EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0775

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775 на Комисията от 28 май 2018 година за определяне на правила за прилагането на член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите по отношение на правилата за посочване на страната на произход или мястото на произход на основната съставка на дадена храна (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/3120

OJ L 131, 29.5.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj

29.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/775 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2018 година

за определяне на правила за прилагането на член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите по отношение на правилата за посочване на страната на произход или мястото на произход на основната съставка на дадена храна

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите (1), и по-специално член 26, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 26 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 се установяват общи правила и изисквания относно посочването на страната на произход или мястото на произход на храните, които правила се прилагат, без да се засягат специалните разпоредби на Съюза.

(2)

В член 26, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 се изисква да се посочва страната на произход или мястото на произход в случаите, когато липсата на посочване може да заблуди потребителя по отношение на реалната страна на произход или място на произход на съответния краен хранителен продукт, особено ако придружаващата го информация или етикетът като цяло предполагат, че той произхожда от друга страна или място. С този член се цели да предотврати предоставянето на подвеждаща информация, от която може да се предположи, че храната има даден произход, докато реалният ѝ произход е друг.

(3)

В член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 се предвижда, че когато страната на произход или мястото на произход на дадена храна са посочени и не съответстват на страната или мястото на произход на основната ѝ съставка, се посочва страната на произход или мястото на произход на съответната основна съставка или се отбелязва, че са различни от тези на храната. В посочения член се предвижда също така, че прилагането на тези изисквания е обвързано с приемането на акт за изпълнение.

(4)

В член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 се разглеждат случаи, когато страната на произход или мястото на произход се посочва задължително в съответствие с член 26, параграф 2, буква а) от Регламента или доброволно посредством посочване по друг начин — например чрез пояснение, термин, изображение или символ.

(5)

Доброволното посочване, като например географско пояснение, включено или придружаващо наименованието на храната, може също така да бъде част от наименованието на продукта, защитено като географско указание или като търговска марка съгласно съответните законодателни актове на ЕС.

(6)

Посочването на страната на произход или мястото на произход на дадена храна, които са част от наименованието на продукта, защитено като географско указание съгласно регламенти (ЕС) № 1151/2012 (2), (ЕС) № 1308/2013 (3), (ЕО) № 110/2008 (4) или (ЕС) № 251/2014 (5) на Европейския парламент и на Съвета, или защитено съгласно международни споразумения, попада в обхвата на член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. Като се има предвид фактът, че по отношение на тези наименования на даден продукт съществува вътрешноприсъща връзка между характеристиките на продукта и географския произход, че по отношение на тях се прилагат специални правила, включително относно етикетирането, и като се вземе предвид присъщата характеристика на тези наименования да съставляват права върху интелектуалната собственост, е необходимо допълнително да се проучи как произходът на основната съставка, предвиден в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, следва да се посочва за споменатите наименования.

(7)

Посочването на страната на произход или мястото на произход на дадена храна, които са част от регистрирани търговските марки, попада в обхвата на член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. Търговските марки може да се състоят от знаци, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие че тези знаци могат да придадат на стоките или услугите на дадено предприятие отличителни характеристики. Целта на търговската марка е да се даде възможност на потребителя да разпознае даден търговски източник или търговски произход във връзка с определена стока и/или услуги. Като се вземе предвид специфичното естество и целта на търговските марки, е целесъобразно да се проучи по-подробно как произходът на основната съставка, предвиден в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, следва да бъде посочен, когато това се изисква за търговски марки.

(8)

В обхвата на настоящия регламент не следва да попадат обичайни и родови наименования, включително географски термини, които буквално означават произход, но за които общото разбиране не е като за посочване на произход или място на произход на храна.

(9)

За целите на настоящия регламент идентификационните обозначения, придружаващи храната в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6) относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, не следва да се считат за посочване на страната на произход или мястото на произход.

(10)

За да се предостави възможност на потребителите да направят по-добър информиран избор, е необходимо с настоящия регламент да бъдат определени специални правила, които следва да се прилагат, когато се посочва страната на произход или мястото на произход на основната съставка. Посочените правила гарантират, че тази информация е достатъчно точна и смислена.

(11)

Поради това е целесъобразно при такова посочване по отношение на основната съставка да се указва и географска област, която следва да бъде лесно разпознаваема за потребителя. Следва да бъде забранено използването на измислени наименования на региони или други географски области, които не предлагат смислена информация или които могат да заблудят потребителя по отношение на реалното място на произход на основната съставка.

