EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1142

Регламент (ЕС) 2018/1142 на Комисията от 14 август 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на въвеждането на определени категории лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, изменението на процедурата по приемане на компоненти от външни доставчици и изменението на правата на организациите за обучение по техническо обслужване (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/5474

OJ L 207, 16.8.2018, p. 2–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1142/oj

16.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1142 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на въвеждането на определени категории лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, изменението на процедурата по приемане на компоненти от външни доставчици и изменението на правата на организациите за обучение по техническо обслужване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 и член 6, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията (2) се определят правила за прилагане във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи.

(2)

За да се гарантира високо уеднаквено равнище на безопасност на въздухоплаването е необходима система, установена на равнището на Съюза, за лицензиране на сертифициращ персонал, ангажиран с поддръжката на самолети ELA1 и въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети. Тази система следва да е проста и пропорционална. Поради това сега следва да се вземат мерки за създаването на такава система.

(3)

Съществуващите изисквания във връзка с лицензирането на сертифициращ персонал, ангажиран с поддръжката на авиониката и електрическите системи на въздухоплавателни средства, различни от тези от групата на сложните въздухоплавателни средства, не са пропорционални на по-ниската степен на сложност на тези въздухоплавателни средства, особено поради това, че значителна част от изискваните основни познания имат отношение само към сложни въздухоплавателни средства. Следва да бъде въведен нов лиценз за такъв персонал. Изискванията по отношение на този нов лиценз следва да гарантират, че нивото на безопасност няма да е по-ниско в сравнение с постигнатото със съществуващия лиценз. Въвеждането на този нов лиценз следва да спомогне за намаляване на потенциалните рискове за безопасността, които могат да възникнат вследствие на това, че за съответните задачи по техническото обслужване няма на разположение достатъчно квалифициран и съответно лицензиран персонал.

(4)

Обичайно явление при извършването на техническо обслужване е лица или организации да използват компоненти, части или материали, предоставени от трети страни. Необходимо е да се намалят рисковете, свързани с приемането на такива компоненти, части или материали, по-специално за да се гарантира, че засегнатите лица и организации предприемат необходимите мерки за осигуряване на надлежното им приемане, класифициране и отделяне.

(5)

На Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) са докладвани значителен брой случаи на измама, показващи преднамерено нарушаване на изпитните стандарти, определени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1321/2014. Тези случаи са свързани с изпити за проверка на основни знания, проведени от одобрени организации за обучение по техническо обслужване с обучаващи се, които не са посещавали основния курс на обучение. Тази ситуация доведе до сериозни опасения за безопасността, по-специално с оглед на риска притежатели на лиценз да допускат в експлоатация въздухоплавателни средства след техническо обслужване, без да имат изискваните основни познания. Сега следва да се предприемат мерки за преодоляване на тези опасения за безопасността.

(6)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1321/2014 операторите на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга, за търговски или нетърговски операции трябва да гарантират, че задачите, свързани с поддържането на летателната годност, се извършват от одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност и че техническото обслужване на въздухоплавателните средства и компонентите за монтиране в тях се извършва от одобрена организация за техническо обслужване. В някои случаи обаче, като например при нетърговска експлоатация на по-леки двумоторни турбовитлови самолети, изискваните от тези оператори усилия за постигане на съответствие са несъразмерни на ползите от прилагането на тези изисквания за безопасността на техните операции. Поради това изискванията, приложими в тези случаи, следва да бъдат адаптирани. Като се имат предвид тези непропорционални усилия за постигане на съответствие, необходимото за адаптиране на изискванията време, както и фактът, че неприлагането им в тези случаи, докато не бъдат адаптирани, не се оценява като пораждащо значителен риск за авиационната безопасност, следва тези изисквания засега да спрат да се прилагат и да започнат да се прилагат едва от подходяща по-късна дата.

(7)

Подробните правила за използването на допълнение VI към приложение III към Регламент (ЕС) № 1321/2014 бяха заличени по невнимание при изменението на Регламент (ЕС) № 1321/2014 с Регламент (ЕС) 2015/1536 (3). Тази грешка следва да бъде поправена.

(8)

В приложение Vа към Регламент (ЕС) № 1321/2014 бяха открити и някои редакторски грешки, довели до трудности при прилагането му. Тези грешки следва да бъдат поправени.

(9)

Необходимо е да се предостави достатъчно време на всички засегнати страни да се адаптират към изменената регулаторна рамка, създадена в резултат на мерките, определени в настоящия регламент. Поради това тези мерки следва да започнат да се прилагат шест месеца след влизането му в сила. Като се има предвид обаче целта им, както и фактът, че не са необходими значителни усилия за приспособяване от засегнатите страни, някои мерки следва да започнат да се прилагат незабавно. Други мерки изискват повече усилия за адаптиране, поради което следва да се прилагат от подходяща по-късна дата, тъй като включват прехода от регулиране предимно чрез националното законодателство към изменената регулаторна рамка на законодателството на Съюза, определена в настоящия регламент.

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 1321/2014 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становищата на Агенцията, представени съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1321/2014 се изменя, както следва:

1)

в член 5 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Докато към настоящия регламент не бъдат добавени изисквания за сертифициращ персонал за компоненти, продължава прилагането на изискванията, предвидени в националните закони, които са в сила в съответната държава членка, освен по отношение на организациите за техническо обслужване, разположени извън Европейския съюз, изискванията за които се одобряват от Агенцията.“;

2)

член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се заличава буква б);

б)

параграф 5 се заличава;

в)

вмъква се следният параграф 7:

„7.   Чрез дерогация от параграф 1, за самолети с МТОМ до 5 700 kg, които са оборудвани с няколко турбовитлови двигателя и които не участват в търговски операции, точка M.A.201, буква ж), подточка 2 и буква ж), подточка 3 от приложение I (част-М) се прилагат от 1 януари 2025 г.“;

3)

приложение I (част-М) се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

4)

приложение II (част-145) се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

5)

приложение III (част-66) се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент;

6)

приложение IV (част-147) се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент;

7)

приложение Va (част-T) се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 5 март 2019 г.

При все това,

1)

член 1, параграф 2, буква в), член 1, параграф 7 и приложение IV, точка 1 се прилагат от 5 септември 2018 г.;

2)

за техническото обслужване на самолети тип ELA1, които не участват в операции на търговския въздушен транспорт, и на въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети:

а)

изискването компетентният орган да издава лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства в съответствие с приложение III (част-66) — нови или преобразувани съгласно точка 66.A.70 от същото приложение, се прилага от 1 октомври 2019 г.;

б)

изискването персоналът, отговарящ за сертифицирането, да е квалифициран в съответствие с приложение III (част-66), предвидено в точка M.A.606, буква ж) и точка M.A.801, буква б), подточка 2. от приложение I (част-М) и в точка 145.А.30 букви ж) и з) от приложение II (част-145), се прилага от 1 октомври 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/1536 на Комисията от 16 септември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на съгласуването на правилата за поддържане на летателната годност с Регламент (ЕО) № 216/2008, задачите от критично значение за техническото обслужване и контрола върху поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I се изменя, както следва:

(1)

съдържанието се изменя както, следва:

а)

Точка М.А.501 се заменя със следното:

„М.А.501

Класификация и монтаж“;

б)

Точка М.А.504 се заменя със следното:

„М.А.504

Отделяне на компоненти“;

(2)

точка M.А.501 се заменя със следното:

„М.А.501   Класификация и монтаж

а)

Всички компоненти се класифицират в следните категории:

(1)

Компоненти, които са в задоволително състояние, повторно допуснати в експлоатация с Формуляр 1 на ЕААБ или еквивалентен формуляр и маркирани в съответствие с подчаст Р от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, ако не е указано друго в приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 или в настоящото приложение (част M).

(2)

Негодни за експлоатация компоненти, които ще бъдат обслужени в съответствие с настоящия регламент.

(3)

Компоненти, класифицирани като неизползваеми, понеже са достигнали границата на определения експлоатационен срок или имат непоправими дефекти.

(4)

Стандартни части, използвани във въздухоплавателно средство, двигател, витло или друг компонент на въздухоплавателно средство, когато са посочени в данните за техническото обслужване и са придружени от доказателство за съответствие с приложим стандарт.

(5)

Суровини и консумативи, използвани в процеса на техническото обслужване, когато организацията е удовлетворена, че материалите отговарят на изискваната спецификация и могат да бъдат надлежно проследени. Всички материали трябва да бъдат придружени от документация, ясно указваща конкретния материал, за който се отнася, посочваща съответната спецификация, на която отговаря, и съдържаща данни за производителя и доставчика.

б)

Компоненти, стандартни части и материали се монтират на въздухоплавателно средство или компонент само когато са в задоволително състояние, спадат към една от категориите, изброени в буква а), и в приложимите данни за техническо обслужване са посочени конкретният компонент, стандартна част или материал.“;

(3)

в точка M.А.502 буква г) се заменя със следното:

„г)

Чрез дерогация от буква a) и точка М.А.801, буква б), параграф 2 персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да извършва следното, в съответствие с данните за техническото обслужване на компонентите:

(1)

техническо обслужване на компоненти, различно от основен ремонт, докато компонентът е монтиран или временно демонтиран от въздухоплавателно средство ELA1, което не извършва търговски въздушен транспорт;

(2)

основен ремонт на двигатели и витла, докато са монтирани или временно демонтирани от въздухоплавателни средства CS-VLA, CS-22 и LSA, които не извършват търговски въздушен транспорт.

За техническо обслужване на компонент, извършено в съответствие с буква г), не може да се издава формуляр 1 на ЕААБ; то подлежи на изискванията за допускане на въздухоплавателно средство в експлоатация по точка M.А.801.“;

(4)

точка M.А.504 се заменя със следното:

„М.А.504   Отделяне на компоненти

а)

Негодните за експлоатация и неизползваеми компоненти се разделят от годните за експлоатация компоненти, стандартни части и материали.

б)

Не се разрешава неизползваеми компоненти да се връщат в системата за доставка на компоненти, освен ако определеният експлоатационен срок бъде удължен или се намери решение за поправка, одобрено в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012.“;

(5)

в точка M.А.606 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

Организацията за техническо обслужване трябва да разполага с достатъчно персонал, отговарящ за сертифицирането, за издаване на сертификати за допускане в експлоатация за въздухоплавателни средства и компоненти, предвидени в точки М.А.612 и М.А.613. Персоналът трябва да отговаря на следните изисквания:

1.

