Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0832

Регламент (ЕС) 2018/832 на Комисията от 5 юни 2018 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циантранилипрол, цимоксанил, делтаметрин, дифеноконазол, фенамидон, флубендиамид, флуопиколид, фолпет, фосетил, мандестробин, мепикват, метазахлор, пропамокарб, пропаргит, пириметанил, сулфоксафлор и трифлоксистробин във или върху определени продукти (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/3373

OJ L 140, 6.6.2018, p. 38–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/832/oj

6.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/832 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2018 година

за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циантранилипрол, цимоксанил, делтаметрин, дифеноконазол, фенамидон, флубендиамид, флуопиколид, фолпет, фосетил, мандестробин, мепикват, метазахлор, пропамокарб, пропаргит, пириметанил, сулфоксафлор и трифлоксистробин във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 18, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за циантранилипрол, цимоксанил, делтаметрин, фенамидон, фолпет, мандестробин, мепикват, метазахлор, пропамокарб, пириметанил, сулфоксафлор и трифлоксистробин са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за дифеноконазол, флубендиамид, флуопиколид и фосетил са определени в част А от приложение III към посочения регламент. МДГОВ за пропаргит са определени в приложение V към същия регламент.

(2)

На 11 юли 2015 г. Комисията по Кодекс алиментариус прие максимално допустими граници на остатъчни вещества по Кодекс алиментариус (CXL) за фенамидон (2).

(3)

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3), когато съществуват международни стандарти или предстои тяхното приемане, те се вземат под внимание при разработването или привеждането в съответствие на законодателството в областта на храните, освен ако тези стандарти или съответни части от тях биха били неефективно или неподходящо средство за постигане на легитимните цели на законодателството в областта на храните, или при наличие на научно основание, или когато биха довели до степен на защита, различна от определената като подходяща в Съюза. Освен това, в съответствие с член 13, буква д) от същия регламент Съюзът трябва да способства за постигането на последователност между международните технически стандарти и законодателството в областта на храните, като същевременно гарантира, че не се понижава възприетата от него висока степен на защита.

(4)

Съюзът изрази резерви пред Комитета по Кодекса за остатъчните вещества от пестициди относно CXL, предложени за следните комбинации пестицид/продукт: фенамидон (цветно зеле; плодни зеленчуци, различни от тиквови).

(5)

Поради това CXL за фенамидон, които не са изброени в съображение 4, следва да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 396/2005 като МДГОВ, освен когато се отнасят до продукти, които не са включени в приложение I към посочения регламент, или когато са определени на по-ниска стойност от настоящите МДГОВ. Тези CXL са безопасни за потребителите в Съюза (4).

(6)

В рамките на процедура по разрешаването на употребата на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество цимоксанил, върху фасул без шушулки беше подадено заявление в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ.

(7)

По отношение на делтаметрин такова заявление беше подадено за употребата му при къдраво зеле. По отношение на дифеноконазол такова заявление беше подадено за употребата му при „други видове цветно зеле“, брюкселско зеле, къдрава листна ендивия, рукола, „спанак и подобни листни зеленчуци“, дълголистна цикория и ревен. По отношение на флуопиколид такова заявление беше подадено за употребата му при листно цвекло. По отношение на фолпет такова заявление беше подадено за употребата му при ябълки и круши. По отношение на фосетил такова заявление беше подадено за употребата му при семкови плодове, праскови и картофи. По отношение на мандестробин такова заявление беше подадено за употребата му при кайсии, череши, праскови и сливи. По отношение на метазахлор такова заявление беше подадено за употребата му при китайско зеле. По отношение на пропамокарб такова заявление беше подадено за употребата му при листно цвекло. По отношение на пириметанил такова заявление беше подадено за употребата му при тиквови с ядлива кора. По отношение на сулфоксафлор такова заявление беше подадено за употребата му при лозови листа и артишок/ангинарии/кардун. По отношение на трифлоксистробин такова заявление беше подадено за употребата му при „други малки плодове и ягодоплодни култури“, „марули и салатни растения“, тученица, фасул без шушулки, грах и варива.

(8)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 бяха подадени заявления за употребата на флубендиамид, използван в Съединените щати върху кайсии, праскови, сливи и соя, за динатриев фосфонат, използван в Съединените щати върху черупкови плодове (с изключение на кокосови орехи) и за пропаргит, използван в Бразилия върху портокали и в Индия върху чай. Заявителите твърдят, че разрешените видове употреба на посочените вещества върху тези култури в съответните държави износители са довели до по-високи стойности на остатъчни вещества от разрешените с Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ и че е необходимо определянето на по-високи МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на посочените култури.

