобиване, притежаване, разработване, транспортиране, складиране или прехвърляне на химическо оръжие;

ii)

употреба на химическо оръжие; или

iii)

участие в каквато и да е подготовка за употреба на химическо оръжие;

б)

физически или юридически лица, образувания или органи, които подпомагат, насърчават или скланят физическо или юридическо лице, образувание или орган да участва в някоя от дейностите, посочени в буква а) от настоящия параграф, като по този начин причиняват или спомагат за възникването на опасност от извършването на тези дейности; и

в)

физически или юридически лица, образувания или органи, свързани с физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф.

Член 3

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условията, които преценят за необходими, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основни нужди на физическите или юридическите лица, образувания или органи, изброени в приложение I, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания във връзка с хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в)

предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за текущо съхранение или обслужване на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г)

необходими за плащането на извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение, компетентният орган е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за съображенията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретното разрешение; или

д)

предназначени за плащане по или от сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство, консулската служба или международната организация.

2.   Съответната държава членка информира в срок от две седмици останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в списъка в приложение I на физическото или юридическото лице, образуванието или органа по член 2, или на съдебно решение или административен акт, постановени в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, уважени с такова решение или акт или признати за валидни в такова решение, в рамките на приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата, предявили тези претенции;

в)

решението или актът не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I; както и

г)

признаването на решението или акта не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2.   Съответната държава членка информира в срок от две седмици останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 и при условие че е дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, или съгласно задължение, което е възникнало преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или орган са били включени в списъка в приложение I, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат при условията, които преценят за необходими, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е констатирал, че:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I; както и

б)

плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.

2.   Съответната държава членка информира в срок от две седмици останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 6

1.   Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети лица, по сметката на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка, да заверяват замразените сметки, при условие че постъпленията по тези сметки също бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция без забавяне информира компетентния орган за всяка подобна операция.

2.   Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви и други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в списъка в приложение I; или

в)

плащания, дължими съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка, или изпълними в съответната държава членка.

Член 7

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или се намират, и те предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; както и

б)

сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази информация.

2.   Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.

Член 8

Забранява се съзнателното и преднамереното участие в дейности, чийто предмет или последици се състоят в заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

Член 9

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда каквото и да е отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го прави, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 10

1.   Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от подобен вид, а именно претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или плащане във връзка с обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение под всякаква форма, ако са предявени от:

а)

посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I;

б)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, който действа чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.   Във всяко производство във връзка с изпълнение на претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение по съответната претенция.

3.   Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 11

1.   Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят всяка друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация:

а)

относно замразени финансови средства по член 2 и разрешения, дадени съгласно членове 3, 4 и 5;

б)

относно нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.   Държавите членки незабавно се уведомяват взаимно и уведомяват Комисията за всяка друга информация от значение, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 12

1.   Когато Съветът реши да приложи мерките, посочени в член 2, спрямо дадено физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът изменя приложение I съответно.

2.   Съветът съобщава своето решение, включително основанията за включване в списъка, на посочените в параграф 1 физически или юридически лица, образувания или органи пряко — ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.

3.   Когато бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът прави преглед на своето решение и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

4.   Списъкът в приложение I подлежи на редовен преглед, като такъв се прави най-малко веднъж на всеки 12 месеца.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

Член 13

1.   В приложение I се съдържат основанията за включване в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи.

2.   В приложение I се съдържа информацията, необходима за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, доколкото е налична. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, когато е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименование, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейност.

Член 14

1.   Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на настоящия регламент, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 15

1.   Комисията обработва лични данни с цел изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Това включва:

а)

включване на съдържанието на приложение I в електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, на които са наложени финансови санкции от страна на Съюза, както и в интерактивната карта за санкциите на ЕС, като и двата източника са публични;

б)

обработване на информация за въздействието на мерките по настоящия регламент, като стойността на замразените средства и информация за дадените от компетентните органи разрешения.

2.   За целите на параграф 1 посочената в приложение II служба на Комисията се определя за „контролиращ орган“ за Комисията по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 16

1.   Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на своите уебсайтове, включени в списъка в приложение II.

2.   Държавите членки уведомяват без забавяне след влизането в сила на настоящия регламент Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.   Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 17

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително в неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в)

на територията на Съюза или извън нея — спрямо всяко физическо лице, което е гражданин на държава членка;

г)

на територията на Съюза или извън нея — спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, регистриран или учреден съгласно правото на държава членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Вж. страница 25 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯ И ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2


ПРИЛОЖЕНИE II

УЕБСАЙТОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И АДРЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КОМИСИЯТА

БЕЛГИЯ

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

БЪЛГАРИЯ

https://www.mfa.bg/en/101

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ДАНИЯ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

УНГАРИЯ

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

МАЛТА

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission/Европейска комисия

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)/Служба за инструментите в областта на външната политика (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium/Белгия

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top