EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0231

Регламент (ЕС) 2018/231 на Европейската централна банка от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2)

OJ L 45, 17.2.2018, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/231/oj

17.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/231 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 януари 2018 година

относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като взе предвид становището на Европейската комисия (2),

като има предвид, че:

(1)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 предвижда, че за изпълнение на изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за статистическа отчетност и с помощта на националните централни банки (НЦБ), ЕЦБ има правото да събира статистическа информация от общата съвкупност от отчетни единици и съобразно нуждите за изпълнение на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). От член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2533/98 следва, че пенсионните фондове (ПФ) съставляват част от общата съвкупност от отчетни единици за целите на изпълнението на изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ, inter alia, в областта на паричната и финансовата статистика. Член 3 от Регламент (ЕО) № 2533/98 изисква ЕЦБ да уточни действителната обща съвкупност от отчетни единици в рамките на общата съвкупност от отчетни единици и я оправомощава изцяло или частично да освободи определени категории от отчетни единици от изпълнение на изискванията за статистическа отчетност.

(2)

Целта на налагане на изисквания за статистическа отчетност на ПФ е да се предоставят на ЕЦБ достатъчни статистически данни относно финансовите дейности на подсектор ПФ в държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „държавите членки от еврозоната“), които се разглеждат като една икономическа територия. Събирането на статистическа информация относно ПФ е необходимо за задоволяването на редовни и ad hoc аналитични потребности в подкрепа на ЕЦБ при извършването на парични и финансови анализи, както и за приноса на ЕСЦБ за стабилността на финансовата система.

(3)

НЦБ следва да притежават правомощието да събират и проверяват изискуемата информация относно ПФ от действителната съвкупност от отчетни единици като част от по-широка рамка за статистическа отчетност, при условие че изпълнението на изискванията за статистическа отчeтност на ЕЦБ не би било застрашено. В такива случаи е уместно да се гарантира прозрачност чрез информиране на отчетните единици относно различните статистически цели, за които се събират данните. За да се сведе до минимум тежестта на отчетността върху ПФ, НЦБ следва да притежават правомощието да комбинират изискванията си за отчeтност съгласно настоящия регламент с изискванията си за отчeтност съгласно Регламент (ЕС) № 1011/2012 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2012/24) (3).

(4)

Освен това, за да се сведе до минимум тежестта на отчетността върху ПФ, НЦБ следва да притежават правомощието да събират необходимата информация за ПФ чрез съответния национален компетентен орган (НКО), който вече събира данни относно ПФ, в съответствие с местните договорености за сътрудничество.

(5)

Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (наричана по-долу „ЕСС 2010“), установена от Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), изисква активите и пасивите на институционалните единици да бъдат отчитани в страната по резидентност.

(6)

Стандартите за защита и използване на поверителна статистическа информация, установени в член 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98, следва да се прилагат по отношение на събирането на статистическа информация съгласно настоящия регламент.

(7)

Въпреки че се приема, че регламентите, приети съгласно член 34.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), не предоставят права и не налагат задължения на държавите членки, чиято парична единица не е еврото (наричани по-долу „държавите членки извън еврозоната“), член 5 от Устава на ЕСЦБ се прилага както за държави членки от еврозоната, така и за държави членки извън еврозоната. Член 5 от Устава на ЕСЦБ, заедно с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, визират задължение на национално равнище да се разработят и приложат всички мерки, които държавите членки извън еврозоната считат за подходящи за събирането на статистическата информация, която е необходима за изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност и за извършването на своевременна подготовка в областта на статистиката, за да могат да станат държави членки от еврозоната.

(8)

Въпреки че настоящият регламент е насочен главно към ПФ, пълната информация относно активите на ПФ може да не е пряко достъпна от ПФ, поради което съответната НЦБ може да включва ръководители на пенсионни схеми в действителната съвкупност от отчетни единици.

(9)

Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 предвижда, че ЕЦБ има правомощието да налага санкции на отчетните единици, които не спазват изискванията за статистическа отчетност, установени в регламентите или решенията на ЕЦБ.

(10)

До 2022 г. Управителният съвет следва да оцени предимствата и разходите на: а) намаляване на времето за предаване на данните за активите от отчетните единици на пет седмици след края на тримесечието, за което се отнасят данните; и б) разширяване на обхвата на изискванията за статистическа отчетност да покриват отчитане за всеки отделен заем от ПФ, вземайки предвид увеличаване на икономическото значение на заемите от този сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„пенсионен фонд (ПФ)“ (подсектор S.129 от ЕСС 2010) е финансово предприятие или квазикорпорация, която е основно ангажирана с финансово посредничество като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално осигуряване). Пенсионният фонд, като социалноосигурителна схема, осигурява доходи при пенсиониране и може да осигури плащания при смърт и инвалидност.

В определението не са включени:

а)

инвестиционни фондове (ИФ) съгласно определението в член 1 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/38) (5);

б)

дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции, съгласно определението в член 1 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/40) (6);

в)

парично-финансови институции (ПФИ) съгласно определението в член 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33) (7);

г)

застрахователни (осигурителни) дружества (ЗОД) съгласно определението в член 1 от Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/50) (8);

д)

неавтономни пенсионни фондове, които не са институционални единици и остават част от институционалната единица, която ги е създала;

е)

фондове за социална сигурност съгласно определението в точка 2.117 от ЕСС 2010;

2.

„отчетни единици“ има същото значение както е определено в член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

3.

„резидент“ има същото значение както е определено в член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98. За целите на настоящия регламент, ако юридическо лице няма физическо присъствие, неговата резидентност се определя от икономическата територия, по чието право е учредено лицето. Ако лицето не е формално учредено, резидентността се определя от неговото седалище, а именно страната, чиято правна система урежда създаването и съществуването на лицето;

4.

„съответна НЦБ“ е НЦБ на държавата членка от еврозоната, в която ПФ и/или ръководителят на пенсионната схема е резидент;

5.

„съответен НКО“ е НКО на държавата членка от еврозоната, в която ПФ и/или ръководителят на пенсионната схема е резидент;

6.

„ръководител на пенсионната схема“ има същото значение както е определено в точка 5.185 от ЕСС 2010;

7.

„данни ценна книга по ценна книга“ са данни, разбити по отделни ценни книжа;

8.

„данни по отделни позиции“ са данни, разбити по отделни активи или пасиви;

9.

„агрегирани данни“ са данни, които не са разбити по отделни активи или пасиви;

10.

„финансова трансакция“ е трансакция, която възниква в резултат от създаването на финансови активи или пасиви, ликвидацията им или промяната на собствеността върху тях, както е описано по-подробно в част 5 от приложение II;

11.

„корекции от преоценки“ означава промени в оценката на активите и пасивите, които произтичат от промени в цената на активите и пасивите и/или от влиянието на обменните курсове върху изразените в евро стойности на активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, както е описано по-подробно в част 5 от приложение II.

Член 2

Действителна съвкупност от отчетни единици

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици се състои от ПФ, които са резиденти в държавите членки от еврозоната.

2.   ПФ в действителната съвкупност от отчетни единици подлежат на изисквания за пълна статистическа отчетност, освен ако не се прилага дерогация, предоставена съгласно член 7.

3.   Без да се засяга параграф 1, за целите на събирането на информация относно активите и пасивите на ПФ в съответствие с част 3 от приложение I, съответната НЦБ може да реши, че действителната съвкупност от отчетни единици включва отделни ръководители на пенсионни схеми, които са резиденти в нейната държава членка. В такива случаи НЦБ може да предостави дерогация на ПФ, свързан с ръководителя на пенсионната схема, включен в действителната съвкупност от отчетни единици, при условие че статистическата информация, изисквана в съответствие с част 3 от приложение I, е събрана от съответния ръководител на пенсионната схема или от други налични източници. НЦБ проверяват своевременно изпълнението на това условие, за да предоставят или оттеглят, ако е необходимо, съгласувано с ЕЦБ, дадена дерогация с действие от началото на следващата календарна година.