съгласно приложение III (част-66), ако се касае за въздухоплавателни средства;

2.

член 5, параграф 6 от настоящия регламент, ако се касае за компоненти.“;

(6)

в точка М.А.608 буква в) се заменя със следното:

„в)

Организацията проверява, класифицира и разделя по подходящ начин всички постъпващи компоненти, стандартни части и материали.“;

(7)

в допълнение VII първото изречение се заменя със следното:

„Описаните по-долу задачи съставляват сложните задачи по техническото обслужване, посочени в точка М.А.801, буква б), параграф 2 и точка М.А.801, буква в).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II се изменя, както следва:

(1)

Съдържанието се изменя както, следва:

(a)

точка 145.А.40 се заменя следното:

„145.А.40    Оборудване и инструменти“;

(b)

точка 145.А.42 се заменя със следното:

„145.А.42    Компоненти“;

(2)

в точка 145.А.30 букви е), ж), з) и и) се заменят със следното:

„е)

Организацията гарантира, че персоналът, който извършва или контролира безразрушително изпитване на конструкцията и/или компонентите на въздухоплавателното средство с цел поддържане на летателната годност, е подходящо квалифициран за конкретното безразрушително изпитване в съответствие с европейския или еквивалентен стандарт, признат от Агенцията. Персоналът, който изпълнява други специализирани задачи, трябва да бъде подходящо квалифициран в съответствие с официално признати стандарти. Чрез дерогация от тази буква персоналът, посочен в буква ж) и в буква з), параграфи 1 и 2, квалифициран като категория B1, B3 или L в съответствие с приложение III (част-66), може да изпълнява и/или контролира тестове за проникване с цветно контрастно вещество.

ж)

Освен когато в буква й) е посочено друго, в случай на линейно техническо обслужване на въздухоплавателни средства всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства разполага с персонал с квалификационни класове за съответния тип въздухоплавателни средства, отговарящ за сертифицирането, който е квалифициран съответно като категория B1, B2, B2L, B3 и L, според случая, в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.А.35.

Освен това тези организации могат да използват и подходящо обучен за задачата сертифициращ персонал, притежаващ правата, изложени в точка 66.А.20, буква а), параграф 1 и точка 66.А.20, буква а), параграф 3, подточка ii), и квалифициран в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.А.35 за изпълнение на малко планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти. Наличието на този персонал, отговарящ за сертифицирането, не променя необходимостта организацията да разполага съответно с персонал, отговарящ за сертифицирането, от категории B1, B2, B2L, B3 и L.

з)

Освен когато в буква й) е посочено друго, всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва:

1.

в случай на базово техническо обслужване на сложни въздухоплавателни средства, задвижвани от двигател — да разполага с персонал с квалификационни класове за съответния тип въздухоплавателни средства, отговарящ за сертифицирането, който е квалифициран като категория С в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.А.35. Освен това организацията трябва да разполага с достатъчен, подходящ за съответния тип въздухоплавателни средства персонал, който е квалифициран като категории B1 и B2, според случая, в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.А.35, за да подпомага персонала от категория С, отговарящ за сертифицирането.

i)

Помощният персонал от категории В1 и В2 гарантира, че всички съответни задачи или проверки са извършени в съответствие с изисквания стандарт, след което персоналът от категория С, отговарящ за сертифицирането, издава сертификат за допускане в експлоатация.

ii)

Организацията поддържа регистър на такъв помощен персонал от категории В1 и В2.

iii)

Персоналът от категория С, отговарящ за сертифицирането, гарантира, че се спазват разпоредбите на подточка i) и че цялата работа, заявена от клиента, е изпълнена по време на съответната проверка на базовото техническо обслужване или съвкупност от дейности; този персонал оценява също така влиянието на неизвършената работа, като или изисква нейното изпълнение, или се договаря с оператора за отлагането ѝ за друга насрочена проверка или за определен период от време.

2.

в случай на базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства, различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга — да разполага с поне едно от долупосочените:

i)

с подходящ за съответния тип въздухоплавателни средства персонал, отговарящ за сертифицирането, който е квалифициран като категория B1, B2, B2L, B3 и L, според случая, в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.А.35;

ii)

с подходящ за съответния тип въздухоплавателни средства персонал, отговарящ за сертифицирането, който е квалифициран като категория C и е подпомаган от помощен персонал, както е посочено в точка 145.А.35, буква а), подточка i).

и)

Персоналът, отговарящ за сертифицирането, трябва да е квалифициран в съответствие с член 5, параграф 6 и точка 145.А.35.“;

(3)

в точка 145.А.35 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

В допълнение към изискванията съгласно точка 145.А.30, букви ж) и з), организацията гарантира, че персоналът, отговарящ за сертифицирането, и помощният персонал имат адекватни познания за подлежащите на обслужване въздухоплавателни средства и/или компоненти, както и за свързаните с това организационни процедури. По отношение на сертифициращия персонал това се постига преди издаването или преиздаването на разрешение за сертифициране.

1.

„Помощен персонал“ е персоналът, който притежава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства съгласно приложение III (част-66) за категории B1, B2, B2L, B3 и/или L със съответните квалификационни класове за въздухоплавателни средства, работещ по базовото техническо обслужване, като не е задължително той да има права за сертифициране.

2.

„Съответни въздухоплавателни средства и/или компоненти“ са онези въздухоплавателни средства или компоненти, които са посочени в определено разрешение за сертифициране.

3.

„Разрешение за сертифициране“ е разрешението, издавано от организацията на персонала, отговарящ за сертифицирането, в което се указва фактът, че този персонал може да подписва от името на одобрената организация сертификати за допускане в експлоатация в рамките на ограниченията, посочени в това разрешение.

б)

С изключение на случаите, изброени в точка 145.А.30, буква й) и точка 66.А.20, буква а), параграф 3, подточка ii), организацията може да издава разрешение за сертифициране на персонал, отговарящ за сертифицирането, само във връзка с основните категории или подкатегории и, с изключение на лиценза за категория A, всеки квалификационен клас за тип въздухоплавателни средства, посочен в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, съгласно приложение III (част-66), ако лицензът остава валиден през периода на валидност на разрешението, а персоналът, отговарящ за сертифицирането, изпълнява изискванията по приложение III (част-66).“;

(4)

точка 145.А.40 се изменя, както следва:

(a)

заглавието се заменя със следното:

„145.А.40    Оборудване и инструменти“;

(b)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Организацията трябва да разполага с необходимото оборудване и инструменти и да ги използва, за да извършва одобрения обхват от дейности.

i)

Когато производителят посочва определен инструмент или оборудване, организацията трябва да използва този инструмент или оборудване, освен ако с компетентния орган не бъде договорено използването на еквивалентен инструмент или оборудване чрез процедури, посочени в описанието.

ii)

Инструментите и оборудването трябва да са постоянно на разположение, освен ако някой инструмент или оборудване се използва толкова рядко, че постоянното му наличие не е необходимо. Такива случаи се описват подробно в описателна процедура.

iii)

Одобрената организация за базово техническо обслужване трябва да разполага с необходимото оборудване за достъп до въздухоплавателните средства, както и с платформи/хангари, нужни за надлежното извършване на прегледа им.“;

(5)

точка 145.А.42 се заменя със следното:

„145.А.42   Компоненти

а)

Класификация на компонентите. Всички компоненти се класифицират в следните категории:

i)

компоненти, които са в задоволително състояние, повторно допуснати в експлоатация с Формуляр 1 на ЕААБ или еквивалентен формуляр и маркирани в съответствие с подчаст Р от приложението (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, ако не е указано друго в приложението (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 или в настоящото приложение II (част 145).

ii)

негодни за експлоатация компоненти, чието техническо обслужване е в съответствие с настоящия регламент;

iii)

компоненти, класифицирани като неизползваеми, понеже са достигнали границата на определения експлоатационен срок или имат непоправими дефекти;

iv)

стандартни части, използвани във въздухоплавателно средство, двигател, витло или друг компонент на въздухоплавателно средство, когато са посочени в данните за техническото обслужване и са придружени от доказателство за съответствие с приложим стандарт.

v)

суровини и консумативи, използвани в процеса на техническото обслужване, когато организацията е удовлетворена, че материалите отговарят на изискваната спецификация и могат да бъдат надлежно проследени. Всички материали се придружават от документация, ясно указваща конкретния материал, за който се отнася, посочваща съответната спецификация, на която отговаря, и съдържаща данни за производителя и доставчика.

б)

Компоненти, стандартни части и материали за монтиране

i)

Организацията установява процедури за приемането на компоненти, стандартни части и материали за монтиране с оглед да гарантира, че компонентите, стандартните части и материалите са в задоволително състояние и отговарят на приложимите изисквания по буква а).

ii)

Организацията установява процедури, за да гарантира, че компонентите, стандартните части и материалите се монтират на въздухоплавателно средство или компонент само когато са в задоволително състояние, отговарят на приложимите изисквания по буква а) и в приложимите данни за техническо обслужване са посочени конкретният компонент, стандартна част или материал.

iii)

Организацията може да произведе ограничен набор от части, които да бъдат използвани в процеса на работата в рамките на собствените ѝ съоръжения, ако в описанието съществуват процедури за това.

iv)

Компонентите, посочени в точка 21.А.307, буква в) от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, се инсталират само ако се считат от собственика на въздухоплавателното средство за годни за монтиране в собственото му въздухоплавателно средство.

в)

Отделяне на компоненти

i)

Негодните за експлоатация и неизползваеми компоненти се разделят от годните за експлоатация компоненти, стандартни части и материали.

ii)

Не се разрешава неизползваеми компоненти да се връщат в системата за доставка на компоненти, освен ако определеният експлоатационен срок бъде удължен или бъде одобрено решение за поправка в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III се изменя, както следва:

(1)

в съдържанието се добавят следните препратки към допълнения VII и VIII:

„Допълнение VII. Изисквания относно основните знания за лиценз категория L за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

Допълнение VIII. Основен изпитен стандарт за лиценз категория L за техническо обслужване на въздухоплавателни средства“;

(2)

точка 66.А.3 се заменя със следното:

„66.А.3   Категории и подкатегории лицензи

Лицензите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства включват следните категории и, когато е приложимо, подкатегории и системни квалификационни класове:

а)

Категория A, разделена на следните подкатегории:

A1 Самолети с турбинни двигатели;

A2 Самолети с бутални двигатели;

A3 Вертолети с турбинни двигатели;

A4 Вертолети с бутални двигатели.