(12)

Когато основната съставка е храна, която е обвързана със специални разпоредби на Съюза относно посочването на страната на произход или мястото на произход, тези разпоредби могат да бъдат използвани също така и за целите на член 26, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(13)

Когато стопанските субекти в областта на храните предпочетат да посочат единствено страната на произход или мястото на произход на основната съставка като различно от това на храната, например поради наличие на повече или различни източници за доставка и специфични производствени процеси, е целесъобразно е да се предвиди уредба, която да отчита различните обстоятелства при преработката на храните. Съответното посочване следва да гарантира изчерпателна информация за потребителя.

(14)

Информацията, предоставена във връзка с основната съставка в съответствие с настоящия регламент, следва да допълва информацията, предоставена на потребителите относно страната на произход или мястото на произход на дадена храна, и тя следва да може да се вижда лесно, да се чете ясно и по целесъобразност — да бъде незаличима.

(15)

За прилагането на настоящия регламент следва да се предвиди подходящ преходен период в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, съгласно който се изисква всички нови мерки за информация за храните да се прилагат от 1 април на съответната календарна година

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

1.   В настоящия регламент се определя какъв е начинът на прилагане на член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 в случаите, когато страната на произход или мястото на произход на дадена храна се посочват по някакъв начин, като например чрез пояснение, изображение, символ или термин, които се отнасят към места или географски области, освен когато става въпрос за географски термини, включени в обичайното или родовото наименование, и когато тези термини буквално означават произход, но за които общото разбиране не е като за посочване на страна на произход или място на произход.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на географските указания, защитени съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, Регламент (ЕС) № 1308/2013, Регламент (ЕО) № 110/2008 или Регламент (ЕС) № 251/2014 или защитени по силата на международни споразумения, нито по отношение на регистрираните търговски марки в случаите, когато последните представляват посочване на произход, преди да бъдат приети специални правила относно прилагането на член 26, параграф 3 по отношение на такова посочване.

Член 2

Посочване на страната на произход или мястото на произход на основната съставка

Страната на произход или мястото на произход на основната съставка, различни от посочените страна на произход или място на произход на храната, се предоставят:

а)

с позоваване на една от следните географски области:

i)

„ЕС“, „извън ЕС“„ЕС и извън ЕС“; или

ii)

регион или друга географска област в границите на няколко държави членки или в границите на трети държави, ако са определени така съгласно международното публично право или са разпознаваеми от обичайно информирания средностатистически потребител; или

iii)

риболовна зона на ФАО или море или сладководен басейн, ако е определен като такъв съгласно международното право или е разпознаваем от обичайно информирания средностатистически потребител; или

iv)

държава членка/държави членки или трета държава/трети държави: или

v)

регион или друга географска област в границите на държава членка или в границите на трета държава, ако са разпознаваеми от обичайно информирания средностатистически потребител; или

vi)

страната на произход или мястото на произход съгласно съответните разпоредби на Съюза, приложими за основната съставка/основните съставки;

б)

или с пояснение, както следва:

„(наименование на основната съставка) е/не е с произход от (страната на произход или мястото на произход на храната)“ или друга подобна формулировка, която би имала същото значение за потребителя.

Член 3

Представяне на информацията

1.   Информацията, предвидена в съответствие с член 2, се изобразява с размер на шрифта, който не е по-малък от минималния размер на шрифта, изискван в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, когато страната на произход или мястото на произход на дадена храна са посочени с думи, информацията, предоставена в съответствие с член 2, се изобразява в същото зрително поле като това на посочването на страната на произход или мястото на произход на храната и с размер на шрифта, при който височината на буквата „х“ е най-малко 75 % от височината на буквата „х“, ако страната на произход или мястото на произход на храната са посочени с думи.

3.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, когато страната на произход или мястото на произход на дадена храна не са посочени с думи, информацията, предоставена в съответствие с член 2, се изобразява в същото зрително поле като това на посочването на страната на произход или мястото на произход на храната.

Член 4

Влизане в сила, дата на прилагане и преходни мерки

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2020 г.

Храните, пуснати на пазара или етикетирани преди датата на прилагане на настоящия регламент, могат да бъдат продавани до изчерпване на наличностите.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(2)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(4)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(5)  Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

(6)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).


Top