Член 3

Списък на ПФ за статистически цели

1.   За статистически цели, Изпълнителният съвет на ЕЦБ съставя и поддържа списък с ПФ и ръководителите на пенсионни схеми, които образуват действителната съвкупност от отчетни единици съгласно настоящия регламент. Списъкът може да се базира на списъците с ПФ, които понастоящем се съставят от националните органи, ако подобни списъци съществуват, допълнени от други ПФ и ръководители на пенсионни схеми, които попадат в определението за ПФ и ръководител на пенсионна схема по член 1.

2.   НЦБ и ЕЦБ публикуват този списък и наличните актуализации в подходяща форма, включително по електронен път, интернет или — по искане от съответните отчетни единици — на хартия.

3.   Ако най-актуалният електронен вариант на списъка, посочен в параграф 2, е неточен, ЕЦБ не налага санкции на отчетната единица, която не е изпълнила надлежно изискванията за статистическа отчетност, доколкото тя добросъвестно е използвала неточния списък.

Член 4

Изисквания за статистическа отчетност

1.   Отчетните единици предоставят на съответната НЦБ било пряко, било чрез съответния НКО съгласно местните договорености за сътрудничество и в съответствие с приложения I и II:

а)

на тримесечна база — данни за салдата в края на тримесечието относно активите на ПФ и в съответствие с член 5 — тримесечни корекции от преоценки или финансови трансакции, засягащи активи, ако е приложимо;

б)

на годишна база — най-малкото данни за салдата в края на годината относно пасивите на ПФ и в съответствие с член 5 — годишни корекции от преоценки или финансови трансакции, засягащи пасиви, ако е приложимо;

в)

на годишна база — данни в края на годината относно броя на членовете на пенсионни схеми, разбит на активни членове, отложени членове и пенсионирани членове.

2.   НЦБ извличат тримесечни оценки за пасиви на ПФ въз основа на данни, предоставени на годишна база от отчетните единици съгласно член 4, параграф 1, буква б).

3.   НЦБ уведомява отчетните единици относно различните цели, за които се събират данни от тях.

4.   За да се сведе до минимум тежестта на отчетността върху ПФ, НЦБ следва да бъдат оправомощени да комбинират изискванията си за отчeтност съгласно настоящия регламент с изискванията си за отчeтност съгласно Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24).

5.   Когато съответната НЦБ не е решила да включи ръководител на пенсионни схеми в действителната съвкупност от отчетни единици съгласно член 2, параграф 3, съответният ръководител на пенсионни схеми, който разполага с данни, които се изисква да бъдат предоставени съгласно член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 1, буква а), предоставя своевременно тези данни на ПФ, за да може ПФ да изпълни изискванията за статистическа отчетност в съответствие с член 8. Ако ПФ не изпълнява изискванията за статистическа отчетност поради това, че ръководителят на пенсионни схеми не предоставя такива данни на ПФ, НЦБ може да реши да включи ръководителя на пенсионни схеми в действителната съвкупност от отчетни единици в съответствие с член 2, параграф 3.

Член 5

Корекции от преоценки и финансови трансакции

1.   Информацията относно корекции от преоценки и финансови трансакции се получава както следва.

а)

Отчетните единици отчитат корекции от преоценки или финансови трансакции в съответствие с инструкциите на съответната НЦБ за информация, отчитана на агрегирана база.

б)

НЦБ или извличат приблизителните стойности на трансакциите с ценни книжа от данните ценна книга по ценна книга, или пряко събират данни за тези трансакции от отчетните единици на база ценна книга по ценна книга. Когато събират данни по отделни позиции, НЦБ могат също така да възприемат подобен подход за активите, различни от ценни книжа.

в)

В случай на пенсионни права, издадени от ПФ, приблизителните стойности на финансовите трансакции се извличат:

i)

от отчетните единици в съответствие с указанията на съответната НЦБ въз основа на общите най-добри практики, които могат да бъдат определени на равнището на еврозоната; или

ii)

от съответната НЦБ въз основа на данни, предоставени от ПФ.

2.   Приложение II съдържа още насоки за извършването на корекции от преоценки и финансови трансакции.

Член 6

Счетоводни правила

1.   Освен ако е предвидено друго в настоящия регламент, счетоводните правила, които следва да се спазват от ПФ за целите на отчетността съгласно настоящия регламент, са установените в съответното национално законодателство, с което се прилага Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), или в други национални или международни стандарти, които се прилагат по отношение на ПФ въз основа на инструкциите, издадени от НЦБ.

2.   Отписвания и намалявания на стойността, определени от съответните счетоводни практики, се изключват от неизплатената сума по главницата на заем и се отчитат поотделно.

3.   Без да се засягат счетоводните практики и договореностите за нетиране, използвани най-често в държавите членки от еврозоната, всички финансови активи и пасиви се отчитат за статистически цели на брутна база.

Член 7

Дерогации

1.   Дерогации могат да бъдат предоставяни на малки ПФ, както следва:

а)

НЦБ могат да предоставят дерогации на най-малките по общи активи ПФ, при условие че ПФ, които допринасят за тримесечния агрегиран баланс, представляват най-малко 85 % от общите активи на ПФ, резиденти в съответната държава членка от еврозоната.

б)

При спазване на член 13 НЦБ могат да предоставят дерогации на най-малките ПФ, когато тримесечните агрегирани общи активи на ПФ са по-малко от 25 милиона евро или когато броят на техните членове е по-малък от 100, въз основа на последното предаване на годишни данни, или, по отношение на първото отчитане, въз основа на данните, отчетени за 2018 г., които са на разположение на съответната НЦБ или на съответния НКО. Съответната НЦБ осигурява, че ПФ, които допринасят за тримесечния агрегиран баланс, представляват най-малко 80 % от общите активи на ПФ, резиденти в съответната държава членка от еврозоната.

в)

ПФ, на който е предоставена дерогация съгласно буква а) или б) от изискванията за отчетност по член 4, следва въпреки това да изпълнява изискванията за отчетност по член 4, параграф 1, буква а) на годишна база, при условие че ПФ, които допринасят за годишния агрегиран баланс, представляват най-малко 95 % от общите активи на ПФ, резиденти в съответната държава членка от еврозоната.

г)

ПФ, на който е предоставена дерогация съгласно буква а) или б), следва да отчита като минимум общите активи, разбити на дългови ценни книжа, собствен капитал, акции/дялови единици в инвестиционни фондове и други сметки за получаване/плащане на годишна база.

д)

Всяка година НЦБ проверяват своевременно изпълнението на условията, посочени в букви а)—в), за да предоставят или оттеглят, ако е необходимо, дадена дерогация с действие от началото на втората поредна календарна година.

2.   ПФ могат да изберат да не се ползват от дерогацията и вместо това да изпълняват пълните изисквания за статистическа отчетност, посочени в член 4. Ако направи такъв избор, ПФ следва да получи съгласието на съответната НЦБ преди да се ползва от дерогацията.

Член 8

Навременност

1.   Отчетните единици предават на съответната НЦБ или на съответния НКО или и на двамата, в съответствие с местните договорености за сътрудничество, изискуемите тримесечни данни в срок най-късно до десет седмици след края на тримесечието, за което се отнасят данните. След това този срок се намалява с по една седмица на година и ще бъде седем седмици за 2022 г.

