EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0626

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/626 на Комисията от 5 март 2018 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431

C/2018/1225

OJ L 104, 24.4.2018, p. 37–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj

24.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/626 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2018 година

за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (1), и по-специално член 20, параграф 6, член 31, параграф 4, член 35, параграф 2, член 38, параграф 4, член 39, параграф 6, член 44, параграф 5, член 50, параграф 9, член 51, параграф 3, член 54, параграф 3, втора алинея, член 55, параграф 1, втора алинея, член 56, параграф 8, член 57, параграф 5, член 75, параграф 3, член 84, параграф 3, член 109, параграф 2, първа алинея, член 116, параграф 4, член 117, параграф 3, член 140, параграф 6, член 146, параграф 11, член 161, параграф 2, втора алинея, член 184, параграф 9, член 186, параграф 2, член 187, параграф 2, член 192, параграф 6, член 193, параграф 8, член 198, параграф 4, член 202, параграф 10 и член 204, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета (2), кодифициран като Регламент (ЕО) № 207/2009, бе създадена специална система на Съюза за защита на марките, в рамките на която въз основа на заявка до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост („Службата“) може да бъде получена защита на равнището на Съюза.

(2)

С Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета (3) правомощията, предоставени на Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 207/2009, бяха приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел да се осигури съгласуваност с тази нова правна уредба, произтичаща от посоченото привеждане в съответствие, бяха приети Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 на Комисията (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 на Комисията (5).

(3)

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета (6) бе кодифициран като Регламент (ЕС) 2017/1001. От съображения за яснота и опростяване съдържащите се в регламент за изпълнение препратки следва да възпроизведат новата номерация на членовете в резултат на подобна кодификация на основния относим акт. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 следва да бъде отменен, а разпоредбите на същия делегиран регламент следва да намерят място, с актуализирани препратки към Регламент (ЕС) 2017/1001, в настоящия регламент.

(4)

От съображения за яснота, правна сигурност и ефикасност и с цел да се улесни подаването на заявки за марки на ЕС, е от съществено значение да се определят по ясен и изчерпателен начин задължителните и незадължителните данни, които трябва да съдържа заявката за марка на ЕС, като същевременно се избегне ненужната административна тежест.

(5)

Регламент (ЕС) 2017/1001 вече не съдържа изискване за графично изображение на марката, доколкото изображението на марката позволява на компетентните органи и на обществеността да определят ясно и точно обекта на защита. Поради това, с цел да се гарантира правната сигурност, е необходимо ясно да се потвърди, че точният обект на изключителното право, предоставено от регистрацията, се определя от изображението. При необходимост изображението следва да бъде допълнено с посочване на вида на съответната марка. В подходящи случаи то може да бъде допълнено от описание на знака. Посочването или описанието трябва да съответстват на изображението.

(6)

Освен това, за да се осигури съгласуваност в процеса на подаване на заявка за марка на ЕС и с цел да се увеличи ефективността на проверката за наличие на предходни права върху заявената за регистрация марка, е целесъобразно да се установят общите принципи, с които трябва да бъде съобразено изображението на всяка марка, както и да се определят конкретни правила и изисквания за изображението на някои видове марки с оглед на специфичното естество и характеристики на марката.

(7)

Въвеждането на технически алтернативи на графичното изображение в съответствие с новите технологии произтича от необходимостта за модернизация, като при процеса на регистрация се отчитат достиженията в областта на технологиите. В същото време, с цел да се гарантира, че системата на марките на ЕС продължава да бъде оперативно съвместима със системата, установена с Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приет в Мадрид на 27 юни 1989 г. (7) (Мадридския протокол), следва да бъдат определени техническите спецификации за представяне на изображение на марката, включително за представяне на изображения по електронен път. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1001 и с цел постигане на по-голяма гъвкавост и по-бързо адаптиране към технологичния напредък, изпълнителният директор на Службата следва да определя техническите спецификации за марките, за които заявките са подавани по електронен път.

(8)

Целесъобразно е да се рационализира производството, така че да се намали административната тежест при подаването на заявки и обработването на претенциите за приоритет или за предходност. Поради това вече не следва да е необходимо представянето на заверени копия от предишната заявка или регистрация. Освен това в случаите на претенция за приоритет от Службата вече не следва да се изисква да включва в досието копие от по-ранната заявка за марка.

(9)

След премахването на изискването за графично изображение на марката някои видове марки могат да бъдат изобразени в електронен формат и съответно тяхното публикуване посредством традиционните средства вече не е подходящо. С цел да се гарантира публикуването на цялата информация относно дадена заявка, което се изисква от съображения за прозрачност и правна сигурност, достъпът до изображението на марката чрез връзка към електронния регистър на Службата следва да бъде признат за валидна форма на изобразяване на знака за целите на публикуването.

(10)

По същите причини следва също така Службата да получи правото да издава удостоверения за регистрация, в които възпроизвеждането на марката е заменено с електронна връзка. Освен това, по отношение на удостоверенията, издавани след регистрацията, и с оглед на исканията, отправяни в момент, когато регистрационните данни може да са се променили, е целесъобразно да се предвиди възможност за издаване на актуализирани версии на удостоверенията, в които са посочени съответните последващи вписвания в регистъра.

(11)

Практическият опит от прилагането на предишния режим разкри необходимостта от внасяне на повече яснота по отношение на някои разпоредби, по-специално във връзка с частичните прехвърляния и частичните откази, за да се осигури яснота и правна сигурност.

(12)

С цел да се гарантира правната сигурност, като същевременно се запази известно ниво на гъвкавост, е необходимо да се установи минималното съдържание на правилата за използване на колективните марки на ЕС и на сертификатните марки на ЕС, заявки за които се подават по реда на Регламент (ЕС) 2017/1001, за да се даде възможност на операторите на пазара да се възползват от този нов вид защита на марките.

(13)

Максималните тарифи за разноските за представителство, направени от спечелилата страна в производство пред Службата, следва да се определят, като се вземе предвид необходимостта да се гарантира, че другата страна не може да злоупотребява със задължението за заплащане на разноските, наред с другото, и по тактически съображения.

(14)

По причини, свързани с ефикасността, следва да бъде разрешено извършването на електронни публикации от Службата.

(15)

Необходимо е да се осигури ефективен и ефикасен обмен на информация между Службата и органите на държавите членки в контекста на административното сътрудничество, като надлежно се вземат предвид ограниченията, на които е подчинена проверката на досиета.

(16)

Изискванията във връзка с молбите за преобразуване следва да осигурят плавен и ефективен интерфейс между системата на марките на ЕС и националните системи на марките.

