Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1266

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1266 на Комисията от 20 септември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества 1-деканол, 6-бензиладенин, алуминиев сулфат, азадирахтин, бупиримат, карбоксин, клетодим, циклоксидим, дазомет, диклофоп, дитианон, додин, феназаквин, флуометурон, флутриафол, хекситиазокс, химексазол, индолилбутиринова киселина, изоксабен, калциев полисулфид, металдехид, паклобутразол, пенцикурон, синтофен, тауфлувалинат и тебуфенозид (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/6018

OJ L 238, 21.9.2018, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1266/oj

21.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 238/81


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1266 НА КОМИСИЯТА

от 20 септември 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества 1-деканол, 6-бензиладенин, алуминиев сулфат, азадирахтин, бупиримат, карбоксин, клетодим, циклоксидим, дазомет, диклофоп, дитианон, додин, феназаквин, флуометурон, флутриафол, хекситиазокс, химексазол, индолилбутиринова киселина, изоксабен, калциев полисулфид, металдехид, паклобутразол, пенцикурон, синтофен, тауфлувалинат и тебуфенозид

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (3) бяха подадени заявления за подновяване на одобрението на 1-деканол, 6-бензиладенин, алуминиев сулфат, азадирахтин, бупиримат, карбоксин, клетодим, циклоксидим, дазомет, диклофоп, дитианон, додин, феназаквин, флуометурон, флутриафол, хекситиазокс, химексазол, индолилбутиринова киселина, изоксабен, калциев полисулфид, металдехид, паклобутразол, пенцикурон, синтофен, тауфлувалинат и тебуфенозид. Възможно е обаче срокът на одобренията на посочените вещества да изтече поради причини, които са извън контрола на заявителя, преди да е взето решение относно подновяването на одобрението им. Поради това е необходимо срокът на одобренията на веществата да бъде удължен в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(3)

Предвид времето и ресурсите, необходими, за да бъдат завършени оценките на заявленията за подновяване на одобренията на големия брой активни вещества, чиито одобрения изтичат в периода 2019—2021 г., с Решение за изпълнение C(2016) 6104 на Комисията (4) бе установена работна програма, с която се обединяват сходни активни вещества и се определят приоритети въз основата на опасения за здравето на човека и на животните или за околната среда съгласно предвиденото в член 18 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

Тъй като активните вещества 1-деканол, 6-бензиладенин, алуминиев сулфат, азадирахтин, бупиримат, карбоксин, клетодим, циклоксидим, дазомет, диклофоп, дитианон, додин, феназаквин, флуометурон, флутриафол, хекситиазокс, химексазол, индолилбутиринова киселина, изоксабен, калциев полисулфид, металдехид, паклобутразол, пенцикурон, синтофен, тауфлувалинат и тебуфенозид не са включени в приоритетните категории в Решение за изпълнение C(2016) 6104, срокът на одобрението им следва да бъде удължен с две или три години, като се имат предвид: датата, на която понастоящем изтича срокът на одобрението; обстоятелството, че в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 допълнителното досие за дадено активно вещество се подава най-късно 30 месеца преди да изтече срокът на одобрението; необходимостта да се гарантира балансирано разпределение на отговорностите и работата между държавите членки, които са докладчици и съдокладчици; наличните ресурси, необходими за оценката и вземането на решение.

(5)

Поради това е целесъобразно срокът на одобрението на активните вещества карбоксин, клетодим, циклоксидим, дазомет, диклофоп, феназаквин, химексазол, индолилбутиринова киселина, металдехид и паклобутразол да бъде удължен с две години, а срокът на одобрението на активните вещества 1-деканол, 6-бензиладенин, алуминиев сулфат, азадирахтин, бупиримат, дитианон, додин, флуометурон, флутриафол, хекситиазокс, изоксабен, калциев полисулфид, пенцикурон, синтофен, тауфлувалинат и тебуфенозид — с три години.

(6)

В случаите, в които най-късно 30 месеца преди съответната дата на изтичане на срока, определен в приложението към настоящия регламент, не бъде подадено допълнително досие в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, датата на изтичане на срока следва да остане датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или да бъде определена най-ранната възможна дата след това.

(7)

В случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията посочва като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизане в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество. По отношение на случаите, в които се приема регламент, с който се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, Комисията се стреми да определи, по целесъобразност според обстоятелствата, най-ранната възможна дата на прилагане.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 28 септември 2016 г. за изготвяне на работна програма за оценка на заявленията за подновяване на одобренията на активни вещества, чийто срок на валидност изтича през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ C 357, 29.9.2016 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 316 — „Циклоксидим“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

2.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 317 — „6-бензиладенин“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

3.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 322 — „Химексазол“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

4.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 323 — „Додин“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

5.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 326 — „Индолилбутиринова киселина“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

6.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 328 — „Тауфлувалинат“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

7.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 329 — „Клетодим“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

8.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 330 — „Бупиримат“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

9.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 333 — „1-деканол“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

10.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 334 — „Изоксабен“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

11.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 335 — „Флуометурон“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

12.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 337 — „Карбоксин“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

13.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 339 — „Дазомет“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

14.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 340 — „Металдехид“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

15.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 341 — „Синтофен“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

16.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 342 — „Феназаквин“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

17.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 343 — „Азадирахтин“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

18.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 344 — „Диклофоп“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

19.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 345 — „Калциев полисулфид“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

20.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 346 — „Алуминиев сулфат“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

21.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 348 — „Паклобутразол“, датата се заменя с „31 май 2023 г.“;

22.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 349 — „Пенцикурон“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

23.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 350 — „Тебуфенозид“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

24.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 351 — „Дитианон“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

25.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 352 — „Хекситиазокс“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“;

26.

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 353 — „Флутриафол“, датата се заменя с „31 май 2024 г.“


Top