2.   Отчетните единици предават на съответната НЦБ или на съответния НКО или и на двамата, в съответствие с местните договорености за сътрудничество, изискуемите годишни данни в срок най-късно до двадесет седмици след края на годината, за която се отнасят данните. След това този срок се намалява с по две седмици на година и ще бъде 14 седмици за 2022 г.

Член 9

Минимални стандарти и национални правила за отчетност

1.   Отчетните единици спазват изискванията за статистическа отчетност, приложими спрямо тях в съответствие с минималните стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия и ревизии, посочени в приложение III.

2.   НЦБ определят и прилагат правилата за отчитане, които да бъдат спазвани от действителната съвкупност от отчетни единици. НЦБ гарантират, че тези правила за отчетност осигуряват необходимата статистическа информация и позволяват да бъде извършена точна проверка за изпълнението на предвидените в приложение III минимални стандарти за предаване, точност, съответствие с понятията и ревизии.

Член 10

Сливане, разделяне и преобразуване

В случай на сливане, разделяне или преобразуване, което може да окаже влияние върху изпълнението на статистически задължения, всяка отчетна единица уведомява съответната НЦБ, пряко или чрез съответния НКО в съответствие с местните договорености за сътрудничество, веднага след като намерението да се осъществи операцията бъде оповестено и в разумен срок преди операцията да бъде осъществена, за процедурите, които са планувани в изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания за статистическа отчетност.

Член 11

Проверка и принудително събиране

НЦБ упражняват правото да проверяват или да събират принудително информацията, която отчетните единици трябва да предоставят съгласно настоящия регламент, без да се засяга правото на ЕЦБ тя самата да упражнява тези права. По-специално, НЦБ упражняват това право, когато дадена институция, включена в действителната съвкупност от отчетни единици, не покрива минималните стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия и ревизии, посочени в приложение III.

Член 12

Първо отчитане

1.   Първото отчитане започва с тримесечни данни относно активите за третото тримесечие на 2019 г. и годишни данни относно пасивите и членовете за 2019 г. Тези данни се отчитат в съответствие с член 8.

2.   ПФ, посочени в член 7, параграф 1, букви в) и г), отчитат годишни данни относно активите в съответствие с тези разпоредби за 2018 г. до края на 2019 г.

3.   За да извлекат тримесечни оценки за пасивите на ПФ в съответствие с член 4, параграф 2 за 2019 г., НЦБ използват годишните данни относно пасивите за 2018 г., с които разполага съответната НЦБ или НКО.

Член 13

Преходни разпоредби

Ако НЦБ предоставя дерогация съгласно член 7, параграф 1, буква б), съответната НЦБ осигурява, че ПФ, които допринасят за тримесечния агрегиран баланс, представляват най-малко 75 % от общите активи на ПФ, резиденти в съответната държава членка от еврозоната за първото отчитане и най-късно до датата, до която отчетните единици трябва да предават тримесечни и годишни данни за 2022 г. съгласно член 8.

Член 14

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 януари 2018 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  Становище, изразено на 26 септември 2017 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1011/2012 на Европейската централна банка от 17 октомври 2012 г. относно статистически данни за държани ценни книжа (EЦБ/2012/24) (ОВ L 305, 1.11.2012 г., стр. 6).

(4)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73).

(6)  Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (ЕЦБ/2013/40) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107).

(7)  Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка от 28 ноември 2014 г. относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (EЦБ/2014/50) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 36).

(9)  Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ

ЧАСТ 1

Общи изисквания за статистическа отчетност

1.

Действителната съвкупност от отчетни единици трябва да предостави следната статистическа информация на тримесечна база:

а)

данни ценна книга по ценна книга за ценните книжа с ISIN кодове;

б)

данни относно ценните книжа без ISIN кодове или на база ценна книга по ценна книга, или на агрегирана база, разбити по категории инструменти/матуритет и контрагенти;

в)

данни относно активите, с изключение на ценните книжа, или по отделни позиции, или на агрегирана база, разбити по категории инструменти/матуритет и контрагенти.

2.

Агрегираните данни се предоставят по салда и в съответствие с инструкциите на съответната национална централна банка (НЦБ) по: а) преоценки поради промени в цените и обменните курсове; или б) финансови трансакции.

3.

В допълнение пенсионните фондове (ПФ), които са резиденти в държава членка от еврозоната, трябва да предоставят на годишна база данни относно пасивите, посочени в приложение II.

4.

Данните, които се предоставят на съответната НЦБ на база ценна книга по ценна книга, са посочени в таблица 2.1 за ценните книжа с ISIN кодове и в таблица 2.2 за ценните книжа без ISIN кодове. Изискванията за агрегиранa тримесечна статистическа отчетност за салдата и за преоценките поради промени в цените и обменните курсове или финансовите трансакции са посочени в таблици 1а и 1в. Изискванията за агрегиранa годишна статистическа отчетност за салдата и за преоценките поради промени в цените и обменните курсове или финансовите трансакции са посочени в таблица 1б. Годишните данни, които следва да се предоставят относно броя на членовете на пенсионните схеми, са посочени в таблица 3.

ЧАСТ 2

Резерви на пенсионни фондове

1.

По отношение на резервите на пенсионни фондове, за изискванията за годишна отчетност, посочени по-долу, отчетните единици извличат оценки, ако данните не могат да бъдат идентифицирани пряко, в съответствие с указанията от съответната НЦБ, въз основа на общите най-добри практики, които могат да бъдат определени на равнището на еврозоната:

пенсионни права, разбити по схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност и схеми с предварително определен размер на пенсията;

корекции от преоценки (включително корекции на обменните курсове) или финансови трансакции за всички изискуеми разбивки, както е посочено в таблица 1б.

2.

НЦБ извличат тримесечни оценки въз основа на данни, предоставени на годишна база от отчетните единици.

ЧАСТ 3

Отчетни таблици

Таблица 1а

АКТИВИ

Наличности и корекции от преоценки (включително корекции на обменните курсове) или финансови трансакции

Данни, които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечна база

 

Общо

Местни/Държави членки от еврозоната, различни от местни (общо)

Сектор „Останал свят“ (общо)

 

ПФИ (S.121 + 122)

НПФИ — Общо

 

Сектор „Държавно управление“ (S.13)

Други резиденти

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници (S.125), финансови спомагателни организации (S.126), каптивни финансови институции и заемодатели (S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15)

АКТИВИ (общо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Валута и депозити (ЕСС 2010: F.21, F.22 и F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които прехвърляеми депозити (ЕСС 2010: F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дългови ценни книжа (ЕСС 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Заеми (ЕСС 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Собствен капитал (ЕСС 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове (ЕСС 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акции/дялови единици във ФПП (ЕСС 2010: F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акции/дялови единици във фондове, различни от ФПП (ЕСС 2010: F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които облигационни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които капиталови фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които смесени фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които фондове за недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които хедж фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Резерви на пенсионни фондове (ЕСС 2010: F. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които вземания на пенсионни фондове към ръководители на пенсионните схеми (ЕСС 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които възстановявания от презастраховане (F.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Финансови деривати (ЕСС 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Други сметки за получаване/плащане (ЕСС 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Нефинансови активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 1б

ПАСИВИ

Наличности и корекции от преоценки (включително корекции на обменните курсове) или финансови трансакции

Данни, които се изисква да бъдат предоставяни на годишна  (1) база

 

Общо

Местни/Държави членки от еврозоната, различни от местни (общо)

Сектор „Останал свят“ (общо)

 

ПФИ (S.121+122)

НПФИ — Общо

 

Сектор „Държавно управление“ (S.13)