(17)

С цел да се рационализира производството пред Службата, следва да бъде възможно предоставянето на преводи да се ограничи само до онези части на документите, които имат отношение към производството. За постигането на същата цел на Службата следва да бъде разрешено да изисква доказателство за това, че даден превод съответства на оригинала, само в случай на съмнение.

(18)

От съображения за ефективност някои решения на Службата във връзка с възражения или искания за отмяна или за обявяване на недействителност на марка на ЕС следва да се вземат от един-единствен член.

(19)

Поради присъединяването на Съюза към Мадридския протокол е необходимо подробните изисквания относно процедурите за международна регистрация на марките да са в пълно съответствие с правилата на този протокол.

(20)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 замени разпоредбите, които преди това бяха установени в Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията (8), който бе съответно отменен. Без да се засяга тази отмяна, за някои производства, образувани преди началната дата на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431, следва да продължат да се прилагат до тяхното приключване специфични разпоредби на Регламент (ЕО) № 2868/95.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по въпросите, свързани с правилата за прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правила във връзка със:

а)

подробното съдържание на заявката за марка на ЕС, подавана в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост („Службата“);

б)

изискваната документация, придружаваща претенциите за приоритет и за предходност на предишна заявка, и доказателствата, които трябва да се представят при претендиране на изложбен приоритет;

в)

подробната информация, която трябва да се съдържа в публикацията на заявката за марка на ЕС;

г)

съдържанието на обявяването на разделяне на заявка; начина, по който Службата трябва да процедира с това обявяване, и подробната информация, която трябва да се съдържа в публикацията на заявката за разделяне;

д)

съдържанието и формата на удостоверението за регистрация;

е)

съдържанието на обявяването на разделяне на регистрация и начина, по който Службата трябва да процедира с това обявяване;

ж)

подробната информация, която трябва да се съдържа в исканията за промяна и в исканията за промяна на името или адреса;

з)

съдържанието на заявката за регистрация на прехвърляне; изискваната документация за установяване на прехвърляне, и начина, по който трябва да се обработват заявките за частични прехвърляния;

и)

подробното съдържание на обявяването на отказ и изискваната документация, за да се удостовери съгласието на трето лице;

й)

подробното съдържание на правилата за използване на колективната марка на ЕС и правилата за използване на сертификатната марка на ЕС;

к)

максималните тарифи за разноските, реално направени за нуждите на производството;

л)

някои подробности относно публикуването в Бюлетина на марките на Европейския съюз и в Официалния вестник на Службата;

м)

подробните правила за начина, по който Службата и органите на държавите членки трябва да си обменят информация и да отварят досиета за проверка;

н)

подробната информация, която трябва да се съдържа в молбите за преобразуване и да се посочва при публикуването на тези молби;

о)

степента, до която удостоверителните документи, които се използват в писмените производства пред Службата, могат да се представят на всеки един от официалните езици на Съюза, необходимостта от осигуряване на превод и необходимите стандарти за преводите;

п)

решенията, които следва да се вземат от един-единствен член на отдела по споровете или на отдела по отмяна;

р)

по отношение на международната регистрация на марки:

i)

формуляра, който да се използва за подаване на международна заявка;

ii)

фактите и решенията за обявяване на недействителност, които трябва да се нотифицират на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост („Международното бюро“), както и подходящия момент за такава нотификация;

iii)

подробните изисквания по отношение на молбите за териториално разширяване след международната регистрация;

iv)

подробното съдържание на претенцията за предходност за международна регистрация и подробностите относно информацията, която следва да се нотифицира на Международното бюро;

v)

подробното съдържание на нотификацията за служебен временен отказ на защита, която трябва да се изпрати на Международното бюро;

vi)

подробното съдържание на актовете за окончателно предоставяне на защита или за отказ на защита;

vii)

подробното съдържание на нотификацията за обявяване на недействителност;

viii)

подробното съдържание на молбите за преобразуване на международна регистрация и на публикацията на тези молби;

ix)

подробното съдържание на молбата за преобразуване.

ДЯЛ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

Член 2

Съдържание на заявката

1.   Заявката за марка на ЕС съдържа:

а)

искане за регистрация на марката като марка на ЕС;

б)

името и адреса на заявителя и държавата, в която се намира неговият постоянният адрес, седалище или предприятие. Физическите лица се посочват с тяхното фамилно и собствено име или имена. Юридическите лица, както и органите, попадащи в обхвата на член 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001, се посочват с официалното им наименование и с уточняване на правната им форма, която може да бъде съкратена по общоприет начин. Националният идентификационен номер на дружеството също може да се посочи, ако е наличен. Службата може да изиска от заявителя да посочи телефонни номера или данни за връзка по електронен път съгласно определеното от изпълнителния директор. По принцип за всеки заявител се посочва само един адрес. В случай че са посочени няколко адреса, се взима под внимание единствено адресът, поставен на първо място, освен ако заявителят е посочил един от тези адреси като адрес за кореспонденция. Когато Службата вече е предоставила идентификационен номер, достатъчно е заявителят да посочи този номер и името на заявителя;

в)

списък на стоките или услугите, за които се отнася заявката за регистрация на марката, в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001. Този списък може да бъде подбран, изцяло или отчасти, от база данни с приемливи условия, предоставена от Службата;

г)

изображение на марката в съответствие с член 3 от настоящия регламент;

д)

ако заявителят е назначил представител — името и служебния адрес на представителя или идентификационния номер в съответствие с буква б); ако представителят има повече от един служебни адреси или ако заявителят е посочил два или повече представители, имащи различни служебни адреси, като адрес за кореспонденция се приема единствено адресът, поставен на първо място, освен ако в заявката е посочено кой от тези адреси да се използва като адрес за кореспонденция;

е)

ако се претендира приоритет на предишна заявка съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — съответна декларация, в която се упоменава датата, на която е направена тази заявка, и държавата, в която или за която тя е подадена;

ж)

ако се претендира изложбен приоритет съгласно член 38 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — съответна декларация, в която се упоменава наименованието на изложбата и датата на първото представяне на стоките или услугите;

з)

ако при подаването на заявката се претендира предходност съгласно член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на една или повече по-ранни марки, регистрирани в държава членка, включително на марка, регистрирана в страните от Бенелюкс или регистрирана по силата на международни договорености, валидни в дадена държава членка — съответна декларация, в която се посочват държавата членка или държавите членки, в които или за които е регистрирана по-ранната марка; датата, от която съответната регистрация е в сила; номерът на съответната регистрация, както и стоките или услугите, за които е регистрирана марката. Такава декларация може да бъде подадена и в срока, посочен в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

и)

когато е приложимо, декларация, че заявката е за регистрация на колективна марка на ЕС съгласно член 74 от Регламент (ЕС) 2017/1001 или за регистрация на сертификатна марка на ЕС съгласно член 83 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

й)

посочване на езика, на който е била подадена заявката, и на втория език съгласно член 146, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

к)

подпис на заявителя или на негов представител в съответствие с член 63, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията (9);

л)

когато е приложимо, искането за съставяне на доклада с резултатите от търсенето, посочен в член 43, параграф 1 или 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

2.   Заявката може да включва претенция, че в резултат на използването му знакът е придобил отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001, както и посочване дали тази претенция е считана за основна или субсидиарна. Такава претенция може да бъде предявена и в срока, посочен в член 42, параграф 2, второ изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001.