(9)

В съответствие с член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5), на 8 август 2017 г. Обединеното кралство уведоми Комисията, че поради неочаквана масова поява на насекоми от вида Drosophila suzukii е разрешило пускането на пазара на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество циантранилипрол, за да бъде използван върху къпини и малини. В съответствие с член 53 на 13 септември 2017 г. Обединеното кралство уведоми Комисията за разрешаването на употребата на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество циантранилипрол, за да бъде използван върху праз поради неочаквана масова поява на насекоми от видовете Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua и Phytomyza gymnostoma. Предоставянето на тези разрешения е било необходимо, тъй като масовата поява на посочените вредители е представлявала опасност, чието овладяване не е било възможно чрез други разумни средства. Обединеното кралство е уведомило за разрешенията останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (Органа) в съответствие с член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 и е подало заявления за определяне на временни МДГОВ за посочените култури.

(10)

В съответствие с член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 19 септември 2017 г. Гърция уведоми Комисията, че е разрешила пускането на пазара на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество мепикват, за да бъде използван върху памук като регулатор на растежа на растенията. Предоставянето на това разрешение е било необходимо, за да се предотвратят загуби при добива. Гърция е уведомила за разрешението останалите държави членки, Комисията и Органа в съответствие с член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 и е подала заявление за определяне на временна МДГОВ за семена от памук.

(11)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посочените заявления бяха подложени на оценка от съответните държави членки и докладите за оценка бяха изпратени на Комисията.

(12)

Органът направи оценка на заявленията и на докладите за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а когато е приложимо — и за животните, и даде обосновани становища по предложените МДГОВ (6). Органът изпрати становищата си до заявителите, до Комисията и до държавите членки и ги публикува.

(13)

В обоснованото си становище Органът стигна до заключението, че по отношение на употребата на делтаметрин върху къдраво зеле оценката на риска е повлияна от нестандартни видове неопределеност. Като се вземе предвид обаче ниският принос на къдравото зеле в общата експозиция чрез хранителния прием е целесъобразно стойността на МДГОВ да бъде определена на 0,15 mg/kg.

(14)

Що се отнася до трифлоксистробина, заявителят подаде липсващата информация за методите за анализ за продукти от животински произход и предостави на пазара референтния стандарт за CGA321113.

(15)

Що се отнася до употребата на флубендиамид върху соя, настоящата МДГОВ в държавата износител е определена на 0,25 mg/kg. Предвид факта, че най-високата стойност, измерена при проведени под наблюдение опити в полеви условия е малко по-висока от посочената, е целесъобразно да се определи МДГОВ, като стойността бъде закръглена на 0,3 mg/kg.

(16)

Що се отнася до употребата на циантранилипрол върху къпини, малини и праз, МДГОВ следва да бъдат определени временно и да са валидни до 30 юни 2021 г.

(17)

Що се отнася до употребата на мепикват върху памук, МДГОВ за семена от памук следва да бъдат определени временно и да са валидни до 30 юни 2021 г.

(18)

По отношение на всички останали заявления Органът стигна до заключението, че са изпълнени всички изисквания във връзка с данните и че измененията на МДГОВ, поискани от заявителите, са приемливи с оглед на безопасността на потребителите въз основа на оценка на експозицията на потребителите за 27 конкретни групи европейски потребители. Органът взе предвид най-актуалната информация относно токсикологичните свойства на веществата. Не беше установен риск от превишаване на допустимата дневна доза или на острата референтна доза нито при дългосрочната експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито при краткосрочната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните продукти.

(19)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(20)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Съвместна програма на ФАО и СЗО относно стандартите за храните, Комисия по Кодекс алиментариус. Допълнения III и IV, тридесет и осма сесия. Женева, Швейцария, 6—11 юли 2015 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) (Научна подкрепа за подготовка на позицията на ЕС по време на 46-ата сесия на Комитета по Кодекса за остатъчните вещества от пестициди). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2014;12(7):3737 [182 стр.].

(5)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(6)  Научните доклади на ЕОБХ са на разположение на следния уебсайт: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries (Обосновано становище относно определянето на максимално допустими граници на остатъчни вещества за циантранилипрол в малини и къпини). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(11):5061 [24 стр.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks (Обосновано становище относно определянето на максимално допустими граници на остатъчни вещества за циантранилипрол в праз). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5124 [24 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за цимоксанил във фасул без шушулки). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(11):5066 [19 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale (Обосновано становище относно изменението на съществуващата максимално допустима граница на остатъчни вещества за делтаметрин в къдраво зеле). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):4683 [28 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за дифеноконазол в различни култури). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5143 [28 стр.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans (Обосновано становище за определяне на допустими за целите на вноса стойности за флубендиамид в кайсии, праскови, нектарини, сливи и соя). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5128 [31 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за флуопиколид в листно цвекло). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5135 [21 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за фолпет в ябълки и круши). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(10):5041 [21 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници за фосетил-Ал в черупкови плодове, семкови плодове, праскови и картофи). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(2):5161 [36 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за мандестробин в кайсии, череши, праскови/нектарини и сливи). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5148 [22 стр.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton (Обосновано становище относно определянето на максимално допустими граници на остатъчни вещества за мепикват хлорид в памук). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(2):5162 [25 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за метазахлор в китайско зеле). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5127 [20 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за пропамокарб в листно цвекло/салатно цвекло). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(11):5055 [22 стр.].

