EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0773

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773 на Комисията от 15 май 2018 година относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306 (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/2768

OJ L 133, 30.5.2018, p. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2019; отменен от 32019R1397

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/773/oj

30.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/773 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2018 година

относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (1) и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията е оправомощена да посочва посредством актове за изпълнение изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване, попадащо в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, а също така и датите, от които съответните стандарти за изпитване се прилагат. Тези изисквания и стандарти са предвидени в международните инструменти, посочени в същата директива.

(2)

С цел да се вземат предвид най-новите промени, списъкът на приложимите международни инструменти следва редовно да се актуализира. За да се предостави изчерпателен списък, съдържащ всички продукти, които попадат в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, настоящият регламент следва да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306 на Комисията (2).

(3)

Морското оборудване, към което отскоро се прилагат хармонизираните изисквания на Съюза съгласно Директива 2014/90/ЕС, следва изрично да бъде посочено под формата на нови точки в колона 1 на приложението към настоящия регламент.

(4)

Разумно и пропорционално е в рамките на преходен период да се позволи на нови изделия, които са в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила в дадена държава членка преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, да продължат да бъдат пускани на пазара и поставяни на борда на кораби на ЕС.

(5)

С цел да се улесни хармонизираното, бързо и лесно изпълнение на Директива 2014/90/ЕС актовете за изпълнение, приети в съответствие със същата директива, следва да бъдат под формата на регламенти за изпълнение.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти, посочени в Директива 2014/90/ЕС, се прилагат за всяко отделно изделие морско оборудване, както е определено в приложението.

Член 2

1.   Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306“ в колона 1 на приложението към настоящия регламент, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 16 март 2017 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 16 март 2020 г.

2.   Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773“ в колона 1 на приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 19 юни 2018 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 19 юни 2021 г.

Член 3

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306 на Комисията от 6 февруари 2017 г. посочващ изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване (ОВ L 48, 24.2.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обща забележка: позоваванията на правилата на SOLAS се отнасят за разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, както е изменена.

Списък на използваните съкращения

 

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

 

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

 

AC, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ММО.

 

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007)

 

Цирк., циркулярно писмо.

 

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

 

COMSAR, подкомитет на MMO по радиокомуникации и издирване и спасяване.

 

EN, европейски стандарт.

 

ETSI Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията.

 

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

 

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

 

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове.

 

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

 

ICAO, Международна организация за гражданско въздухоплаване.

 

IEC, Международна електротехническа комисия.

 

IGC, Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

 

ММО, Международна морска организация.

 

ISO, Международна организация по стандартизация.

 

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

 

LSA, Спасително средство.

 

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

 

MED, Директива относно морското оборудване.

 

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

 

MSC, Комитет за морска безопасност.

 

NOx, азотни оксиди.

 

O2/HC системи: кислородни, хидро-, въглеродни системи.

 

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

 

SOx, серни оксиди.

 

Прав., Правило.

 

Рез., Резолюция.

Забележки, приложими към цялото приложение

а)

Общи положения: в допълнение към специално посочените в настоящото приложение стандарти за изпитване изследването на типа (одобрението на типа) изисква спазване на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО. Това съответствие е посочено в модулите за оценяване на съответствието в Директива 2014/90/ЕС.

б)

Колона 3: когато два комплекта стандарти за изпитване са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими, за да бъдат спазени стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни инструменти. Обратно, когато са използвани други разделителни знаци (като запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

в)

Колона 6: с цел да се вземат предвид сроковете в корабостроенето, в зависимост от характеристиките на конкретното морско оборудване, се прилагат следните значения за „поставяне на борда“ (посочени в скоби след датите):

I

:

първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

II

:

първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение или прибирането му в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

III

:

доставяне на оборудването в корабостроителницата, ако това се извършва в срок от 30 месеца преди първото монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение.

г)

Когато съществуват два реда за дадено вписано морско оборудване (напр. MED/3.12), вторият (долният) ред съдържа актуализирани изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на първия (горния) ред.

д)

В ситуациите, посочени в буква г), за които в колони 5 и 6 не е посочена дата, това означава, че не е имало промени в стандартите за изпитване и че изделието морско оборудване трябва да отговаря на изискванията, указани на долния (втория) ред.

е)

Когато съществуват три реда за дадено вписано морско оборудване (като MED/3.51а), третият (най-долният) ред съдържа актуализираните изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на първите два (горни) реда.

