EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0212

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/8320

OJ L 41, 14.2.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/212/oj

14.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/4


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/212 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът трябва да осигури ефективна защита на целостта и правилното функциониране на своята финансова система и на вътрешния пазар от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това Директива (ЕС) 2015/849 предвижда, че Комисията следва да идентифицира високорисковите трети държави, които имат стратегически слабости в националните си уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представляващи съществена заплаха за финансовата система на Съюза.

(2)

Комисията следва да преразглежда списъка на високорисковите трети държави, изброени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 (2), в подходящи моменти с оглед на постигнатия от тези високорискови трети държави напредък в отстраняването на стратегическите слабости в тяхната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията следва да вземе предвид в оценките си новата информация от международни организации и определящи стандартите органи, като например издаваните от Специалната група за финансови действия (FATF) документи. Въз основа на тази информация Комисията следва също така да идентифицира допълнителни високорискови трети държави, които имат стратегически слабости в националната си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(3)

В съответствие с критериите, определени в Директива (ЕС) 2015/849, Комисията взе предвид скорошната налична информация, по-специално скорошните публични изявления на FATF и документа на FATF, озаглавен „Подобряване на съответствието на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в световен мащаб: непрекъснат процес“, както и докладите на Групата за преглед на международното сътрудничество, изготвени за FATF, по отношение на рисковете, произтичащи от отделни трети държави, в съответствие с член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

(4)

FATF определи Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка като държави със стратегически слабости в националната си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват риск за международната финансова система, поради което държавите са разработили план за действие с FATF.

(5)

Следователно, като се вземат под внимание високата степен на интеграция на международната финансова система, тясната връзка между пазарните субекти, високият обем на трансграничните сделки от или към Съюза, както и степента на отваряне на пазара, Комисията смята, че всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на Съюза.

(6)

В съответствие с най-актуалната съответна информация в анализа на Комисията се стига до заключението, че Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка следва да бъдат разглеждани като трети държави, в чиито национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, в съответствие с критериите, посочени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849. Тези държави обаче поеха писмен политически ангажимент на високо равнище да преодолеят установените слабости и изработиха план за действие с FATF с оглед изпълнението на изискванията, установени в Директива (ЕС) 2015/849. Комисията ще извърши нова оценка на статута на тези държави в контекста на изпълнението на горепосочения ангажимент.

(7)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 се вмъкват следните редове:

„11.

Шри Ланка

12.

Тринидад и Тобаго

13.

Тунис“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).


Top