3.   Заявката за колективна марка на ЕС или сертификатна марка на ЕС може да включва правила за използването ѝ. Когато тези правила не са включени в заявката, те се представят в срока, посочен в член 75, параграф 1 и член 84, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

4.   Ако има повече от един заявител, в заявката може да бъде посочен само един заявител или представител в качеството на общ представител.

Член 3

Изображение на марката

1.   Марката се изобразява в подходяща форма, като се използва общодостъпна технология, при условие че може да бъде възпроизведена в регистъра по ясен, точен, автономен, лесно достъпен, понятен, устойчив и обективен начин, така че да се даде възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясно и точно обекта на защитата, която се предоставя на притежателя на марката.

2.   Изображението на марката определя обекта на регистрацията. Когато изображението се придружава от описание в съответствие с параграф 3, буква г), буква д), буква е), подточка ii), буква з) или параграф 4, това описание следва да съответства на изображението и да не разширява неговия обхват.

3.   Когато заявката се отнася до някой от видовете марки, изброени в букви а)—й), тя съдържа посочване в този смисъл. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1 или 2, видът на марката и нейното изображение си съответстват, както следва:

а)

в случай на марка, състояща се изключително от думи или букви, цифри, други стандартни типографски знаци или комбинация от тях (словна марка), марката се изобразява чрез възпроизвеждане на знака в стандартното му словно изписване и оформление, без какъвто и да било графичен елемент или цвят;

б)

в случай на марка, при която са използвани нестандартни знаци, стил или оформление, или графичен елемент или цвят (фигуративна марка), включително марки, които се състоят изключително от фигуративни елементи или съчетание от словни и фигуративни елементи, марката се изобразява чрез възпроизвеждане на знака с всички негови елементи и, когато е приложимо, неговите цветове;

в)

в случай на марка, състояща се от или включваща триизмерна форма, включително контейнери, опаковки, самия продукт или техния външен вид (триизмерна марка), марката се изобразява чрез графично възпроизвеждане на формата, включително компютърно генерирано изображение, или фотографско възпроизвеждане. Графичното или фотографското възпроизвеждане може да съдържа различни изгледи. Когато изображението не се предоставя по електронен път, то може да включва до шест различни изгледа;

г)

в случай на марка, състояща се от специфичния начин, по който марката се поставя или прикрепя върху стоките (позиционна марка), марката се изобразява чрез възпроизвеждане, което посочва по подходящ начин разположението на марката и нейния размер или пропорции по отношение на съответните стоки. Елементите, които не са част от предмета на регистрацията, се отграничават визуално, като се представят за предпочитане чрез прекъснати или пунктирани линии. Изображението може да бъде придружено от описание, в което подробно се обяснява по какъв начин знакът се поставя върху стоките;

д)

в случай на марка, състояща се изключително от набор от елементи, които се повтарят равномерно (марка с мотиви), марката се изобразява чрез възпроизвеждане, показващо повтарящия се мотив. Изображението може да бъде придружено от описание, в което подробно се обяснява начинът, по който елементите се повтарят равномерно;

е)

в случай на марка, състояща се от цвят/цветове,

i)

когато марката е съставена изключително от един цвят без очертания, тя се изобразява чрез възпроизвеждане на цвета и посочване на този цвят чрез препратка към общоприет цветен код;

ii)

когато марката е съставена изключително от комбинация от цветове без очертания, тя се изобразява чрез възпроизвеждане, показващо систематичното подреждане на комбинацията от цветове по еднакъв и предварително определен начин и посочване на тези цветове чрез препратка към общоприет цветен код. Също така може да бъде добавено описание, в което подробно се посочва систематичното подреждане на цветовете;

ж)

в случай на марка, състояща се изключително от звук или комбинация от звуци (звукова марка), марката се представя чрез аудио файл, в който се възпроизвежда звукът, или чрез точно представяне на звука с музикални ноти;

з)

в случай на марка, състояща се от или включваща движение или промяна в позицията на елементите на марката (марка на движение), марката се представя чрез видео файл или чрез поредица от последователни неподвижни изображения, представящи движението или промяната в позицията. При използването на неподвижни изображения те може да бъдат номерирани или придружени от описание, обясняващо последователността;

и)

в случай на марка, състояща се от или включваща комбинация от изображение и звук (мултимедийна марка), марката се представя чрез аудио-визуален файл, в който се съдържа комбинацията от изображението и звука;

й)

в случай на марка, състояща се от елементи с холографски характеристики (холограмна марка), марката се представя чрез видео файл или графично или фотографско възпроизвеждане, съдържащо изгледите, които са необходими, за да се идентифицира в достатъчна степен холографският ефект в неговата цялост.

4.   Когато марката не е обхваната от нито един от видовете, изброени в параграф 3, нейното изображение следва да отговаря на стандартите, посочени в параграф 1, и може да се придружава от описание.

5.   Когато изображението се предоставя по електронен път, изпълнителният директор на Службата определя форматите и размера на електронния файл, както и евентуалните други относими технически спецификации.

6.   Когато изображението не се предоставя по електронен път, марката се възпроизвежда на един-единствен отделен лист хартия, приложен към листа, на който фигурира текстът на заявката. Листът, върху който се възпроизвежда марката, съдържа всички необходими изгледи или изображения и не трябва да е по-голям от формат DIN А4 (с височина 29,7 cm и широчина 21 cm). От всички страни трябва да има поле, отстоящо на минимум 2,5 cm от края на листа.

7.   Когато не е очевидна, правилната позиция на марката се обозначава, като се добавят думите „горен край“ при всяко възпроизвеждане.

8.   Възпроизвеждането на марката трябва да е с такова качество, че да може да бъде:

а)

намалено до размер, не по-малък от 8 cm на широчина и 8 cm на височина; или

б)

увеличено до размер, не по-голям от 8 cm на широчина и 8 cm на височина.

9.   Предоставянето на мостра или образец не представлява подходящо изображение на марката.