 

Reasoned opinion on the setting import tolerances for propargite in citrus fruits and tea (Обосновано становище за определяне на допустими за целите на вноса стойности за пропаргит в цитрусови плодове и чай). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(2):5193 [25 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за пириметанил в тиквови с ядлива кора). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(2):5145 [20 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за сулфоксафлор в лозови листа и други подобни видове и в артишок/ангинарии/кардун). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(11):5070 [23 стр.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за трифлоксистробин в различни култури). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(1):5154 [33 стр.].


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

графите за циантранилипрол, цимоксанил, делтаметрин, фенамидон, фолпет, мандестробин, мепикват, метазахлор, пропамокарб, пириметанил, сулфоксафлор и трифлоксистробин се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Циантранилипрол

Цимоксанил

Делтаметрин (цис-делтаметрин) (F)

Фенамидон

Фолпет (сума на фолпет и фталимид, изразена като фолпет) (R)

Мандестробин

Мепикват (сума на мепикват и солите му, изразена като мепикват хлорид)

Метазахлор (сума на метаболитите 479M04, 479M08, 479M16, изразена като метазахлор) (R)

Пропамокарб (сума на пропамокарб и неговите соли, изразена като пропамокарб) (R)

Пириметанил (R)

Сулфоксафлор (сума на изомери)

Трифлоксистробин (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Цитрусови плодове

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Грейпфрути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Мандарини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Черупкови плодове

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Семкови плодове

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Ябълки

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Круши

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Дюли

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Мушмули

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Други (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Костилкови плодове

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Кайсии

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Череши (сладки)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Праскови

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Сливи

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Други (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

а)

грозде

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Трапезно грозде

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

б)

ягоди

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

в)

храстови

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Къпини

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Полски къпини

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Други (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Боровинки

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Червени боровинки

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Шипки

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Черници (черни и бели)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Плодове от черен бъз

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Други (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Смесени плодове

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Фурми

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Смокини

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Трапезни маслини

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Кумквати

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Карамболи

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Райска ябълка

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Ямболан/явайска слива

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Други (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Личи

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Звездни ябълки

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Виржинска хурма

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Други (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

в)

с неядлива кора, едри

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Банани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Манго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Папая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Нарове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Черимоя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Гуава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ананаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Дуриан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Бодлива анона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

а)

картофи

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Корени от маниока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Моркови

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Целина с едри глави

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Хрян

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Земна ябълка

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Пащърнак

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Магданоз на грудки

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Репички

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Козя брада

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Репи

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Други (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Луковични зеленчуци

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Чесън

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Лук

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Шалот/дребен лук

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Други (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Плодни зеленчуци

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Домати

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Сладки пиперки

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Патладжани

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Бамя

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Други (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Пъпеши

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Тикви

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Дини

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Други (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

а)

цветно зеле

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Броколи

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Карфиол

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Други (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Зеле

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Други (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Китайско зеле

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Други (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

г)

алабаш

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Полска салата/кълнова салата

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Маруля

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Кресон и други кълнове

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Земен кресон

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Рукола

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Червен синап

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Други (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Спанак

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Тученица

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Други (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Кервел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Листа от целина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Градински чай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Розмарин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Мащерка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Дафинов лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Градински пелин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Бобови

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Фасул (с шушулки)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Фасул (без шушулки)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Грах (с шушулки)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Грах (без шушулки)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Леща

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Други (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Стъблени зеленчуци

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Аспержи

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Артишок

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Целина

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Резене

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Праз

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Ревен

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Бамбукови филизи

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Други (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

ВАРИВА

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Фасул

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Леща

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Грах

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Лупина

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Други (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Маслодайни семена

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Ленено семе

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Фъстъци

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Маково семе

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Сусамово семе

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Слънчогледово семе

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Семена от рапица

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Соя

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Семена от синап

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Семена от памук

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Тиквено семе

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Семена от пореч

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Камелина

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Конопено семе

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Рициново семе

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Други (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Маслодайни плодове

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Маслини за производство на масло

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Ядки от маслодайна палма

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Плодове от маслодайна палма

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Капок (растителен пух)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Други (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Ечемик

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Царевица

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Просо

 

 

2

 

0,07 (*1)