Други резиденти

Общо

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници (S.125), финансови спомагателни организации (S.126), каптивни финансови институции и заемодатели (S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15) (4)

ПАСИВИ (общо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Получени заеми (ЕСС 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над 1 година и до 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Емитирани дългови ценни книжа (ЕСС 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Собствен капитал (ЕСС 2010: F.5, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Технически резерви (ЕСС 2010: F.6)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Пенсионни права (ЕСС 2010: F.63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които схеми с предварително определен размер на пенсията (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Вземания на пенсионни фондове към ръководители на пенсионните схеми (ЕСС 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Права, различни от пенсионните права (ЕСС 2010: F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Финансови деривати (ЕСС 2010: F.71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Други сметки за получаване/плащане (ЕСС 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Нетна стойност (ESA 2010: B.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1в

РАЗБИВКА ПО СТРАНИ

Наличности и корекции от преоценки (включително корекции на обменните курсове) или финансови трансакции

Дани за активи, които се изисква да бъдат предоставяни на тримесечна база и данни за пасиви, които се изисква да бъдат предоставяни на годишна  (5) база

 

Други резиденти на еврозоната (без местни)

 

BE

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

АКТИВИ (общо)

Валута и депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дългови ценни книжа (ЕСС 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитиран от ПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитирани от НПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор „Държавно управление“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствен капитал (ЕСС 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитиран от ПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитирани от НПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор „Държавно управление“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове (ЕСС 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ (общо)

Пенсионни права (ЕСС 2010: F.63)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Неучастващи държави членки

 

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

АКТИВИ (общо)

Валута и депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дългови ценни книжа (ЕСС 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитиран от ПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитирани от НПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор „Държавно управление“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствен капитал (ЕСС 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитиран от ПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емитирани от НПФИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор „Държавно управление“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове (ЕСС 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ (общо)

Пенсионни права (ЕСС 2010: F.63)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Основни контрагенти извън ЕС

 

Бразилия

Канада

Китай

Хонконг

Индия

Япония

Русия

Швейцария

САЩ

Институции на ЕС

Други международни организации

Офшорни финансови центрове (като група)

АКТИВИ (общо)

Валута и депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дългови ценни книжа (ЕСС 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствен капитал (ЕСС 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които котирани акции (ЕСС 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които некотирани акции (ЕСС 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от които други видове собствен капитал (ЕСС 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове (ЕСС 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ (общо)

Пенсионни права (ЕСС 2010: F.63)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Изискуеми данни ценна книга по ценна книга

Данните по полетата в таблица 2.1 и таблица 2.2 трябва да бъдат отчетени за всяка ценна книга, класифицирана в следните категории:„дългови ценни книжа“, „собствен капитал“ и „акции/дялови единици в инвестиционни фондове“ (както са определени в приложение II, част 1, таблица А). Таблица 2.1. се отнася за ценни книжа, на които е присвоен ISIN код.Таблица 2.2 се отнася за ценни книжа без ISIN код.

Таблица 2.1: Държани ценни книжа с ISIN код

За всяка ценна книга трябва да се отчитат данни по полетата в съответствие със следните правила:

1.

По поле 1 трябва да се отчитат данни.

2.

Ако съответната НЦБ не събира пряко информация за трансакции ценна книга по ценна книга, трябва да се отчитат данни по две от трите полета 2, 3 и 4 (т.е. по полета 2 и 3, полета 2 и 4 или полета 3 и 4). Ако се събират данни по поле 3, трябва да се събират и данни по поле 3б.

3.

Ако съответната НЦБ събира пряко информация за трансакции ценна книга по ценна книга, трябва да се отчитат и данни по следните полета:

а)

поле 5 или полета 6 и 7; и

б)

поле 4; или полета 2 и 3.

4.

Съответната НЦБ може да изиска от отчетните единици да отчитат и данни по полета 8, 9, 10 и 11.

5.

Съответната НЦБ осигурява, че обхватът на базата на предоставените данни ще бъде 95 % от ценните книжа с ISIN кодове, но от НЦБ не се изисква да увеличава съвкупността от отчетни единици по общи активи, когато са предоставени дерогации съгласно член 7.

Поле

Наименование

1

ISIN код

2

Брой дялови единици или агрегирана номинална стойност

3

Цена

Котировъчна база

4

Обща сума по пазарна стойност

5

Финансови трансакции

6

Закупени (активи) или емитирани (пасиви) ценни книжа

7

Продадени (активи) или погасени (пасиви) ценни книжа

8

Валута, в която е записана ценната книга

9

Други промени в обема по номинална стойност

10

Други промени в обема по пазарна стойност

11

Портфейлна инвестиция или пряка инвестиция

Таблица 2.2: Държани ценни книжа без ISIN код

По полетата трябва да се отчитат данни или: а) за всяка ценна книга; или б) като се агрегират ценни книги като отделна позиция.

За случаите по буква а) се прилагат следните правила:

1.

Трябва да се отчитат данни по полета 1, 12, 13, 14, 15 и 17.

2.

Ако съответната НЦБ не събира пряко информация за трансакции ценна книга по ценна книга, трябва да се отчитат данни по две от трите полета 2, 3 и 4 (т.е. по полета 2 и 3, полета 2 и 4 или полета 3 и 4).

3.

Ако съответната НЦБ събира пряко информация за трансакции ценна книга по ценна книга, трябва да се отчитат и данни по следните полета:

а)

поле 5 или полета 6 и 7; и

б)

поле 4; или полета 2 и 3.

4.

Ако се събират данни по поле 3, трябва да се събират и данни по поле 3б.

5.

Съответната НЦБ може да изиска от отчетните единици да отчитат и данни по полета 3б, 8, 9, 10 и 11.

За случаите по буква б) се прилагат следните правила:

1.

Трябва да се отчитат данни по полета 4, 12, 13, 14 и 15.

2.

Трябва да се отчитат данни или по поле 5, или по полета 10 и 16.

3.

Съответната НЦБ може да изиска от отчетните единици да отчитат и данни по полета 8, 9 и 11.

Поле

Наименование

1

Идентификационен код на ценната книга

2

Брой дялове или агрегирана номинална стойност

3

Цена

Котировъчна база

4

Обща сума по пазарна стойност

5

Финансови трансакции

6

Закупени (активи) или емитирани (пасиви) ценни книжа

7

Продадени (активи) или погасени (пасиви) ценни книжа

8

Валута, в която е записана ценната книга

9

Други промени в обема по номинална стойност

10

Други промени в обема по пазарна стойност

11

Портфейлна инвестиция или пряка инвестиция

12

Инструмент:

Дългови ценни книжа (F.3)

Собствен капитал (F.51)

в т.ч. котирани акции (F.511)

в т.ч. некотирани акции (F.512)

в т.ч. други видове собствен капитал (F.519)

Акции/дялови единици в инвестиционен фонд (F.52)

в т.ч. акции/дялови единици във фондове на паричния пазар (ФПП) (F.521)

в т.ч. акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от ФПП (F.522)

13

Дата на емитиране и падеж за дълговите ценни книжа. Алтернативно, разбивка според продължителността на матуритета, както следва: за първоначален матуритет — до една година, от една до две години и над две години; за остатъчен матуритет — до една година, от една до две години, от две до пет години и над пет години.