б)

Категория B1, разделена на следните подкатегории:

B1.1 Самолети с турбинни двигатели;

B1.2 Самолети с бутални двигатели;

B1.3 Вертолети с турбинни двигатели;

B1.4 Вертолети с бутални двигатели.

в)

Категория В2

Лицензът B2 е приложим за всички въздухоплавателни средства.

г)

Категория B2L

Лицензът B2L е приложим за всички въздухоплавателни средства, различни от тези от група 1, посочена в точка 66.А.5, параграф 1, и е разделен на следните „системни квалификационни класове“:

комуникация/навигация (com/nav),

приборно оборудване,

автоматично управление на полета (автопилот),

обзор,

системи в корпуса на въздухоплавателното средство.

Лицензът B2L съдържа най-малко един системен квалификационен клас.

д)

Категория B3

Лицензът B3 е приложим за нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса (MTOM) до 2 000 kg.

е)

Категория L, разделена на следните подкатегории:

L1C: планери с композитна конструкция,

L1: планери,

L2C: мотопланери с композитна конструкция и самолети ELA1 с композитна конструкция,

L2: мотопланери и самолети ELA1,

L3H: аеростати с горещ въздух,

L3G: аеростати с газ,

L4H: дирижабли с горещ въздух,

L4G: дирижабли ELA2 с газ,

L5: дирижабли с газ, различни от ELA2.

ж)

Категория С

Лицензът С е приложим за самолети и вертолети.“;

(3)

точка 66.А.5 се заменя със следното:

„66.A.5   Групи въздухоплавателни средства

За целите на квалификационните класове в лицензите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, въздухоплавателните средства се класифицират в следните групи:

1.

Група 1: сложни въздухоплавателни средства, задвижвани от двигател, вертолети с повече от един двигател, самолети с максимална сертифицирана експлоатационна височина над FL290, въздухоплавателни средства, снабдени с електродистанционна система за управление, дирижабли с газ, различни от ELA2, и други въздухоплавателни средства, за които се изисква квалификационен клас за тип въздухоплавателни средства, когато е определен такъв от Агенцията.

Агенцията може да реши да класифицира в група 2, група 3 или група 4, според случая, въздухоплавателно средство, което отговаря на условията, посочени в първата алинея, ако счете това за основателно поради по-ниската степен на сложност на конкретното въздухоплавателно средство.

2.

Група 2: въздухоплавателни средства, различни от тези от група 1, които принадлежат към следните подгрупи:

i)

подгрупа 2a:

самолети с един турбовитлов двигател,

онези турбореактивни самолети и самолети с повече от един турбовитлов двигател, които са класифицирани от Агенцията в тази подгрупа поради по-ниската степен на тяхната сложност.

ii)

подгрупа 2b:

вертолети с един турбинен двигател,

онези вертолети с повече от един турбинен двигател, които са класифицирани от Агенцията в тази подгрупа поради по-ниската степен на тяхната сложност.

iii)

подгрупа 2c:

вертолети с един бутален двигател,

онези вертолети с повече от един бутален двигател, които са класифицирани от Агенцията в тази подгрупа поради по-ниската степен на тяхната сложност.

3.

Група 3: самолети с бутален двигател, различни от тези от група 1.

4.

Група 4: планери, мотопланери, аеростати и дирижабли, различни от тези от група 1.“;

(4)

точка 66.А.20, буква a) се изменя, както следва:

а)

точки 4 и 5 се заменят със следното:

„4.

Лиценз категория B2L за техническо обслужване на въздухоплавателни средства разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал категория B2L за следното:

техническо обслужване на електрическите системи,

техническо обслужване на системи на авиониката в рамките на системните квалификационни класове, които са изрично одобрени по лиценза, и

при притежаване на квалификационния клас „системи в корпуса на въздухоплавателното средство“ — извършване на задачи по електрическата част и авиониката в рамките на силовата установка и механичните системи, когато се изискват само опростени изпитвания за доказване на тяхната годност за експлоатация.

5.

Лиценз категория B3 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал категория B3 за следното:

техническо обслужване по конструкцията на самолета, силовата установка, механичните и електрическите системи, и

работа по системи на авиониката, когато се изискват само опростени изпитвания за доказване на тяхната годност за експлоатация, но не и отстраняване на неизправностите.“;

б)

добавят се следните точки 6) и 7):

„6.

Лиценз категория L за техническо обслужване на въздухоплавателни средства разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал L за следното:

техническо обслужване по конструкцията на въздухоплавателното средство, силовата установка, механичните и електрическите системи,

работа по системите за радиовръзка, аварийните радиомаяци (ELT) и транспондерите, и

работа по други системи на авиониката, когато се изискват само опростени изпитвания за доказване на тяхната годност за експлоатация.

Подкатегорията L2 включва подкатегорията L1. Следователно всяко ограничение, въведено за подкатегорията L2 в съответствие с точка 66.А.45, буква з), става приложимо и за подкатегорията L1.

Подкатегорията L2C включва подкатегорията L1C.

7.

Лиценз категория С за техническо обслужване на въздухоплавателни средства разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след базово техническо обслужване на въздухоплавателните средства. Правата важат за цялото въздухоплавателно средство, на което се извършва техническото обслужване.“;

(5)

в точка 66.А.25 буква а) се заменя със следното:

„а)

Кандидатът за лиценз от категория, различна от B2L и L, за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавянето на категория или подкатегория в такъв лиценз доказва чрез изпит ниво на знания по съответните предмети съгласно допълнение I към приложение III (част-66). Изпитът трябва да отговаря на стандарта, изложен в допълнение II към приложение III (част-66), и се провежда от организация за обучение, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147), или от компетентния орган.“;

(6)

66.А.25 се изменя, както следва:

а)

букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

Кандидатът за лиценз категория L за техническо обслужване на въздухоплавателни средства в рамките на дадена подкатегория, или за добавянето на различна подкатегория, доказва чрез изпит ниво на знания по съответните предмети съгласно допълнение VII към приложение III (част-66). Изпитът трябва да отговаря на стандарта, изложен в допълнение VIII към приложение III (част-66), и се провежда от организация за обучение, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147), от компетентния орган или както е договорено с компетентния орган.

За притежателя на лиценз от подкатегория B1.2 или категория B3 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се счита, че отговаря на изискванията относно основните знания за лиценз от подкатегории L1C, L1, L2C и L2.

Изискванията относно основните знания за подкатегория L4H включват изискванията относно основните знания за подкатегория L3H.

Изискванията относно основните знания за подкатегория L4G включват изискванията относно основните знания за подкатегория L3G.

в)

Кандидатът за лиценз категория B2L за техническо обслужване на въздухоплавателни средства за конкретен „системен квалификационен клас“, или за добавянето на друг „системен квалификационен клас“, доказва чрез изпит ниво на знания по съответните предмети съгласно допълнение I към приложение III (част-66). Изпитът трябва да отговаря на стандарта, изложен в допълнение II към приложение III (част-66), и се провежда от организация за обучение, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147), или от компетентния орган.“

б)

добавят се следните букви г), д) и е):

„г)

Курсовете за обучение и изпитите трябва да са преминати успешно в рамките на десет години преди подаването на заявление за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавяне на категория или подкатегория в такъв лиценз. В противен случай кредити от изпити могат да бъдат получени в съответствие с буква д).

д)

Кандидатът може да подаде заявление пред компетентния орган за пълно или частично признаване на кредити от изпити според изискванията за основни знания за:

i)

изпити за основни знания, които не отговарят на изискването, посочено в буква г),

ii)

друга техническа квалификация, считана от компетентния орган за еквивалентна на стандарта за знания от приложение III (част-66).

Кредити се предоставят в съответствие с раздел Б, подчаст Д от настоящото приложение (част-66).

е)

Валидността на кредитите изтича 10 години след предоставянето им на кандидата от компетентния орган. След изтичането на валидността кандидатът може да подаде заявление за нови кредити.“;

(7)

в точка 66.А.30, буква а) се вмъкват следните точки 2а и 2б:

„2а.

за категория B2L:

i)

3 години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, обхващащ съответния системен квалификационен клас (или класове), ако кандидатът не е преминал преди това съответно техническо обучение; или

ii)

2 години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, обхващащ съответния системен квалификационен клас (или класове), и завършено обучение като квалифициран работник по техническа специалност, считано за подходящо от компетентния орган, или

iii)

1 година практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, обхващащ съответния системен квалификационен клас (или класове), и завършен основен курс на обучение, одобрен съгласно част-147.

За добавяне на нов системен квалификационен клас (или класове) в съществуващ лиценз B2L се изискват 3 месеца практически опит в техническото обслужване, отнасящо се за новия системен квалификационен клас (или класове), за всеки добавен системен квалификационен клас.

2б.

за категория L:

i)

2 години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, обхващащ представителна част от задачите по техническо обслужване за съответната подкатегория,

ii)

като дерогация от подточка i) — 1 година практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, обхващащ представителна част от задачите по техническо обслужване за съответната подкатегория, при условие че е въведено ограничението, предвидено в точка 66.А.45, буква з), подточка ii), параграф 3.

Изискваният практически опит по подточки i) и ii) за включването на допълнителна подкатегория в съществуващ лиценз L е съответно 12 и 6 месеца.

За притежателя на лиценз от категория/подкатегория B1.2 или B3 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се счита, че отговаря на изискванията относно основните знания за лиценз от подкатегории L1C, L1, L2C и L2.“;

(8)

точка 66.А.45 се заменя със следното:

„66.А.45   Одобрение на квалификационни класове за въздухоплавателни средства

а)

За да има право притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства да упражнява правата си за сертифициране на определен тип въздухоплавателни средства, е необходимо одобрение на този лиценз за съответните квалификационни класове:

Съответните квалификационни класове за категория B1, B2 или C са, както следва:

i)

за въздухоплавателни средства от група 1 — квалификационният клас за съответния тип въздухоплавателни средства,

ii)

за въздухоплавателни средства от група 2 — квалификационният клас за съответния тип въздухоплавателни средства, квалификационният клас за подгрупа производители или квалификационният клас за пълната подгрупа въздухоплавателни средства;

iii)

за въздухоплавателни средства от група 3 — квалификационният клас за съответния тип въздухоплавателни средства или квалификационният клас за пълната група въздухоплавателни средства;

iv)

за въздухоплавателни средства от група 4, за лиценз категория B2 — квалификационният клас за пълната група въздухоплавателни средства.