1.   Спасителни средства

Колона 2: прилага се Циркулярно писмо 980 на MSC на ММО освен в случаите, в които то е отменено от конкретните инструменти, посочени в колона 2.

Номер и наименование на изделието

Правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценяване на съответствието

Първо пускане на пазара

Последно поставяне на борда

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Спасителни кръгове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2а

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

а)

за спасителни съдове и дежурни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2а

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

а)

за спасителни съдове и дежурни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2б

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

б)

за спасителни кръгове,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2в

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

в)

за спасителни жилетки.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.4

Спасителни жилетки

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 922,

ММО MSC.1/Цирк. 1304,

ММО MSC.1/Цирк. 1470.

MED/1.5а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка

а)

хидрокостюм без изолиращи свойства,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.5б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка

б)

хидрокостюм с изолиращи свойства,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.5в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка

в)

предпазни костюми.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.6а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка

а)

хидрокостюм без изолиращи свойства,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.6б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка

б)

хидрокостюм с изолиращи свойства,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.6в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка

в)

предпазни костюми.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.7

Средства за термична защита

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/6 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.9

Ръчни сигнални факли (пиротехника)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III.

MED/1.11

Линометни устройства

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/18 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VII,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/13 на SOLAS 74,

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

MED/1.13

Твърди спасителни плотове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811.

MED/1.13

Твърди спасителни плотове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 809,

ММО MSC/Цирк. 811,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

MED/1.15

Покрити двустранни спасителни плотове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 809,

ММО MSC/Цирк. 811,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

MED/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/13 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811.

MED/1.17а

Спасителни лодки:

а)

спускани с лодбалка спасителни лодки:

частично капсуловани,

напълно капсуловани.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1423.

MED/1.17б

Спасителни лодки:

б)

свободно падащи спасителни лодки.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1423.

MED/1.17б

Спасителни лодки:

б)

свободно падащи спасителни лодки.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1423.

MED/1.18

Твърди дежурни лодки

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.20а

Бързоходни дежурни лодки:

а)

надуваеми,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.20а

Бързоходни дежурни лодки:

а)

надуваеми,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.20б

Бързоходни дежурни лодки:

б)

твърди,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.20б

Бързоходни дежурни лодки:

б)

твърди,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.20в

Бързоходни дежурни лодки:

в)

твърди-надуваеми.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии (лодбалки)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/33 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/33 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

(лодбалки)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/12 на SOLAS 74,

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки

(лодбалки)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.

MED/1.26а

Освобождаващ механизъм за

а)

спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии),

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1419.

MED/1.26а

Освобождаващ механизъм за

а)

спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии),

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1419.

MED/1.26б

Освобождаващ механизъм за

б)

спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии),

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1419.

MED/1.26б

Освобождаващ механизъм за

б)

спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии),

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.26в

Освобождаващ механизъм за

в)

спасителни лодки, спускани по метода „свободно падане“.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1419.

MED/1.26в

Освобождаващ механизъм за

в)

спасителни лодки, спускани по метода „свободно падане“.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.27

Морски системи за евакуация

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/15 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.28

Спасителни средства

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 810.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.

MED/1.29

Трапове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 5489:2008.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.),

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс),

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),

ММО MSC.1/Цирк. 1285.

MED/1.29

Трапове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 5489:2008.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.),

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),

ММО MSC.1/Цирк. 1285.

MED/1.30

Светлоотразителни материали

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. A.658(16) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Позиция MED/1.31, Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове — преместена в MED/5.17 и MED/5.18.

Позиция MED/1.32, Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) — преместена в MED/4.18.

MED/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

(пасивен)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002 г.), вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,

Или

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002 г.), включително поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,

Или

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002 г.), вкл. поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945,

Или

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002 г.), включително поправка 1 (2008 г.) на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. A.384(X) на ММО,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.164(78) на ММО.

MED/1.36

Двигател за спасителни/дежурни лодки

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.

MED/1.37

Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.

MED/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.39

Открити двустранни спасителни плотове

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11,

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Позиция MED/1.40, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/4.48.

MED/1.41а

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

а)

спускани с лодбалки спасителни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41а

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

а)

спускани с лодбалки спасителни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41б

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

б)

свободно падащи спасителни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Позоваване на Кодекса HSC: защото бързоходните кораби не носят на борда си свободно падащи спасителни лодки

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41б

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

б)

свободно падащи спасителни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.