14

Сектор или подсектор на емитента:

Централна банка (S.121)

Депозитни институции без централната банка (S.122)

Фондове на паричния пазар (S.123)

Инвестиционни фондове, различни от ФПП (S.124)

Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове; финансови спомагателни организации; и каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Държавно управление (S.13)

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14 + S.15) (9)

15

Държава на емитента

16

Корекции от преоценки

17

Дата на сплит (10) и коефициент на сплит (11)

Таблица 3

Брой на членовете на пенсионни схеми

Данни, които се изисква да бъдат предоставяни на годишна база — Данни в края на годината

 

Общо

 

от които: активни членове

от които: отложени членове

от които: пенсионирани членове

Брой на членовете

 

 

 

 


(1)  Тримесечни приблизителни оценки, предоставяни от НЦБ.

(2)  Общите технически резерви могат да включват животозастраховане.

(3)  Условните схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност и хибридните схеми са групирани като схеми с предварително определен размер на пенсията.

(4)  Права, релевантни само за домакинства (S.14)

(5)  Тримесечни приблизителни оценки, предоставяни от НЦБ.

(6)  Тримесечни приблизителни оценки, предоставяни от НЦБ.

(7)  Тримесечни приблизителни оценки, предоставяни от НЦБ.

(8)  Тримесечни приблизителни оценки, предоставяни от НЦБ.

(9)  Съответната НЦБ може да изисква от фактическите отчетни единици да идентифицират поотделно подсектори „Домакинства“ (S.14) и „Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата“ (S.15).

(10)  Датата на сплит е датата, на която е извършен последният сплит на акции или обратният сплит. Сплит на акции е операция, при която се извършва разделяне на съществуващи акции, при което се намалява цената на акциите и се увеличава пропорционално броят на акциите, налични на пазара. При обратния сплит се увеличава цената на акциите и се намалява пропорционално броят на акциите, налични на пазара.

(11)  Коефициентът на сплит е равен на броя на акциите след сплита, разделен на броя на акциите преди сплита.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПИСАНИЯ

ЧАСТ 1

Описания на категориите инструменти

1.

В настоящата таблица е предоставено подробно стандартно описание на категориите инструменти, които националните централни банки (НЦБ) трябва да транспонират в национални категории в съответствие с настоящия регламент. Със списъка от отделни финансови инструменти в таблицата и със съответстващите им описания не се цели изчерпателност. Описанията съответстват на Европейската система от сметки, създадена с Регламент (ЕС) № 549/2013 (наричана по-долу „ЕСС 2010“).

2.

За някои категории инструменти се изискват разбивки по матуритет. Те се отнасят за първоначалния матуритет, т.е. матуритетът при емитиране, който представлява определен период от време от живота на даден финансов инструмент, преди изтичането на който той не може да бъде погасен, например при дълговите ценни книжа, или преди изтичането на който той може да бъде погасен, но с налагането на санкция, например при някои видове депозити.

3.

Финансовите вземания могат да бъдат разграничени по това дали са търгуеми или не. Едно вземане е търгуемо, ако собствеността му лесно може да бъде прехвърлена от една единица на друга чрез предаване или джиросване, или да бъде компенсирано в случай на финансови деривати. Въпреки че всеки финансов инструмент може да бъде търгуван, търгуемите инструменти са предвидени да се търгуват на организирана борса или на извънборсовия пазар, въпреки че действителната търговия не е необходимо условие за търгуемост.

Таблица А

Описания на категориите инструменти, записани като активи и пасиви на пенсионни фондове

АКТИВИ

Категория инструмент

Описание на основните характеристики

1.

Валута и депозити

Наличностите от държаните евробанкноти и монети и банкноти и монети в чуждестранна валута в обращение, които обичайно се използват за извършване на плащания, както и депозитите, направени от пенсионния фонд (ПФ) в парично-финансови институции (ПФИ). Те могат да включват овърнайт депозити, депозити с договорен матуритет и депозити, договорени за ползване след предизвестие, както и вземания по обратни репо сделки или по ценни книжа, взети в заем срещу предоставянето на парично обезпечение (това се прилага само, ако контрагентът е депозитна институция (ЕСС 2010, точка 5.130).

1.1

Прехвърляеми депозити

Прехвърляеми депозити са депозитите, които са пряко прехвърляеми при поискване за извършване на плащания в полза на други стопански субекти чрез обичайно използвани платежни средства, като например кредитен трансфер и директен дебит, а също и евентуално чрез кредитна или дебитна карта, трансакции на електронни пари, чекове или други подобни средства, без значително забавяне, ограничение или санкция. Депозитите, които могат да се използват само за теглене на парични средства и/или депозитите, от които средствата могат само да се теглят или прехвърлят през друга сметка на същия титуляр, не се включват като прехвърляеми депозити.

2.

Дългови ценни книжа

Наличностите от държаните ценни книжа, които са търгуеми финансови инструменти, служещи за доказване на дълг, обикновено се търгуват на вторични пазари. Освен това по отношение на тях може да бъде заета обратна позиция на пазара и не дават на титуляря им права на собственост върху институцията емитент.

В тази категория се включват:

наличностите от държаните ценни книжа, които дават на титуляря им безусловното право на фиксиран или договорно определен доход под формата на купонни плащания и/или на посочена фиксирана сума, чието изплащане започва на определена дата или дати или от дата, определена по време на емисията;

заемите, които са станали търгуеми на организиран пазар, т.е. търгувани заеми, при условие че има доказателства за търговия на вторичен пазар, в това число наличието на маркет мейкъри, и за често ценообразуване на финансовия актив, видно от разликата между покупната и продажната му цена. Ако тези критерии не са изпълнени, те следва да се класифицират в категория 3 „Заеми“ (виж също „търгувани заеми“ в същата категория);

подчинен дълг под формата на дългови ценни книжа (вж. също „подчинен дълг под формата на заеми“ в категория 3 „Заеми“).

Ценните книжа, отпуснати в заем по кредитни операции с ценни книжа или продадени по споразумение за обратно изкупуване, продължават да се водят в баланса на първоначалния собственик (и не се записват в баланса на временния им приобретател), ако е налице твърд ангажимент за обратното им изкупуване, а не просто опция за това. Когато временният приобретател продаде получените ценни книжа, тази продажба трябва да бъде записана като окончателна сделка с ценни книжа и да се впише в баланса на временния приобретател с отрицателен знак в портфейла с ценни книжа.

3.

Заеми

За целите на схемата на отчитането тази категория се състои от средства, отпуснати в заем от ПФ на заемополучатели, или от заеми, придобити от ПФ, които или се доказват с нетъргуеми документи или не се доказват с документи.

Включват се следните позиции:

наличностите от държаните нетъргуеми ценни книжа: наличностите от държаните дългови ценни книжа, които не са търгуеми и не могат да се търгуват на вторични пазари;

търгувани заеми: заемите, които фактически са станали търгуеми, се класифицират в категория „Заеми“, при условие че няма доказателства за търговия на вторичен пазар. В противен случай те се класифицират като дългови ценни книжа (категория 2);

подчинен дълг под формата на заеми: инструментите, представляващи подчинен дълг, предоставят субсидиарна претенция към институцията емитент, която може да бъде упражнена само след като са удовлетворени всички вземания с по-висок статут, като им се придават някои от характеристиките на собствен капитал. За статистически цели подчиненият дълг се класифицира или като „Заеми“, или като „Дългови ценни книжа“ според естеството на инструмента. Ако наличностите от подчинен дълг, държан от ПФ под каквато и да е форма, се идентифицират като единна сума за целите на статистиката, тази сума се класифицира в категория „Дългови ценни книжа“ на основанието, че подчиненият дълг е главно под формата на дългови ценни книжа, а не на заеми;

вземания по обратни репо сделки или по ценни книжа, взети в заем срещу предоставянето на парично обезпечение (това се прилага само, ако контрагентът не е депозитна институция (ЕСС 2010, точка 5.130)): кореспондираща позиция на парични средства, изплатени срещу ценни книжа, закупени от отчетните единици на дадена цена при твърд ангажимент за препродажба на същите или подобни ценни книжа на фиксирана цена на определена бъдеща дата, или вземането в заем на ценни книжа срещу парично обезпечение.

