Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1495

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1495 на Комисията от 8 октомври 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество малатион (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/6453

OJ L 253, 9.10.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1495/oj

9.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1495 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество малатион

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, втората хипотеза и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2010/17/ЕС на Комисията (2) активното вещество малатион бе включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, при условие че съответните държави членки гарантират предоставянето от страна на заявителя, по чието искане малатион бе одобрен, inter alia, на допълнителна потвърждаваща информация относно острия и дългосрочния риск за насекомоядните птици.

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

На 25 април 2012 г. заявителят предостави на държавата членка докладчик, Обединеното кралство, допълнителна информация, за да отговори на изискванията за потвърждаващи данни по отношение на оценката на риска за потребителите и оценката на острия и дългосрочния риск за насекомоядните птици и количествените данни за разликите в токсикологичния потенциал на малаоксона и малатиона, в рамките на предвидения за целта срок.

(4)

На 11 май 2015 г. Обединеното кралство направи оценка на допълнителната информация, предоставена от заявителя, и представи своята оценка, под формата на допълнение към проекта на доклад за оценка, на останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(5)

Бе проведена консултация с останалите държави членки, заявителя и Органа, които бяха приканени да представят коментари относно оценката на държавата членка докладчик. На 2 февруари 2016 г. (5) Органът публикува технически доклад, в който се обобщава резултатът от проведената консултация за малатиона.

(6)

Проектът на доклада за оценка, допълнението и техническият доклад на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и въз основа на тях през януари 2018 г. бе изготвен окончателен доклад на Комисията за преразглеждане на малатиона.

(7)

Комисията прикани заявителя да представи коментари по доклада за преразглеждане на малатиона. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(8)

Предоставената от заявителя информация обаче е недостатъчна и не позволява на Комисията да заключи, че равнището на острия и дългосрочния риск за насекомоядните птици, породен от употребата на малатион, е приемливо. Освен това, намаляване на риска посредством мерки за ограничаване на риска, различни от прилагане в култивационни съоръжения, не е реалистично.

(9)

Поради това, предвид установения висок риск за птиците, целесъобразно е условията на употреба на малатиона да бъдат допълнително ограничени, и по-специално да се разреши неговото прилагане единствено в култивационни съоръжения с постоянна конструкция. Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(10)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време да изменят или да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи малатион.

(11)

За продуктите за растителна защита, съдържащи малатион, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 29 януари 2020 г.

(12)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо изготвянето на акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни мерки

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 при необходимост държавите членки изменят или отнемат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи малатион като активно вещество, най-късно до 29 април 2019 г.

Член 3

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 29 януари 2020 г.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2010/17/ЕС на Комисията от 9 март 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включване на малатион като активно вещество (ОВ L 60, 10.3.2010 г., стр. 17).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  ЕОБХ, Технически доклад за резултата от консултацията с държавите членки, заявителя и ЕОБХ във връзка с оценката на риска от употребата на малатион като пестицид въз основа на предоставените потвърждаващи данни за него. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2016:EN-951, 61 стр.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстът в графа „Специфични разпоредби“ на ред 300 — „Малатион“ — в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид в култивационни съоръжения с постоянна конструкция. Разрешения се предоставят само на професионални потребители.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно малатиона, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

При тази цялостна оценка държавите членки следва да обръщат особено внимание на:

а)

отделяните продукти от култивационни съоръжения, като например кондензационна вода, отточна вода, почва или изкуствен субстрат — с цел да се предотвратят рисковете за водните организми;

б)

опазването на колониите за опрашване, поставени специално за целта в култивационните съоръжения;

в)

защитата на операторите и работниците, като се гарантира, че в условията на употреба се налага използването на подходящи лични предпазни средства, когато е целесъобразно;

г)

защитата на потребителите в случай на преработени продукти.

Държавите членки гарантират, че формулировките с основна съставка малатион са придружени от необходимите указания, за да се избегне рискът от образуването на изомалатион в количества, превишаващи максималните разрешени количества по време на складиране и транспорт.

Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска и предвиждат достатъчно етикетиране на продуктите за растителна защита.“


Top