Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0328

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/328 на Комисията от 5 март 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешението ADISSEO France SAS) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/1224

OJ L 63, 6.3.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/328/oj

6.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/328 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2018 година

за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешението ADISSEO France SAS)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 4 юли 2017 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Bacillus subtilis DSM 29784 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и хората, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че разглежданият препарат може да подобри зоотехническите показатели при пилета за угояване. Това заключение може да се приложи и за пилета, отглеждани за кокошки носачки, ако препаратът се използва в същата доза. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от Bacillus subtilis DSM 29784 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4933.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „Зоотехнически добавки“. Функционална група: „Стабилизатори на чревната флора“

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 с минимално съдържание на 1 × 1010 CFU/g добавка.

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество:

Жизнеспособни спори на Bacillus subtilis DSM 29784

Метод за анализ  (1)

За преброяването на Bacillus subtilis DSM 29784 в добавката, премиксите и фуражите:

метод чрез разстилане върху пластина EN 15784

За идентификацията на Bacillus subtilis DSM 29784:

Идентификация:

пулсова гел електрофореза (PFGE)

Пилета за угояване

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

1 × 108

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Разрешава се употребата във фуражи, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: монензин натрий, наразин/никарбазин, салиномицин натрий, ласалоцид А натрий, диклазурил, наразин, мадурамицин амоний, робенидин хидрохлорид или декохинат.

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум.чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, дихателните пътища и очите.

26.3.2028 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top