Съответните квалификационни класове за категория B2L са, както следва:

i)

за въздухоплавателни средства от група 2 — квалификационният клас за съответната подгрупа производители или квалификационният клас за пълната подгрупа въздухоплавателни средства,

ii)

за въздухоплавателни средства от група 3 — квалификационният клас за пълната група въздухоплавателни средства,

iii)

за въздухоплавателни средства от група 4 — квалификационният клас за пълната група въздухоплавателни средства.

За категория B3 съответният квалификационен клас е „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg.“

Съответните квалификационни класове за категория L са, както следва:

i)

за подкатегорията L1C — класът „планери с композитна конструкция“;

ii)

за подкатегорията L1 — класът „планери“,

iii)

за подкатегорията L2C — класът „мотопланери с композитна конструкция и самолети ELA1 с композитна конструкция“,

iv)

за подкатегорията L2C — класът „мотопланери с композитна конструкция и самолети ELA1“,

v)

за подкатегорията L3H — класът „аеростати с горещ въздух“,

vi)

за подкатегорията L3G — класът „аеростати с газ“,

vii)

за подкатегорията L4H — класът „дирижабли с горещ въздух“,

viii)

за подкатегорията L4G — класът „дирижабли ELA2 с газ“,

ix)

за подкатегорията L5 — квалификационният клас за съответния тип дирижабли.

За категория A не се изисква квалификационен клас, при условие че са спазени изискванията на точка 145.А.35 от приложение II (част-145).

б)

За одобрението на квалификационните класове за въздухоплавателни средства се изисква успешното завършване на следното:

обучение за тип въздухоплавателни средства за съответната категория B1, B2 или C съгласно допълнение III към приложение III (част-66),

в случай на квалификационни класове за дирижабли с газ по лиценз B2 или L5 — обучение за тип, одобрено от компетентния орган в съответствие с точка 66.Б.130.

в)

За лицензи от категория, различна от C, в допълнение към изискванията по точка б) — за одобрението на първия квалификационен клас за тип въздухоплавателни средства в рамките на дадена категория/подкатегория се изисква успешно завършено съответно обучение на работното място. Това обучение на работното място трябва да е в съответствие с допълнение III към приложение III (част-66), освен ако се отнася за дирижабли с газ, когато се одобрява пряко от компетентния орган.

г)

Чрез дерогация от букви б) и в), квалификационни класове за тип въздухоплавателни средства от група 2 и 3 могат да бъдат одобрени по даден лиценз също и след:

успешно положен изпит за тип въздухоплавателни средства за съответната категория B1, B2 или C съгласно допълнение III към настоящото приложение (част-66),

в случай на категории B1 и B2 — доказване на практически опит за съответния тип въздухоплавателни средства. В този случай практическият опит трябва да обхваща представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на категорията на лиценза.

В случай на квалификационен клас за категория С за лице, притежаващо академична степен, както е посочено в точка 66.А.30, буква а), параграф 7, първият изпит за съответния квалификационен клас за тип въздухоплавателни средства трябва да е на ниво за категория В1 или В2.

д)

За въздухоплавателни средства от група 2:

i)

за одобрението на квалификационни класове за подгрупа производители за притежателите на лиценз категория B1 и C се изисква съответствие с изискванията за квалификационните класове за най-малко два типа въздухоплавателни средства от един и същ производител, които в комбинация са представителни за приложимата подгрупа производители,

ii)

за одобрението на квалификационни класове за пълна подгрупа въздухоплавателни средства за притежатели на лиценз категория B1 и C се изисква съответствие с изискванията за квалификационните класове за най-малко три типа въздухоплавателни средства от различни производители, които в комбинация са представителни за приложимата подгрупа,

iii)

за одобрението на квалификационни класове за подгрупа производители и на квалификационни класове за пълна подгрупа въздухоплавателни средства за притежатели на лиценз категория B2 и B2L се изисква доказване на практически опит, който обхваща представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на категорията на лиценза и на приложимата подгрупа въздухоплавателни средства, а за лиценз B2L — съответстващи на приложимия системен квалификационен клас (или класове),

iv)

чрез дерогация от буква д), подточка iii) притежателят на лиценз категория B2 или B2L с одобрение за пълната подгрупа 2b има право на одобрение за пълната подгрупа 2c.

е)

За въздухоплавателни средства от групи 3 и 4:

i)

за одобрението на квалификационния клас за пълната група 3 за притежателите на лиценз от категории B1, B2, B2L и C и за одобрението на квалификационния клас за пълната група 4 за притежателите на лиценз от категории B2 и B2L се изисква доказване на практически опит, който обхваща представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на категорията на лиценза и на група 3 или 4, според случая,

ii)

за категория B1, освен ако кандидатът представи доказателства за съответния опит, квалификационният клас за група 3 подлежи на следните ограничения, които се посочват в лиценза:

херметизирани самолети,

самолети с метална конструкция,

самолети с композитна конструкция,

самолети с дървена конструкция,

самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан.

iii)

чрез дерогация от буква е), подточка i) притежателят на лиценз категория B2L с одобрение за пълната подгрупа 2a или 2b има право на одобрение за групи 3 и 4.

ж)

За лиценза категория B3:

i)

за одобрението на квалификационния клас „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg“ се изисква доказване на практически опит, който обхваща представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на категорията на лиценза,

ii)

ако кандидатът не представи доказателства за съответния опит, посоченият в подточка i) квалификационен клас подлежи на следните ограничения, които се посочват в лиценза:

самолети с дървена конструкция,

самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с метална конструкция,

самолети с композитна конструкция.

з)

За лицензи от всички подкатегории на L, освен L5:

i)

за одобрението на квалификационните класове се изисква доказване на практически опит, който обхваща представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на категорията на лиценза,

ii)

освен ако кандидатът представи доказателства за съответния опит, квалификационните класове подлежат на следните ограничения, които се посочват в лиценза:

1.

за квалификационни класове „планери“ и „мотопланери и самолети ELA1“:

въздухоплавателни средства с дървена конструкция, покрита с тъкан,

въздухоплавателни средства с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

въздухоплавателни средства с метална конструкция,

въздухоплавателни средства с композитна конструкция,

2.

за квалификационния клас „аеростати с газ“:

различни от аеростати с газ тип ELA1, и

3.

ако кандидатът е представил доказателства само за една година опит в съответствие с дерогацията по точка 66.А.30, буква а), точка 2б, подточка ii), в лиценза се посочват следните ограничения:

„сложни задачи по техническото обслужване, предвидени в допълнение VII към приложение I (част M), стандартни промени, предвидени в точка 21.А.90Б от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 и стандартни ремонти, предвидени в точка 21.А.431Б от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.“

Счита се, че притежателят на лиценз от подкатегория B1.2 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с одобрение за квалификационния клас за група 3 или от подкатегория B3 с одобрение за квалификационния клас „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg“ отговаря на изискванията за издаване на лиценз от подкатегории L1 и L2 със съответните пълни квалификационни класове и със същите ограничения, както за притежавания лиценз B1.2/B3.“;

(9)

в точка 66.А.50 буква а) се заменя със следното:

„а)

Ограниченията в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства са изключения от правата за сертифициране и в случая с ограниченията, посочени в точка 66.А.45, оказват влияние върху въздухоплавателното средство в неговата цялост.“;

(10)

в точка 66.А.70 букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

При необходимост лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства съдържа ограничения в съответствие с точка 66.А.50, за да се отразят различията между:

i)

обхвата на квалификацията на сертифициращия персонал, призната в държавата членка преди влизането в сила на приложимата категория или подкатегория лиценз, предвидена в настоящото приложение (част-66),

ii)

изискванията за основни знания и основния изпитен стандарт, посочени в допълнения I и II към настоящото приложение (част-66).

г)

Чрез дерогация от буква в), по отношение на въздухоплавателни средства, които не се използват от лицензирани въздушни превозвачи съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 и са различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга, както и за аеростати, планери, мотопланери и дирижабли, лицензът за техническо обслужване съдържа ограничения в съответствие с точка 66.А.50, с цел да се гарантира, че правата на сертифициращия персонал, признати в държавата членка преди влизането в сила на приложимата категория или подкатегория лиценз по част-66, и тези по преобразувания по част-66 лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства остават едни и същи.“;

(11)

точка 66.Б.100, буква б) се заменя със следното:

„б)

Компетентният орган проверява протоколите от изпитите на кандидата и/или потвърждава валидността на кредитите, за да установи дали са изпълнени всички изисквания за модули съгласно допълнение I или допълнение VII, според случая, както се изисква в разпоредбите на настоящото приложение (част-66).“;

(12)

точка 66.Б.110 се заменя със следното:

„66.Б.110   Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на допълнителна основна категория или подкатегория

а)

При завършване на процедурите, посочени в точка 66.Б.100 или 66.Б.105, компетентният орган одобрява допълнителната основна категория или подкатегория, а за категория B2L — системния квалификационен клас (или класове), в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, като поставя подпис и печат или издава лиценза повторно.

б)

Съответните изменения се внасят в системата за документиране на компетентния орган.

в)

По искане на кандидата компетентният орган заменя лиценз от категория B2L с лиценз от категория B2 с одобрение за същия системен квалификационен клас (или класове), когато притежателят е изпълнил и двете посочени по-долу изисквания:

i)

успешно е положил изпит за различията между основните знания, отговарящи на притежавания лиценз B2L, и основните знания за лиценза B2, както е посочено в допълнение I,

ii)

притежава практическия опит, изискван съгласно допълнение IV.

г)

Ако притежател на лиценз от подкатегория B1.2 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с одобрение за квалификационния клас за група 3 или от подкатегория B3 с одобрение за квалификационния клас „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg“ подаде съответно заявление, компетентният орган издава лиценз от подкатегории L1 и L2 със съответните пълни квалификационни класове и със същите ограничения, както за притежавания лиценз B1.2/B3.“;

(13)

в точка 66.Б.115 буква е) се заменя със следното:

„е)

Компетентният орган гарантира, че съответствието с практическите елементи на обучението за тип се доказва по един от следните начини:

i)

с подробно досие за практическото обучение или с дневник, предоставени от организацията, провела курса за обучение, пряко одобрен от компетентния орган в съответствие с точка 66.Б.130,

ii)

със сертификат за обучение, когато е наличен такъв, обхващащ практическата част от обучението, издаден от организация за обучение по техническо обслужване, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147).“;

(14)

в точка 66.Б.125, буква б), подточка 1 се заменя със следното:

„1.

