EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0541

Делегиран регламент (ЕС) 2018/541 на Комисията от 20 декември 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на съответните им дати на прилагане (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/8681

OJ L 90, 6.4.2018, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/541/oj

6.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/59


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/541 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на съответните им дати на прилагане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (1), и по-специално член 25, параграф 2, член 28, параграф 4, член 29, параграфи 4 и 5 и член 30, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива (ЕС) 2016/97 се хармонизират националните разпоредби относно разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове, с които да доуточнява критериите и практическите аспекти относно правилата за осъществяване на дейност, приложими по отношение на разпространението на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, и относно изискванията към застрахователните предприятия и разпространителите на застрахователни продукти във връзка с контрола и управлението на продуктите. Въз основа на тези правомощия Комисията прие на 21 септември 2017 г. Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 (2) и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 (3).

(2)

С цел да се предостави възможност на компетентните органи и професионалните застрахователи да се адаптират по-добре към изискванията, заложени в посочените в първото съображение два делегирани регламента, датата на прилагане на тези делегирани регламенти следва да бъде съгласувана с датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат мерките, необходими за спазване на Директива (ЕС) 2016/97, както е посочено в член 42, параграф 1 от същата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358

В член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 втората алинея се заменя със следното:

„Той се прилага от датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат мерките, посочени в член 42, параграф 1, първа алинея от Директива (ЕС) 2016/97.“

Член 2

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359

В член 20 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 втората алинея се заменя със следното:

„Той се прилага от датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат мерките, посочени в член 42, параграф 1, първа алинея от Директива (ЕС) 2016/97.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (ОВ L 341, 20.12.2017 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ L 341, 20.12.2017 г., стр. 8).


Top