Член 4

Претендиране на приоритет

1.   Ако при подаването на заявката се претендира приоритет съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на една или няколко предходни заявки, заявителят разполага с тримесечен срок, считано от датата на подаване, за да посочи входящия номер на предходната заявка и да предостави копие от същата. В това копие се посочва датата на подаване на предходната заявка.

2.   Ако езикът на предходната заявка, за която се претендира приоритет, не е един от езиците на Службата, заявителят трябва, ако това се изисква от Службата, да ѝ предостави превод на предходната заявка на езика на Службата, използван като първи или втори език на заявката, в определения от Службата срок.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis, когато претенцията за приоритет е свързана с една или повече предходни регистрации.

Член 5

Изложбен приоритет

Ако при подаването на заявката се претендира изложбен приоритет съгласно член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001, заявителят разполага с тримесечен срок, считано от датата на подаване, за да подаде удостоверение, издадено при изложбата от органа, отговарящ за закрилата на индустриалната собственост на изложбата. С това удостоверение се удостоверява, че марката е била използвана за стоките или услугите, обхванати от заявката. В него също така се посочват датата на откриване на изложбата и датата на първото публично използване, ако е различна от датата на откриване на изложбата. Удостоверението е придружено от описание на реалното използване на марката, надлежно удостоверено от горепосочения орган.

Член 6

Претендиране на предходност на национална марка преди регистрацията на марка на ЕС

Когато в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 се претендира предходност на по-рано регистрирана марка съгласно посоченото в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001, заявителят представя копие от съответната регистрация в срок от три месеца от получаването на претенцията за предходност от Службата.

Член 7

Съдържание на публикацията на заявката

Публикацията на заявката съдържа следните данни:

а)

името и адреса на заявителя;

б)

когато е приложимо, името и служебния адрес на посочения от заявителя представител, различен от посочения в член 119, параграф 3, първо изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001. Когато е посочен повече от един представител с един и същи служебен адрес, се публикуват само името и служебният адрес на поставения на първо място представител, следвани от думите „и други“. Когато са посочени двама или повече представители с различни служебни адреси, се публикува единствено адресът за кореспонденция, определен съгласно член 2, параграф 1, буква д) от настоящия регламент. Когато в съответствие с член 74, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 е посочено сдружение от представители, се публикуват само името и служебният адрес на сдружението;

в)

изображението на марката, заедно с елементите и описанията, посочени в член 3, когато това е приложимо. Когато изображението е било представено под формата на електронен файл, до него се осигурява достъп чрез връзка към този файл;

г)

списъка на стоките или услугите, групирани по класове съгласно Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа от посочената класификация, към който принадлежи групата стоки или услуги, и се следва редът на представяне на класовете в самата класификация;

д)

датата на подаване и входящия номер;

е)

когато е приложимо, данни за претенцията за приоритет, подадена от заявителя съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

ж)

когато е приложимо, данни за претенцията за изложбен приоритет, подадена от заявителя съгласно член 38 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

з)

когато е приложимо, данни за претенцията за предходност, подадена от заявителя съгласно член 39 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

и)

когато е приложимо, декларация съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001, че в резултат на използването ѝ марката е придобила отличителен характер за стоките или услугите, за които се иска регистрацията;

й)

когато е приложимо, декларация, че заявката се отнася за колективна марка на ЕС или сертификатна марка на ЕС;

к)

посочване на езика, на който е подадена заявката, и на втория език, който заявителят е посочил в съответствие с член 146, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

л)

когато е приложимо, декларация за това, че заявката произтича от трансформацията на международна регистрация, посочваща Съюза съгласно член 204, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001, заедно с датата на международната регистрация съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или датата, на която териториалното разширяване за Съюза, извършено след международната регистрация съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, е вписано в международния регистър, и, когато е приложимо, датата на приоритета на международната регистрация.

Член 8

Разделяне на заявката

1.   Обявяването на разделянето на заявката съгласно член 50 от Регламент (ЕС) 2017/1001 трябва да съдържа:

а)

входящия номер на заявката;

б)

името и адреса на заявителя в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

в)

списъка на стоките или услугите, които се включват в заявката за разделяне, или когато е необходимо разделяне в повече от една заявка за разделяне — списъка на стоките или услугите за всяка заявка за разделяне;

г)

списъка на стоките или услугите, които остават в първоначалната заявка.

2.   Службата създава отделно досие за всяка заявка за разделяне, което се състои от пълно копие на досието за първоначалната заявка, включително обявяването на разделянето и кореспонденцията, свързана с него. Службата определя нов номер на заявка за всяка заявка за разделяне.

3.   Публикацията на всяка заявка за разделяне съдържа данните и реквизитите, посочени в член 7.

ДЯЛ III

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Член 9

Удостоверение за регистрация

Удостоверението за регистрация, издавано в съответствие с член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001, съдържа вписванията в регистъра, изброени в член 111, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001, и декларация, че тези вписвания действително са направени в регистъра. Когато изображението на марката се представя под формата на електронен файл, до него се осигурява достъп чрез връзка към този файл; Удостоверението се допълва, когато е приложимо, от извлечение, в което са указани всички данни, подлежащи на вписване в регистъра в съответствие с член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001, и декларация, че тези вписвания действително са направени в регистъра.

Член 10

Съдържание на искането за промяна на регистрация

Искането за промяна на регистрация съгласно член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

регистрационния номер на марката на ЕС;

б)

името и адреса на притежателя на марката на ЕС в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

в)

указване на елемента от изображението на марката на ЕС, който трябва да бъде променен, както и същия елемент в променения му вариант в съответствие с член 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

г)

промененото изображение на марката на ЕС в съответствие с член 3 от настоящия регламент.

Член 11

Обявяване на разделянето на регистрация

1.   Обявяването на разделянето на регистрация съгласно член 56, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

регистрационния номер на марката на ЕС;

б)

името и адреса на притежателя на марката на ЕС в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

в)

списъка на стоките или услугите, които се включват в отделно обособената регистрация, или когато е необходимо разделяне в повече от една отделно обособена регистрация — списъка на стоките или услугите за всяка отделно обособена регистрация;

г)

списъка на стоките или услугите, които остават в първоначалната регистрация.

2.   Службата създава отделно досие за отделно обособената регистрация, което се състои от пълно копие на досието за първоначалната регистрация, включително обявяването на разделянето и кореспонденцията, свързана с него. Службата определя нов регистрационен номер за отделно обособената регистрация.