От тази категория се изключват активите под формата на депозити, направени от ПФ (които се включват в категория 1).

4.

Собствен капитал

Финансови активи, които представляват права на собственост в предприятия или квазикорпорации. Тези финансови активи обикновено дават на притежателите право на дял в печалбите на предприятията или квазикорпорациите и на дял от техните нетни активи в случай на ликвидация.

В тази категория се включват котирани и некотирани акции и други видове собствен капитал.

За капиталовите ценни книжа, отпуснати в заем по кредитни операции с ценни книжа или продадени по споразумения за обратно изкупуване, се прилага категория 2 „Дългови ценни книжа“.

4.1

Котирани акции

Капиталови ценни книжа, листвани на борса. Борсата може да бъде призната фондова борса или друга форма на вторичен пазар. Котираните акции се наричат още листвани акции.

4.2.

Некотирани акции

Некотираните акции са капиталови ценни книжа, които не са листвани на борса.

4.3

Други видове собствен капитал

Другите видове собствен капитал обхващат всички форми на собствен капитал, различни от котирани акции и некотирани акции.

5.

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове

В тази категория се включват наличностите от държани акции или дялови единици, емитирани от фондове на паричния пазар (ФПП) и инвестиционни фондове, които не са ФПП (т.е. инвестиционни фондове, различни от ФПП).

5.1

Акции/дялови единици във ФПП

Наличностите от държаните акции или дялови единици, емитирани от ФПП, както са определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

5.2

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от ФПП

Наличностите от държаните акции или дялови единици, емитирани от инвестиционни фондове (ИФ), различни от ФПП, както са определени в член 1 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38).

6.

Резерви на пенсионни фондове

В тази категория се включват:

вземания на ПФ към ръководители на пенсионни схеми, определени в точки 5.186 и 17.78;

финансови вземания на ПФ срещу презастрахователни дружества, свързани с пенсионни резерви (възстановявания от презастраховане).

7.

Финансови деривати

Финансовите деривати са финансови инструменти, свързани с определен финансов инструмент, показател или стока, чрез които специфични финансови рискове могат да се търгуват самостоятелно на финансовите пазари.

В тази категория се включват:

опции;

варанти;

фючърси;

форуърди;

суапове;

кредитни деривати.

Финансовите деривати се записват в баланса по пазарна стойност на брутна база. Индивидуалните договори с деривати с положителни пазарни стойности се записват в активите на баланса, а договорите с отрицателни пазарни стойности — в пасивите на баланса.

Брутните фючърсни ангажименти, произтичащи от договори за деривати, не се записват като балансови позиции.

Финансовите деривати могат да се записват на нетна база съгласно различни методи за оценка. В случай че има само нетни позиции или позициите се записват по стойност, различна от пазарната стойност, отчитат се тези позиции.

В тази категория не се включват финансовите деривати, които съобразно националните правила не подлежат на записване в баланса.

8.

Други сметки за получаване/плащане

Това е остатъчна позиция в активите на баланса, определена като „активи, които не са включени другаде“. НЦБ могат да изискат отчитането на специфични подпозиции, включени в тази категория, като например:

вземания за дивиденти;

вземания за лихви, начислени по депозити;

вземания за лихви, начислени по заеми;

вземания за лихви, начислени по дългови ценни книжа;

вземания за начислен наем;

вземания за суми, които не са свързани с основната дейност на ПФ.

9.

Нефинансови активи

Материални и нематериални активи, различни от финансови активи.

В тази категория се включват жилищни имоти и други сгради и структури, машини и оборудване, ценности, продукти на интелектуалната собственост, като компютърен софтуер и бази данни.


ПАСИВИ

Категория инструмент

Описание на основните характеристики

10.

Получени заеми

Суми, дължими от ПФ на кредитори, различни от сумите, които възникват в резултат от емитирането на търгуеми ценни книжа. Тази категория се състои от:

заеми: заеми, предоставени на ПФ, които или се доказват с нетъргуеми документи, или не се доказват с документи;

репо сделки и операции от тип „репо сделка“ срещу парично обезпечение: кореспондираща позиция на парични средства, получени срещу ценни книжа, продадени от ПФ на дадена цена при твърд ангажимент за обратно изкупуване на същите (или подобни) ценни книжа на фиксирана цена на определена бъдеща дата. Сумите, получени от ПФ срещу ценни книжа, прехвърлени на трето лице („временен приобретател“), се класифицират тук, ако е налице твърд ангажимент за обратното им изкупуване, а не просто опция за това. Това предполага, че всички рискове и ползи от базовите ценни книжа по време на операцията са за ПФ;

парични обезпечения, получени срещу отпускането на ценни книжа в заем: суми, получени срещу ценни книжа, прехвърлени временно на трето лице под формата на кредитни операции с ценни книжа срещу парично обезпечение;

парични обезпечения, получени при операции с временно прехвърляне на злато срещу обезпечение.

11.

Емитирани дългови ценни книжа

Ценни книжа, различни от собствен капитал, емитирани от ПФ, които обикновено са търгуеми инструменти, търгувани на вторични пазари или за които може да бъде заета обратна позиция на пазара и които не дават на титуляря им права на собственост върху институцията емитент.

12.

Собствен капитал

Вж. категория 4.

13.

Технически резерви

Размерът на капитала, който ПФ притежава с оглед на удовлетворяването на бъдещи претенции за пенсионни плащания от титулярите на полици.

13.1

в т.ч. пенсионни права

Размерът на капитала, който ПФ притежава с оглед на удовлетворяването на бъдещите претенции, произтичащи от неговите пенсионни схеми.

Пенсионни права, в т.ч. схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

Размерът на капитала, който ПФ притежава с оглед на удовлетворяването на бъдещи претенции за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност от титулярите на полици.

В схема за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност плащаните пенсии зависят от доходността на активите, които са придобити от пенсионната схема. Пасивът на схема за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност е текущата пазарна стойност на активите на фонда.

Пенсионни права, в т.ч. схеми с предварително определен размер на пенсията

Размерът на капитала, който ПФ притежава с оглед на удовлетворяването на бъдещи претенции за пенсионни плащания с предварително определен размер на пенсията от титулярите на полици.

В пенсионна схема с предварително определен размер на пенсията нивото на пенсионните плащания, които са обещани на участващите в нея наети лица, се определя посредством предварително съгласувана формула. Пасивът на пенсионна схема с предварително определен размер на пенсията е равен на настоящата стойност на обещаните плащания.

Условните схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност и хибридните схеми са групирани като схеми с предварително определен размер на пенсията (ЕСС 2010, точка 17.59). Условната схема за пенсионни плащания в зависимост от постигната доходност е сходна на схемата за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност, но с гарантирана минимална дължима сума. Хибридните схеми са онези схеми, които се характеризират както с елемент на предварително определен размер на пенсията, така и с елемент на пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност. Една схема се класифицира като „хибридна“ или защото са налице условия на предварително определен размер на пенсията и пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност, или защото тя включва условна схема за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност и едновременно с това — условие за предварително определен размер на пенсията или пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност.

13.2

Вземания на пенсионни фондове към ръководители на пенсионни схеми

Вж. категория 6.

13.3

Права, различни от пенсионните права

Това е излишъкът на нетните вноски над плащанията, който представлява увеличение на пасива на застрахователната схема към ползващите се лица (определен в ЕСС 2010, точка 5.187).

14.

