Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

Регламент (ЕС) 2018/455 на Комисията от 16 март 2018 година за определяне на допълнителни отговорности и задачи за референтната лаборатория на Европейския съюз за болести по рибата и ракообразните и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/455 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2018 година

за определяне на допълнителни отговорности и задачи за референтната лаборатория на Европейския съюз за болести по рибата и ракообразните и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграфи 5 и 6 от него,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (2), и по-специално член 55, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите задачи, задължения и изисквания за референтните лаборатории на Европейския съюз (ЕС) в областта на фуражите и храните и опазването на здравето на животните. Референтните лаборатории на ЕС за опазване здравето на животните и живите животни са изброени в част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004. В точка 15 от част II на това приложение като референтна лаборатория на ЕС за болести по ракообразните е посочен Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Обединеното кралство.

(2)

В Директива 2006/88/ЕО са определени ветеринарномедицинските изисквания за пускане на пазара и за внос и транзитно преминаване през територията на Съюза на аквакултури и продукти от тях, както и някои минимални мерки за превенция и контрол на определени болести по тези животни. В член 55, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО се предвижда определянето на референтни лаборатории на ЕС за болести по водните животни, свързани с посочената директива.

(3)

В Регламент (ЕО) № 737/2008 на Комисията (3) като референтна лаборатория на ЕС за болести по ракообразните за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2018 г. е определен Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Обединеното кралство. В член 55, параграф 3 от Директива 2006/88/ЕО се предвижда извършването на преглед на функциите на тази лаборатория.

(4)

Вследствие на нотификацията от страна на Обединеното кралство съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз срокът на функциониране на Cefas като референтна лаборатория на ЕС за болести по ракообразните не може да бъде удължен след 1 юли 2018 г.

(5)

С оглед на полезните взаимодействия по отношение на техническите експертни знания, лабораторния капацитет и изграждането на мрежи за сътрудничество с националните референтни лаборатории референтната лаборатория на ЕС за болести по рибата следва да поеме задачите и функциите на референтната лаборатория на ЕС за болести по ракообразните.

(6)

Поради това Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Дания, определен за референтна лаборатория на ЕС за болести по рибата, следва да поеме задачите и функциите на референтната лаборатория на ЕС за болести по ракообразните.

(7)

DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, който поема отговорностите на референтната лаборатория на ЕС за болести по рибата и ракообразните, следва да бъде посочен като референтна лаборатория на ЕС за болести по ракообразните за периода от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2023 г. Освен това той следва да бъде включен в списъка в част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004. Поради това част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 следва да бъде съответно изменена.

(8)

С цел да се осигури пълна приемственост в дейността на референтните лаборатории на Европейския съюз за болести по ракообразните е целесъобразно да се предвиди конкретна дата за прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Дания, поема отговорностите и задачите на референтна лаборатория на Европейския съюз за болести по ракообразните за периода от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2023 г.

Член 2

Част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 се изменя, както следва:

1.

точка 6 се заменя със следното:

„6.

Референтна лаборатория на ЕС за болести по рибата и ракообразните

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Дания“;

2.

точка 15 се заличава.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(3)  Регламент (ЕО) № 737/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. за определяне на референтните лаборатории на Общността за болести по ракообразните, бяс и туберкулоза по говедата, за установяване на допълнителни отговорности и задачи на референтните лаборатории на Общността за бяс и за туберкулоза по говедата и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 29).


Top