Член 12

Съдържание на искането за промяна на името или адреса на притежателя на марка на ЕС или на заявителя на марка на ЕС

Искането за промяна на името или адреса на притежателя на регистрирана марка на ЕС съгласно член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

регистрационния номер на марката на ЕС;

б)

името и адреса на притежателя на марката на ЕС, както са вписани в регистъра, освен ако Службата вече е предоставила идентификационен номер на притежателя, в който случай е достатъчно заявителят да посочи този номер и името на притежателя;

в)

посочване на новото име или новия адрес на притежателя на марката на ЕС в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

Букви б) и в) от първата алинея се прилагат mutatis mutandis за целите на искането за промяна на името или адреса на заявителя на марка на ЕС. Това искане трябва да съдържа и номера на заявката.

ДЯЛ IV

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Член 13

Заявка за регистрация на прехвърляне

1.   Заявката за регистрация на прехвърляне съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

регистрационния номер на марката на ЕС;

б)

данните на новия притежател в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

в)

данните за регистрираните стоки или услуги, за които се отнася прехвърлянето, в случай че последното не се отнася за всички регистрирани стоки или услуги;

г)

доказателства, надлежно установяващи прехвърлянето, в съответствие с член 20, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

д)

когато е приложимо, името и служебния адрес на представителя на новия притежател в съответствие с член 2, параграф 1, буква д) от настоящия регламент.

2.   Букви от б)—д) от параграф 1 се прилагат mutatis mutandis за целите на заявката за регистрация на прехвърлянето на заявка за марка на ЕС.

3.   За целите на параграф 1, буква г) всяко от изброените по-долу представлява достатъчно доказателство за прехвърляне:

а)

подписването на заявката за регистрация на прехвърлянето от регистрирания притежател или негов представител и от правоприемника или негов представител;

б)

когато заявката е подадена от регистрирания притежател или негов представител — декларация, подписана от правоприемника или негов представител, даващ съгласието си за регистрацията на прехвърлянето;

в)

ако заявката за регистрация е подадена от правоприемника — декларация, подписана от регистрирания притежател или негов представител, че регистрираният притежател дава съгласието си за регистрацията на правоприемника;

г)

подписването от регистрирания притежател или негов представител и от правоприемника или негов представител на попълнен формуляр или документ за прехвърлянето съгласно предвиденото в член 65, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625.

Член 14

Обработване на заявките за частични прехвърляния

1.   В случай че заявката за регистрация на прехвърляне се отнася само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката, заявителят разпределя стоките или услугите, включени в първоначалната регистрация, между остатъка от регистрацията и заявката за частично прехвърляне по такъв начин, че стоките или услугите в остатъка от регистрацията и новата регистрация да не се припокриват.

2.   Службата създава отделно досие за новата регистрация, което се състои от пълно копие на досието за първоначалната регистрация, включително заявката за регистрация на частичното прехвърляне и кореспонденцията, свързана с нея. Службата определя нов регистрационен номер за новата регистрация.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis за целите на заявка за регистрация на прехвърляне на заявка за марка на ЕС. Службата определя нов номер на заявка за новата заявка за марка на ЕС.

ДЯЛ V

ОТКАЗ

Член 15

Отказ

1.   Обявяването на отказа съгласно член 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

регистрационния номер на марката на ЕС;

б)

името и адреса на притежателя в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

в)

в случай че отказът се отнася само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката — посочване на стоките или услугите, за които регистрираната марка се запазва.

2.   В случай че в регистъра е вписано право на трето лице във връзка с марката на ЕС, декларацията за съгласие с отказа, подписана от титуляря на това право или негов представител, се счита за достатъчно доказателство за съгласието на третото лице с отказа.

ДЯЛ VI

КОЛЕКТИВНИ МАРКИ И СЕРТИФИКАТНИ МАРКИ НА ЕС

Член 16

Съдържание на правилата за използване на колективните марки на ЕС

Правилата за използване на колективните марки на ЕС, посочени в член 75, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001, уточняват:

а)

името на заявителя;

б)

целта на сдружението или целта, за която е създадено юридическото лице, учредено по силата на публичното право;

в)

органите, упълномощени да представляват сдружението или юридическото лице, учредено по силата на публичното право;

г)

в случай на сдружение — условията за членство;

д)

изображение на колективната марка на ЕС;

е)

лицата, на които се предоставя разрешение да използват колективната марка на ЕС;

ж)

когато е необходимо, условията за използване на колективната марка на ЕС, включително съответните санкции;

з)

стоките или услугите, обхванати от колективната марка на ЕС, включително, когато е целесъобразно, всякакви ограничения, въведени вследствие на прилагането на член 7, параграф 1, буква й), к) или л) от Регламент (ЕС) 2017/1001;

и)

когато е необходимо, разрешението, предвидено в член 75, параграф 2, второ изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001.

Член 17

Съдържание на правилата за използване на сертификатните марки на ЕС

Правилата за използване на сертификатните марки на ЕС, посочени в член 84 от Регламент (ЕС) 2017/1001, уточняват:

а)

името на заявителя;

б)

декларация, че заявителят отговаря на изискванията, установени в член 83, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

в)

изображение на сертификатната марка на ЕС;

г)

стоките или услугите, обхванати от сертификатната марка на ЕС;

д)

характеристиките на стоките или услугите, които трябва да бъдат удостоверени със сертификатната марка на ЕС, като например материала, начина на производство на стоките или изпълнение на услугите, качеството или точността;

е)

условията за използване на сертификатната марка на ЕС, включително съответните санкции;

ж)

лицата, на които се предоставя разрешение да използват сертификатната марка на ЕС;

з)

начина, по който сертифициращият орган следва да тества тези характеристики и да упражнява надзор върху използването на сертификатната марка на ЕС.

ДЯЛ VII

РАЗНОСКИ

Член 18

Максимални тарифи за разноските

1.   Разноските, посочени в член 109, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/1001, се поемат от губещата страна въз основа на следните максимални тарифи:

а)

когато спечелилата страна не е представлявана — пътните и дневните разходи на тази страна за един човек за двупосочно пътуване между мястото на пребиваване или на стопанска дейност и мястото, където се провежда устното производство съгласно член 49 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625, както следва:

i)

цената на пътуване с влак в първа класа, включително обичайните допълнителни транспортни такси, когато общото разстояние с железопътен транспорт не надвишава 800 km, или цената на пътуване със самолет в туристическа класа, когато общото разстояние с железопътен транспорт надвишава 800 km или маршрутът включва прекосяване на море;

ii)

дневните разходи се изчисляват в съответствие с член 13 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (10);

б)

пътните разходи на представителите по смисъла на член 120, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — в размера, предвиден в буква а), подточка i) от настоящия параграф;

в)

разходите за представителство по смисъла на член 120, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001, направени от спечелилата страна, както следва:

i)

в производство по възражение: 300 EUR;

ii)

в производство по отмяна или за обявяване на недействителност на марка на ЕС: 450 EUR;

iii)

в производство по обжалване: 550 EUR;

iv)

когато е проведено устно производство, на което страните са били призовани в съответствие с член 49 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 — сумата, посочена в точки i), ii) или iii), увеличена с 400 EUR.