за категория В1 или С:

вертолети с бутален двигател — квалификационен клас за пълна група: преобразуван за „пълна подгрупа 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателни средства за тези вертолети с един бутален двигател, които са от група 1,

вертолети с бутален двигател — квалификационен клас за група производители: преобразуван за съответната „подгрупа производители 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателни средства за вертолетите с един бутален двигател на този производител, които са от група 1,

вертолети с турбинен двигател — квалификационен клас за пълна група: преобразуван за „пълна подгрупа 2b“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателни средства за тези вертолети с един турбинен двигател, които са от група 1,

вертолети с турбинен двигател — квалификационен клас за група производители: преобразуван за съответната „подгрупа производители 2b“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателни средства за вертолетите с един турбинен двигател на този производител, които са от група 1,

самолети с един бутален двигател и метална конструкция — квалификационен клас за пълна група въздухоплавателни средства или за група производители: преобразуван за „пълна група 3“. За лиценза B1 се включват следните ограничения: самолети с композитна конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с повече от един бутален двигател и метална конструкция — квалификационен клас за пълна група въздухоплавателни средства или за група производители: преобразуван за „пълна група 3“ плюс квалификационните класове за тези самолети от група 1 с повече от един бутален двигател от съответната пълна група или група производители. За лиценза B1 се включват следните ограничения: самолети с композитна конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с един бутален двигател и дървена конструкция — квалификационен клас за пълна група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълна група 3“. За лиценза B1 се включват следните ограничения: херметизирани самолети, самолети с метална конструкция, самолети с композитна конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с повече от един бутален двигател и дървена конструкция — квалификационен клас за пълна група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълна група 3“. За лиценза B1 се включват следните ограничения: херметизирани самолети, самолети с метална конструкция, самолети с композитна конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с един бутален двигател и композитна конструкция — квалификационен клас за пълна група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълна група 3“. За лиценза B1 се включват следните ограничения: херметизирани самолети, самолети с метална конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с повече от един бутален двигател и композитна конструкция — квалификационен клас за пълна група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълна група 3“. За лиценза B1 се включват следните ограничения: херметизирани самолети, самолети с метална конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с един турбинен двигател — квалификационен клас за пълна група: преобразуван за „пълна подгрупа 2а“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателни средства за тези самолети с един турбовитлов двигател, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателни средства и които са от група 1,

самолет с един турбинен двигател — квалификационен клас за група производители: преобразуван за съответната „подгрупа производители 2а“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за самолетите с един турбовитлов двигател на този производител, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство и които са от група 1,

самолет с повече от един турбинен двигател — квалификационен клас за пълна група: преобразуван в квалификационните класове за тип въздухоплавателни средства за тези самолети с повече от един турбовитлов двигател, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателни средства.“;

(15)

точка 66.Б.130 се заменя със следното:

„66.Б.130   Процедура за пряко одобрение на обучение за тип въздухоплавателни средства

а)

В случай на обучение за тип въздухоплавателни средства, различни от дирижабли, съгласно точка 1 от допълнение III към настоящото приложение (част-66) компетентният орган може да одобри обучение за тип въздухоплавателни средства, което не се провежда от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147). В такъв случай компетентният орган прилага процедура, която гарантира, че обучението за тип въздухоплавателни средства е в съответствие с допълнение III към настоящото приложение (част-66).

б)

Във всички случаи на обучение за въздухоплавателни средства от типа на дирижаблите в група 1 курсовете се одобряват пряко от компетентния орган. Компетентният орган прилага процедура, която гарантира, че учебната програма за въздухоплавателни средства от типа на дирижаблите обхваща всички елементи, съдържащи се в данните за техническото обслужване от притежателя на одобрението на проекта (Design Approval Holder — DAH).“;

(16)

в точка 66.Б.200 буква в) се заменя със следното:

„в)

Основните изпити се провеждат по стандарта, описан в допълнения I и II или в допълнения VII и VIII към настоящото приложение (част-66), според случая.“;

(17)

в точка 66.Б.305 буква б) думата „Допълнение III“ се заменя с думата „Допълнение I“;

(18)

точка 66.Б.405 се заменя със следното:

„66.Б.405   Доклад за признаване на кредит от изпит

а)

Докладът за признаване на кредит от изпит включва сравнение между:

i)

модулите, подмодулите, предметите и нивата на знания, съдържащи се в допълнение I или VII към настоящото приложение (част-66), според случая,

ii)

учебната програма за съответната техническа квалификация съобразно конкретната категория, за която се кандидатства.

В сравнението се посочва дали е установено съответствие и се съдържа обосновка за всяка декларация.

б)

Кредити за изпити, различни от изпитите за основни знания, проведени в организациите за обучение по техническо обслужване, одобрени в съответствие с приложение IV (част-147), могат да бъдат признати само от компетентния орган на държавата членка, в която е придобита квалификацията, освен ако официално е договорено друго с такъв компетентен орган.

в)

В случай че няма декларация за съответствие за всеки модул и подмодул, в която се указва къде в техническата квалификация може да се намери еквивалентният стандарт, не може да бъде признат кредит.

г)

Компетентният орган проверява редовно дали са настъпили промени във:

i)

националния квалификационен стандарт,

ii)

допълнения I или VII към настоящото приложение (част-66), според случая.

Компетентният орган също така преценява дали са необходими последващи промени в доклада за признаване на кредит от изпит. Промените се документират, записва се тяхната дата и се регистрират.“;

(19)

в точка 66.Б.410 буква в) се заменя със следното:

„в)

При изтичане на кредитите кандидатът може да кандидатства за нови кредити. Компетентният орган удължава валидността на кредитите за допълнителен период от 10 години без по-нататъшно разглеждане, при положение че не са променени изискванията за основните знания, определени в допълнение I или VII към настоящото приложение (част-66), според случая.“;

(20)

Допълнение I се изменя, както следва:

а)

в точка 1 заглавието и първата алинея се заменят със следното:

Допълнение I

Изисквания за основни знания

(с изключение на лиценза категория L)

1.   Нива на знания за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категории A, B1, B2, B2L, B3 и C

Основните знания за категории А, В1, В2, B2L и B3 са посочени чрез нива на знания (1, 2 или 3) за всеки приложим предмет. Кандидатите за категория С покриват нивата за основни знания или за категория В1, или за категория В2.

“;

б)

в точка 2 заглавието, първата алинея и първата таблица се заменят със следното:

„2.   Модули

Квалификацията по основни предмети за всяка категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да бъде в съответствие със следната матрица, в която приложимите предмети са отбелязани с „X“:

 

За категории A, B1 и B3:

Предметни модули

Самолети А или В1 със:

Вертолети А или В1 със:

B3

 

Турбинен/ни двигател/и

Бутален/ни двигател/и

Турбинен/ни двигател/и

Бутален/ни двигател/и

Нехерметизирани самолети с МТОМ до 2 000  kg с бутални двигатели

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

11B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17A

X

X

 

 

 

17B

 

 

 

 

X

 

За категории B2 и B2L:

Предметни модули/подмодули

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11C

 

 

12

 

 

13.1 и 13.2

X

X

13.3, буква а)

X

X (за системен квалификационен клас „Автопилот“)

13.3, буква б)

X

 

13.4, буква а)

X

X (за системен квалификационен клас „Com/Nav“)

13.4, буква б)

X

X (за системен квалификационен клас „Обзор“)

13.4, буква в)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (за системен квалификационен клас „Автопилот“)

13.8

X

X (за системен квалификационен клас „Приборно оборудване“)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 до 13.18

X

X (за системен квалификационен клас „Системи в корпуса на въздухоплавателното средство“)

13.19 до 13.22

X

 

14

X

X (за системни квалификационни класове „Приборно оборудване“ и „Системи в корпуса на въздухоплавателното средство“)“

15

 

 

16

 

 

17A

 

 

17B

 

 

в)

в таблиците на модулите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 и 14 съдържанието на клетката

НИВО

B2

се заменя със следното:

НИВО

B2

B2L

г)

в таблицата на модул 5 „1“ се заменя с „—“ от подмодул 5.5, буквa) за лиценза B3,

д)

в таблицата на модул 7B „—“ се заменя с „1“ от подмодул 7.4 за лиценза B3,

е)

в таблицата на модул 7B, подмодул 7.10, „1“ се заменя с „2“ за лиценза B3,

ж)

в таблицата на модул 11A, подмодул 11.8, буква б) „1“ се заменя с „2“ за лиценза B1.1,

з)

в таблицата на модул 11A, контекстуалното поле в първата колона от подмодул 11.16 се заменя със следното:

„11.16   Пневматични/вакуумни системи (АТА 36)

 

Разположение на системата

 

Източници: двигател/спомагателна силова установка, компресори, резервоари, наземно захранване

 

Нагнетателни и вакуумни помпи

 

Контрол на налягането

 

Разпределение

 

Индикации и предупреждения

 

Интерфейси с други системи“;

и)

в таблицата на модул 11A, контекстуалното поле в първата колона от подмодул 11.20 се заменя със следното:

„11.20   Кабинни системи (ATA44)

Устройствата и компонентите, които предоставят средства за развлечение на пътниците и осигуряват комуникация в рамките на въздухоплавателното средство (чрез интерком система за обмен на данни в кабината — Cabin Intercommunication Data System или съкратено CIDS) и между въздухоплавателното средство и наземни станции (чрез кабинна информационна мрежа — Cabin Network Service или съкратено CNS). Те осъществяват предаване на глас, данни, музика и видео.

CIDS осигурява връзката между пилотската кабина/стюардния състав и кабинните системи. Тези системи поддържат обмена на данни между различните свързани бързосменяеми блокове (LRU) и обикновено с тях действа стюардният състав чрез командни панели (FAP).

CNS обикновено се състои от сървър, който взаимодейства, наред с другото, със следните системи:

за обмен на данни и радиовръзка,

основната кабинна система (CCS),

бордовата система за развлечение по време на полет (IFES),

системата за външна връзка (ECS),

кабината система за масова памет (CMMS),

системата за наблюдение на кабината (CMS),

други кабинни системи (MCSs).

