Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1011

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1011 на Комисията от 17 юли 2018 година за разрешаване на разширяването на нивата на употреба на обработени с UV лъчи гъби като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/4496

OJ L 181, 18.7.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1011/oj

18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1011 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2018 година

за разрешаване на разширяването на нивата на употреба на обработени с UV лъчи гъби като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Съюза.

(2)

По силата на член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията трябва да вземе решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на нова храна, както и за актуализирането на списъка на Съюза.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3) с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2355 на Комисията (4) беше разрешено пускането на пазара на обработени с UV лъчи гъби като нова храна.

(5)

На 23 юли 2015 г. дружествата Banken Champignons Group B.V. и J.K. Holding B.V. подадоха до компетентния орган на Нидерландия заявление за пускане на пазара в Съюза на обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 като нова храна по смисъла на член 1, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 258/97.

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 това разрешение стана генерично през януари 2018 г. Тъй като заявлението на това дружество се отнася до гъби с по-високо съдържание на витамин D2, настоящият регламент следва да се счита за разрешаване на разширяването на употребата.

(7)

В съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 всяко заявление за пускане на нова храна на пазара в рамките на Съюза, подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 и по което не е взето окончателно решение преди 1 януари 2018 г., се разглежда като заявление, подадено съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283.

(8)

Заявлението за пускане на обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 на пазара на Съюза като нова храна беше подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 и за него са изпълнени и изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2015/2283.

(9)

На 20 септември 2017 г. компетентният орган на Нидерландия изготви своя доклад за първоначална оценка. В него той стига до заключението, че обработените с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 отговарят на установените в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97 критерии за нови храни.

(10)

На 5 октомври 2017 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка на другите държави членки. Бяха представени коментари от другите държави членки в 60-дневния срок, установен в член 6, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, с цел да се гарантира, че не се превишават приемливите горни граници на прием на витамин D, установени от ЕОБХ (5).

(11)

С оглед на представените от другите държави членки коментари заявителят предостави допълнителни разяснения, които допринесоха за намаляване на опасенията в удовлетворителна за държавите членки и за Комисията степен.

(12)

Тези разяснения дават достатъчно основание да се установи, че обработените с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus) с повишени нива на витамин D2 изпълняват изискванията на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 при предложените нива на употреба.

(13)

В част А, точка 1 от приложение VI към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6) се изисква наименованието на храната да включва или да се съпровожда от данни относно специфичната обработка, на която е била подложена, във всички случаи, когато пропускането на тази информация може да заблуди купувача. Тъй като обикновено потребителите не очакват гъбите да са подложени на обработка с UV лъчи, наименованието на тази храна трябва да включва или да се съпровожда от тази информация, за да се избегне въвеждане в заблуждение на потребителите.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Вписването в списъка на Съюза с разрешени нови храни, както е предвиден в член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283, което се отнася до обработени с UV лъчи гъби, се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

2.   Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2355 на Комисията от 14 декември 2017 г. за разрешаване на пускането на пазара на обработени с UV лъчи гъби като нова храна съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 336, 16.12.2017 г., стр. 52).

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(7):2813.

(6)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

1)

Вписването за „Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)“ в таблица 1 (Разрешени нови храни) се заменя със следното:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)

Посочена категория храни

Максимални нива на витамин D2

1.

Означението върху етикета на новата храна като такава или на хранителните продукти, в които се съдържа, е „обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)“.

2.

Означението върху етикета на новата храна като такава или на хранителните продукти, в които се съдържа, се придружава от указание „използвана е контролирана обработка със светлина за повишаване на нивата на витамин D“ или „използвана е обработка с UV лъчи за повишаване на нивата на витамин D2“.“

 

Гъби (Agaricus bisporus)

20 μg витамин D2/100 g маса в свежо състояние

2)

Вписването за „Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)“ в таблица 2 (Спецификации) се заменя със следното:

Разрешена нова храна

Спецификации

Обработени с UV лъчи гъби (Agaricus bisporus)

Описание/определение:

Отглеждани с търговска цел гъби Agaricus bisporus, подложени на обработка с ултравиолетови лъчи, когато са набрани.

Ултравиолетово лъчение: процес на облъчване с ултравиолетова светлина с дължина на вълната в диапазона 200—800 nm.

Витамин D2:

Химично наименование: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-секоергоста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол

Синоним: ергокалциферол

CAS №: 50-14-6

Молекулна маса: 396,65 g/mol

Съдържание:

Витамин D2 в крайния продукт: 5—20 μg/100 g маса в свежо състояние в края на срока на съхранение“


Top