2.   Когато има няколко заявители или титуляри на заявката за марка на ЕС или регистрацията на марка на ЕС, или когато има няколко възразяващи страни или няколко страни, искащи отмяна или обявяване на недействителност, които съвместно са подали възражението или искането за отмяна или за обявяване на недействителност, губещата страна поема разноските, посочени в параграф 1, буква а), само за едно лице.

3.   Когато спечелилата страна е представлявана от повече от един представител по смисъла на член 120, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001, губещата страна поема разноските, посочени в параграф 1, букви б) и в) от настоящия член, само за едно лице.

4.   Губещата страна не е задължена да възстанови на спечелилата страна свързаните с производството пред Службата разноски, разходи и такси, различни от посочените в параграфи 1, 2 и 3.

ДЯЛ VIII

ПЕРИОДИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Член 19

Периодични публикации

1.   Когато определени данни са публикувани в Бюлетина на марките на Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1001, на Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 или на настоящия регламент, датата на изданието, указана в Бюлетина на марките на Европейския съюз, се счита за дата на публикуването на данните.

2.   Ако вписаните данни относно регистрацията на марка не съдържат никакви промени в сравнение с публикацията на заявката, публикуването на тези данни се извършва чрез препратка към данните, които се съдържат в публикацията на заявката.

3.   Службата може да осигури публичен достъп до изданията на Официалния вестник на Службата по електронен път.

ДЯЛ IХ

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 20

Обмен на информация между Службата и органите на държавите членки

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 152 от Регламент (ЕС) 2017/1001, при поискване Службата и централните бюра по индустриална собственост на държавите членки, включително Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, взаимно си съобщават съществена информация относно подаването на заявки за марки на ЕС или национални марки и относно свързаните с тези заявки производства, както и за регистрираните в резултат на това марки.

2.   Службата и съдилищата или органите на държавите членки обменят информация помежду си за целите на Регламент (ЕС) 2017/1001 пряко или чрез централните бюра за индустриална собственост на държавите членки.

3.   Разходите за съобщенията по параграфи 1 и 2 са за сметка на органа, който извършва съобщенията. Тези съобщения са освободени от такси.

Член 21

Отваряне на досиета за проверка

1.   Проверката на досиета във връзка със заявки за марки на ЕС или регистрирани марки на ЕС от съдилищата или органите на държавите членки се прави, като за тази цел се използват оригиналните документи или техни копия, или технически средства за съхранение, ако досиетата са архивирани по такъв начин.

2.   В момента на предаването на досиета, свързани със заявени или регистрирани марки на ЕС, или копия от тях на съдилищата или на прокуратурите на държавите членки, Службата посочва ограниченията, на които подлежи проверката на досиетата съгласно член 114 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

3.   Съдилищата или прокуратурите на държавите членки могат в рамките на производствата пред тях да отварят за проверка от трети лица досиета или копия от тях, предоставени им от Службата. Тази проверка се урежда от член 114 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

ДЯЛ Х

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 22

Съдържание на молбата за преобразуване

Молбата за преобразуване на заявка за марка на ЕС или на регистрирана марка на ЕС в заявка за национална марка съгласно член 139 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

името и адреса на заявителя, искащ преобразуване, в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

б)

входящия номер на заявката за марка на ЕС или регистрационния номер на марката на ЕС;

в)

посочване на основанието за преобразуване съгласно член 139, параграф 1, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/1001;

г)

посочване на държавата членка или държавите членки, по отношение на които се иска преобразуването;

д)

когато молбата не се отнася за всички стоки или услуги, за които е подадена заявката или за които е регистрирана марката на ЕС — посочване на стоките или услугите, за които се иска преобразуване, а когато се иска преобразуване по отношение на повече от една държава членка и списъкът на стоките или услугите не е един и същ за всички държави членки — посочване на съответните стоки или услуги за всяка държава членка;

е)

когато се иска преобразуване съгласно член 139, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на основание факта, че действието на марката на ЕС е било преустановено вследствие на решение на съд, компетентен в областта на марките на ЕС — посочване на датата, на която решението е станало окончателно, както и копие на решението, което може да бъде подадено на езика, на който е постановено.

Член 23

Съдържание на публикацията на молбата за преобразуване

Публикацията на молбата за преобразуване в съответствие с член 140, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

входящия номер или регистрационния номер на марката на ЕС, за която се иска преобразуване;

б)

препратка към предишната публикация на молбата или към регистрацията в Бюлетина на марките на Европейския съюз;

г)

посочване на държавата членка или държавите членки, по отношение на които се иска преобразуването;

д)

когато молбата не се отнася за всички стоки или услуги, за които е подадена заявката или за които е регистрирана марката на ЕС — посочване на стоките или услугите, за които се иска преобразуване;

е)

когато се иска преобразуване по отношение на повече от една държава членка и списъкът на стоките или услугите не е един и същ за всички държави членки — посочване на съответните стоки или услуги за всяка държава членка;

ж)

датата на молбата за преобразуване.

ДЯЛ ХI

ЕЗИЦИ

Член 24

Представяне на удостоверителни документи в писменото производство

Освен ако е предвидено друго в настоящия регламент или в Делегиран регламент (ЕС) 2018/625, удостоверителните документи, които се използват в писменото производство пред Службата, могат да се представят на всеки от официалните езици на Съюза. Когато езикът на тези документи не е езикът на производството, определен в съответствие с член 146 от Регламент (ЕС) 2017/1001, Службата може служебно или по мотивирано искане на другата страна да изиска да се представи превод на този език в определен от нея срок.

Член 25

Стандарти за преводите

1.   Когато на Службата трябва да се представи превод на документ, преводът трябва да посочва документа, за който се отнася, и да възпроизвежда структурата и съдържанието на оригиналния документ. Когато дадена страна е посочила, че само някои части от документа са относими, преводът може да бъде сведен до тези части.

2.   Освен ако е предвидено друго в Регламент (ЕС) 2017/1001, в Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 или в настоящия регламент, се смята, че даден документ, за който трябва да се представи превод, не е получен от Службата в следните случаи:

а)

когато преводът е получен от Службата след изтичането на съответния срок за представяне на оригиналния документ или на превода;

б)

когато удостоверението, посочено в член 26 от настоящия регламент, не е подадено в определения от Службата срок.

Член 26

Правна автентичност на преводите

При отсъствие на доказателства или данни за противното, Службата презумира, че даден превод съответства на оригиналния текст. В случай на съмнение Службата може да изиска представянето в определен срок на удостоверение, че преводът съответства на оригиналния текст.