Финансови деривати

Вж. категория 7.

15.

Други сметки за получаване/плащане

Това е остатъчен показател в пасива на баланса, определен като „Пасиви, които не са включени другаде“. НЦБ могат да изискат отчитането на специфични подпозиции, включени в тази категория, като например:

платими суми, които не са свързани с основната дейност на ПФ, т.е. суми, дължими на доставчици, данъци, заплати, социалноосигурителни вноски и други;

провизии, представляващи задължения към трети лица, т.е. пенсии, дивиденти и други;

нетни позиции, възникващи от отпускането на ценни книжа в заем без парично обезпечение;

нетни суми, платими по отношение на бъдещ сетълмент на сделки с ценни книжа;

начислени лихви, платими по заеми.

16.

Нетна стойност

Това е балансираща позиция на баланса (B.90) (ЕСС 2010, точка 7.02). Наличностите от активи и пасиви, записани в баланса, се оценяват по подходящите цени, които обикновено са преобладаващите пазарни цени на датата, за която се отнася балансът. В пенсионна схема с предварително определен размер на пенсията обаче нивото на пенсионните плащания, които са обещани на участващите в нея наети лица, се определя посредством предварително съгласувана формула. Пасивът на пенсионната схема с предварително определен размер на пенсията е равен на настоящата стойност на обещаните плащания. Поради това в пенсионна схема с предварително определен размер на пенсията нетната стойност може да бъде различна от нула.

В схема за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност плащаните пенсии зависят от доходността на активите, които са придобити от пенсионната схема. Пасивът на схема за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност е текущата пазарна стойност на активите на фонда. Нетната стойност на фонда винаги е нула.

ЧАСТ 2

Описание на атрибутите ценна книга по ценна книга

Таблица Б

Описание на атрибутите ценна книга по ценна книга

Поле

Описание

Идентификационен код на ценната книга

Код, който еднозначно обозначава ценната книга съгласно инструкциите на НЦБ (например идентификационен номер на НЦБ, CUSIP, SEDOL). Този код трябва да се запази непроменен във времето.

Брой дялови единици или агрегирана номинална стойност

Брой дялови единици от ценна книга или агрегирана номинална стойност, ако ценната книга се търгува по стойност, а не по дялови единици, с изключение на начислената лихва.

Цена

Пазарната цена за дял от ценната книга или процент от агрегираната номинална стойност, ако ценната книга се търгува по стойност, а не по дялови единици. По тази позиция НЦБ могат да изискат и отчитането на начислената лихва.

Котировъчна база

Обозначава дали ценната книга е котирана в процент или в дялови единици.

Обща стойност

Обща пазарна стойност на ценната книга. Ако ценните книжа се търгуват по дялови единици, тази стойност е равна на броя на ценните книжа, умножен по цената за дялова единица. Когато ценните книжа се търгуват по стойност, а не по дялови единици, тази стойност е равна на агрегираната номинална стойност, умножена по цената, изразена като процент от номиналната стойност.

НЦБ следва по принцип да изискват натрупана лихва да бъде отчитана по тази позиция или поотделно. НЦБ могат обаче, по своя преценка, да изискват данни без натрупана лихва.

Финансови трансакции

Сумата на покупките минус продажбите (ценни книжа в активите на баланса) или на емисиите минус погасяванията (ценни книжа в пасивите на баланса) на ценна книга, записана по стойността на трансакцията в евро.

Закупени (активи) или емитирани (пасиви) ценни книжа

Сумата на покупките (ценни книжа в активите на баланса) или на емисиите (ценни книжа в пасивите на баланса) на ценна книга, записана по стойността на трансакцията.

Продадени (активи) или погасени (пасиви) ценни книжа

Сумата на продажбите (ценни книжа в активите на баланса) или на погасяванията (ценни книжа в пасивите на баланса) на ценна книга, записана по стойността на трансакцията.

Валута на записването на ценната книга

ISO код или еквивалент на валутата, която е използвана, за да се изрази цената на ценната книга и/или непогасената сума по нея.

Други промени в обема по номинална стойност

Други промени в обема на държаната ценна книга, по номинална стойност в номинална валута/дял или евро.

Други промени в обема по пазарна стойност

Други промени в обема на държаните ценни книжа, по пазарна стойност в евро.

Портфейлна инвестиция или пряка инвестиция

Функцията на инвестицията според класификацията ѝ в статистиката на платежния баланс (1).

Държава на емитента

Резидентност на емитента. За акциите/дяловите единици на инвестиционен фонд държавата на емитента е мястото, където инвестиционният фонд е резидент, а не мястото на резидентност на управителя на фонда.

ЧАСТ 3

Описания на броя на членовете на пенсионни схеми

Таблица В

Описания на броя на членовете на пенсионни схеми

Категория

Описание

1.

Брой на членовете на пенсионни схеми (общо)

Общия брой на членовете на пенсионни схеми. Тази стойност се равнява на сумата на активните членове, отложените членове и пенсионираните членове.

Вж. категории 2, 3 и 4.

2.

в т.ч. активни членове

Брой на активните членове на пенсионната схема

Активен член е член на пенсионна схема, който прави вноски (и/или от името на който се правят вноски) и натрупва активи или е натрупал активи в миналото, и който все още не се е пенсионирал.

3.

в т.ч. отсрочени членове

Брой на отсрочените членове на пенсионната схема

Отсрочен член е член на пенсионна схема, който вече не прави вноски и не натрупва плащания от схемата, но който все още не е започнал да получава пенсионни плащания от тази схема.

4.

в т.ч. пенсионирани членове

Брой на пенсионираните членове на пенсионната схема

Пенсиониран член е член на пенсионна схема, който вече не прави вноски и не натрупва плащания от схемата, и който е започнал да получава пенсионни плащания от тази схема.

ЧАСТ 4

Описание по сектор

В ЕСС 2010 е установен стандартът за секторна класификация. В таблица Г е предоставено подробно описание на секторите, които НЦБ трябва да транспонират в национални категории в съответствие с настоящия регламент. Контрагенти, които са резиденти в държава членка от еврозоната, се идентифицират според техния сектор в съответствие със списъците, поддържани от Европейската централна банка (ЕЦБ) за статистически цели, и с насоките за статистическата класификация на контрагентите, предвидени в „Секторно ръководство за паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари: ръководство за статистическа класификация на клиенти“ на ЕЦБ.

Таблица Г

Описание по сектор

Сектор

Описание

1.

ПФИ

ПФИ, както са определени в член 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Този сектор се състои от НЦБ (S.121), кредитни институции, както са определени в правото на Съюза, ФПП, други финансови институции, чиято дейност е да приемат депозити и/или близки заместители на депозити от субекти, различни от ПФИ, и които за своя собствена сметка, поне в икономически смисъл, предоставят кредити и/или инвестират в ценни книжа, както и институции за електронни пари, които се занимават основно с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари (S.122).

2.

Сектор „Държавно управление“

Сектор „Държавно управление“ (S.13) се състои от институционални единици, които са непазарни производители, чиято продукция е предназначена за индивидуално и колективно потребление и които се финансират от задължителни плащания, извършвани от единици, принадлежащи към други сектори, и институционални единици, основно занимаващи се с преразпределението на национален доход и богатство (ЕСС 2010, точки 2.111—2.113).

3.

Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове + финансови спомагателни организации + каптивни финансови институции и заемодатели

Подсектор „Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ (S.125) се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които основно се занимават с финансово посредничество, като натрупват пасиви във форма, различна от валута, депозити (или близки заместители на депозити), акции/дялови единици в ИФ, или във връзка със застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми от институционални единици. Дружествата със специална инвестиционна цел, както са определени в Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40), са включени в този подсектор (ЕСС 2010, точки 2.86—2.94).