CNS може да поддържа функции като:

достъп до доклади, обхващащи периода преди отлитането и по време на отлитането,

достъп до електронна поща/интранет/интернет; база данни за пътниците.“;

й)

в таблицата на модул 11B, подмодул 11.8, буква б) „3“ се заменя с „2“ за лиценза B1.2,

к)

в таблицата на модул 11B, контекстуалното поле в първата колона от подмодул 11.16 се заменя със следното:

„11.16   Пневматични/вакуумни системи (АТА 36)

 

Разположение на системата

 

Източници: двигател/спомагателна силова установка, компресори, резервоари, наземно захранване

 

Нагнетателни и вакуумни помпи

 

Контрол на налягането

 

Разпределение

 

Индикации и предупреждения

 

Интерфейси с други системи“;

л)

в таблицата на модул 12, контекстуалното поле в първата колона от подмодул 12.16 се заменя със следното:

„12.16   Пневматични/вакуумни системи (АТА 36)

 

Разположение на системата

 

Източници: двигател/спомагателна силова установка, компресори, резервоари, наземно захранване

 

Нагнетателни и вакуумни помпи

 

Контрол на налягането

 

Разпределение

 

Индикации и предупреждения

 

Интерфейси с други системи“;

м)

модул 13 се заменя със следното:

„МОДУЛ 13. АЕРОДИНАМИКА, КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

 

НИВО

 

B2

B2L

13.1

Теория на полета

 

(a)

Аеродинамика и управление на самолета

1

Действие и ефективност на управлението по:

наклон „крен“: елерони и интерцептори,

надлъжна ос „тангаж“: кормила за височина, стабилизатори, отклоняеми и елеваторни стабилизатори, и

управление по курс: ограничители на кормилото за направление

Управление чрез елевони, килватери

Средства за повишаване на подемната сила: слотове, предкрилки, задкрилки

Механизация за увеличаване на индуктивното съпротивление: интерцептори, гасители на подемната сила, въздушни спирачки и

Действие и ефективност на тримерите, сервокомпенсаторите и пластинчатите елерони

 

(b)

Полети с висока скорост

1

Скорост на звука, полети с дозвукови и свръхзвукови скорости, преминаване на звуковата бариера

Число на Мах, критично число на Мах

 

(c)

Аеродинамика на въртящо се крило

1

Терминология

Действие и ефективност на управлението на цикличната стъпка, общата стъпка и попътната управляемост

 

13.2

Конструкции на въздухоплавателните средства — общи концепции

 

Основи на конструктивните схеми

1

Зонални и позиционни идентификационни системи

2

Замасяване

2

Противогръмотевична защита

2

13.3

Автоматично управление на полета (АТА 22)

 

а)

3

Основи на автоматичното управление на полета, включващо принципи на работа и съвременна терминология

Обработка на командните сигнали

Режими на работа: канали за надлъжно, напречно и попътно управление

Демпфери на попътните колебания

Система за увеличаване на устойчивостта при вертолетите

Автоматично тримиране

Интерфейс между автопилота и навигационните системи

 

б)

3

Автоматична тяга

Автоматични системи за кацане: принципи и категории, режими на работа, подход, наклон на глисадата, кацане, минаване на втори кръг, следене на системата и условия на отказ.

 

13.4

Комуникационно/навигационно оборудване (АТА 23/34)

 

а)

3

Основи на разпространението на радиовълните, антени, линии за предаване, комуникация, приемници и предаватели

Принцип на работа на следните системи:

комуникации по УКВ

комуникации по КВ

аудио

аварийни радиомаяци (ELT)

устройство за записване на разговорите в пилотската кабина (CVR)

курсов радиомаяк (VOR)

автоматично определяне на курса (ADF)

автоматичен радиокомпас (ILS)

директорни системи (FDS), оборудване за измерване на разстояние

зонална навигация, RNAV системи

системи за управление на полета (FMS)

глобална система за определяне на местоположението (GPS), глобални навигационни спътникови системи (GNSS)

линия за предаване на данни

 

б)

3

транспондери, вторични радари

система за предупреждаване и избягване на сблъсък във въздуха (TCAS)

метеорологичен радар

радиовисотомер

автоматичен зависим обзор — радиопредаване (ADS-B)

 

в)

3

микровълнова система за кацане

нискочестотна и хиперболична навигация (VLF/Omega)

доплерова навигация

инерционни навигационни системи (INS)

комуникация и докладване по ARINC (Aircraft Radio Incorporated)

 

13.5

Електрическо оборудване (АТА 24)

3

Монтаж и работа на акумулатори

Генератор за постоянен ток (DC)

Генератор за променлив ток (AC)

Авариен генератор

Регулиране на напрежението

Разпределение на енергията

Инвертори, трансформатори, изправители

Защита на електрически вериги от претоварване

Външно/наземно захранване с електроенергия

 

13.6   Оборудване и обзавеждане (АТА 25)

Изисквания за аварийно електронно оборудване

Оборудване за развлечение на пътниците

3

13.7

Органи за управление (АТА 27)

 

а)

2

Първостепенни органи за управление: елерони, кормило за височина, вертикално кормило, интерцептор

Тримиране

Активни разтоварващи и балансиращи системи

Средства за повишаване на подемната сила

Средства за срив на подемната сила, въздушни спирачки

Действие на системите за управление: ръчна, хидравлична, пневматична

Създаване на изкуствено чувство у пилота за натоварване, демпфер на попътни колебания, тримиране по число на Мах, ограничители на вертикалното кормило, застопоряване на кормилата на земя

Системи за предпазване от срив на въздухоплавателното средство

 

б)

3

Действие на системите за управление: електрическа, електродистанционна (fly-by-wire).

 

13.8

Приборно оборудване (АТА 31)

3

Класификация

Атмосфера

Терминология

Устройства и системи за измерване на налягане

Тръба на Пито

Висотомери

Вариометри

Индикатори за скоростта

Махметри

Системи за съобщаване/предупреждаване за височината

Компютри, съдържащи данни за полета

Приборни пневматични системи

Уреди за пряко отчитане на налягане и температура

Системи за индикация на температурата

Системи за индикация на количеството гориво

Жироскопични принципи

Изкуствен хоризонт

Индикатори за плъзгане

Жироскопична индикация на курса

Системи за предупреждение за опасно сближение със земята (GPWS)

Компаси

Системи за записване на полетните данни (FDRS)

Електронни пилотажно-приборни системи (EFIS)

Приборни системи за предупреждение, включително главна система за предупреждение и централизирани предупредителни табла

Системи за предупреждение за срив и системи за индикация на ъгъла на атака

Измерване и индикация на вибрациите

Пилотска кабина, в която информацията се изобразява на електронни дисплеи

 

13.9

Светлини (АТА 33)

3

Външни: навигационни, за кацане, за рулиране, лед)

Вътрешни: в пътническата кабина, в пилотската кабина, в товарния отсек

Аварийни

 

13.10

Бордови системи за контрол на техническото състояние на въздухоплавателното средство (АТА 45)

3

Централни компютри за техническо обслужване

Система за въвеждане на данни

Електронна библиотека

Система за разпечатване

Система за наблюдение на конструкцията (следене за устойчивост на повреди)

 

13.11

Кондициониране на въздуха и надув в кабините (АТА 21)

 

13.11.1

Отбор на въздух

2

Източници за отбор на въздух — двигател, спомагателна силова установка и наземно средство

 

13.11.2

Кондициониране на въздуха

 

Системи за кондициониране

2

Турбохладилници

3

Системи за разпространяване

1

Система за контрол на дебита, температурата и влажността

3

13.11.3

Надув

3

Системи за надув

Контролиране и индикации, включително регулиращи и предпазни клапи

Контролери за налягането в кабината

 

13.11.4

Устройства за безопасност и предупреждение

3

Устройства за защита и предупреждение

 

13.12

Противопожарни средства (АТА 26)

 

а)

3

Детектори на огън и дим и системи за предупреждение

Пожарогасителни системи

Изпитване на противопожарната система

 

б)

1

Преносим пожарогасител

 

13.13

Горивни системи (АТА 28)

 

Разположение на системата

1

Резервоари за гориво

1

Система за подаване на гориво

1

Аварийно изхвърляне, изпускане и източване на гориво

1

Подаване на гориво чрез напречна връзка и прехвърляне

2

Индикации и предупреждения

3

Зареждане и източване на гориво

2

Система за надлъжно балансиране на горивото

3

13.14

Хидравлични системи (АТА 29)

 

Разположение на системата

1

Хидравлични флуиди

1

Хидравлични резервоари и акумулатори

1

Създаване на налягане: електрическо, механично, пневматично

3

Аварийна система за създаване на налягане

3

Филтри

1

Контрол на налягането

3

Разпределение на енергията

1

Индикаторни и предупредителни системи

3

Интерфейс с други системи

3

13.15

Защита против обледеняване и дъжд (ATA 30)

 

Образуване на лед, класификация и откриване

2

Противообледеняващи системи: електрически, с горещ въздух и химически

2

Системи за отстраняване на лед: електрически, с горещ въздух, пневматични и химически

3

Средства за отблъскване на дъждовна вода

1

Загряване на дренажни отвори

3

Системи за чистене на стъклата от вода при дъжд

1

13.16

Колесник (АТА 32)

 

Ударопоглъщаща конструкция

1

Система за спускане и прибиране на колесника: нормална и аварийна

3

Индикации и предупреждения

3

Колела, спирачки, система за предотвратяване на плъзгане, автоматични системи за спиране

3

Гуми

1

Кормилно управление

3

Сензори въздух—земя.

3

13.17

Кислород (АТА 35)

 

Разположение на системата за кислород: в пилотската кабина, в пътническата кабина;

3

Източници, съхранение, зареждане и разпределение

3

Регулиране на захранването

3

Индикации и предупреждения

3

13.18

Пневматични/вакуумни системи (АТА 36)

 

Разположение на системата

2

Източници: двигател/спомагателна силова установка, компресори, резервоари, наземно захранване

2

Контрол на налягането

3

Разпределение

1

Индикации и предупреждения

3

Интерфейси с други системи

3

13.19

Вода/отпадъци (АТА 38)

2

Система за водоснабдяване, захранване, разпределение, обслужване и дренаж

Тоалетни, умивалници, почистване и обслужване

 

13.20

Интегрирана модулна авионика (IMA) (ATA42)

3

Основна система

Мрежови компоненти

Забележка: Функциите, които обикновено могат да бъдат интегрирани в модулите на интегрираната модулна авионика (IMA), наред с другото, са:

управление на системите за отвеждане на въздуха,

контрол на въздушното налягане,

вентилация и контрол на въздуха,

авионика и контрол на вентилацията в пилотската кабина, контрол на температурата,

комуникации във връзка с въздушното движение,

комуникационен рутер за авиониката,

управление на електрическия товар,

наблюдение на електрическите прекъсвачи,

вградено тестово оборудване (BITE) в електрическите системи,

управление на горивото,

контрол на спирачния механизъм,

контрол на кормилното управление,

система за спускане и прибиране на колесника,

индикация за налягането в гумите,

индикация за масленото налягане,

наблюдение на температурата на спирачките.