ДЯЛ ХII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБАТА

Член 27

Решения на отдела по споровете или на отдела по отмяна, взети от един-единствен член

Съгласно член 161, параграф 2 или член 163, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 един-единствен член на отдела по споровете или на отдела по отмяна взема следните решения:

а)

решения за разпределяне на разноските;

б)

решения за определяне на размера на разноските, които трябва да се възстановят съгласно член 109, параграф 7, първо изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001;

в)

решения за прекратяване на производството или решения, потвърждаващи, че липсва основание за произнасяне на решение по същество;

г)

решения за отхвърляне на възражение като недопустимо преди изтичането на срока, посочен в член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625;

д)

решения за спиране на производството;

е)

решения за обединяване или разделяне на няколко възражения съгласно член 9, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625.

ДЯЛ XIII

ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ

Член 28

Формуляр, който се използва за подаване на международна заявка

Предоставяният от Службата формуляр за подаване на международна заявка съгласно член 184, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 включва всички елементи на официалния формуляр, предоставян от Международното бюро. Заявителите могат да използват и официалния формуляр, предоставян от Международното бюро.

Член 29

Факти и решения за обявяване на недействителност, които трябва да се нотифицират на Международното бюро

1.   Службата нотифицира Международното бюро в срок от пет години от датата на международната регистрация в следните случаи:

а)

когато заявката за марка на ЕС, на която се основава международната регистрация, е оттеглена, се счита за оттеглена или е отказана с окончателно решение по отношение на всички или някои от стоките или услугите, изброени в международната регистрация;

б)

когато марката на ЕС, на която се основава международната регистрация, е обезсилена поради това, че е била предмет на отказ, не е била подновена, е била отменена, или е била обявена за недействителна от Службата с окончателно решение или с решение на съд, компетентен в областта на марките на ЕС, въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение, по отношение на всички или някои от стоките или услугите, изброени в международната регистрация;

в)

когато заявката за марка на ЕС или марката на ЕС, на която се основава международната регистрация, е разделена на две заявки или регистрации.

2.   Нотификацията, посочена в параграф 1, включва:

а)

номера на международната регистрация;

б)

името на притежателя на международната регистрация;

в)

фактите и решенията, засягащи основната заявка или регистрация, както и датата на настъпване на тези факти и на влизане в сила на тези решения;

г)

в случая, посочен в параграф 1, буква а) или б) — искането за отмяна на международната регистрация;

д)

когато актът, посочен в параграф 1, буква а) или б), засяга основната заявка или основната регистрация единствено по отношение на някои от стоките или услугите — тези стоки или услуги, или стоките или услугите, които не са засегнати;

е)

в случая, посочен в параграф 1, буква в) — номера на всяка от съответните заявки за марка на ЕС или регистрации.

3.   Службата нотифицира Международното бюро в края на период от пет години от датата на международната регистрация в следните случаи:

а)

когато е внесена жалба срещу решение на проверител да отхвърли заявката за марка на ЕС, на която се основава международната регистрация, съгласно член 42 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

б)

когато е подадено възражение срещу заявка за марка на ЕС, на която се основава международната регистрация;

в)

когато срещу заявката за марка на ЕС, на която се основава международната регистрация, има подадено искане за отмяна или за обявяване на недействителност;

г)

когато в регистъра на марките на ЕС е отбелязано, че пред съд, компетентен в областта на марките на ЕС, е предявен насрещен иск за отмяна или за обявяване на недействителност на марка на ЕС, на която се основава международната регистрация, но в регистъра все още не е посочено решението на този съд по насрещния иск.

4.   След като производството, посочено в параграф 3, приключи с окончателно решение или вписване в регистъра, Службата нотифицира Международното бюро в съответствие с параграф 2.

5.   За целите на параграфи 1 и 3 марка на ЕС, на която се основава международната регистрация, включва регистрация на марка на ЕС, която произтича от заявка за марка на ЕС, на която се основава международната заявка.

Член 30

Молба за териториално разширяване след международната регистрация

1.   Молбата за териториално разширяване, подадена в Службата съгласно член 187, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

тя се подава чрез използване на един от формулярите, посочени в член 31 от настоящия регламент, и съдържа всички данни и информация, които се изискват с този формуляр;

б)

в нея се посочва номерът на международната регистрация, за която се отнася;

в)

списъкът на стоките или услугите е обхванат от списъка на стоките или услугите, който се съдържа в международната регистрация;

г)

въз основа на посоченото в международния формуляр, заявителят има право да извърши посочване чрез Службата след международната регистрация в съответствие с член 2, параграф 1, подточка ii) и член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол.

2.   Когато молбата за териториално разширяване не отговаря на всички изисквания, посочени в параграф 1, Службата приканва заявителя да отстрани пропуските в определен от нея срок.

Член 31

Формуляр, който се използва за молбата за териториално разширяване

Предоставяният от Службата формуляр за подаване на молба за териториално разширяване след международна регистрация съгласно член 187, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 включва всички елементи на официалния формуляр, предоставян от Международното бюро. Заявителите могат да използват и официалния формуляр, предоставян от Международното бюро.

Член 32

Претенции за предходност, подадени пред Службата

1.   Без да се засяга член 39, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1001, претенцията за предходност съгласно член 192, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа:

а)

регистрационния номер на международната регистрация;

б)

името и адреса на притежателя на международната регистрация в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

в)

посочване на държавата членка или държавите членки, във или за които е регистрирана по-ранната марка;

г)

номера и датата на подаване на съответната регистрация;

д)

посочване на стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, и на тези, по отношение на които се претендира предходност;

е)

копие от съответното удостоверение за регистрация.

2.   Когато притежателят на международната регистрация е длъжен да бъде представляван в производство пред Службата съгласно член 119, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001, претенцията за предходност включва посочването на представител по смисъла на член 120, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

3.   Когато Службата е приела претенцията за предходност, тя информира за това Международното бюро, като съобщава:

а)

номера на съответната международна регистрация;

б)

името на държавата членка или държавите членки, във или за които е регистрирана по-ранната марка;

в)

номера на съответната регистрация;

г)

датата, от която съответната регистрация е в сила.

Член 33

Нотификация за служебен временен отказ, която се изпраща на Международното бюро

1.   Без да се засягат изискванията, установени в член 193, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001, нотификацията за служебен временен (пълен или частичен) отказ на защита на международната регистрация, която се изпраща на Международното бюро съгласно член 193, параграфи 2 и 5 от същия регламент, съдържа следното:

а)

номера на международната регистрация;

б)

позоваване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1001, които се отнасят за временния отказ;

в)

посочване, че временният отказ на защита ще бъде потвърден с решение на Службата, в случай че притежателят на международната регистрация не коригира основанията за отказа чрез представяне на съображения пред Службата в срок от два месеца от датата, на която Службата е издала временния отказ;

г)

в случай че временният отказ се отнася само за част от стоките или услугите — посочване на тези стоки или услуги.