MED/1.41в

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

в)

спасителни плотове,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41г

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

г)

спасителни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41г

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

г)

спасителни лодки,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41д

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

д)

бързоходни дежурни лодки.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41д

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

д)

бързоходни дежурни лодки.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Позиция MED/1.42, Пилотска стълба — преместена в MED/4.49.

MED/1.43

Твърди/надуваеми дежурни лодки

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

2.   Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Номер и наименование на изделието

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценяване на съответствието

Първо пускане на пазара

Последно поставяне на борда

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.107(49) на ММО,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

MED/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

MED/2.2

Детектори на интерфейса между вода и масла

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 32 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.5(XIII) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

MED/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на масла

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.107(49) на ММО,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

MED/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на масла

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

MED/2.5

Система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт за нефтени танкери

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 761 ревизия 1,

ММО MEPC.1/Цирк. 858.

Рез. MEPC.108(49) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,

MED/2.5

Система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт за нефтени танкери

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 858.

Рез. MEPC.108(49) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,

MED/2.6

Системи за битови отпадъчни води

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.

Рез. MEPC.227(64) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

1.1.2018 г.

(III)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.

MED/2.6

Системи за битови отпадъчни води

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.

Рез. MEPC.227(64) на ММО, както е изменена,

а)

включително точка 4.2 (за използване от пътнически кораби във всички зони, включително в специална зона по приложение IV към MARPOL),

б)

с изключение на точка 4.2 (за използване от кораби, различни от пътнически кораби, във всички зони и от пътнически кораби извън специалните зони по приложение IV към MARPOL).

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

16.3.2017 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.

MED /2.7

Корабни инсинератори

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.76(40) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

1.1.2018 г.

(III)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 793.

MED/2.7

Корабни инсинератори

(Инсталации за изгаряне на отпадъци с капацитет повече от 1 500  kW и до 4 000  kW)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.244(66) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

16.3.2017 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,

MED/2.8

Анализатор на NOx за използване на борда съгласно Технически правилник за NOx, 2008 г.

Изисквания за одобрение на типа

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.),

Рез. MEPC.198(62) на ММО,

ММО MEPC.1/Цирк. 638.

MED/2.8

Анализатор на NOx за използване на борда съгласно Технически правилник за NOx, 2008 г.

Изисквания за одобрение на типа

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.),

Рез. MEPC.198(62) на ММО,

ММО MEPC.1/Цирк. 638.

MED/2.10

Бордови системи за пречистване на отработени газове

Изисквания за одобрение на типа

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено прав. 4 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.184(59) на ММО,

Рез. MEPC.184(59) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

15.5.2018 г.

(III)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено прав. 4 от приложение VI към MARPOL),

MED/2.10

Бордови системи за пречистване на отработени газове

Изисквания за одобрение на типа

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено прав. 4 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.259 (68) на ММО,

Рез. MEPC.259(68) на ММО.

Схема А

Б+Е

Ж

19.6.2018 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL),

Схема Б

Ж

3.   Противопожарно оборудване

Номер и наименование на изделието

Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценяване на съответствието

Първо пускане на пазара

Последно поставяне на борда

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Първично палубно покритие

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/6 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/6 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.

MED/3.2

Преносими пожарогасители

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4.

EN 3-7:2004, вкл. A1:2007,

EN 3-8:2006, вкл. АC:2007,

EN 3-9:2006, вкл. АC:2007,

EN 3-10:2009.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/18 на SOLAS 74,

Прав. II-2/19 на SOLAS 74,

Прав. II-2/20 на SOLAS 74,

Рез. А.951(23) на ММО,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4,

ММО MSC/Цирк. 1239,

ММО MSC/Цирк. 1275.

MED/3.2

Преносими пожарогасители

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4.

EN 3-7:2004, вкл. A1:2007,

EN 3-8:2006, вкл. АC:2007,

EN 3-9:2006, вкл. АC:2007,

EN 3-10:2009.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/18 на SOLAS 74,

Прав. II-2/19 на SOLAS 74,

Прав. II-2/20 на SOLAS 74,

Рез. А.951(23) на ММО,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4,

Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11,

ММО MSC/Цирк. 1239,

ММО MSC/Цирк. 1275.