 

13.21

Кабинни системи (АТА 44)

3

Устройствата и компонентите, които предоставят средства за развлечение на пътниците и осигуряват комуникация в рамките на въздухоплавателното средство (чрез интерком система за обмен на данни в кабината — CIDS) и между въздухоплавателното средство и наземни станции (чрез кабинна информационна мрежа — CNS). Те осъществяват предаване на глас, данни, музика и видео.

CIDS осигурява връзката между пилотската кабина/стюардния състав и кабинните системи. Тези системи поддържат обмена на данни между различните свързани бързосменяеми блокове (LRU) и обикновено с тях действа стюардният състав чрез командни панели (FAP).

CNS обикновено се състои от сървър, който взаимодейства, наред с другото, със следните системи:

за обмен на данни и радиовръзка,

основната кабинна система (CCS),

бордовата система за развлечение по време на полет (IFES),

системата за външна връзка (ECS),

кабината система за масова памет (CMMS),

системата за наблюдение на кабината (CMS),

други кабинни системи (MCSs).

CNS може да поддържа функции като:

достъп до доклади, обхващащи периода преди отлитането и по време на отлитането,

достъп до електронна поща/интранет/интернет,

база данни за пътниците.

 

13.22

Информационни системи (АТА 46)

3

Устройствата и компонентите, които предоставят средства за съхраняване, актуализиране и извличане на цифрова информация, традиционно осигурявана на хартиен носител, микрофилм или микрофиш. Те включват устройства, предназначени за съхраняване и извличане на информация, като например масова памет и контролер за електронна библиотека, но не включват устройства или компоненти, инсталирани за други цели и споделяни с други системи, като например принтер в пилотската кабина или дисплей за обща употреба.

Като типични примери могат да се посочат:

системи за управление на въздушното движение и на информацията и мрежови сървърни системи,

общата информационна система на въздухоплавателното средство,

информационната система в пилотската кабина,

информационната система за техническото обслужване,

информационната система в пътническата кабина,

други информационни системи.“

 

(21)

Допълнение II се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

Допълнение II

Основен изпитен стандарт

(с изключение на лиценза категория L)“;

б)

в точки 2.2.1 — 2.2.10 думите „Категория В2“ се заменят с думите „Категория В2 и B2L“;

в)

точки 2.13 и 2.14 се заменят със следното:

„2.13.   МОДУЛ 13 — АЕРОДИНАМИКА, КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Категория В2: тест с 180 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време: 225 минути. Въпросите и общото време могат да бъдат разделени на две изпитни сесии, според случая.

Категория B2L:

Системен квалификационен клас

Брой на въпросите с избор на отговор

Общо време (минути)

Изисквания за основни знания

(подмодули 13.1, 13.2, 13.5 и 13.9)

28

35

КОМУНИКАЦИЯ/НАВИГАЦИЯ (COM/NAV)

(подмодул 13.4, буква а))

24

30

ПРИБОРНО ОБОРУДВАНЕ

(подмодул 13.8)

20

25

АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛЕТА

(подмодули 13.3, буква а) и 13.7)

28

35

ОБЗОР

(подмодул 13.4, буква б))

8

10

СИСТЕМИ В КОРПУСА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

(подмодули 13.11—13.18)

32

40

2.14.   МОДУЛ 14 — ЗАДВИЖВАНЕ

Категория B2 и B2L: тест с 24 въпроса с избор на отговор и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време: 30 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитът B2L за модул 14 е приложим само за квалификационните класове „Приборно оборудване“ и „Системи в корпуса на въздухоплавателното средство“.“;

(22)

Допълнение III се изменя, както следва:

(a)

в точка 1, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

Съобразени са, с изключение на разрешеното съгласно обучението по типови разновидности, предвидено в буква в), със стандарта, описан в точка 3.1 от настоящото допълнение, и със съответните елементи, ако има такива, определени в задължителната част на данните за експлоатационната годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012.“;

(b)

в точка 1, буква б), подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

Съобразени са, с изключение на разрешеното съгласно обучението по типови разновидности, описано в буква в), със стандарта, описан в точка 3.2 от настоящото допълнение, и със съответните елементи, ако има такива, определени в задължителната част на данните за експлоатационната годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012.“;

(c)

в точка 3.1, буква в) бележките под линия за таблицата се заменят със следното:

„1.

За нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса под 2 000 kg минималната продължителност може да бъде намалена с 50 %.

2.

За вертолети в група 2 (описани в точка 66.А.5) минималната продължителност може да бъде намалена с 30 %.“;

(d)

в точка 3.1, буква д) нивото на обучение за система 21A „Система за снабдяване с въздух“ в корпуса на въздухоплавателното средство, отнасящо се за колоната „Вертолети с турбинни двигатели“, се заменя със следното:

„3

1“;

(e)

в точка 3.1, буква д) нивото на обучение за система 31A „Инструментални системи“ в корпуса на въздухоплавателното средство, отнасящо се за колоната „Вертолети с бутални двигатели“, се заменя със следното:

„3

1“;

(23)

Допълнение IV се заменя със следното:

Допълнение IV

Изисквания за опит при продължаване на срока на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства по част-66

В таблицата по-долу са посочени изискванията за опит при добавяне на нова категория или подкатегория към съществуващ лиценз по част-66.

Под „опит“ се има предвид практическият опит по техническо обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация в подкатегорията, за която се подава заявлението.

Изискването за опит се намалява с 50 %, ако кандидатът е завършил одобрен по част-147 курс, съответстващ на подкатегорията.

За

От

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 месеца

6 месеца

6 месеца

2 години

6 месеца

2 години

1 година

2 години

1 година

6 месеца

A2

6 месеца

6 месеца

6 месеца

2 години

6 месеца

2 години

1 година

2 години

1 година

6 месеца

A3

6 месеца

6 месеца

6 месеца

2 години

1 година

2 години

6 месеца

2 години

1 година

1 година

A4

6 месеца

6 месеца

6 месеца

2 години

1 година

2 години

6 месеца

2 години

1 година

1 година

B1.1

Няма

6 месеца

6 месеца

6 месеца

6 месеца

6 месеца

6 месеца

1 година

1 година

6 месеца

B1.2

6 месеца

Няма

6 месеца

6 месеца

2 години

2 години

6 месеца

2 години

1 година

Няма

B1.3

6 месеца

6 месеца

Няма

6 месеца

6 месеца

6 месеца

6 месеца

1 година

1 година

6 месеца

B1.4

6 месеца

6 месеца

6 месеца

Няма

2 години

6 месеца

2 години

2 години

1 година

6 месеца

B2

6 месеца

6 месеца

6 месеца

6 месеца

1 година

1 година

1 година

1 година

1 година

B2L

6 месеца

6 месеца

6 месеца

6 месеца

1 година

1 година

1 година

1 година

1 година

1 година

B3

6 месеца

Няма

6 месеца

6 месеца

2 години

6 месеца

2 години

1 година

2 години

1 година

“;

(24)

Допълнение V се заменя със следното:

Допълнение V

Формуляр за подаване на заявление — формуляр 19 на ЕААБ

1.

Настоящото допълнение съдържа примерен формуляр за подаване на заявление за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част-66).

2.

Компетентният орган на държавата членка може да промени формуляр 19 на ЕААБ, единствено за да включи допълнителна информация, необходима в случаите, когато националните изисквания позволяват или постановяват лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, издаден съгласно приложение III (част-66), да бъде използван извън изискванията по приложение I (част-М) и приложение II (част-145).
Image Текст на изображението Image Текст на изображението
“;

(25)

Допълнение VI се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

Допълнение VI — Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част 66) — Формуляр 26 на ЕААБ“;

б)

в началото на допълнение VI и преди съществуващия формуляр 26 на ЕААБ се добавя следният текст:

„1.

На следващите страници е показан примерен лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част-66).

2.

Документът се отпечатва в показаната стандартна форма, но размерите му могат да бъдат намалени, за да се създаде на компютър. Когато се намалява размерът, трябва да се обърне внимание на това да се остави достатъчно място в полетата, където се изисква поставяне на официални печати. Създадените на компютър документи не е необходимо да съдържат всички полета, ако някои от тях са празни, при условие че документът може да бъде ясно разпознат като лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, издаден съгласно приложение III (част-66).

3.

Документът може да бъде попълнен на английски или на официалния език на държавата членка на компетентния орган. В последния случай се прилага второ копие на английски език към документа за всеки притежател на лиценз, който трябва да използва лиценза си извън държавата членка, за да се гарантира разбиране за целите на взаимното признаване.

4.

Всеки притежател на лиценз има уникален буквено-цифров номер на лиценза, издаден на основата на национален идентификатор.

5.

Страниците на документа могат да бъдат подредени по различен начин от този в примера, а някои или всички разделителни линии могат да липсват, при условие че съдържащата се информация е разположена така, че всяка страница да има вида на показания тук примерен лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

6.

Документът се подготвя от компетентния орган. Той обаче може да бъде подготвен от всяка организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение II (част-145), когато компетентният орган е съгласен с това и подготовката се провежда съгласно процедура, определена в описанието на организацията за техническо обслужване, посочено в точка 145.А.70 от приложение II (част-145). При всички случаи компетентният орган издава документа.

7.

Компетентният орган подготвя всяка промяна на съществуващ лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Тя обаче може да бъде подготвена от всяка организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение II (част-145), когато компетентният орган е съгласен с това и подготовката се провежда съгласно процедура, определена в описанието на организацията за техническо обслужване, посочено в точка 145.А.70 от приложение II (част-145). При всички случаи компетентният орган изменя документа.

8.

Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да го поддържа в добро състояние и да гарантира, че не се допускат неразрешени вписвания. Неспазването на това правило може да направи лиценза невалиден или да доведе до лишаване на притежателя на лиценза от правото да използва права за сертифициране. Това може също така да доведе до съдебно преследване по националното законодателство.

9.

Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, издаден съгласно приложение III (част-66), се признава във всички държави членки и не се изисква подмяната му при работа в друга държава членка.

10.