2.   По отношение на всяка нотификация за служебен временен отказ, която се изпраща на Международното бюро, и при условие че срокът за възражение е изтекъл и не е направена нотификация за временен отказ въз основа на възражение съгласно член 78, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625, Службата информира Международното бюро за следното:

а)

когато в резултат на производството пред Службата временният отказ е оттеглен — за факта, че марката е защитена в Съюза;

б)

когато решение за отказ на защита за марката е станало окончателно, ако е приложимо, след обжалване съгласно член 66 от Регламент (ЕС) 2017/1001 или иск по силата на член 72 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — за факта, че в Съюза е отказана защита на марката;

в)

когато отказът по буква б) се отнася само за част от стоките или услугите — за стоките или услугите, за които марката е защитена в Съюза.

Член 34

Нотификация до Международното бюро за обявяване на недействителност на международна регистрация

В нотификацията, посочена в член 198, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001, се посочва датата, на която тя е направена, както и:

а)

че недействителността е обявена от Службата, или се указва съдът, компетентен в областта на марките на ЕС, който е обявил недействителността;

б)

дали недействителността е обявена под формата на отмяна на права на притежателя на международната регистрация, на декларация за това, че марката е недействителна на абсолютни основания, или на декларация за това, че марката е недействителна на относителни основания;

в)

обстоятелството, че недействителността вече не подлежи на обжалване;

г)

номера на международната регистрация;

д)

името на притежателя на международната регистрация;

е)

в случай че недействителността не се отнася за всички стоки или услуги, се посочват онези стоки или услуги, по отношение на които е обявена недействителността, или онези, по отношение на които такава не е обявена;

ж)

датата, на която е обявена недействителността, заедно с посочване на датата, от която обявяването на недействителността е породило действие.

Член 35

Молба за преобразуване на международна регистрация в заявка за национална марка или в посочване на държава членка

1.   Без да се засягат изискванията, установени в член 202, параграфи 4—7 от Регламент (ЕС) 2017/1001, молбата за преобразуване на международна регистрация, посочваща Съюза, в заявка за национална марка или в посочване на държава членка съгласно членове 139 и 202 от същия регламент, съдържа:

а)

регистрационния номер на международната регистрация;

б)

датата на международната регистрация или датата на посочване на Съюза, извършено след международната регистрация съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, и, когато е приложимо, данни за претенцията за приоритет на международната регистрация съгласно член 202, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001, както и данни за претенцията за предходност съгласно членове 39, 40 или 191 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

в)

данните и елементите, посочени в член 140, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 и член 22, букви а), в) и г) от настоящия регламент.

2.   При публикуването на молбата за преобразуване, посочена в параграф 1, се посочват данните, предвидени в член 23.

Член 36

Преобразуване на международна регистрация, посочваща Съюза, в заявка за марка на ЕС

Молбата за преобразуване съгласно член 204, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001 съдържа, освен данните и елементите, посочени в член 2 от настоящия регламент, следното:

а)

номера на международната регистрация, която е заличена;

б)

датата, на която международната регистрация е заличена от Международното бюро;

в)

когато е уместно, датата на международната регистрация съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или датата на вписване на териториалното разширяване за Съюза, извършено след международната регистрация съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол;

г)

когато е приложимо, датата на претендирания в международната заявка приоритет според вписаното в международния регистър, който се води от Международното бюро.

ДЯЛ ХIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Преходни мерки

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2868/95 продължават да се прилагат по отношение на текущите производства, при които настоящият регламент не се прилага съгласно член 39 от него, до приключването на тези производства.

Член 38

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 се отменя.

Член 39

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от датата на влизане в сила, посочена в параграф 1, при спазване на следните изключения:

а)

дял II не се прилага за заявки за марка на ЕС, подадени преди 1 октомври 2017 г., както и за международни регистрации, за които посочването на Съюза е било извършено преди тази дата;

б)

член 9 не се прилага за марки на ЕС, регистрирани преди 1 октомври 2017 г.;

в)

член 10 не се прилага за искания за промяна, подадени преди 1 октомври 2017 г.;

г)

член 11 не се прилага за обявявания на разделяне, направени преди 1 октомври 2017 г.;

д)

член 12 не се прилага за искания за промяна на името или адреса, подадени преди 1 октомври 2017 г.;

е)

дял IV не се прилага за заявки за регистрация на прехвърляне, подадени преди 1 октомври 2017 г.;

ж)

дял V не се прилага за обявявания на отказ, направени преди 1 октомври 2017 г.;

з)

дял VI не се прилага за заявки за колективна марка на ЕС или сертификатна марка на ЕС, подадени преди 1 октомври 2017 г., както и за международни регистрации, за които посочването на Съюза е било извършено преди тази дата;

и)

дял VII не се прилага за разходите, направени във връзка с производствата, образувани преди 1 октомври 2017 г.;

й)

дял VIII не се прилага за публикациите, направени преди 1 октомври 2017 г.;

к)

дял IX не се прилага за искания за предоставяне на информация или за извършване на проверка, подадени преди 1 октомври 2017 г.;

л)

дял X не се прилага за молбите за преобразуване, подадени преди 1 октомври 2017 г.;

м)

дял XI не се прилага за удостоверителни документи или преводи, представени преди 1 октомври 2017 г.;

н)

дял XII не се прилага за решения, взети преди 1 октомври 2017 г.;

о)

дял XIII не се прилага за международни заявки, уведомления за факти и решения за обявяване на недействителност на заявката или регистрацията на марка на ЕС, на която се основава международната регистрация, молби за териториално разширяване, претенции за предходност, нотификации за служебен временен отказ, нотификации за обявяване на недействителност на международна регистрация, молби за преобразуване на международна регистрация в заявка за национална марка и заявки за преобразуване на международна регистрация, посочваща Съюза, в заявка за марка на ЕС, подадени или направени преди 1 октомври 2017 г., в зависимост от случая.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 21).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 на Комисията от 18 май 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96 на Комисията (ОВ L 205, 8.8.2017 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 на Комисията от 18 май 2017 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз (ОВ L 205, 8.8.2017, стр. 39).

(6)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 296, 14.11.2003 г., стр. 22.

(8)  Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 15.12.1995 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията от 5 март 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (SL L 104, 24.4.2018., str. 1).

(10)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, и за установяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (Правилник за длъжностните лица) (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).


Top