Подсектор „Финансови спомагателни организации“ (S.126) се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които основно се занимават с дейности, тясно свързани с финансово посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници. В този подсектор се включат и главните управления, всички или повечето дъщерни дружества на които са финансови предприятия (ЕСС 2010, точки 2.95—2.97).

Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ (S.127) се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не се занимават нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито активи или пасиви не се търгуват на открития пазар. В този подсектор се включват холдингови дружества, които държат контролен пакет акции от капитала на група от дъщерни дружества и чиято основна дейност се състои в притежаването на групата, без да предоставят други услуги на предприятията, в които държат капитал, т.е. те не администрират или управляват други единици (ЕСС 2010, точки 2.98 и 2.99).

4.

ИФ, различни от ФПП

ИФ, както са определени в член 1 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38). Този подсектор се състои от всички финансови предприятия за колективно инвестиране с изключение на ФПП, които инвестират във финансови и/или нефинансови активи, доколкото целта е инвестиране на капитал, привлечен чрез публично предлагане (S.124).

5.

Застрахователни (осигурителни) дружества

Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗОД, S.128), както са определени в член 1 от Регламент (ЕС) № 1374/2014 (ЕЦБ/2014/50).

6.

Пенсионни фондове

ПФ, както са определени в член 1 от настоящия регламент (S.129).

6.1

Ръководители на пенсионните схеми

Ръководители на пенсионните схеми, както са определени в член 1 от настоящия регламент.

7.

Нефинансови предприятия

Сектор „Нефинансови предприятия“ (S.11) се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. В този сектор се включват и нефинансовите квазикорпорации (ЕСС 2010, точки 2.45—2.50).

8.

Домакинства + нетърговски организации, обслужващи домакинствата

Сектор „Домакинства“ (S.14) се състои от лица или групи лица в качеството им на потребители и на предприемачи, произвеждащи пазарни стоки и предоставящи нефинансови и финансови услуги (пазарни производители), при условие че производството на стоки и предоставянето на услуги не се извършват от отделни субекти, разглеждани като квазикорпорации. В този подсектор се включват и физически лица или групи физически лица, които произвеждат стоки и нефинансови услуги изключително за собствено крайно потребление. Сектор „Домакинства“ включва еднолични търговци и сдружения, които не са самостоятелни юридически лица, различни от разглежданите като квазикорпорации, и които са пазарни производители (ЕСС 2010, точки 2.118—2.128).

Сектор „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НООД)“ (S.15) се състои от нетърговски организации, които са отделни юридически лица, обслужват домакинства и са частни непазарни производители. Техните основни ресурси са формирани от доброволни парични вноски или вноски в натура от домакинствата в качеството им на потребители, от плащания, извършени от държавното управление, и от доход от собственост (ЕСС 2010, точки 2.129 и 2.130).

ЧАСТ 5

Описания на финансови трансакции и корекции от преоценки

1.

„Финансови трансакции“ са трансакции, които възникват при създаването, ликвидацията или промяната на собственост върху финансови активи или пасиви. Тези трансакции се измерват като разликата между позициите на салдата на отчетните дати в края на периода, от които се изваждат ефектите на промените, които възникват в резултат от въздействието на „корекции от преоценки“, (причинени от промени в цените и обменните курсове), и „прекласификации и други корекции“. ЕЦБ изисква статистическа информация с оглед на съставянето на данни за финансови трансакции под формата на корекции, които обхващат „прекласификации и други корекции“ и „ценови и валутни преоценки“.

2.

„Корекции от преоценки“ са промени в оценката на активите и пасивите, които произтичат от промени в цената на активите и пасивите и/или от влиянието на обменните курсове върху изразените в евро стойности на активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута. Корекцията по отношение на ценовите преоценки на активи/пасиви се отнася до промени в оценката на активи/пасиви, произтичащи от промени в цената, по която активите/пасивите се записват или търгуват. Ценовите преоценки включват промените в стойността на салдата по баланса в края на отчетния период, които възникват с течение на времето поради промени в референтната стойност, по която те са записани, т.е. печалби/загуби от държане. Движенията на обменните курсове спрямо еврото, които се случват между отчетните дати в края на периодите, пораждат промени в стойността на активи/пасиви в чуждестранна валута, когато са изразени в евро. Тъй като тези промени представляват печалби/загуби от държане и не се дължат на финансови трансакции, тези влияния трябва да бъдат отстранени от данните за трансакциите. Корекциите от преоценки по принцип също съдържат промени в стойността в резултат на трансакции с активи/пасиви, т.е. реализирани печалби/загуби. В това отношение обаче съществуват различни национални практики.

3.

„Отписвания/намалявания на стойността“ се отнася до намаляване на стойността на заем, записан в баланса, когато заемът се счита за актив без стойност (отписване) или когато се счита, че заемът няма да бъде напълно възстановен (намаляване на стойността). Отписвания/намалявания на стойността, признати по времето, когато заемът е продаден или прехвърлен на трета страна, се включват също, ако могат да бъдат установени.


(1)  Насоки ЕЦБ/2011/23 на Европейската централна банка от 9 декември 2011 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ОВ L 65, 3.3.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СЪВКУПНОСТ ОТ ОТЧЕТНИ ЕДИНИЦИ

Отчетните единици трябва да отговарят на следните минимални стандарти, за да спазят изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка (ЕЦБ).

1.

Минимални стандарти за предаване:

а)

отчитането трябва да бъде своевременно и в рамките на сроковете, определени от съответната национална централна банка (НЦБ);

б)

статистическите отчети трябва да се изготвят във форма и формат съгласно техническите изисквания за отчетността, определени от съответната НЦБ;

в)

отчетната единица трябва да предостави на съответната НЦБ информация за връзка с едно или повече лица за контакт;

г)

трябва да бъдат спазени техническите спецификации за предаване на данни на съответната НЦБ;

д)

при отчитане ценна книга по ценна книга, ако това бъде поискано от съответната НЦБ, отчетните единици трябва да предоставят допълнителна информация (например име на емитента, дата на емитиране), необходима за идентифициране на ценните книжа, чиито идентификационни кодове са грешни или не са публично достъпни.

2.

Минимални стандарти за точност:

а)

статистическата информация трябва да бъде точна: всички линейни ограничения трябва да бъдат спазени (например сумата на междинните сборове трябва да дава общата сума);

б)

отчетните единици трябва да могат да предоставят сведения относно промените, за които предадените данни носят информация;

в)

статистическата информация трябва да бъде пълна и в нея не трябва да се съдържат повтарящи се и структурни пропуски. Съществуващите непълноти следва да бъдат посочени и обяснени на съответната НЦБ и когато е приложимо, се запълват колкото е възможно по-бързо;

г)

отчетните единици трябва да спазват измеренията, изискванията за закръгляване и десетичните знаци, определени от съответната НЦБ за техническото предаване на данните.

3.

Минимални стандарти за съответствие с понятията:

а)

статистическата информация трябва да отговаря на определенията и класификациите, съдържащи се в настоящия регламент;

б)

в случай на отклонения от тези определения и класификации отчетните единици трябва редовно да наблюдават и измерват количествено разликата между използваната мярка и мярката, съдържаща се в настоящия регламент;

в)

отчетните единици трябва да могат да обяснят прекъсванията на предадените данни спрямо данните от минали периоди.

4.

Минимални стандарти за ревизии:

Трябва да се спазват политиката и процедурите за ревизии, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ. Ревизии, които се отклоняват от редовните ревизии, трябва да бъдат придружени от обяснителни бележки.


Top