Приложението към формуляр 26 на ЕААБ е незадължително и може да се използва само за включване на национални права, когато тези права се предоставят от националното законодателство и са извън обхвата на приложение III (част-66).

11.

По отношение на страницата в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, предназначена за квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство, компетентният орган може да реши да не издава тази страница, докато не възникне необходимост от одобряване на първия квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство, и може да се наложи да издаде повече от една страница според броя на квалификационните класове, които трябва да бъдат вписани.

12.

Независимо от разпоредбите на точка 11 по-горе, всяка издадена страница е във формата от образеца и съдържа определената за тази страница информация.

13.

Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства ясно указва, че ограниченията са изключения от правата за сертифициране. Ако лицензът няма ограничения, страницата, озаглавена „Ограничения“, съдържа отметка „Без ограничения“.

14.

Когато за издаването на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се използва предварително отпечатан формуляр, всяко поле за категория, подкатегория или квалификационен клас, което не съдържа запис, се отбелязва, за да се укаже, че такива не се притежават.“;

в)

формуляр 26 се заменя със следното:

Image Текст на изображението Image Текст на изображението “;

(26)

добавят се следните допълнения VII и VIII:

Допълнение VII

Изисквания относно основните знания за лиценз категория L за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

Определенията за различните нива на знания, изисквани съгласно настоящото допълнение, са същите, както съдържащите се в точка 1 от допълнение I към приложение III (част-66).

Подкатегории

Модули, изисквани за всяка подкатегория (виж таблицата за учебната програма по-долу)

L1C: планери с композитна конструкция

1L, 2L, 3L, 5L, 7L и 12L

L1: планери

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L и 12L

L2C: мотопланери с композитна конструкция и самолети ELA1 с композитна конструкция

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L и 12L

L2: мотопланери и самолети ELA1

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L и 12L

L3H: аеростати с горещ въздух

1L, 2L, 3L, 9L и 12L

L3G: аеростати с газ

1L, 2L, 3L, 10L и 12L

L4H: дирижабли с горещ въздух

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L и 12L

L4G: дирижабли ELA2 с газ

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L и 12L

L5: дирижабли над ELA2 с газ

Изисквания относно основните знания за всички подкатегории на B1

плюс

8L (за B1.1 и B1.3), 10L, 11L и 12L

СЪДЪРЖАНИЕ:

Обозначаване на модулите

1L

„Основни знания“

2L

„Човешки фактори“

3L

„Авиационна нормативна уредба“

4L

„Корпус на въздухоплавателните средства с дървена конструкция и с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан“

5L

„Корпус на въздухоплавателните средства с композитна конструкция“

6L

„Корпус на въздухоплавателните средства с метална конструкция“

7L

„Корпус на въздухоплавателните средства — общи концепции“

8L

„Силова установка“

9L

„Аеростат/дирижабъл с горещ въздух“

10L

„Аеростат/дирижабъл с газ (свободен/привързан)“

11L

„Дирижабли с горещ въздух/газ“

12L

„Радиовръзка/аварийни радиомаяци (ELT)/транспондери/приборно оборудване“

МОДУЛ 1L — ОСНОВНИ ЗНАНИЯ

 

Ниво

1L.1   Математика

Аритметика

Аритметични членове и знаци

Методи за умножение и деление

Дробни и десетични числа

Множители и кратни числа

Тегла, мерки и коефициенти за преобразуване

Съотношения и пропорции

Средни стойности и проценти

Повърхности и обеми, повдигане на втора и трета степен

Алгебра

Пресмятане на прости алгебрични изрази: събиране, изваждане, умножение и деление

Употреба на скоби

Прости алгебрични дроби

Геометрия

Прости геометрични фигури

Графично представяне: същност на графиките и използването им

1

1L.2   Физика

Материалознание

Същност на материята: химични елементи

Химични съединения

Агрегатни състояния: твърдо, течно и газообразно

Преминаване от едно агрегатно състояние в друго

Механика

Сили, моменти и двоици, векторно представяне

Център на тежестта

Опън, натиск, срязване и усукване

Същност и свойства на твърди, течни и газообразни тела

Температура

Термометри и температурни скали: Целзий, Фаренхайт и Келвин

Определение за топлина

1

1L.3   Електротехника

Вериги за постоянен ток

Закон на Ом, закони на Кирхоф за напрежението и тока

Значимост на вътрешното съпротивление на източника

Съпротивления/резистори

Цветови код на резистори, стойности и допуски, предпочитани стойности, ватова номинална мощност

Последователно и паралелно свързване на резистори

1

1L.4   Аеродинамика /аеростатика

Международна стандартна атмосфера (ISA) и използването ѝ в аеродинамиката и аеростатиката

Аеродинамика

Обтичане на тяло

Граничен слой, ламинарно и турбулентно обтичане

Тяга, тегло, резултанта на аеродинамичните сили

Генериране на подемна сила и съпротивление: ъгъл на атака, полярна сила, срив

Аеростатика

Въздействие върху обшивките, въздействие на вятъра, височината и температурата

1

1L.5   Безопасност на работното място и опазване на околната среда

Безопасни практики на работа и предпазни мерки при работа с електрически ток, газове (особено кислород), масла и химикали

Етиктиране, съхраняване и обезвреждане на рискови (за безопасността и околната среда) материали

Предприемане на действия в случай на пожар или друг инцидент, свързан с една или повече опасности, включително познания за пожарогасителните агенти

2


МОДУЛ 2L — ЧОВЕШКИ ФАКТОР

 

Ниво

2L.1   Общи знания

Необходимост от отчитане на човешкия фактор

Инциденти в резултат на човешкия фактор/човешка грешка

Закон на Мърфи

1

2L.2.   Човешки възможности и ограничения

Зрение, слух, обработка на информацията, внимание и възприятие, памет

1

2L.3   Социална психология

Отговорност, мотивация, социален натиск, работа в екип

1

2L.4   Фактори, въздействащи върху човешките възможности

Годност, здравословно състояние, стрес, умора, злоупотреба с алкохол, лекарства и наркотици

1

2L.5   Физически особености на заобикалящата среда

Работна среда (климат, шум, осветление)

1


МОДУЛ 3L — АВИАЦИОННА НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

Ниво

3L.1   Регулаторна рамка

Роля на Европейската комисия, ЕААБ и националните авиационни органи (NAA)

Приложими части от част М и част-66

1

3L.2   Ремонти и модификации

Одобряване на промени (ремонти и модификации)

Стандартни промени и стандартни ремонти

2

3L.3   Данни за техническото обслужване

Указания за летателна годност (AD), инструкции за поддържане на летателната годност (ICA) (AMM, IPC и др.)

Ръководство за летателна експлоатация

Документация за техническото обслужване

2


МОДУЛ 4L — „КОРПУС НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ И С МЕТАЛНА ТРЪБНА КОНСТРУКЦИЯ, ПОКРИТА С ТЪКАН“

 

Ниво

4L   „Корпус на въздухоплавателните средства — с дървена конструкция и с комбинация от метални тръби и тъкан

Дървесина, шперплат, лепила, запазване, енергийна мрежа, свойства, механична обработка

Покрития (материали за покрития, лепила и финишни покрития, естествени и синтетични материали за покрития и лепила)

Процеси на нанасяне на лаково покритие, сглобяване и поправяне

Разпознаване на повреди на дървени конструкции и конструкции от метални тръби и тъкан поради претоварване

Влошаване на състоянието на дървени компоненти и покрития

Проверка за пукнатини (по оптична процедура — напр. с лупа) на метални компоненти Корозия и методи за нейната превенция. Здравеопазване и противопожарна защита

2

4L.2   Материали

Видове дървесина, стабилност и свойства за механична обработка

Тръби и фитинги от стомана и леки сплави, проверка за пукнатини в заваръчни шевове

Пластмаси (общ преглед, познаване на свойствата)

Лакови покрития и отстраняването им

Свързващи вещества и лепила

Материали и технологии за покрития (естествени и синтетични полимери)

2

4L.3   Откриване на повреди

Претоварване на дървени конструкции и конструкции от метални тръби и тъкан

Прехвърляне на товара

Проверка за устойчивост на умора и пукнатини

3

4L.4   Извършване на практически дейности

Блокиране с щифтове, винтове, коронни гайки, винтови стеги

Челно съединяване със снадки

Поправки с накрайници/съединители Nicopress и алуминиеви скоби за въже Talurit

Поправка на покрития

Поправка на стъкла

Ремонтни дейности (по шперплата, стрингерите, дръжките, обшивките)

Нивелиране на въздухоплавателни средства. Изчисляване на масовия баланс и диапазона на движение за управляващите плоскости, измерване на действащите сили

Извършване на 100-часови/годишни прегледи на корпуса на въздухоплавателно средство с дървена конструкция или с комбинация от метални тръби и тъкан

2


МОДУЛ 5L — „КОРПУС НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА С КОМПОЗИТНА КОНСТРУКЦИЯ“

 

Ниво

5L.1   Корпус на въздухоплавателните средства от фиброармирани полимери (FRP)

Основни принципи на конструкцията от FRP

Смоли (епоксидни, полиестерни, фенолни, винилестерни)

Армиращи материали — стъклени, арамидни и въглеродни влакна, характеристики

Пълнители

Опорни сърцевини (балса, клетъчни, пенопласт)

Конструкции, прехвърляне на товара (твърда черупка от FRP, слоеста конструкция тип сандвич)

Разпознаване на повреди при претоварване на компоненти

Процедура за проекти въз основа на FRP (съгласно ръководството на организацията за техническо обслужване), включително условия за съхранение на материалите

2

5L.2   Материали

Термореактивни пластмаси, термопластични полимери, катализатори

Познаване на свойствата, технологиите за механична обработка, отделянето, спояването и заваряването

Смоли за FRP: епоксидни, полиестерни, винилестерни и фенолни смоли

Армиращи материали

Преход от елементарни влакна към нишки (разделителен състав, финиш), десени за сплитките

Свойства на отделните армиращи материали (влакна от Е-стъкло, арамидни влакна, въглеродни влакна)

Проблеми при системите от множество материали, матрица

Сцепление/прилепване, различни поведения на влакнестите материали

Пълнежни материали и пигменти

Технически изисквания за пълнежните материали

Промяна на свойствата на сместа от смоли чрез използването на Е-стъкло, микробалони, аерозоли, памук, минерали, метален прах и органични вещества

Технологии за нанасяне на лаково покритие, сглобяване и ремонт