MED/3.3

Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

Защитно облекло за гасене на пожари:

EN 469:2005, вкл. A1:2006 и АC:2006,

или

Защитно облекло за гасене на пожари — Отразяващи дрехи за специализирано пожарогасене:

EN 1486:2007,

или

Защитно облекло за гасене на пожари — Защитно облекло с отразяваща външна повърхност:

ISO 15538:2001.

Забележка: Ниво 2

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

MED/3.4

Снаряжение на огнебореца: ботуши

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

EN 15090:2012.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

MED/3.5

Снаряжение на огнебореца: ръкавици

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

EN 659:2003, вкл. A1:2008 и АC:2009.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

MED/3.6

Снаряжение на огнебореца: каска

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

EN 443:2008.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

MED/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух

Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни продукти, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

EN 136:1998, вкл. AC:2003,

EN 137:2006,

И ако апаратът е предназначен да се използва при произшествия с товари:

ISO 23269-3:2011.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

19.6.2018 г.

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

И ако апаратът е предназначен да се използва при произшествия с товари:

Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 14,

Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 14,

ММО MSC.1/Цирк. 1499.

MED/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух

Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни продукти, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

(Вж. точка 7.1)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

ISO 23269-2:2011 (пожарогасене — само при морска употреба)

За MED/3.7 или MED/7.1 не се използва маска от тип 1.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

19.6.2018 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/15 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

MED/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод

Изисквания за одобрение на типа

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Забележка: това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005, вкл. AC:2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

MED/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод

Изисквания за одобрение на типа

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Забележка: това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.

EN 14593-1:2005,

или

EN 14594:2005, вкл. AC:2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

MED/3.9

Спринклерни системи за жилищни помещения, обслужващи помещения и станции за управление, еквивалентни на посочените в Прав. II-2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и експлоатационните им показатели).

(В тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC))

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/7 на SOLAS 74,

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8.

Рез. A.800(19) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/7 на SOLAS 74,

Прав. II-2/9 на SOLAS 74,

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.44(65) на ММО,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8.

ММО MSC/Цирк. 912,

ММО MSC/Цирк. 1556.

MED/3.10

Дюзи за стационарни пожарогасителни водоразпръскващи системи под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.

Приложение А към ММО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

MED/3.10

Дюзи за стационарни пожарогасителни водоразпръскващи системи под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.

ММО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7,

Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

MED/3.11а

Огнеупорни прегради от клас „A“ и „Б“

а)

прегради от клас „A“,

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена,

ММО MSC.1/Цирк. 1435.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74,

Прав. II-2/9 на SOLAS 74,

ММО MSC/Цирк. 1120,

ММО MSC.1/Цирк. 1434.

MED/3.11б

Огнеупорни прегради от клас „A“ и „Б“

б)

прегради от клас „Б“.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/3.4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/3.4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/9 на SOLAS 74.

MED/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/16 на SOLAS 74.

а)

клапани Н/В (налягане/вакуум):

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

б)

пламъкоуловители:

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2010.

в)

детонационни пламъкоуловители:

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2010.

г)

високоскоростни вентилационни клапани:

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

За оборудване различно от клапани:

 

Б+Г

 

Б+Д

 

Б+Е

За клапани

Б+Е

 

23.5.2019 г.

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/16 на SOLAS 74.

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15.

MED/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/16 на SOLAS 74.

а)

клапани Н/В (налягане/вакуум):

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

б)

пламъкоуловители:

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2016,

в)

детонационни пламъкоуловители:

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2016,

г)

високоскоростни вентилационни клапани:

ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

За оборудване различно от клапани:

 

Б+Г

 

Б+Д

 

Б+Е

За клапани

Б+Е

19.6.2018 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/16 на SOLAS 74.

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15.

MED/3.13

Негорими материали

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/3 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/3 на SOLAS 74,

Прав. II-2/5 на SOLAS 74,

Прав. II-2/9 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.

MED/3.15а

Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут

а)

пластмасови тръби и фитинги

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Тръби и фитинги:

Рез. А.753(18) на ММО, както е изменена,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,

ММО MSC/Цирк. 1120.

MED/3.15а

Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут

пластмасови тръби и фитинги

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. А.753(18) на ММО, както е изменена,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,

ММО MSC/Цирк. 1120.

MED/3.15б

Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут

б)

клапани

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Клапани:

EN ISO 10497:2010.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,